Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли

+Жељко Папић

Др +Жељко Папић
Ванредни професор
Научна област: Методика
Катедра за педагошко-техничке науке

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-722

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 225

 zeljko.papic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

NAUČNA OBLAST I PREDMETI

Naučna oblast: Metodika-Metodika nastave tehničko-tehnoloških disciplina.
Predmeti na osnovnim, integrisanim akademskim i master studijama:
Metodika tehnike i informatike, Metodika informatike i tehnike, Metodika nastave mašinstva, Metodika nastave ERI, Dokimologija, Instrukcioni dizajn i razvoj elektronskih kurseva, Obrazovanje odraslih i doživotno učenje, Ocenjivanje u elektronskom učenju, Stručna školska praksa.

OSNOVNI BIOGRAFSKI I PODACI O OBRAZOVANJU

Željko M. Papić rođen je 30. 09. 1954. godine. Osnovnu i srednju Tehničku školu završio je u Čačku. Višu tehničku školu u Čačku, mašinski odsek završio je 1976. godine stekavši zvanje inženjer mašinstva. Školovanje je nastavio na Pedagoško-tehničkom fakultetu u Čačku i diplomirao 1979. godine, stekavši zvanje profesor mašinstva. Položio je stručni ispit za profesora mašinstva 1981. godine. Na Tehničkom fakultetu u Čačku upisao je postdiplomske studije i odbranio magistarsku tezu: „Vrednovanje različitih načina ocenjivanja znanja iz predmeta mašinske struke'', 1997. godine (mentor prof. dr Aleksa Brković), a 2004. godine je odbranio doktorsku disertaciju: „Dokimološki efekti na napredovanje učenika mašinske struke“, (mentor prof. dr Dragan Golubović), stekavši zvanje doktor pedagoško-tehničkih nauka.

PEDAGOŠKO I RADNO ANGAŽOVANJE

Radio je kao profesor mašinske grupe predmeta u Mašinsko-saobraćajnoj školi u Čačku od oktobra 1979. godine do juna 2007. godine.
Od juna 2007. do juna 2012. godine radio u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku, na radnom mestu direktora Centra.
U periodu od 2002. godine sarađuje sa Tehničkim fakultetom u Čačku u realizaciji vežbi u radionicama Mašinskе škole u Čačku za studente 3. godine nastavničkih usmerenja u okviru predmeta Praktičan rad – školska praksa.
U periodu 2003. do 2007. godine bio je angažovan u radnoj grupi Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i konsultantske kuće European Profiles, kao koordinator.

Bio je član sledećih radnih grupa i tela Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije:

Član Komisije za nove obrazovne profile Prosvetnog nacionalnog saveta Srbije od 2007. do 2009. godine.

Član Komisije Ministarstva prosvete za vrednovanje i praćenje Programa ogleda za izdavanje udjbenika, drugih nastavnih sredstava za osnovno obrazovanje od 2008. godine.

Stručni koordinator za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje na projektu „Razvijanje obrazovnih standarda za kraj osnovnog, opšteg srednjeg i srednje stručnog obrazovanja“ – Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd (2011-2012).

Član Saveta za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih R Srbije (2011- …).

Fascilitator je za DAKUM metodu za Srbiju i Jugoistočnu Evropu.

Član je Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji i ATEE - Association of Teacher Education in Europe.

Član je Asocijacije tehnike, informatike i obrazovanja Jugoistočne Evrope

ISTRAŽIVAČKA DELATNOST

Osnovna oblast naučnog i stručnog rada dr Željka M. Papića jeste: Metodika tehnike, Dokimologija i Obrazovna tehnologija.
Učestvovao je u projektima Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije za razvoj sistema vaspitanja i obrazovanja – razvoj novih obrazovnih profila u području rada Mašinstvo i obrada metala i Ekonomija.
 

Lokalnog značaja:
Strategija razvoja opštine Čačak – područje društvenih delatnosti (2004-2005).
Strategija održivog razvoja grada Čačka - (2011).
 

Republičkog značaja:
Koncepcija srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji (2004),  u organizaciji Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije;

Razvoj politike i strategije stručnog obrazovanja (2005), u organizaciji Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije;

Novi obrazovni profili u području rada Mašinstvo, trajanje projekta 2003-2007, nosilac projekta Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Card-s.

Novi obrazovni profili u području rada Ekonomija, trajanje projekta 2003-2005, nosilac projekta Ministarstvo prosvete Republike Srbije i GTZ.

Primena testova znanja u osnovnoj i srednjoj školi, trajanje projekta 2006-2007, nosilac projekta Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

 

Međunarodnog značaja:
Program reforme srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, Faza 1., Ocenjivanje u srednjem stručnom obrazovanju (izrada priručnika i programa edukacije); projekat finansirala Evropska unija, a sprovodila European Agency for Reconstruction, http://www.ear.au.int, i Centar za srednje stručno obrazovanje Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Nosilac projekta VET centar, http://www.vetserbia.edu.yu/homesr.htm, period 2004-2005.

Master studies development program (MSDP) u organizaciji WUS-a Austriјa (2009-2011).

 

Koautor je dva programa stručnog usavršavanja nastavnika koje su Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstvo prosvete Republike Srbije akreditovali.
„Primena testova znanja u osnovnoj i srednjoj školi“, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu, za školsku 2006/2007. godinu. 
„Multimedija u interaktivnoj nastavi mašinstva“, Tehničkog fakulteta u Čačku (autorski tim: prof. dr Zvonimir Jugović, dr Snežana Dragićević, prof. dr Radomir Slavković, dr Željko M. Papić, mr Milomir Mijatović, mr Marko Popović), za školsku 2007/2008. godinu.

Koautor je dva programa stručnih skupova nastavnika koje su Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstvo prosvete Republike Srbije akreditovali za školsku 2012/2013. godinu:
Naziv skupa: „Osnaživanje zaposlenih u obrazovanju za stručno usavršavanje, napredovanje i sticanje zvanja“, аutori: Željko M. Papić, Marina Pavlović, Nataša Turuntaš, Rada Karanac, Danijela Mikić Kovačević
Naziv skupa: „Planiranje i pripremanje nastave“, autori: Željko M. Papić, Katarina Dunjić Mandić, Tatjana Jaćimović

Korealizator seminara: Primena informatičkih tehnologija u osnovnom i srednjem obrazovanju – inovativni pristup sa praktičnim primerima, Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2014/2016. godinu, br. 912., ISBN: 978-86-87137-46-2, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd.

Po priručniku ''Ocenjivanje u srednjem stručnom obrazovanju'', pripremljenom u sklopu Programa reforme srednjeg stručnog obrazovanja, kreiran je program usavršavanja nastavnika po kome je VET centar Srbiје realizovao 10. seminara.

 

Učestvovao je u pripremanju i realizaciji seminara za stručno usavršavanje nastavnika tehničkog i informatičkog, a posebno mašinskog područja (1988, 1990, 1997, 1998, 2001, 2007, 2010, 2012, 2014 godine).

Učestvovao je u kreiranju nastavnih planova i programa za obrazovne profile mašinske struke, nastavnog programa za predmete Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom i Tehničko crtanje, za srednje mašinske škole, u okviru delatnosti Sektora za nastavni plan i program Ministarstva prosvete u periodu od 1989. godine.

 

Nagrađivan je za nastavna učila. Dobitnik je srebrne medalje Narodne tehnike Srbije za učilo „Modeli za tehničko crtanje“ (1987) i zlatne medalje Narodne tehnike Jugoslavije za učilo (1988).

Specijalno priznanja Učeničkih zadruga Srbije (B. Bašta, 2000.)

Plaketa Narodne tehnike Kraljeva (2008).

Zahvalnica za doprinos razvoju stručnog obrazovanja, Mašinsko-saobraćajna škola Čačak, 2016.

PUBLIKACIJE

Pored magistarske teze i doktorske disertacije autor i koautor je: 3 univerzitetska udjbenika, 7 univerzitetskih priručnika, 8 priručnika za nastavnike srednjih škola, 3 udjbenika za učenike srednjih škola, 4 verzije priručnika AutoCAD, 10 priručnika i 3 učila za učenike srednjih škola, preko 60 stručnih i naučnih članaka u časopisima i zbornicima radova sa naučnih skupova.

 

Radovi na naučnim skupovima u zemlji i naučnim skupovima u zemlji sa međunarodnim učešćem

1. Papić M. Ž., Ranđić D. (1988): Realizacija nastavnog plana i programa za predmet tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet. (M63)
2. Petrović D., Papić M. Ž. (1991): Test znanja kao merni instrument školskog postignuća u stručnim predmetima, Vaspitanje i obrazovanje 4/91, 62-76. (M53)
3. Stojanović B., Papić M. Ž. (1995): Primena demostracione metode u nastavi tehničkog obrazovanja, Zbornik radova, Zrenjanin: Tehnički fakultet ,,Mihajlo Pupin''. (M63)
4. Papić M. Ž., Stojanović B. (1999): Testovi znanja i motornih veština kao merni instrumenti praćenja napredovanja učenika iz predmeta praktična nastava, Zbornik radova Tehnički fakultet, 145-152. (M63)
5. Papić M. Ž. (2000): Primena testa znanja u praćenju napredovanja učenika iz predmeta mašinske struke, Nastava i vaspitanje, Beograd. (M51)
6. Papić M. Ž. (2003): Stručno obrazovanje u području rada mašinstvo i obrada metala po modularnom konceptu, Vaspitanje i obrazovanje. (M53)
7. Papić M. Ž. (2003): Metodologija reforme srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, Vaspitanje i obrazovanje 3/2003, 77-88. (Podgorica). (M53)
8. Papić M. Ž., Domazet M. (2003): Promene u sistemu obrazovanja učenika u području rada – mašinstvo i obrada metala, Obrazovanje 2, Banjaluka. (M53)
9. Papić M. Ž., Golubović D. (2003): Praćenje napredovanja učenika mašinske struke u savladavanju mehanike testovima znanja, Nastava i vaspitanje br. 4, Beograd. (M51)
10. Papić M. Ž. (2005): Standards of Occupations in Serbia, Education and Development Journal 1 (1).
11. Dunjić-Mandić K., Bjekić D., Jaćimović T., Papić M. Ž. (2006): Profesionalne vrednosne orijentacije i preferencije maturanata, Pedagogija 4/2005, Beograd, 525-534. (M24)
12. Papić M. Ž. (2006): Ocenjivanje u nastavi tehnike testovima znanja, Konferencija Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji, Zbornik radova TOS'06, Čačak: Tehnički fakultet, 412-418. (M63)
13. Papić M. Ž., Karanac R. (2008): Školsko razvojno planiranje u službi INSET - a, Konferencija Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji, Zbornik radova TOS'08, Čačak: Tehnički fakultet, 242-248. (M63)
14. Bjekic D., Papic M. Ž., Dabic R., Zlatic L.(2008): Teachers work motivation and readiness to innovations, 6th International Conference – Comparative Education and Teacher Training – BCES, Sofia. (M51)
15. Papić M. Ž., Karanac R. (2008): Učitelji u sistemu stručnog usavršavanja, Konferencija Obrazovanje i usavršavanje nastavnika, Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, (M63)

 

Radovi posle izbora u zvanje docenta

 

Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima sa SCI liste sa impakt faktorom

1. Papić M. Ž., Papić M., Stanković N. (2012): The knowledge test for evaluation of the achievement in the subject of computing and informatics, vol. XVII no.7. st. 170-175. Metalurgia International. ISSN: 1582-2214, IF (2012): 0.134 (M23).
2. Vulović R., Papić M. Ž., Papić M., Stanković N. (2012): Ergonomics and health issues caused by working with computer, vol. XVII no.7, st. 155-160., Metalurgia International. ISSN: 1582-2214, IF (2012): 0.103 (M23).
3. Mijatović M., Papić M. Ž, Babić S., Milosavljević B., Derdemez I. (2012): Methodology of programable dynamic tests of elements and complex structures by mechatronic systems, vol. XVII no.7, st. 43-48., Metalurgia International. ISSN: 1582-2214, IF (2012): 0.134 (M23).
4. Stanković Ž., Radić G., M. Papić M. Ž.: Virtual robotic laboratory (2012): Methodology of programable dynamic tests of elements and complex structures by mechatronic systems, vol. XVII no.9, st. 46-50., Metalurgia International. ISSN: 1582-2214, IF (2012): 0.134 (M23).
5. Grozdanić R., Radović-Marković M., Papić M. Ž., Kvrgić G., Jevtić B. (2012): Investment in innovation of smes, evidence from balkan countriesMetalurgia international, no. 10 - 2012, ISSN 1582 - 2214, str.176-180. ISSN: 1582-2214, IF (2012): 0.134 (M23).

 

Radovi na naučnim skupovima u zemlji i naučnim skupovima u zemlji sa međunarodnim učešćem

1. Karanac R., Papić M. Ž., (2009): INSET pristup unapređivanju profesionalnog delovanja nastavnika za primenu informacionih tehnologija, Konferencija TIO za društvo učenja i znanja, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, (M63)
2. Selaković M., Papić M. Ž., (2009): Uloga i primena informacionih tehnologija u uspostavljanju savremenog menadžmenta škola, Konferencija TIO za društvo učenja i znanja, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, (M63)
3. Selaković M., Karanac R., Papić M. Ž., (2009): Strateško planiranje razvoja ekspertskih organizacija na primeru škola Moravičkog okruga, Zbornik radova, Split: Fakultet za menadžment Novi Sad, (M33)
4. Selaković M., Papić M. Ž., (2009): Oblikovanje obrazovne ponude srednjih stručni škola kroz primenu koncepta upravljanja znanjem, Zbornik radova, Split: Fakultet za menadžment Novi Sad, (M33)
5. Karanac R., Papić M. Ž. (2009): Strateško planiranje razvoja škola, Pedagogija, 4/2009, Beograd, 632-642. (M51)
6. Karanac R., Papić M. Ž. (2010): Timski rad i obrada podataka u školama u procesu samovrednovanja, Konferencija tehnika i informatika u obrazovanju, Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet,152-158. (M63)
7. Pavlović V., Dragićević S., Papić M. Ž. (2010): Metodologija primene apleta i animacija u nastavi tehničkog i informatičkog obrazovanja, Konferencija tehnika i informatika u obrazovanju, Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet, 252-258 (M63)
8. Mijailović S., Papić M. Ž. (2010): Novi pristup nastavi računarstva i informatike u gimnaziji, Konferencija tehnika i informatika u obrazovanju, Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet, 653-659. (M63)
9. Karanac R., Papić M. Ž., (2010): Menadžment tim i upravljanje INSET-om u školama, Međunarodna naučno - stručna konferencija ''Na putu ka dobu znanja'', Sremski Karlovci, Zbornik radova, Fakultet za menadžment Novi Sad. (M63)
10. Karanac R., Papić M. Ž. Jašić S. (2010): Profesionalni razvoj nastavnika u funkciji unapređivanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa, I naučni skup sa međunarodnim učešćem, Stanje i perspektive u osnovnom i predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Časopis Nova škola, Pedagoški fakultet Bijeljina; (M51)
11. Jašić S., Karanac R., Papić M. Ž. (2010): Inovativni modeli rada u nastavi - integrativna  nastava, I naučni skup sa međunarodnim učešćem, Stanje i perspektive u osnovnom i predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Časopis Nova škola, Pedagoški fakultet Bijeljina; (M51)
12. Karanac R., Papić M. Ž. Jašić S., (2010): Unapređivanje kvaliteta rada nastavnika uvođenjem standarda za profesiju nastavnika; Međunarodni naučni skup, Osposobljavanje nastavnika za nove uloge, Godišnjak Srpske akademije obrazovanja, Beograd. (M63)
13. Papić M. Ž. Vulović R., Aleksić V., Papić M. (2011): Modeliranje i simulacija robota u nastavi TIO. XVI naučno-stručni skup Informacione tehnologije sadašnjost i budućnost, Žabljak, (M33)
14. Aleksić V., Papić M. Ž. (2011): Tablet PC u nastavi, Simpozijum Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo znanja i učenja, Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet, 613-618. (M63)
15. Karanac R., Papić M. Ž, (2011): Promocija i marketing obrazovno-vaspitnih ustanova, Simpozijum Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo znanja i učenja, Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet. (M63)
16. Aleksić V., Vukajlović, S., Papić M. Ž., Jevtić, B. (2011): Ideje za inovacije u nastavi korišćenjem Tablet PC-a. Konferencija Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju, Čačak, 319-323, (M63)
17. Vаsiliјеvić D., Pаpić М. Ž., Stаmаtоvić Ј. (2011): Uticај flеksibilnе timskе nаstаvе nа stvаrаlаčkа znаnjа učеnikа, Zbоrnik rеzimеа sа XVI mеđunаrоdnе nаučnе kоnfеrеnciје Iniciјаtivа, sаrаdnjа i stvаrаlаštvо u sаvrеmеnоm оbrаzоvаnju; Bеоgrаd, 25. - 26. nоvеmbаr 2011., Оrgаnizаtоri: Institut zа pеdаgоškа istrаživаnjа Bеоgrаd i Privrеdnа kоmоrа Srbiје. (М63)
18. Karanac R., Papić M. Ž. (2012): Mekdonalizacija u INSENT-u, Konferencija tehnika i informatika u obrazovanju, Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet. (M63)
19. Stanković Ž., Papić M. Ž. Minić D.(2012): Univerzalni programabilni logički kontroler druge generacije, Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet. (M63)
20. Papić M. Ž., Nikolić N., Aleksić V. (2012): Ergonomski dizajn radnog mesta, Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet. (M63)

 

Radovi posle izbora u zvanje vanrednog profesora

 

Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima sa SCI liste sa impakt faktorom 

1. Jevtic B., Dedjanski S., Beslac M., Grozdanic R., Papic M. Ž. (2013): The Impact of Skilled Workers in Implementing Ict on Firm Performance, Metalurgia international, vol. 18 br., str. 152-161. ISSN: 1582-2214, IF (2012): 0.134 (M23)

 

Radovi u nacionalnim naučnim časopisima

1. Karanac R., Papić M. Ž. (2014): Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u sistemu stručnog usavršavanja, Pedagoška stvarnost br.1., str. 20-32., Novi Sad (M52)

2. Papić M. Ž., Aleksić V., Kuzmanović B.,  Papić M. (2015): Primjena mapa uma i konceptualnih mapa u nastavnom procesu, Vaspitanje i obrazovanje-časopis za pedagošku teoriju i praksu, Broj 3, Стр. 13 - 25, ISSN: 0350-1094, UDK-37, Podgorica (М52)

3. Papić M. Ž., Aleksić V., Kuzmanović B. (2015): Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavnom procesu, Časopis Učenje i nastava, br.3., ISSN 2466-2801 - UDК 37(497.11), Beograd (M54)

4. Zakic N., Papić M. Ž., Radonjic S. (2016): Meeting the coming organizational risk challenges in human resources, International Review No.1-2 pp.109-117, ISSN 2217-9739, COBISS.SR-ID 192516620, Faculty of Business Economics and Entrepreneurship & Medimond S.r.l., International Proceedings Division. (M24)

5. Papić M. Ž., Karanac R., Papić M. (2016): Possibilities of Using Certain Social Networks in Education, Journal Plus Education, Vol. XVI, No. 2, pp. 234-242, Arad, ISSN 1842-077X. (M24)

6. Karanac R., Ješić S., Papić M. Ž. (2016): Prevention of digital violence in educational institutions, Journal Plus Education, Vol. XVI, No. 2, pp. 317-326, Arad, ISSN 1842-077X. (M24)

7. Novaković J., Veljović A., Ilic S., Papić, M. Ž., Tomović J. (2017): Evaluation of Classification Models in Machine Learning, Theory and Applications of Mathematics & Computer Science 7 (1) (2017) pp 39-46, ISSN 2067-2764. E-ISSN 2247-6202 (M52)

8. Papić, Ž. M., Papić, M. Ž., & Blagojević, M. D. (2017). Evaluation of Knowledge Tests as a Means for Monitoring Students' Knowledge Progress, Pedagogija, LXXII(1), 100-108, ISSN 0031-3807 (M51)

9.  Kuzmanović, B., Papić, M. Ž. (2017). Mogućnosti primene Web 2.0 alata u obrazovanju, Pedagogija, LXXII(2), 127-138, ISSN 0031-3807  (M51)

10. Maklјenović, S., Kuzmanović, B., Papić, M. Ž. (2017). Stavovi učenika mašinske struke prema školi i nastavi, Pedagogija, LXXII(4), 110-118, ISSN 0031- 3807  (M51)                                                                                         

 

Radovi na medjunarodnm skupovima

1. Dunjić-Mandić K., Karanac R., Papić M. Ž. (2014): Exposure Students Form High School in Čačak to Digital Violence. International Conference on Information Technology and Development of Education - ITRO 2014, Zrenjanin, Serbia, jun 2014, str. 172-176. ISBN: 978-86-7672-225-9 (M33)

2. Papić M. Ž., Stanković Ž. (2015): Ergonomija u školskom okruženju, VII Naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje – ITeO, 25-26. sеptеmbаr 2015., Banja Luka (M33)

3. Aleksić V., Papić M. Ž. (2016): The global perspective of technics in education,  6th International Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 28−29th May 2016, pp. 40-45UDK 371.3:62/69, ISBN 978-86-7776-192-9 (M33)

4. Aleksić V., Papić M. Ž., Papić M., Kuzmanović B. (2016): Informatics Teachers Professional Competences, International Conference on Information Technology and Development of Education - ITRO 2016, Zrenjanin, Serbia, jun 2016, pp. 319-321, ISBN 978-86-7672-285-3, COBISS.SR-ID 306831623 (M33)

5. Papić M., Papić M. Ž.,  Aleksić V., Kuzmanović B. (2016): Educational system in Serbia,  International Conference Education, Science, Economics and Technologies, 23th - 24th June, 2016 Burgas, pp. 22-29. ISBN: 13126121 (M33)

6. Papić M. Ž., Papić M., Aleksić V. (2016): Development of occupational standards in Serbia, International Conference Education, Science, Economics and Technologies, 23th - 24th June, 2016 Burgas, pp. 17-21. ISBN: 13126121 (M33)

7. Papić M. Ž., Karanac R., Dunjić-Mandić K. (2016): Methods for developing critical thinking in teaching process, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 309-313, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th  November 2016, Gabrovo, Bulgaria (M33)

8. Papić M. Ž., Božanić G. (2016): Teacher as a profession in Serbia, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 255-263, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th  November 2016, Gabrovo, Bulgaria (M33)

 

Radovi na naučnim skupovima u zemlji i naučnim skupovima u zemlji sa međunarodnim učešćem

1. Pаpić М., Pаpić M. Ž. (2013): Primеnа mеtоdа višеkritеriјumskе аnаlizе u оbrаzоvnim prоcеsimа, Rеinžеnjеring pоslоvnih prоcеsа u оbrаzоvаnju - RPPO13, Zbоrnik rаdоvа, str. 261-267, UDK: 519.8:005:37, ISBN: 978-86-7776-143-1, 20 - 22. sеptеmbаr 2013., Čаčаk (M63)

2. Marković V., Aleksić V., Papić M. Ž. (2014): Učenje vokabulara engleskog jezika pomoću obrazovnih računarskih igara. Konferencija Tehnika i Informatika u Obrazovanju - TIO 2014, Zbornik radova, Čačak, maj 2014, str. 414-418. ISBN: 978-86-7776-164-6 (M63)

3. Papić M. Ž., Aleksić V, Kuzmanović B. (2015): Doživotno učenje i međunarodno priznata uverenja, Reiženjering poslovnih procesa u obrazovanju 2015-RPPO15, Zbornik radova, str. 275-281, UDK: 371.62; 371:004, ISBN: 978-86-7776-179-0, 25 – 27. septembar 2015., Čačak (M63)

4. Karanac R., Dunjić-Mandić K., Papić M. Ž. (2015): Digitalno nasilje u čačanskim školama, Reiženjering poslovnih procesa u obrazovanju 2015-RPPO15, Zbornik radova, str. 443-450, UDK: 371.62; 371:004, ISBN: 978-86-7776-179-0, 25 – 27. septembar 2015., Čačak (M63)

5. Papić M., Aleksić V., Kuzmanović B., Aleksić V., Manojlović, G.,  Papić M. Ž. (2015): Preduzetničko učenje u nastavi tehničkog i informatičkog obrazovanja, Reiženjering poslovnih procesa u obrazovanju 2015-RPPO15, Zbornik radova, str. 391-398, UDK: 371.62; 371:004, ISBN: 978-86-7776-179-0, 25 – 27. septembar 2015., Čačak (M63)

6. Milentijević D., Veljović A., Novaković J., Tomović M., Papić M. Ž. (2016): Autorizovana DLS platforma, XXII SKUP Trendovi razvoja “Nove tehnologije u nastavi” ‐ TREND 2016, Zlatibor, 16. ‐ 19.02.2016. (M63)

7. Papić M. Ž., Aleksić V., Kuzmanović B. (2016): Informatičko obrazovanje u Srbiji i pojedinim evropskim državama, Konferencija Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo – ITOP 2016, Zbornik radova, Čačak, 10-11. 09. 2016, str. 363-372. ISBN: 978-86-7776-200-1 (M63)

8. Dujić Mandić, K., Karanac R., Papić M. Ž. (2016): Primena stručnog usavršavanja koje je podržao Regionalni centar Čačak, Konferencija Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo – ITOP 2016, Zbornik radova, Čačak, 10.-11. 09. 2016, str. 297-304. ISBN: 978-86-287-200-1 (M63)

9. Kuzmanović B., Papić M. Ž, Mijailović S. (2017). Virtualno okruženje za učenje u A. Velјović (ur.). Zbornik radova Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo – ITOP 2017 (str. 139-146), Čačak: Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7776-2111-7, UDK: 373.54, Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „ITOP17“, 8–9. april 2017, Čačak, Regionalni centar. (M63)

10. Papić M. Ž., (2017): Dualno obrazovanje u Srbiji, u A. Velјović (ur.). Zbornik radova Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo – ITOP 2017 (str. 31-47), Čačak: Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7776-2111-7, UDK: 371:54, Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „ITOP17“, 8–9. april 2017, Čačak, Regionalni centar. (M61)

 

Doktorska disertacija, magistarska teza

Papić M. Ž. (2004): Dokimološki efekti na napredovanje učenika mašinske struke, Čačak: Tehnički fakultet - M71.
Papić M. Ž. (1997): Vrednovanje različitih načina ocenjivanja znanja iz predmeta mašinske struke, Čačak: Tehnički fakultet - M72.

 

Univerzitetski udjbenik

1. Papić M. Ž., Aleksić, V. (2012): Metodika nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja, Čačak: Tehnički fakultet, ISBN: 978-86-7776-140-0

 

Univerzitetski udjbenik posle izbora u zvanje vanrednog profesora

1. Bjekić D., Papić M. Ž.: (2013): Dokimološki okviri nastave: ocenjivanje i testovi znanja, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, ISBN: 978-86-7776-146-2
2. Papić M. Ž., Aleksić, V. (2015): Metodika tehničkog i informatičkog obrazovanja, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, ISBN: 978-86-7776-172-1
3. Papić M. Ž., Aleksić, V. (2015): Metodika informatike, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, ISBN: 978-86-776-175-2

 

Univerzitetski priručnici

1. Bjekić D., Bjekić M., Papić M. Ž.: (2005): Praktikum 1 – Priručnik za Praktičan rad studenata – budućih profesora tehničkog obrazovanja i tehnike i informatike, Čačak: Tehnički fakultet. ISBN: 86-81745-98-0
2. Bjekić D., Bjekić M., Papić M. Ž. (2005): Praktikum 2 – Radna sveska za Praktičan rad studenata – budućih profesora tehničkog obrazovanja i tehnike informatike,Čačak: Tehnički fakultet. ISBN: 86-81745-97-2
3. Bjekić D., Bjekić M., Papić M. Ž. (2007): Praktikum 1 – Priručnik za Praktičan rad u školi studenata – profesora tehnike i informatike, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Čačak: Tehnički fakultet. ISBN: 86-81745-98-0
4. Bjekić D., Bjekić M., Papić M. Ž. (2007): Praktikum 2 – Radna sveska za Praktičan rad u školi studenata – profesora tehnike i informatike, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, elektronska publikacija, Čačak:Tehnički fakultet. ISBN: 86-81745-98-0
5. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić M. Ž. (2009): Pedagoško-metodički priručnik za Praktičan rad budućih profesora tehničko-informatičkog područja- Praktikum 1 (sastavni deo Praktikum 2 na CD-u), Čačak: Tehnički fakutet. ISBN: 86-81745-98-0
6. Papić M. Ž., Aleksić, V. (2011): Instrukcioni dizajn i razvoj elektronskih kurseva, CD izdanje, Čačak: Tehnički fakultet. ISBN: 978-86-7776-126-4

 

Udjbenici za srednje stručno obrazovanje

1. Đorđević D., Papić M. Ž. (1991-2013): Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, za I razred mašinskih škola, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (četrnaest izdanja). ISBN: 978-86-17-14861-2. 
2. Đorđević D., Papić M. Ž. (2000): Tehničko crtanje, za I razred mašinskih škola, za obrazovne profile u dvogodišnjem trajanju, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. ISBN: 86-17-07387-X.

 

Udjbenici za srednje stručno obrazovanje posle izbora u zvanje vanrednog profesora

1. Đorđević D., Papić M. Ž. (2014-…): Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, za I razred mašinskih škola, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.  ISBN: 978-86-17-14862-4

 

Priručnici za nastavnike

1. Papić M. Ž. (1987): Planiranje nastavnog gradiva, priručnik za nastavnike sa separatom, Beograd: Pronalazaštvo.
2. Papić M. Ž., Laketa N. (1995): Planiranje nastavnog rada–priručnik za nastavnike i saradnike u nastavi, Požega: Epoha.
3. Papić M. Ž. (1998): Dnevnik planiranja nastavnog rada, Čačak: Precision.
4. Mitrović G., Papić M. Ž. (1998): Takmičenje učenika mašinskih škola-praktikum, Beograd: Zajednica mašinskih škola Republike Srbije.
5. Bjekić, D., Papić M. Ž. (2005): Ocenjivanje u srednjem stručnom obrazovanju–priručnik, Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Program reforme srednjeg stručnog obrazovanja.
6. Papic Ž., Bjekic, D. (2005): Assessment in Secondary Vocational Education and Training, Handbook, Belgrade: Ministry of Education and Sport of Serbia, Programme ImplementatnionUnit.
7. Bjekić D., Papić M. Ž. (2006): Testovi znanja – priručnik, Čačak: Agencija PAP.
8. Karanac R., Beodranski D., Papić M. Ž. (2009): Strateško planiranje razvoja škola-priručnik za obrazovno-vaspitne ustanove, Čačak, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

 

Nastavna učila

1. Papić M. Ž. (1987): Modeli za tehničko crtanje - komplet PM, Beograd: Pronalazaštvo.
2. Papić M. Ž. (1987): Modeli za tehničko crtanje - komplet CM, Beograd: Pronalazaštvo
3. Papić M. Ž., Đorđević D. (1997): Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom - grafofolije, Kragujevac.

 

Priručnici, pomoćni udjbenici

1. Radovanović D., Papić M. Ž. (1987): Vežbanka za tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, Beograd: Pronalazaštvo.
2. Banović B., Papić M. Ž., Nikolić J. (1991): Osnovi konstruisanja - praktikum, Čačak: Mašinska škola.
3. Čumić S., Filipović M., Papić M. Ž. (1992): Vežbe za opštu mašinsku praksu - praktikum, Čačak: Mašinska škola.
4. Papić M. Ž., Đorđević D. (1994): Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, zbirka zadataka, Čačak: Mašinska škola.
5. Pribićević N., Papić M. Ž. (1994): Praktična nastava - dnevnik rada učenika, Čačak: Pelikan.
6. Papić M. Ž., Savović M. (1995): Tehničko pismo - metodička vežbanka, Požega: Epoha.
7. Stojanović B., Papić M. Ž. (1995): Ručna obrada metala – priručnik za praktičnu nastavu, Čačak: Tehnički fakultet.
8. Milojević Z., Papić M. Ž. (1997): Tehnologija obrade i programiranje NU mašina - radna sveska, Čačak: Pelikan.
9. Papić M. Ž., Đorđević D. (2000): Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom - praktikum, Čačak: Precision.
10. Papić M. Ž. (2000): AutoCAD 14 - priručnik, Čačak: MICROCOM.
11. Jovanović Z., Papić M. Ž. (2002): AutoCAD 2000 - priručnik, Čačak: MICROCOM.
12. Savković D., Papić M. Ž. (2005): AutoCAD 2004, Agencija PAP, Čačak, 2005.
13. Papić M. Ž., Mijatović M., Budinski T., (2006): Operater mašinske obrade - završni ispit, Beograd: Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
14. Jovanović Z., Papić M. Ž. (2006): AutoCAD 2006, Čačak: MICROCOM.

 

Nastavni programi

1. Papić M. Ž., Đorđević D. (1990): Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, sadržaj programa za obrazovni profil mašinski tehničar, Prosvetni glasnik br. 7, Beograd.
2. Papić M. Ž., Đorđević D. (1990): Tehničko crtanje, sadržaj programa za obrazovne profile u trogodišnjem trajanju, Prosvetni glasnik br. 7., Beograd.
3. Papić M. Ž., Đorđević D. (1998): Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, sadržaj programa za obrazovni profil mašinski tehničar, Prosvetni glasnik br. 6, Beograd.
4. Papić M. Ž., Đorđević D. (1998): Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, sadržaj programa za obrazovni profil mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, Prosvetni glasnik br. 6, Beograd.
5. Papić M. Ž., Đorđević D. (1998): Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, sadržaj programa za obrazovni profil tehničar, za NU mašine i tehničar merne i regulacione tehnike, Prosvetni glasnik br. 6, Beograd.
6. Papić M. Ž., Đorđević D. (1999): Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, sadržaj programa za obrazovni profil vazduhoplovni mašinski tehničar, Prosvetni glasnik br. 3, Beograd.
7. Papić M. Ž., Đorđević D. (2001): Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, sadržaj programa za obrazovni profil tehničar za motore i motorna vozila, Prosvetni glasnik br. 1, Beograd.
8. Papić M. Ž., Đorđević D. (2002): Tehničko crtanje, sadržaj programa za obrazovne profile u trogodišnjem trajanju, Prosvetni glasnik br. 12, Beograd.
9. Papić M. Ž., Đorđević D. (2002): Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, sadržaj programa za obrazovni profil tehničar za kompjutersko konstruisanje, Prosvetni glasnik br. 12, Beograd.
10. Papić M. Ž., Đorđević D. (2004): Tehničko crtanje, sadržaj programa za obrazovni profil operater mašinske obrade, Prosvetni glasnik br. 4., Beograd.
11. Papić M. Ž., Budinski T.,… (2004): Operater mašinske obrade - nastavni plan, Ministarstvo prosvete i sporta, Beograd.

 

Recenzije:

1. Udžbenik Tehničko i informatičko obrazovanje za 6. razred osnovne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.
2. Radne sveske za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje za 6. razred osnovne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.
3. Udžbenik Tehničko i informatičko obrazovanje za 7. razred osnovne škole, Eduka, Beograd, 2012.
4. Radne sveske za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje za 7. razred osnovne škole, Eduka, Beograd, 2012.
5. Radne sveske za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje za 8. razred osnovne škole, Eduka, Beograd, 2012.
6. Udžbenik Tehničko i informatičko obrazovanje za 5. razred osnovne škole, Novi logos, Beograd, 2012.
7. Radne sveske za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje za 5. razred osnovne škole, Novi logos, Beograd, 2012.
8. Tehnika 6 – Urbanizam i građevinarstvo - upustvo za korišćenje materijala zaradne vežbe iz tehničkog i informatičkog obrazovanja  za 6. razred osnovne škole, Eduka, Beograd, 2011.
9. Recenzija Zbornika radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tehnika i informatika u obrazovanju -TIO 2010.
10. Recenzija Zbornika radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju – 2011.
11. Recenzija Zbornika radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tehnika i informatika u obrazovanju -TIO 2012.

 

Recenzije nakon izbora u zvanje vanrednog profesora

1. Recenzija Zbornika radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju – RPPO 2013.

2. Recenzija Zbornika radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju – RPPO 2015.

3. Recenzija “Zbirka materijala za Tehničko i informatičko obrazovanje za VII razred osnovne škole” , Zavod za udjbenike, Beograd, 2016.

4. Recenzija časopisa Učenje i nastava, Klett, ISSN 2466-2801 • UDК 37(497.11), Beograd, 2015.

5. Recenzija Zbornika radova međunarodnog naučno-stručnog skupa, Tehnika i informatika u obrazovanju -TIO 2016.

6. Recenzija Zbornika radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo – ITOP 2016.

7. Recenzija Zbornika radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo – ITOP 2017.

 

Član komisije po rešenju br. 119-01-198/2008-06 Ministarstva prosvete, od 23. 04. 2008. davao je saglasnost za sledeća izdanja :
1. Udjbenik: Tehničko i informatičko obrazovanje za 5. razred osnovne škole, Eduka, Beograd, 2010.
2. Radne sveske za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje za 5. razred osnovne škole, Eduka, Beograd, 2010.
3. Udjbenik: Informatika i računarstvo za 5. razred osnovne škole, BIGZ školstvo Beograd, 2012.