Стандард 1. Структура студијског програма

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

Студијски програм докторских академских студија „Мехатроника„ припада образовно-научном пољу интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) студије.

Програм има за циљ образовање високо компетентних доктора наука за научноистраживачки рад и развој нових технологија. Они ће бити способни за самосталну и квалитетну реализацију (укључујући вођење) научноистраживачких пројеката, уз способност сталног усавршавања и упознавања нових мехатроничких технологија, као и коришћења стручне литературе за проширивање знања. Студијски програм организује се као докторске студије. Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научноистраживачки рад.

Завршетком студија студент стиче академски назив Доктор наука - мехатроника.

Услов за упис на студијски програм су завршене основне академске и дипломске академске студије одговарајуће уже научне области са најмање укупно 300 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), при чему су остали услови уписа (просечна оцена и други) дефинисани Правилником о докторским студијама и стицању звања доктора наука на Факултету техничких наука у Чачку .

Студијски програм траје три године и има укупно 180 ЕСПБ (90 ЕСПБ се односи на реализацију докторске дисертације). Укупно се полаже 8 испита, распоређених у четири семестра. Два су обавезна (Теоријске и експерименталне методе истраживања 5 ЕСПБ и Докторска дисертација – теоријске основе 30 ЕСПБ), док се осталих 6 предмета бирају из предложених група предмета. Свој истраживачки интерес студент профилише избором предмета које ће полагати, а који доприносе продубљивању знања и разумевања области из које ради докторску дисертацију.

Активна настава изводи се кроз предавања, студијски истраживачки рад (СИР), семинарске радове и докторску дисертацију, при чему су удео СИР-а и израда докторске дисертације у активној настави доминантни. Кроз СИР студенти се активно укључују у наставни процес основних и дипломских академских студија кроз разне активности (консултације, демонстрације, лабораторијске, рачунарске и рачунске вежбе). СИР је у функцији непосредног оспособљавања студента за истраживање и писање научних радова, као и израду докторске дисертације. Саставни део активне наставе су консултације, које се спроводе појединачно или са мањим бројем студената. На њима се дају упутства у вези СИР-а, правилног коришћења литературе и начина писања научних и стручних радова. Редовна предавања организују се уколико постоји више од три кандидата на предмету. У супротном, предавања се не организују, при чему руководилац докторских студија доноси одлуку о менторском извођењу наставе. У менторском раду наставник је у непосредном контакту са студентом у вези начина коришћења литературе, савладавања предвиђеног градива, израде докторске дисертације и публиковања остварених истраживачких резултата (кроз стручне и научне радове).

Израдом и јавном одбраном докторске дисертације стиче се 60 ЕСПБ.

Предуслови за упис предмета дефинисани су курикулумом. Студенти имају обавезне и изборне предмете. Изборни предмети бирају се из листи предложених предмета дефинисаних курикулумом. За сваки предмет дефинисан је садржај, изборност, број часова и структура активне наставе, као и ЕСПБ тежина.

У договору са ментором и руководиоцима модула докторских академских студија неки предмети се могу преузети са акредитованих студијских програма докторских академских студија у земљи и иностранству.

Прелазак са других студијских програма у земљи и иностранству је могућ у складу са Правилником о докторским студијама и стицању звања доктора наука на Факултету техничких наука у Чачку.

Евиденција:

Публикација установе-Прилог 1.1 www.ftn.kg.ac.rs