Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
  У данашњем савременом свету електрична енергија је основни ресурс који омогућује нормалан живот човека и због тога је незамисливо функционисање без електричне енергије. Производни и преносни капацитети, као и правилан рад индустријских система где се користи електрична енергија правилно функционишу захваљујући стручности и искуству електроинжењера који њима управљају. Због тога постоји стална потреба за школовањем дипломираних инжењера који ће својим примарним стручним знањем, а касније и стеченом праксом, омогућити беспрекорно функционисање система који обухватају област електроенергетике.

  На Факултету техничких наука у Чачку област електроенергетике се изучава од оснивања факултета. Тренутно се у оквиру студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство област електроенергетике изучава кроз два студијска модула:

  • Електроенергетски системи (ЕЕС) и
  • Индустријска електроенергетика (ИЕЕ).

  Студент модуле бира у другој години студија.

  Ове основне академске студије трају 4 године, а остварује се 240 ЕСПБ.

   

  Завршетком основних академских студија на овом студијском програму и наведеним модулима студент стиче заједничко звање:

  Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства,

  а у додатку дипломе је назив области, односно завршеног модула.

   

  Студије Електротехничког и рачунарског инжењерства, област електроенергетике (ЕЕС и ИЕЕ) акредитоване су на сва три нивоа студија – основне, мастер и докторске академске студије.

  На студијском модулу Електроенергетски системи (ЕЕС) студенти се оспособљавају за рад у областима производње, преноса, дистрибуције електричне енергије. Основни циљ овог модула је оспособљавање студената за планирање, пројектовање, изградњу и експлоатацију делова електроенергетских система, диспечерске послове у центрима управљања производним, преносним и дистрибутивним подсистемима. Посебна пажња је посвећена проучавању промена које су наметнуте увођењем у експлоатацију дистрибуираних извора електричне енергије.

  На студијском модулу Индустријска електроенергетика (ИЕЕ) студенти се оспособљавају за рад у областима експлоатације електричне енергије. Основни циљ модула је оспособљавање студената за пројектовање, имплементацију, дијагностиковање и одржавање електричних система у производним технолошким процесима и другим видовима примене електричне енергије (конверзија електричне енергије – енергетски претварачи, електричне машине и електромоторни погони, електричне инсталације, заштита, осветљење, електротермија, индустријска аутоматизација и регулација и слично).

  Имајући у виду брз развој интернет технологија, један од битних циљева овог студијског програма је оспособљавање за примену савремених Internet of Things технологија у електроенергетици праћењем развоја индустрије 4.0. Знања стечена на овај начин демонстрирају се у савремено опремљеним факултетским лабораторијама где студенти стичу практична знања и неопходно искуство за рад са оваквим системима у пракси.

   

      - Зато што имамо традицију дугу преко 40 година и перманентно иновирамо студијске програме у складу са савременим трендовима у електроенергетици.

      - Зато што ти нудимо широк спектар инжењерских знања, знања из области производње, преноса, дистрибуције и ефикасног коришћења електричне енергије.

      - Зато што ћеш изучавати предмете који су у складу са најновијим научним достигнућима у свету из области електроенергeтике.

      - Зато што ћеш имати прилике да радиш у добро опремљеним лабораторијама са савременом лабораторијском опремом.

      - Зато што омогућавамо образовање стручњака према актуелним захтевима радних места у индустрији.

      - Зато што су наши предавачи истакнути стручњаци у најзначајнијим инжењерским областима, предани у раду са студентима.

      - Зато што нуди широк спектар могућности за запослење у различитим домаћим и светским престижним фирмама, што потврђују наши бивши студенти.

      - Зато што оспособљавамо студенте за критичко размишљање и решавање инжењерских изазова.

   

  Дипломирани инжењери електротехнике и рачунарства који су завршили студије у области електроенергетике су задужени за послове пројектовања, експлоатације и одржавања система умерене сложености из области електроенергетике. Њихове компетенције и академске вештине су у складу са актуелном светском праксом. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије.

  Инжењери електроенергетике су у стању да препознају, анализирају и формулишу инжењерске проблеме и на основу тога понуде квалитетна и оптимална решења.

  Завршетком студија на овим модулима моћи ћеш да:

      - планираш развој модерних електроенергетских система радећи у високостручним тимовима,

      - пројектујеш електроенергетске објекте,

      - радиш на експлоатацији и одржаваш опрему у постројењима и трансформаторским станицама,

      - обављатш диспечерске послове у управљачким центрима,

      - подешаваш заштиту електроенергетских система на свим нивоима од производње до дистрибуције електричне енергије,

      - развијаш, пројектујеш и одржаваш аутоматизоване системе у индустрији,

      - пројектујеш и програмираш системе са PLC контролерима,

      - пројектујеш, вршиш одабир и испитујеш електричне машине,

      - радиш са регулисаним електромоторним погонима,

      - користиш системе са енергетском електроником,

      - пројектујш електричне инсталације и енергетски ефикасно осветљење,

      - пројектујеш и одржаваш система за електротермичко претварање енергије,

      - радиш са тренутно најактуелнијим софтверима за развој и пројектовање, као што су MATLAB, PSAT, LabVIEW, ATP, Eplan, DIALux, ...

  Нашу наставу одликује рад у малим групама, интерактивно учење, интензивна комуникација интеракција између професора и студената, редовне консултације, активно праћење индивидуалног напретка студената  и подршка у савладавању градива.

  Поред теоријске наставе изводи се и практична настава у оквиру које се студенти оспособљавају за решавање реалних проблемских ситуација кроз израду пројектних радова, чиме се подстиче креативно размишљање, оснажује самостални и тимски рад и развијају инжењерске вештине.

  Студентима модула електроенергетике на располагању су лабораторије, где се, поред извођења практичне наставе, могу реализовати пројекти и укључивати у пројекте које реализује лабораторија. Овде се можете упознати са начином функционисања електричних машина, управљањем и регулацијом погона, системима комуникација у индустрији, заштитом у електричним инсталацијама.

  Током студија, поред општих предмета везаних за електротехнику и електронику, изучавају се следеће области електроенергетике:

  • анализа електроенергетских система,
  • планирање и експлоатација електроенергетских система,
  • електране и обновљиви извори енергије,
  • разводна постројења,
  • техника високог напона,
  • дистрибутивне и индустријске мреже,
  • релејна заштита,
  • теорија електричних машинина,
  • испитивање електричних машина,
  • пројектовање електромоторних погона,
  • индустријска аутоматика,
  • пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици,
  • електроенергетске инсталације ниског напона,
  • пројектовање електричног осветљења,
  • електротермија.

Студијске праксе и веза са привредом

У току студирања организују се различити видови упознавања студената са реалним задацима инжењера електроенергетике. Поред студијских посета хидроелектранама, разводним и индустријским постројењима, наши студенти се могу укључити и у рад одређених пројеката које се реализују у оквиру лабораторија. У току семестара организују се и предавања гостујућих стручњака из привреде, а у циљу преношења искустава нашим студентима. Сарадња са Научно-технолошким парком у Чачку такође може бити од користи нашим студентима за реализацију својих идеја кроз оснивање сопствених фирми.

Додатне погодности студирања

Студенти имају прилику да учествују на стручним и научним конференцијама које организује као и другим конференцијама у земљи и иностранству на којима се представљају студентски радови.

Студенти студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство традиционално учествују на такмичењима у оквиру сусрета студената електротехнике „Електријада“ која се одржава сваке године уз учешће електротехничких факултета са Балкана.

 

Могућност запослења

Наши дипломирани инжењери електротехнике и рачунарства – области електроенергетике имају могућности да се запосле у свим гранама индустрије, пројектантским и извођачким фирмама, истраживачким и јавним институцијама. Студирањем на овом студијском програму стичу се знања која су призната како у нашој земљи тако и у иностранству. Неке од домаћих и иностраних фирми где раде наши дипломци, често и на водећим инжењерским позицијама, су:

 • Електромреже Србије,
 • Електропривреда Србије ,
 • Електродистрибуција,
 • Термоелектрана Никола Тесла, Обреновац,
 • Хидроелектрана Ђердап, Кладово,
 • Хидроелектрана, Бајина Башта,
 • Електромонтажа, Краљево,
 • Енергомонтажа, Београд,
 • Електроват, Чачак,
 • Siemens,
 • Schieder Electric DMS NS…

Наши дипломирани инжењери електротехнике и рачунарства су запослени и у средњим стручним школама, јавним предузећима, а неретко покрећу самосталне послове и оснивају сопствене фирме.

Могућност даљег школовања и усавршавања

На ФТН је акредитован студијски програма Мастер академских студија Електротехничког и рачунарског инжењерства, а у оквиру тог програма и посебни модули ЕЕС и ИЕЕ.

За студенте који су заинтересовани да граде академску каријеру, овај студијски програм има акредитоване докторске студије.

Због компатибилности са студијским програмима електроенергетике на бројим европским универзитетима, студенти имају могућност наставка школовања на мастер и докторским студијама у иностранству, али и да учествују у програмима академске мобилности и један семестар студија проведу у некој високошколској институцији у Европи.