Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора. 

Студијски програм Мехатроника траје три године и има укупно 180 ЕСПБ. Од тога, 120 ЕСПБ стиче се полагањем испита из предмета предвиђених курикулумом. Укупно се полаже 8 испита, распоређених у четири семестра. Курикулум је формиран тако да задовољи све структурно и квалитативно постављене критеријуме, као и очекиване циљеве, исходе и компетенције учења.

Студијски програм је усаглашен са следећим програмима докторских студија, који важе на акредитованим универзитетима:

1) Универзитет у Кошицама, Словачка

http://www.tuke.sk/tuke/for-applicants/how-to-apply-aplication-forms-and-study-programmes/study-programmes/faculty-of-mechanical-engineering-list-of-study-programmes/3rd-level-2013-phd-study-provided-in-english#Mechatronics

На факултету за машинство Универзитета у Кошицама докторске студије Мехатронике трају 3 године. Структура курикилума је слична курикулуму докторских студија на ФТН Чачак, (припремни предмет из математике и изборних стручних предмета), а централни део је обавезно писање теоријских основа докторске дисертације.

2) Универзитет у Бергаму, Италија
http://www.unibg.it/struttura/en_struttura.asp?cerca=en_DOT-MCT

На Универзитету у Бергаму докторске студије Мехатронике су заједно у групацији са студијама Нових технологија и Информационих технологија. Слично курикулуму докторских студија на ФТН Чачак  заступљене су области сензора (5 ЕСПБ), материјала (два предмета по 2,5 ЕСПБ) и стручних мехатроничких предмета (7,5 ЕСПБ), што је у збиру 85 ЕСПБ.

3) Универзитет у Агдеру, Норвешка
http://www.uia.no/en/portals/about_the_university/engineering_and_science/phd/phd_in_mechatronics

На Универзитету у Агдеру студијски програм докторских студија Мехатронике траје три године и има укупно 180 ЕСПБ. Полажу се три обавезна и три изборна предмета, а заступљене су области дизајна  и моделовања физичких система, сензора и актуатора и стручних мехатроничких области (хидраулике, роботике, електромагнетног моделовања, конверзије енергије...). Докторска дисертација се ради под супервизијом два висококвалификована научника.

4) Универзитет у Падови, Италија
http://www.gest.unipd.it/it/dottorati/sdimip/indirizzo-gestionale/meccatronica

На Универзитету у Падови, реализује се студијски програм докторских студија Мехатроника и производно иновативно инжењерство. Поред стандардних мехатроничких курсева постоје и специфични курсеви МЕМС сензора и актуатора у мехатроници и биоматеријала. Студије се спроводе под сталном супервизијом ментора.

Евиденција:

Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе) – Прилог 6.1

Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима Прилог 6.2.