Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем  студијског програма  докторских студија студент  стиче  опште  и  специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.

Компетенција за стицање звања Доктора наука – мехатроника, између осталог, верификује се научним радовима које кандидат публикује (потребан број радова у међународним или водећим међународним часописима са SCI листе, у складу са стандардима акредитације у високом школству). Компетенције које се стичу у оквиру студијског програма су:

4.1 Студент стиче опште способности за:

 • Критичко, независно, научно и стручно утемељено мишљење, способност свестране анализе проблема, синтезу решења, као и осећај за предности и недостатке одабраног решења у будућој експлоатацији.
 • Самостално и тимско решавање теоријских и практичних индустријских проблема, као и организовање и реализацију развојних и научних истраживања. При томе, оспособљен је за адекватно прилагођавање процесу истраживања, уз неопходан степен академског интегритета.
 • Укључивање у међународне научне и истраживачке пројекте.
 • Способност промовисања технолошког, друштвеног и културног напретка у академском и професионалном окружењу.
 • Поштовање принципа професионалног, инжењерског и етичког кодекса научне праксе.
 • Стални допринос развоју научне дисциплине и науке уопште, уз способност праћења савремених достигнућа у струци.
 • Разумевање утицаја нових инжењерских решења на унапређење друштва и заштиту околине.
 • Способност преношења знања на млађе колеге и студенте, као и презентацију резултата рада стручној и широј јавности.

4.2 Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског програма Мехатроника су:

· темељно познавање и разумевање дисциплина којима се баве.

 • способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака.
 • повезивање основних знања из различитих области и њихова примена.
 • способност праћења савремених достигнућа у струци.

· вештина и спретност у употреби знања у подручју мехатронике (функционални дизајн мехатроничких система; кинематика и динамика машина, механизама, манипулатора; електроника; технике управљања мехатроничким системима; електрични, хидраулични, пнеуматски актуатори; системи за конверзију енергије).

 • овладавање и употреба савремених информационо-комуникационих технологија.