Биљана Кузмановић

Биљана Кузмановић
Асистент
Научна област: Методика
Катедра за педагошко-техничке науке

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32000 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-719

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 226

 biljana.kuzmanovic@ftn.kg.ac.rs

ПРЕДМЕТИ

Методика технике и информатике

Докимологија

Стручна школска пракса 1,2

Инструкциони дизајн и развој е-курсева

Оцењивање у електронском учењу

Образовање одраслих и доживотно учење

Информационе технологије у образовању

Техничко цртање

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Биљана Кузмановић је рођена 23. децембра 1990. године у Чачку у коме је завршила Основну школу „Др Драгиша Мишовић“, а потом и Машинско–саобраћајну школу – образовни профил: машински техничар за компјутерско конструисање.

Живи и ради у Чачку.

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ И РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ

Прву годину петогодишњих Интегрисаних академских студија техника и информатика уписала је школске 2009/2010. године на Техничком факултету (Факултету техничких наука у Чачку), Универзитета у Крагујевцу. Студије је завршила 4. јула 2014. године одбранивши са оценом 10 (десет) мастер рад из предмета Докимологија на тему „Саморегулација учења и школска успешност“, чиме је стекла звање мастер професор технике и информатике. У току студија је остварила просечну оцену 8,84 (осам и 84/100).

Школске 2015/2016. године уписала је Докторске академске студије методика разредне наставе информатике на Педагошком факултету у Сомбору, Универзитет у Новом Саду.

Мастер академске студије техника и информатика за електронско учење на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, које је уписала школске 2014/2015. године завршила је јула 2016. године одбранивши са оценом 10 (десет) мастер рад из предмета Инструкциони дизајн и развој е-курсева на тему "Имплементација теорија учења у дизајну е-курсева". У току студија је остварила просечну оцену 10 (десет).

Поред знања и вештина из области информационих технологија које је развијала у оквиру студија, користи софтвер за статистичку обраду података SPSS.

Посебна професионална интересовања: психологија учења, образовна технологија, инклузивно образовање, докимологија, инструкциони дизајн.

Страни језици: енглески језик.

Од октобра месеца 2014. године ангажована је на Факултету техничких наука у Чачку  као стручни сарадник на Катедри за педагошко-техничке науке, а од фебруара 2015. као сарадник у настави. Јануара 2016. године изабрана је у звање асистента за ужу научну област Методика.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Радови у међународним часописима

 1. Кузмановић, Б. и Вучетић, М. (2015). Саморегулација учења из перспективе ученика и њена повезаност са школским успехом. Настава и васпитање, 64(2), 269-283. (М24)

Радови у националним часописима

 1. Папић, M. Ж., Алексић, В., Кузмановић, Б. (2015). Примена информационо-комуникационих технологија у образовању. Учење и настава, 1(3), 587-602. (М53)
 2. Papić, M. Ž., Aleksić, V., Kuzmanović, B., Papić, M. (2015). Primjena mapa uma i konceptualnih  mapa u nastavnom procesu. Vaspitanje i obrazovanje, XL(3), 13-25. (М53)

Радови на међународним скуповима штампани у целини (М33)

 1. Bjekić, D., Vučetić, M. i Kuzmanović, B. (2016). School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016, pp. (344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 371.14+378.126]:62).
 2. Kuzmanović, B., Blagojević, M. i Vujičić, M. (2016). Learnig styles of students of different professions. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016, pp. (334-343), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 37.042-057.875).
 3. Blagojević, M. i Kuzmanović, B. (2016). Text processing in analysis of students' attitudes. In M. Pardanjac (ed.). VII international conference on Information Technology and Development of Education - ITRO 2016. Proceedings of papers, pp. (97-99), Zrenjanin: Technical Faculty "Mihajlo Pupin".
 4. Papić, M. Papić, M. Ž., Aleksić, V. i Kuzmanović, B. (2016). Educational system in Serbia. Interantional Conference Education, Science, Economics and Technologies, 23th-24th June 2016, Burgas, 22-29. ISBN:13126121

Радови на међународним скуповима штампани у изводу (М34)

 1. Bjekić, D., Vučetić, M. Kuzmanović, B., i  Zlatić, L. (2015). The role of teacher-mentors for student school practice in evaluation of university curricula for teacher education, 11th International Conference Days of Applied Psychology, 25th-26th. 2015. godine, Book of Abstract, Nis: Faculty of Philosophy, page 11.

Радови на националним скуповима штампаним у целини (М63)

 1. Кузмановић, Б. (2014). Специфичности проверавања и оцењивања постигнућа ученика са дислексијом, 5. конференција са међународним учешћем “Техника и информатика у образовању“, 30-31. маја 2014. године, Зборник радова, Чачак: Факултет техничких наука, 462-467, (UDK: 37.015.3::616.89 [004.43). (М63)
 2. Папић М., Кузмановић, Б., Алексић, В. Манојловић, Г. и Папић Ж. (2015). Предузетничко учење у настави предмета Техничко и информатичко образовање, 3. национална конференција са међународним учешћем „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“, 25-27. септембра 2015. године, Зборник радова, Чачак: Факултет техничких наука, 391-398, (UDK: 275 377.4 :378.21).
 3. Папић, M. Ж., Алексић, В. и Кузмановић, Б..(2015). Доживотно учење и међународно призната уверења, 3. национална конференција са међународним учешћем „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“, 25-27. септембра 2015. године, Зборник радова, Чачак: Факултет техничких наука, 275-281, (UDK: 371.62 371:004).
 4. Papić M.Ž, Aleksić, V. i Kuzmanović, B. (2016). Informatičko obrazovanje u Srbiji i pojedinim evropskim državama. Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", 10-11. septembra 2016. godine, Zbornik radova, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 355-361.
 5. Bjekić, D., Stojković, M., Kuzmanović, B. i Rendulić, G. (2017). Preduzetničko obrazovanje uokvireno profesionalnim razvojem nastavnika, u A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2017, (str. 17-30), Čačak. Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7776-211-7; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", Čačak, 8. i 9. april 2017.
 6. Kuzmanović, B., Papić, M. Ž. i Mijailović, S. (2017). Virtuelna  okruženja za učenje, u A. Veljović (ur.). Zbornik radova ITOP2017, (str. 139-146), Čačak. Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7776-211-7; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo", Čačak, 8. i 9. april 2017.