Факултет техничких наука у Чачку -
Комплетна документација за студијски програм

 

Основни циљ студијској програма је развој почетних компетенција неопходних за самостално професионално деловање наставника. Мастер академске студије ПРЕДМЕТНА НАСТАВА МАШИНСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА треба да обезбеде:

 • овладавање сложеним системом знања о учењу и поучавању у традиционалном и електронски подржаном образовном окружењу;
 • познавање система образовања и васпитања, принципа организовања и евалуације;
 • стицање професионалних наставничких компетенција и развој метода за њихово даље усавршавање и изграђивање професионалног наставничког идентитета;
 • стицање академских вештина и метода за њихово даље усавршавање и развој;
 • оспособљавање студената за даље самообразовање и истраживање;
 • развој стваралаштва, самосталности, аналитичког и критичког приступа у решавању и истраживању педагошких и методичких проблема у и ван школских услова;
 • образовање и оспособљавање за рад у динамичном педагошком процесу: оспособљавање за планирање наставног и васпитно-образовног рада, препознавање и решавање проблема, евалуацију и унапређивање процеса;
 • образовање и оспособљавање стручњака за праћење и проучавање иновација у посебним областима машинства и за трансфер ових сазнања у одговарајућа образовна подручја.
 • Овестудије треба да омогуће и овладавање високоспецијализованим стручним и научним знањима, вештинама и способностима за планирање и реализацију наставног процеса, као и за унапређивање, истраживање и развој наставе у подручју машинства и мехатронике и развоју система васпитања и образовања подржаног достигнућима савремених технологија.

  Посебни циљеви овог студијског програма одређени су друштвеним контекстом и стратегијом развоја нашег друштва као друштва знања и континуираног доживотног учења.

   

  Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

  Савладавањем студијског програма мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА МАШИНСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА студент постаје професионално компетентан и стиче знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности каква је настава, а у складу са почетним нивоом компетенција предвиђених Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја. Опште компетенције:

 • систем знања, способности и вештина стручног и научног критичког приступа истраживању и решавања конкретних проблема; вештине писања и презентовања стручних и научних радова; истраживачка самосталност; планирање и предузимање независних истраживања наставе високог квалитета;
 • тимске компетенције и вештине ефикасне комуникације у наставним/радним и истраживачким процесима;
 • оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;
 • деловање у складу са професионалном и научном етиком.
 • Предметно-специфичне компетенције:

 • систем сложених теоријских знања о педагошким процесима;
 • оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода и облика учења и поучавања;
 • вештине планирања и управљања процесима учења и поучавања, као и обликовања ситуација учења;
 • оспособљеност да користи сложене теорије у интерпретацији наставног процеса и да демонстрира практична знања и примењује их у наставних садржаја, наставних материјала, наставних ситуација,
 • оспособљеност за остваривање сложених наставничких улога засновано на ефикасном систему педагошких, комуникационих и програмских компетенција.
 • Опис исхода по завршетку студијског програма:

 • функционално објашњавање процеса и димензија васпитања и образовања, наставе, учења и поучавања;
 • функционално објашњавање сложене интеракције карактеристикаученика и васпитно-образовног окружења;
 • истраживање основних принципа учења и тумачење из угла савремених теорија и концепција образоваа;
 • развијање плана оцењивања, развој техника е-оцењивања, прикупљање података о постигнућу и интерпретација напредовања ученика;
 • анализирање и унапређивање улога; управљање сопственим учењем и планирање професионалног развоја у овим подручјима рада.
 • спровођење истраживачких пројеката.
 •  

  Назив предмета Сем. Обав./Изб.