Аleksandra Kalezić-Glišović

Dr Аleksandra Kalezić-Glišović
Assistant Professor
Department of Physics and Materials

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-758

Fax: +381 032/342-101

Office No: 229

 aleksandra.kalezic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Александра Калезић-Глишовић рођена је 24.12.1971. године у Чачку, где је завршила основну школу и Гимназију "Филип Филиповић" (струка математичко-техничка, занимање програмер). Дипломирала је на Физичком факултету у Београду 1996. године na смеру дипл. физичар-истраживач, са просечном оценом 9,62. Последипломске студије уписала је на Физичком факултету у Београду (смер Експериментална физика кондензованог стања материје) 1996/97. године и положила све испите предвиђене наставним планом са просечном оценом 9,80. Магистарску тезу под називом "Топлотни и механички утицај на структурне промене аморфне магнетно меке легуре Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5" одбранила је 18.04.2007. године. Докторске студије на истом факултету уписала је у децембру 2007. године на смеру Физика кондензованог стања материје. Докторску дисертацију под називом "Утицај структурне релаксације на функционална својства аморфних легура на бази гвожђа" одбранила је 9.11.2012. године.

НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ

Као стипендиста Министарства за науку и технологију, Александра Калезић-Глишовић је од 1997/98. године била ангажована за извођење вежби из предмета Физика. Од 01.10.2000. године запослена је на Техничком факултету у Чачку, као асистент-приправник, од 10.10.2007. године као асистент, а од 12.06.2013. године као доцент за предмете Физика 1, 2 и Физички основи електротехнике.

НАУЧНА И СТРУЧНА АКТИВНОСТ

Научно-истраживачким радом Александра Калезић-Глишовић почиње да се бави  у оквиру пројекта "Прогноза својстава материјала са гледишта тријаде ССС (синтеза - структура - својства)" на Техничком факултету у Чачку, као стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије у периоду од 1997-2001. Од 2002-2005. године била је ангажована на пројекту "Синтеза функционалних материјала сагласно тетради синтеза-структура-својства-примена" под руководством академика Момчила М. Ристића, као истраживач у оквиру групе Аморфни функционални материјали и компоненте. Од 2008-2010. године била је ангажована на пројекту "Проучавање међузависности у тријади синтеза - структура - својства за функционалне материјале", а затим од 2011-2019. на пројекту "Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала". Члан је Здружене лабораторије за савремене материјале Техничког факултета у Чачку и САНУ (Одсек за аморфне системе). Публиковала је већи број научних и стручних радова у часописима (13 са SCI листе), као и саопштења на међународним и домаћим конференцијама.

СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА

а) Рад у истакнутом тематском зборнику међународног значаја  (М14)

1. N. Mitrović, A. Ranković, A. Kalezić and S. Đukić, "The effect of annealing on the transport properties of the metastable Cu85Co15 alloy", Advanced Science and Technology of Sintering, ed. B.D. Stojanović, V.V. Skorohod and M.V. Nikolić, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York (1999), pp. 599-604. 

б) Радови публиковани у међународним научним часописима са SCI листе

M21 - Радови у врхунским међународним часописима 

1.  A. Maričić, Dušan M. Minić, V.A. Blagojević, A. Kalezić-Glišović, Dragica M. Minić, "Effect of Structural Transformations Preceding Crystallization on Functional Properties of Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7 Amorphous Alloy", Intermetallics, Vol. 21(1), 2012, pp. 45-49.   

2.  A. Maričić, M. Spasojević, A. Kalezić-Glišović, L. Ribić-Zelenović, S. Djukić, N.Mitrović, "The stress effect on electrical resistivity sensitivity of FeBSiC amorphous ribbon", Sensors and Actuators: A. Physical, Vol. 174, 2012, pp. 103– 106.

3. N. Mitrović, S. Kane, S. Roth, A. Kalezić-Glišović, C. Mickel, J. Eckert, “The precipitation of nanocrystalline structure in the Joule heated Fe72Al5Ga2P11C6B4 metallic glasses”, Journal of Mining and Metallurgy Sect. B, Vol. 48(2) B, 2012, pp. 319-324  

M22 - Радови у истакнутим међународним часописима 

1. A. Kalezić-Glišović, L. Novaković, A. Maričić, D. Minić, N. Mitrović, "Investigation of  structural relaxation, crystallization process and magnetic properties of the Fe-Ni-Si-B-C amorphous alloy", Materials Science and Engineering B 131, 2006, pp. 45-48. 

2. A. Kalezić-Glišović, V. А. Maričić, D. A. Kosanović, S. R. Đukić, R.Lj. Simeunović, "Correlation Between Isothermal Expansion and Functional Properties Change of the Fe81B13Si4C2 Amorphous Alloy", Science of  Sintering, 41(3) (2009) 283-291.

3. Z. Ristanović, A. Kalezić – Glišović,  N. Mitrović, S. Đukić, D. Kosanović, A. Maričić, "The Influence of Mechanochemical Activation and Thermal Treatment on Magnetic Properties of the BaTiO3 - FexOy Powder Mixture", Science of Sintering, Vol. 47, 2015, pp. 3-14.

4. A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, N. Obradović, “The Thermal and Magnetic Properties of the Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 and Fe81B13Si4C2 Amorphous Alloys”, Science of Sintering, Vol. 47, 2015, pp. 259-268.

5. M.M. Vasić, A.S. Kalezić-Glišović, R. Milinčić, Lj. Radović, D. M. Minić, A. M. Maričić, D. M. Minić, “Influence of mechanical activation and heat treatment on magnetic properties of nanostructured mixture Ni85.8Fe10.6Cu2.2W1.4”, Journal of Mining and Metallurgy Sect. B, Vol. 55(1) B, 2019, pp. 85-93.

M23 - Радови у међународним часописима

1. R. Simeunović, A. Maričić, A. Kalezić-Glišović, M. Spasojević, "The effect of pressing pressure on the magnetic properties of amorphous Co80Ni20 alloy powder", Science of  Sintering, 38, 2006, pp. 283-286.

2. A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, A. Maričić, R. Simeunović, "Magnetoimpedance Effect in Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 Metallic Glass Ribbons", Mater. Sci. Forum, Vol. 555, 2007, p. 533-538.

3. A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, A. Maričić, S. Đukić, R. Simeunović, "Study of Stress-Annealing Enhancement of Magnetoimpedance Effect in Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 Metallic Glass Ribbons", Acta Physica Polonica A, Vol. 113 (1), 2008, pp. 103-106.

4. A. Kalezić-Glišović, A. Maričić, N. Mitrović, R. Simeunović, M. Spasojević, "Mechanical strain and temperature annealing Effect on structural relaxation kinetics of the Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 amorphous alloy", Journal of optoelectronics and advanced materials, Vol. 10 (3), 2008, pp. 504-507.

5. S. Djukić, V. Maričić, A. Kalezić-Glišović, L. Ribić-Zelenović, S. Randjić, N. Mitrović, N. Obradović, "The Effect of Temperature and Frequency on Magnetic Properties of the Fe81B13Si4C2 Amorphous Alloy", Science of Sintering, Vol. 43(2), 2011, pp. 175-182.

в) Рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја (М44) 

1. A.Kalezić-Glišović, L.Novaković, A.Maričić and Z.Marinković, "Effect of strain degree during annealing on the kinetics and thermodynamics of the crystallization process of the Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 amorphous alloy", Science of Sintering: CURRENT PROBLEMS AND NEW TRENDS, ed. M.M.Ristić, Belgrade 2003, pp. 65-70.

2. N.Mitrović, S.Đukić, A.Maričić, P.Petrović and A.Kalezić-Glišović, "Magnetoimpedance effect in Joule-heated Fe-Al-Ga-P-C-B metallic glasses with a large supercooled liquid region”, “Science of Sintering: CURRENT PROBLEMS AND NEW TRENDS", ed. M.M.Ristić, Belgrade 2003, pp. 351-358.                           

3. A.M.Maričić, A. Kalezić-Glišović, D. Minić and M.M.Ristić, "Correlation between changes of the thermoelectromotive force and electric conductivity on structural changes of the Co70Fe5Si10B15 amorphous alloy during heating up to 900 K", Science of Sintering: CURRENT PROBLEMS AND NEW TRENDS, ed. M.M.Ristić, Belgrade 2003, pp. 403-408.

г) Рад у тематском зборнику националног значаја (М45)

1. A. Kalezić, "Magnetna svojstva amorfnih legura", u ediciji Monografije nauke o materijalima br. 35 "Sinteza i karakterizacija materijala", CMS - Beograd,  TF - Čačak,  Beograd - Čačak 1997, str. 145-163. CIP: 621.762(082) 

д) Радови у зборницима међународних конференција

M33 - Радови штампани у целини  

1. N.Mitrović, R.Simeunović, A.Maričić, and A.Kalezić-Glišović,  "Glass-forming Ability and Crystallization of Fe72–xNbxAl5Ga2P11C6B4 (x=0,2) Metallic Glasses with a Large Supercooled Liquid Region", BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, August 25-29, 2003, Vrnjacka Banja, Sebia and Montenegro, Proceedings, pp. 779-783.

2. A. Maričić, B. Jordović, N. Mitrović, R. Simeunović, A. Kalezić-Glišović, "Isothermal Expansion of the Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 Amorphous Alloy", 11th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2007, Hammamet, Tunisia, 5-9 September, 2007, TMT Proceedings p.355-358.

3. R M. Luković, A. Kalezić-Glišović, B. Nedeljković, S. Antić, “A tomographic method for determining the distance between standing wave anti-nodes and the frequency of electromagnetic radiation inside a microwave oven”, 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education – TIE 2018, May 25 – 27, 2018, Čačak, Serbia, Proceedings TIE 2018, pp. 334-339.

M34 - Радови штампани у изводу

1. A.Maričić, Z.Marinković, A.Kalezić-Glišović, M.M.Ristić, "The Effect of Isothermal Annealing on the Kinetics of Crystallization Process of the Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 Amorphous Alloy", VIII Conference of the Serbian Crystallographic Society, Kragujevac, 2000, pp. 81-82.

2. A.M.Maričić, L.Novaković, A.Kalezić-Glišović, "Kinetics of free Volume Change of the Co70Fe5Si10B15 Alloy During Isothermal Annealing", VIII Conference of the Serbian Crystallographic Society, Kragujevac, 2000, pp. 83-84.

3. N.Mitrović, S.Djukić, A.Ranković, R.Simeunović, A.Maričić, A.Kalezić-Glišović, and B.Jordović, "Magnetotransport Properties of Iron-based Soft-magnetic Amorphous and Nanocrystalline Alloys", YUCOMAT2004 Sixth Yugoslav Materials Research Society Conference, September 13-17, 2004, Herceg-Novi, Sebia and Montenegro , The Book of Abstacts, p. 99.

4. R. Simeunović, A. Maričić, A. Kalezić-Glišović, M. Spasojević, "The Effect of Pressing Pressure on the Magnetic properties of Amorphous Co80Ni20 alloy powder",  FITEM’05, July 31 -  August 4, 2005, Čačak, The Book of Abstacts,  p.53.

5. A. Kalezić-Glišović, A. Maričić, L. Novaković, D. Minić, "Correlation between structural relaxation and crystallization process and magnetic susceptibility relative change of the Fe89,8Ni1,5Si5,2B3C0,5  amorphous alloy", YUCOMAT2005 Seventh Yugoslav Materials Research Society Conference, September 12-16, 2005, Herceg-Novi, Serbia and Montenegro, The Book of Abstacts, p.123.

6. A.M.Maričić, A.Kalezić-Glišović, R.Simeunović, Lj.Vulićević, M.M.Ristić, "CORRELATION between Isothermal Expansion and Functional Properties Change of the Fe81B13Si4C2 Amorphous Alloy", FITEM’07, August 6-8, 2007, Čačak, The Book of Abstracts,  p.10.

7. A.M. Maričić, A.Kalezić-Glišović, N. Mitrović, L. Rafailović, M.M.Ristić, "The effect of structural changes on functional properties of  the Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7 metastable alloy", FITEM’07, August 6-8, 2007, Čačak, The Book of Abstracts, p.19.

8. N. Mitrović, A. Kalezić-Glišović, S. Roth, J. Eckert, "Thermal Stability and Fragility Parameters of Fe-M-Al-Ga-P-C-B (M=Nb) Amorphous Alloys", YUCOMAT2007 NInth Yugoslav Materials Research Society Conference, September 10-14, 2007, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p. 90. 

9. A. Maričić, A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, R. Simeunović, S. Djukić,  "Correlation between Isothermal Expansion and Magnetic Susceptibility Relative Change of the Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 Amorphous Alloy", YUCOMAT2007 NInth Yugoslav Materials Research Society Conference, September 10-14, 2007, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p.103.

10. A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, A. Maričić, R. Simeunović, "Study of Stress-Annealing Enhancement of Magnetoimpedance Effect in Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 Metallic Glass Ribbons", 13th CSMAG, Book of Abstracts, paper 2P10, p.120.

11. N. Mitrović, A. Kalezić-Glišović, A. Maričić, R. Simeunović, S. Roth, J. Eckert, "NanocrystalliZATION of Fe72Al5Ga2P11C6B4 Amorphous Alloys By Current Annealing Technique", YUCOMAT2008 TENth Yugoslav Materials Research Society Conference, September 8-12, 2008, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p.109.

12. I. Simeunović, L. Novaković, A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, "The Effect of Pressure and Temperature on Electrical Conductivity of Cold Sintered Copper Powder", YUCOMAT2008 TENth Yugoslav Materials Research Society Conference, September 8-12, 2008, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p.110. 

13. A. Kalezić-Glišović, Z. Ristanović, Lj. Vulićević, V. Aranđelović-Ćirić, "Mechanical Activation Influence on Electrical and Magnetic Properties of the System Powder Fe81B13Si4C2", YUCOMAT2009 ELEVENth Yugoslav Materials Research Society Conference, August 31 - September 4, 2009, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p.165.

14. R. Simeunović, A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, V. Divjaković, "Pressure and Temperature Influence on Electrical and Magnetic Properties of Cold Sintered Powder Fe20Ni80", YUCOMAT2009 ELEVENth Yugoslav Materials Research Society Conference, August 31 - September 4, 2009, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p.166. 

15. A. Kalezić-Glišović, A. Maričić, R. Simeunović, S. Randjić, "The effect of structural changes on fuctional properties of metastable alloy Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7", YUCOMAT2010 Twelfth Yugoslav Materials Research Society Conference, September 6-10, 2010, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p.98. 

16. A. Maričić, M. Spasojević, A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, L. Ribić-Zelenović, "The effect of change in electron state density at Fermi level during the mechanical strain on sensitivity coefficient of the ribbon-shaped amorphous alloy Fe81B13Si4C2 as force sensor",YUCOMAT2010 Twelfth Yugoslav Materials Research Society Conference, September 6-10, 2010, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p.100.

17. D.M. Minić, A. Kalezić-Glišović, M. Spasojević, A.M. Maričić, "Correlation between hydrogen pressure change and resistivity change during hydrogen absorption on non palladium-coated and palladium-coated cobalt powder", YUCOMAT2010 Twelfth Yugoslav Materials Research Society Conference, September 6-10, 2010, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p.101.

18. N. Mitrović, B. Zlatkov, H. Danninger, B. Nedeljković, A. Kalezić-Glisović, A.  Maričić, S. Đukić, "Characterization of iron-cobalt based alloys processed by PIM route", YUCOMAT2011 Thirteenth Yugoslav Materials Research Society Conference, September 5-9, 2011, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p.129.

19. A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, S. Radonjić, A. Maričić, “The correlation between the mechanical  strain degree and electron state density change at Fermi level in Č-4580  steel wires samples”, YUCOMAT2012 Fourteenth Annual Conference, September 3-7, 2012, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p. 71.

20. N. Mitrović, B. Zlatkov, S. Đukić, A. Kalezić-Glisović, S. Randjić, H. Danninger, “Soft magnetic properties of MnZn ferrite prepared by PIM route”, YUCOMAT2013 Fifteenth Annual Conference, September 2-6, 2013, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p.104.

21. A. Kalezić-Glišović, Z. Ristanović, B. Jordović, N. Mitrović, A. Maričić, “Mechanical activation influence on magnetic and electrical properties of the system powder 50% BaTi and 50% Fe3O4”, The Second Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Applications II«, New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, September 30 – October 1, 2013, Belgrade, Serbia, The Book of Abstacts, p. 37.

22. N. Mitrović, S. Đukić, A. Kalezić-Glišović, S. Aleksić, M. Kićanović, O. Aleksić, “Magnetic properties of MnZn ferrite for microelectronic application”, YUCOMAT2014 Sixteenth Annual Conference, September 1-5, 2014, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p.70.

23. N. Mitrović, E. Gašanin, A. Kalezić -Glišović, B. Nedeljković, M. Kićanović, “Magnetic Characterization of PIM MnZn Ferrite for Power Electronic Application“, The Third Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application III«, New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, September 29 - October 1, 2014, Belgrade, Book of Abstracts, p. 65.  

24. A. Kalezić-Glišović, A. Maričić, N. Obradović, M. Kićanović, “Thermal and Magnetic Properties of Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 Amorphous Alloy”, IcETRAN2015 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, June 8-11, 2015, Silver Lake, Serbia, The Book of Abstacts, p. 45.

25. N. Mitrović, R. Surla, A. Kalezić -Glišović, M. Kićanović, D. Minić, “Magnetoimpedance Effect of Metastable Fe72Cu1V4Si15B8 Alloy Ribbons”, YUCOMAT2015 Seventeenth Annual Conference, August 31 - September 4, 2015, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p. 69.

26. A. Kalezić-Glišović, D. Kosanović, V. Pavlović, N. Mitrović, A. Maričić, “The Influence of Synthesis Parameters and Heat Effect on Magnetic Properties of Powder System FexOy - BaTiO3”, The Fourth Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application IV«, New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, September 21-23, 2015, Belgrade, Book of Abstracts, p. 76.  

27. N. Mitrović, V. Aranđelović, A. Kalezić-Glišović, V. Mitić, A. Maričić, “ The Influence of Mechanochemical Activation and Heat Effect on Magnetic and Dielectric Properties of Multiferroic FexOy - BaTiO3”, The Fourth Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application IV«, New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, September 21-23, 2015, Belgrade, Book of Abstracts, p. 76. 

28. N. Mitrović, S. Filipović, J. Orelj, A. Kalezić-Glišović, S. Đukić,  “Electrical properties of mechanically activated magnesium-titanate ceramics”, YUCOMAT2016 Eighteenth Annual Conference, September 5-10, 2016, Herceg-Novi, Montenegro, The Book of Abstacts, p.75. 

29. A.Kalezić-Glišović, N. Stojanović, A. Maričić, “The activation time and heat impact on the magnetic properties of nanostructural powder 85,8%Ni 10,6%Fe 2,2%Cu 1,4%W”, The Sixth Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application VI«, New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, September 18 - 20, 2017, Belgrade, Serbia, The Book of Abstracts, p. 82-83.

30. S. Ranđić, D. Vujičić, S. Đukić, S. Aleksić, A. Kalezić-Glišović, A. Maričić, “Modeling of synthesis parameters and their influence on electrical and magnetic properties of FexOy - BaTiO3 as a multiferroic”, The Sixth Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application VI«, New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, September 18 - 20, 2017, Belgrade, Serbia, The Book of Abstracts, p. 83.

31. O. Kosić, M. Vasić, А. Kalezić-Glišović, D.M. Minić, A.Maričić, “Influence of the mass ratio of Fe and BaTiO3 and of the period of activation on magnetic and dielectric properties of sintered samples”, The Seventh Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application VII«, New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, September 17 - 19, 2018, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, pp. 87-88.  

32. A.Janićijević, N.Stojanović, A.Kalezić-Glišović, A.Maričić, “Activation time dependent magnetization of the Fe/BaTiO3 system with varying constituent mass ratios”, XII International Scientific Conference Contemporary Materials 2019, September 1-3, Banja Luka, Book of Abstracts, pp. 47-48.

33. N.Stojanović, A.Kalezić-Glišović, A.Janićijević, A.Maričić, “Evolution of structural and functional properties of the Fe/BaTiO3 system under the influence of mechanochemical activation and heating treatment ”, The Eight Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application VIII«, New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, September 23 - 25, 2019, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, pp. 55-56.

ђ) Радови у врхунском часопису националног значаја (М51)

1. A.Kalezić-Glišović, N.Mitrović, A.Maričić, “The correlation between structural relaxation process and the change in magnetic permeability of the Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7 amorphous alloy under the thermal influence”, Kragujevac Journal of Science, Vol.39, 2017, pp. 29-36.    

е) Радови саопштени на скупу националног значаја

M63 - Радови штампани у целини

1. A.M.Maričić, N.S.Mitrović, R.Simeunović i A.Kalezić-Glišović, "Uticaj izotermskog odgrevanja na promenu gustine stanja elektrona na Fermi nivou amorfne legure na bazi kobalta", Kongres fizičara Srbije i Crne Gore, Zbornik radova, str. 4-89-92, Petrovac na Moru, 3-5. jun 2004.

2. С. Алексић, Н. Митровић, М. Луковић, С. Ђукић, А. Калезић-Глишовић, „Оптимизација и моделовање дебелослојног сегментираног термистора за градијентни сензор температуре тла“, Зборник 62. Конференције за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, ЕТРАН 2018, 11-14. јуна 2018, Палић, Србија, стр. 308-313.

M64 - Радови штампани у изводу  

1. A. Ranković, A. Kalezić, N. Mitrović, "Uticaj brzine hlađenja na električna i magnetna svojstva legure Cu-Co", Zbornik abstrakata III Jugoslovenske konferencije TEOTES’97, str. 81, Čačak, 1-5. septembar 1997.

2. A.Kalezić-Glišović, N.Mitrović, A.Maričić, "Magnetoimpedansni efekat amorfne legure Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5", Zbornik abstrakata IV Jugoslovenske konferencije TEOTES’01, str. 39, Čačak,  4-7. septembar 2001.                        

3. N. Mitrović, R. Simeunović, A. Maričić, A.Kalezić-Glišović, "Kinetika procesa transformacije staklasto stanje - superpodhladjena tečnost amorfnih metalnih legura", Zbornik abstrakata naučnog skupa SINTEROVANJE - TEORIJA I TEHNOLOGIJA (40. god. beogradske škole sinterovanja), Beograd, april 2003, str. 46.    

4. N.Mitrović, S.Đukić, A.Kalezić-Glišović, A.Ranković "Magnetotransportna svojstva amorfih i nanokristalnih magnetnomekih legura", Zbornik abstrakata naučnog skupa FITEM’04, str.72, Čačak 12-15. oktobra 2004.

5. A. Kalezić-Glišović, A. Maričić, N. Stojanović, “Korelacija procesa strukturne relaksacije i promene magnetne permeabilnosti amorfne legure Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7  pod uticajem toplotnog dejstva”, Zbornik apstrakata 60. konferencije ETRAN2016, str. 47, Zlatibor, 13-16. jun 2016.

ж) Монографије, уџбеници, помоћни уџбеници

1. A. Maričić, R. Simeunović, A. Kalezić-Glišović i N. Mitrović, REŠENI ZADACI IZ FIZIKE SA PRIJEMNIH ISPITA, Tehnički fakultet Čačak, Čačak 2000.

з) Учешћа у комисијама за одбрану мастер радова

1. Bogoljub Zlatić, ,,Monitoring solarne elektrane ELEKTROVAT Čačak’’, 12.10.2015.

2. Jelena Orelj, ,,Ispitivanje elektromagnetne kočnice primjenom termovizije’’, 28.12.2015.

3. Milica Jovičić, ,,Automati i formalni jezici”, FTN Čačak, 09.10.2017.

и) Учешћа у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација

1. Сања Јевтић, ,,Примена лассерских техника за одређивање оптичких параметара материјала”, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу, одбрањена 23.09.2016.

2. Милентије Луковић, „Емисиона једнодимензиона томографија температурног профила у ложишту котла термоелектране коришћењем радијационе пирометрије“, Физички факултет Универзитета у Београду, одбрањена 7.03.2019. год.

3. мр Братислав Чукић, „Утицај термичких третмана на функционална својства аморфне масивне металне легуре Fе65,5Cr4Mo4Ga4P12C5B5,5“, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу, одбрањена 30.05.2019.

4. Владимир Лукић, „Утицај механохемијске активације, паладизације, платинизације и топлотног дејства на адсорпциони капацитет аморфних и нанокристалних прахова као адсорбента водоника“, именована за члана конисије за оцену научне заснованости теме (одлука бр. IV-04-892/14 од 14.11.2018. год.).