Srđan Divac

Srđan Divac
Teaching Assistant
Department of Electrical Engineering

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-739

Fax: +381 032/342-101

Office No: 120

 srdjan.divac@ftn.kg.ac.rs

Срђан Дивац је рођен 26.03.1994. у Прибоју у Србији где је завршио основну и средњу школу. Године 2013. уписао је основне академске студије на Факултету техничких наука у Чачку, а које је завршио школске 2016/2017. године као најбољи дипломирани студент на смеру Електротехничко и рачунарско инжењерство – модул Електроенергетика, са просечном оценом 9,67. Након тога уписао је мастер студије, смер Електротехничко и рачунарско инжењерство – модул Индустријска електроенергетика, на истом факултету. Мастер студије је завршио 2018. године са просечном оценом 10, а исте године уписује докторске студије на Факултету техничких наука у Чачку.

            Од новембра 2021. године запослен је на Факултету техничких наука у Чачку као асистент на Катедри за општу електротехнику и електронику,

            До сада је објавио више научних радова у међународним часописима, као и на међународним и домаћим конференцијама. Објављени радови се односе на примену нумеричких метода у електромагнетици при прорачуну капацитивности, прорачун мерне несигурности при мерењу ефикасности електричне машине, мерење карактеристика феромагнетских материјала, као и употребу хармонијске анализе за прорачун квазистатичких и динамичких хистерезисних петљи, решавање електричних кола са нелинеарним хистерезисним елементима, анализу тренутне снаге магнећења феромагнетског језгра и прорачун параметара еквивалентне шеме калема са хистерезисом. Ове области представљају у главне смерове његовог даљег усавршавања. Неки од објављених радова су:

 1. B. Koprivica, S. Divac, “Analysis and Modeling of Instantaneous Magnetizing Power of Ferromagnetic Core in Time Domain”, IEEE Magnetic Letters, vol. 12, p. 2103505, Sept. 2021, DOI: 10.1109/LMAG.2021.3111597, M23.
 2. S. Divac, M. Rosić, S. Zurek, B. Koprivica, K. Chwastek. M. Vesković, “A Methodology for Calculating the R-L Parameters of a Nonlinear Hysteretic Inductor Model in the Time Domain”, Energies, vol. 16, issue 13, p. 5167, July 2023, DOI: 10.3390/en16135167, M23.
 3. K. Chwastek, M. Najgebauer, P. Jabłoński, T. Szczegielniak, D. Kusiak, B. Koprivica, M. Rosić, S. Divac, “Modeling Dynamic Hysteresis Curves in Amorphous Magnetic Ribbons”, Applied Sciences (Special Issue Magnetic Materials: Characterization and Sensing Application), vol. 13, no. 16, p. 9134, Aug. 2023, DOI: 10.3390/app13169134, М22.
 4. B. Koprivica, A. Milovanović, S. Divac, M. Tatović, M. Plazinić, V. Vujičić, “Visualisation of Static and Stationary Magnetic Fields”, 14th International Conference on Applied Electromagnetics (PES 2019), Aug. 26-28, Niš, Serbia, Proceedings of Full Papers, paper P1_1, ISBN: 978-86-6125-211-2, М33.
 5. A. Milovanović, B. Koprivica, S. Divac, “Calculation of Capacitance of Toroidal Electrode with Circular and Rectangular Cross-section”, 14th International Conference on Applied Electromagnetics (PES 2019),  Aug. 2019, Niš, Serbia, Proceedings of Full Papers, paper O6_3, ISBN: 978-86-6125-211-2, М33.
 6. S. Divac, B. Koprivica, “Representation of instantaneous magnetising power using harmonic components”, The 12th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE 2021), March 25-27 2021, Bucharest, Romania, p. 125, DOI:10.1109/ATEE52255.2021.9425182, M33.
 7. B. Koprivica, S. Divac, A. Milovanović, M. Plazinić, “Analysis and Simulation of instantaneous magnetising Power of Ferromagnetic Sample Using Harmonic Components”, 15th International Conference on Applied Electromagnetics (PES 2021), Aug. 30 – Sept. 01, 2021, Niš, Serbia, Proceedings of Full Papers, paper O2_4, ISBN: 978-86-6125-240-2, M33.
 8. S. Divac, B. Koprivica, “Simulation of Dynamic Hysteresis Loops for Toroidal Sample for Sinusoidal Shape of Magnetic Flux Density”, 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 16-18. March 2022, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, ISBN: 978-99976-710-9-7, M33.
 9. S. Divac, B. Koprivica, “Time-domain Simulation of Electric Circuit
  with Nonlinear Hysteretic Inductor”, 9th IcETRAN Conf., 6-9. June 2022, Novi Pazar Serbia, Proceedings, pp. 214-219, ISBN: 978-86-7466-930-3, M33.
 10. S. Divac, B. Koprivica, “Simulation of Dynamic Hysteresis Loop Taking
  into Account Layers of Toroidal Core”, 10th IcETRAN Conf., 5-8. June 2023, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Proceedings, EEII.5, ISBN: 978-86-7466-970-9, M33.
 11. S. Divac, D. Janjić, B. Koprivica, A. Milovanović, “Analysis of Absorbed Component of Instantaneous Magnetising Power for Ferrite Toroidal Core”, 16th International Conference on Applied Electromagnetics (PES 2023), August 28-30, 2023, Niš, Serbia, Proceedings of Full Papers, pp. 26-29, ISBN: 978-86-6125-271-6, M33.
 12. S. Zurek, S. Divac, K. Chwastek, B. Koprivica, “Calibration of Magnetic Field Sensor-PCB-based H-coil”, 16th International Conference on Applied Electromagnetics (PES 2023), August 28-30, 2023, Niš, Serbia, Proceedings of Full Papers, pp. 106-109, ISBN: 978-86-6125-271-6, M33.
 13. B. Koprivica, S. Divac, “Analysis of Instantaneous Magnetising Power of Ferromagnetic Core in Time Domain”, Advances in Magnetics (AIM2020), Junе 13-16 2021, Moena (TN), Italy, Book of Abstracts, pp. 133-133, M34.
 14. S. Divac, B. Koprivica, “Simulacija histerezisnih petlji interpolacijom harmonijskih komponenti magnetskog polja”, 65th ETRAN Conf., 8-10. Sept. 2021, Etno selo Stanišići, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Zbornik radova, pp. 174-179, ISBN: 978-86-7466-894-8, M63.

D. Janjić, S. Divac, A. Ranković, B. Koprivica, “Primena neuronskih mreža u analizi rada sistema za bežični prenos energije”, 67th ETRAN Conf., 5-8. June 2