Стандард 11: Контрола квалитета    

За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата активно учешће студената, систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада и усавршавања наставника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација и научноистраживачке опреме. Контрола квалитета је регулисана Стратегијом за обезбеђење квалитета, Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада и Правилником о уџбеницима.

Поступак самовредновања обавља се у интервалима од највише три године одређеним   Правилником о самовредновању. При томе се поступа и у складу са документом "Стратегија обезбеђења квалитета Техничког факултета у Чачку", који је усвојио Савет факултета 25. јуна 2008. год. Овај документ иновиран је током 2013. год (одлука Савета бр. 770/5 од 8. маја 2013. године). На основу стратегије обезбеђења квалитета редовно је спровођена контрола квалитета путем самовредновања Факултета и његових студијских програма и то 2010 и 2013. год.

Наставно-научно веће факултета именује Комисију за контролу квалитета на студијском програму докторских академских студија. На основу предлога Комисије за контролу и обезбеђење квалитета, усвојени су стандарди и поступци за обезбеђење минималног нивоа квалитета на студијском програму докторских академских студија.

Приликом креирања овог новог програма докторских академских студија на ФТН Чачак водило се рачуна о резултатима анализе урађене током процеса самовредновања 2013. год., тј. на основу предлога мера и активности датим у извештају о спољашњој провери осигурања квалитета од стране КАПК-а, а који су се односили на увођење нових програма докторских академских студија.

Креирању програма докторских студија Мехатроника претходило је опремање лабораторија значајном научноистраживачком опремом како преко материјалних средстава на националним и међународним пројектима тако и издвајањем значајних средстава из сопствених прихода Факултета.

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму.

Евиденција:

Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија-Прилог 11.1 – није започела реализација програма

Извештај о самовредновању ФТН 2013