Sanja Аntić

Dr Sanja Аntić
Assistant Professor
Department of Electrical Engineering

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-720

Fax: +381 032/342-101

Office No: 220

 sanja.antic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Основну школу и Гимназију у Чачку завршила као носилац дипломе Вук Караџић. Школске године 1995/96 уписује се као редован студент Електротехничког одсека, смера Индустријске енергетике на Техничком факултету у Чачку, Универзитета у Крагујевцу. Студије електротехничког одсека – смер индустријска енергетика на Техничком факултету у Чачку, уписала је школске 1995/96. године. Дипломирала је 2000. године са просечном оценом 9.60 у току студија. Назив дипломског рада "Примена fuzzy логике у естимирању динамичког модела једносмерног мотора" (ментор проф др Данило Стојановић). Стечени академски назив: Дипломирани инжењер електротехнике. У току студија више пута је награђивана за постигнуте успехе студирања. Након завршетка студија награђена је и као најуспешнији дипломирани студент школске 1999/2000. године.

Последипломске студије уписала на Техничком факултету у Чачку 2000/01. године. На овом нивоу образовања избор предмета је био фокусиран на област Управљања континуалним и дигиталним системима, њихово моделовање и симулацију, идентификацију процеса система, рачунарско управљање системима као и пројектовању дигиталних филтара. Стекла звање Магистра техничких наука, смер - електротехника, научна област - Управљање системима 2009. године, са просечном оценом 10,00 на последипломским студијама. Назив магистарске тезе: "Симулација и реализација напонско-струјног управљања микромотора једносмерне струје" (ментор др Мирослав Бјекић).

Докторску дисертацију под називом: "Примена метода за детекцију отказа заснованих на моделу у електро-механичким системима" одбранила је на Електротехничком факултету у Београду, Универзитета у Београду, 30.6.2016. године под менторством проф. др Жељка Ђуровића. Стечени академски назив: Доктор електротехничких наука.

СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА

Докторска дисертација

     Антић, С., Примена метода за детекцију отказа заснованих на моделу у електро-механичким системима, Електротехнички факултет Београд, 2016

Магистарска теза

Антић, С., Симулација и реализација напонско-струјног управљања микромотора једносмерне струје, Технички факултет Чачак, 2009

Часописи међународног значаја(М20)

 • Antić S., Djurovic Z., and Kvascev G., Application of Structured and Directional Residuals for Fault Detection and Isolation on Permanent-Magnet DC Motor with Amplifier, Qual. Reliab. Eng. Int., vol. 32, no. 7, pp. 2601–2621, Nov. 2016, (IF=1.191) (DOI: 10.1002/qre.1962) (ISSN 0748-8017) (M22)

 

 • Bjekic, M., Antic, S., Milovanovic, A., Permanent Magnet DC Motor Friction Measurement and Analysis of Friction’s Impact, International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E), Vol.6 No. 5, 2011, pp. 2261-2269, (IF=1.364) (ISSN: 1827-6679) (M22)

​​

 • M. Bjekić, M. Šućurović, M. Božić, M. Rosić, and S. Antić, "Using computer for measurement and visualizazion of rotating magnetic field in AC machines", Comput. Appl. Eng. Educ., no. 21825, DOI:10.1002/cae.21825, pp. 1–17, Apr. 2017,  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cae.21825/full (M22)

 

 • M. Božić, S. Antić, V. Vujičić, M. Bjekić, G. Đorđević, Electronic gearing of two dc motor shafts for wheg type mobile robot, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Electronics and Energetics, Vol. 31, No 1, March 2018, pp. 75 – 87, https://doi.org/10.2298/FUEE1801075B (ISSN: 0353-3670) (M24)

 • M. Rosić, S. Antić, M. Bebić, “Improvements of torque ripple reduction in DTC IM drive with arbitrary number of voltage intensities and automatic algorithm modification”, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol. 29, No.2, pp. 687-703, DOI: 10.3906/elk-2003-10, ISSN: 1300-0632, Available online: 29.07.2020. (M23)

 • S. Antić, V. Luković, Z. Đurović, "Expert System for FDI of DC Motor Faults Using Structured Residuals Design Technique", Serbian Journal of Electrical Engineering, vol. 20, no. 1, February 2023, pp 93-105, https://doi.org/10.2298/SJEE2301093A, pISSN 1451-4869, eISSN 2217-7183 (M24)

 • Dlabač, T., Antić, S., Ćalasan, M., Milovanović, A., Marvučić, N., „Nonlinear Tank-Level Control Using Dahlin Algorithm Design and PID Control“, Applied Sciences, Vol. 13, No. 9, April 2023, 5414. https://doi.org/10.3390/app13095414 (M22)

Часописи националног значаја (М50)

 • Krneta R., Antić S., Stojanović D., „Recursive Least Squares Method in Parameters Identification of DC Motors Models, Facta Universitatis (Niš), Ser: Elec. Energ. vol. 18. no. 3, December 2005, pp. 467-478, (ISSN 0353-3670) (M51)

 

 • Божић, М., Росић, М, Бјекић, М., и Антић, С., „Препреке увођењу енергетски ефикасних електромотора и њихово превазилажење“, Иновације и развој, Бор, Бр. 2, стр.31-46, 2011, UDK: 621.313.13(045)=861, ISSN: 0353-2631 (M53)

 

 • Milovanović A., Bjekić M., Koprivica B., Antić S. „Pregled standarda iz oblasti energetske efikasnosti elektromotornih pogona”, Tehnika, kvalitet - ims, standardizacija i metrologija, 2012, str.159-168, ISSN: 0040-2176 (M52)

Међународне конференције и скупови (М30)

 • Krneta, R., Milenković, S., „Serial Antiresonance Compensator with Notch Filter, Symposium of Electronics and telecomunications“, ETC 2004, Scientific Bulletin of the «Politehnica» University of Timisoara, Romania, Transactions on Electronics and Communications, Tom 49(63), Fascicola 1, Timisoara, October 22-23, 2004, pp. 47-52, ISSN: 1583-3380 (M33)

 

 • Milenković, S., Krneta, R., Stojanović, D., „The model analysis of the electromotor drive system with torsion load“, Scientific bulletin of the »Politehnica« University of Timisoara, Romania, Transactions on Power Engineering, Proceedings of 6th International power systems conference, Tom 50(64), Fascicola 1-2, Timisoara, November 3-4, 2005, pp. 349-354, ISSN: 1582-7194 (M33)

 

 • Bjekic, M., Stojanovic, D., Božic, M., Antic, S., „Potential Electricity Saving by using Energy Efficient Electric Motors“, International scientific conference, UNITEH11, Proceedings Volume1, Gabrovo, Bulgaria, November 18-19, 2011, pp. 53-58, ISSN:1313-230X (M33).

 

 • Rosic, M., Bozic, M., Bjekic, M., Antic, S., „Energy efficiency of electric pump drive“, International scientific conference UNITECH ’12, Gabrovo, Bulgaria, 16-17 Nov. 2012, pp I51- I58, ISSN: 1313-230X (M33)

 

 • Antic, S., Bjekic, M., Bozic, M., Rosic, M., „Motor Rewinding and Effect on Efficiency“, International scientific conference UNITECH ’12, Gabrovo, Bulgaria, 16-17. Nov. 2012, pp I43-I50, ISSN: 1313-230X (M33)

 

 • Božić, M., Rosić, M., Koprivica, B., Bjekić, M., Antić, S., „Efficiency classes of three-phase, cage-induction motors (IE-code) software“, INDEL2012, IX International Symposium Industrial Electronics, November 1-3, Banja Luka, Bosna and Hercegovina, 2012, pp 87-91, ISBN: 978-99955-46-14-4 (M33)

 

 • Antić, S, Đurović, Ž, „Permanent magnet dc motor additive faults detection and isolation“, Proceedings of 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2014, Vrnjačka Banja, Serbia, 2-5 June, 2014, pp AUI2.7.1-6, ISBN: 978-86-80509-70-9 (M33)

 

 • Antić, S, Đurović, Ž, „Application of sliding integral algorithm for parametric fault detection of a DC motor amplifier“, Proceedings of 2st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2015, Silver Lake, Serbia, 8-11 June, 2015, pp. AUI1.5.1-6, ISBN: 978-86-80509-71-6 (M33)

 

 • Antić, S, Bjekic, M., Bozic, M., Lukovic, M., „Torsional Resonance Compensation in an Electro-Mechanical System“, Proceedings of 3 st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2016, Zlatibor, Serbia, 13-16 June, 2016, AUI2.6.1-6, ISBN: 978-86-7466-618-0 (M33)

 

 • Bjekic, M., Bozic, M, Rosic, M, Antić, S, „Remote experiment: Serial and parallel RLC circuit“, Proceedings of 3 st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2016, Zlatibor, Serbia, 13-16 June, 2016, AUI1.2.1-6, ISBN: 978-86-7466-618-0 (M33)

 

 • Luković, M, Antić, S, Luković, V, „Simple electrical circuit to light up a gas discharge lamp“, 6th International Conference, Technics And Informatics In Education -TIO2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, pp 57-62, 28-29th Маy, 2016, ISBN: 978-86-7776-192-9 (M33)

 

 • Antić, S., Milovanović, A., Bozic, M., „Remote experiment within the teaching module: PI control of DC motor“, International scientific conference UNITECH ’16, Gabrovo, Bulgaria, 18-19. Nov. 2016, pp IV314-IV319, ISSN: 1313-230X (M33)

 • Rosić, M., Antić, S., Bjekić, M., Vujičić, V., "Educational laboratory setup of DC motor cascade control based on dSPACE1104 platform", Proceedings of 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources - ICREPS2017, pp. 213-222, ISBN:978-86-81505-84-7, DOI:10.24094/mkoiee.017.5.1.213, Belgrade, Serbia, 12-13 October, 2017 (M33)

 

 • Milentije Lukovic, Aleksandra Kalezic-Glisovic, Borivoje Nedeljkovic, Sanja Antic: „A tomographic method for determining the distance between standing wave anti-nodes and the frequency of electromagnetic radiation inside a microwave oven”, Technics and Informatics in Education 7th International Conference, pp. 334-339, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 25−27th May 2018,  ISBN 978-86-7776-226-1. (M33)

 • ​Nikola Marvučić, Alenka Milovanović, Tatijana Dlabač, Sanja Antić, Martin Ćalasan, “The Application of Remote Experiments in Maritime Education”, 1st Kotor International Maritime Conference – KIMC 2021, November 26-27, 2021, Kotor, Montenegro, Book of Abstracts pp. 39. (M34)

 • Tatijana Dlabač, Sanja Antić, Martin Ćalasan, Alenka Milovanović, Nikola Marvučić, “Tank-level control using PID controller and Dahlin`s algorithm”, 19th International Scientific and Technical Conference on Marine traffic engineering - MTE 2022, October 12-14, 2022, Book of Abstracts MTE 2022 pp. 14. (M34)

 • Sanja Antić, Tatijana Dlabač, Martin Ćalasan, Alenka Milovanović, Nikola Marvučić, “Tank-level control for coupled tank using PID controller”, 2nd Kotor International Maritime Conference – KIMC 2022, November 27-30, 2022, Kotor, Montenegro, Book of Abstracts pp. 57, ISBN 978-86-7664-226-7.(M34)

Националне конференције и скупови (М60)

 • Миленковић, С., Миленковић, В., Решавање једначина простора стања електричног кола применом програмског пакета МАТЛАБ, Зборник радова регионалног центра, Републички центар за таленте, Кладово, 2000, стр. 77-86 (М63)

 

 • Milenković, S., Krneta, R., „Primena digitalnog opservera stanja u estimiranju parametara dinamičkog modela jednosmernog motora“, ETRAN 2004, Zbornik radova 48. ETRAN konferencije, Čačak, 6 - 10. jun, 2004, str. 211-214, ISBN: 86-80509-49-3 (M63)

 

 • Krneta, R., Milenković, S., „Serijski antirezonantni kompenzator sa digitalnim filtrom“, ETRAN 2005, Zbornik radova 49. ETRAN konferencije,  Budva, 5-10 jun, 2005, str. 254-257 ISBN: 86-80509-53-1 (M63)

 

 • Antić, S., Bjekić, M., „Eksperimentalno određivanje koeficijenta viskoznog trenja motora jednosmerne struje“, ETRAN 2009, Zbornik radova 53. ETRAN konferencije, Vrnjačka Banja, 15-18. juna, 2009, AU1.8-1-4, str. 8-14 ISBN: 86-80509-64-8 (M63)

 

 • Rosić, M., Božić, M., Bjekić, M., Antić, S, „Edukativni udaljeni eksperiment upravljanja servo kontrolerom“, ETRAN 2015, Zbornik radova 59. ETRAN konferencije, Srebrno jezero, 8-11 Juna, 2015, AU2.2.1-5, ISBN: 978-86-80509-72-3 (M63)

 

 • Antić, S, Božić, M., Bjekić, M., Rosić, M., „Udaljena laboratorijska vežba za demonstraciju strujnog i naponskog upravljanja motorom jednosmerne struje“, Zbornik radova 59. ETRAN konferencije, Srebrno jezero, 8-11 Juna, 2015, стр. AU2.3.1-6, ISBN: 978-86-80509-72-3 (M63)

 

 • Antić S., Peulić A., Damljanović Đ., Krneta R., „C# Application for stepper motor control in remote experiment“, Zbornik radova, XXII Skup Trendovi razvoja: Nove tehnologije u nastavi, Zlatibor, 16.-19.02.2016, Paper No. W1.1-4, str. 95-98, ISBN: 978-86-7892-795-9 (M63)

Монографије националног значаја (40)

 • Bjekić, M., Stojanović, D., Milovanović, A., Koprivica, B., Rosić, M., Božić, M., Plazinić, M., Antić, S., Bjekić, D., Krneta, R., Jeftenić, B., Štatkić, S., Bebić, M., Ristić. L., Energetska efikasnost elektromotornih pogona, Tehnički fakultet Čačak, 2012, ISBN 978-86-7776-137-0 (M45)

Уџбеници, практикуми, збирке задатака

 • Bjekić, M., Stević, Z., Milovanović, A. i Antić, S., Regulacija elektromotornih pogona, Tehnički fakultet Čačak, 2010, ISBN 978-86-7776-099-1

 

 • Sretenović, D., Bjekić, М., Dobričić, М., Antić, S., Zbirka rešenih zadataka iz elektromotornih pogona – drugo dopunjeno i prošireno izdanje, Visoka škola tehničkih strukovih studija Čačak, 2011, ISBN 978-86-86139-51-1

 

 • „Каталог удаљених лабораторијских експеримената и вежби са упутствима за употребу“, Факултет техничких наука, Чачак, 2015. ISBN 978-86-7776-180-6

 

 • „Каталог лабораторијских наставних модула са удаљеним експериментима“, Факултет техничких наука, Чачак, 2016, ISBN 978-86-7776-189-9

 • Danilo Stojanović, Alenka Milovanović, Sanja Antić, Uvod u sisteme Automatskog upravljanja, Teorija i primeri, Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, 2021, ISBN 978-86-7776-246-9​

Пројекти

 • Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона, Руководилац пројекта М Бјекић, носилац пројекта Технички факултет Чачак, Програм технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој, област Енергетика, рударство и енергетска ефикасност, број пројекта ТР 33016, 2011-2014

 

 • Пројектовање и развој прототипа четвороосне нумерички управљане машине за наваривање, носилац пројекта Иновациони центар Машинског факултета у Београду, програм иновационе делатности утврђеном за 2011. годину Министарства за просвету и науку Републике Србије, број пројекта 451-03-00605/2012-16/25

 

 • Building Network of Remote Labs for strengthening university-secondary vocational schools collaboration, 543667-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES, supported by The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

 

 • Иновирање групе стручно апликативнох предмета студијског програм ЕРИ - модул Индустријска електроенергетика у циљу развоја дигиталних компетенција и извођења елемената концепта Индустрија 4.0 (IeeDigKompI4.0), руководилац прокјекта М. Бјекић, носилац пројекта Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу; програмска активност Развој високог образовања, Министартво просвете науке и технолошког развоја Републике Србије; период 2018-2019.

 • Осавремењавање наставе 3 обавезна предмета Електричне машине 2, Аутоматско управљање и Електромоторни погони на студијском програму основних академских студија електротехничко и рачунарско инжењерство (ЕМПА), руководилац прокјекта С.Антић, носилац пројекта Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу; програмска активност Развој високог образовања, Министартво просвете науке и технолошког развоја Републике Србије; период 2020-2021.