Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве.

Циљ студијског програма је постизање научних компетенција и академских вештина из области Мехатронике, као и развој способности за саопштавање и излагање својих оригиналних резултата научној јавности. Одшколовани доктори наука биће оспособљени за најсложеније послове у високошколским установама, научним институтима, државним и другим јавним предузећима, консултантским установама, индустрији, као и учешће у истраживачким, пројектним или развојним тимовима (укључујући руковођење истим). Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања које је усклађено са савременим правцима развоја научних дисиплина у свету. Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука, је развијање свести код студената за потребом личног доприноса развоју друштва у целини и заштите животне средине.

Поред тимског рада у истраживачким и развојним тимовима, кроз студијски програм посебно се инсистира на развијању способности за презентацију (у усменој и писаној форми) свог рада и добијених резултата стручној и широј јавности (кроз техничка решења, патенте и научне радове који су обавезни на докторском студијском програму).

Неки од специфичних циљеви који се остварују студијским програмом су:

o разматрање, разумевање, формулисање и презентовање и решавање техничко-технолошких проблема из праксе;

o развој аналитичких способности, (само)критичког начина мишљења и лидерства;

o развој научне мисли и стваралаштва у области мехатронике;

o самостално и тимско планирање и реализовање научних истраживања;

o припрема и објављивање научних резултата у часописима и на конференцијама у земљи и иностранству са највишим техничким стандардима;

o оспособљавање за активно учешће у домаћим и међународним истраживачким и развојним пројектима, као и припрему документације за учешће на домаћим и међународним конкурсима;

o способност дисеминације знања и резултата научних истраживања;

o разумевање импликација професионалних активности на безбедност, екологију, радно окружење и друге друштвене делатности.