Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.

Сврха студијског програма докторских академских студија Мехатроника је образовање студената за високо квалитетан и самосталан научноистраживачки рад у складу са потребама друштва. Са друге стране образоваће се кадрови оспособљени да самостално воде истраживања која омогућавају развој нових технологија и поступака који доприносе општем развоју друштва и да критички процењују истраживаки рад других. Студијски програм докторских академских студија Мехатроника је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Студије дају највиши формални степен у универзитетском образовању, што гарантује оспособљеност за обављање најсложенијих научноистраживачких, управљачких и инжењерских послова.

Поред тога, сврха овог студијског програма докторских студија је допринос развоју српске науке. Одшколовани доктори наука биће оспособљени да побољшају техничко-технолошки и истраживачког потенцијала Републике Србије у области мехатронике. Доктори наука који поседују врхунска знања у овим областима све су траженији у свету.

Напред дефинисана сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Факултета техничких наука у Чачку где се организују основне и мастер академске студије у области мехатронике, тако да докторске академске студије дају и континуитет у образовању на овој установи. Програм одговара постављеним стандардима квалитета образовног система и научноистраживачког рада у нашој земљи и стандардима за укључивање у европски образовни систем, што гарантују курикулуми који су усаглашени са референтним факултетима у Европи. Факултет има вишедеценијску традицију у школовању инжењера, магистара и доктора наука сличних профила, који су дали значајан допринос техничко-технолошком развоју Републике Србије.

Реализацијом овог докторског студијског програма школоваће се стручњаци који поседују врхунска знања и истраживачке способности у европским и светским оквирима у области мехатронике, што гарантује велики број наших бивших студената запослених широм света, нпр.  (http://sasavrakovic.com/index.php?page=profile&section=education).