No Photo

Dr Vesna Petrović
Lecturer
Department of Social Sciences and Humanities

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-786

Fax: +381 032/342-101

Office No: 135

 vesna.petrovic@ftn.kg.ac.rs

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Весна Петровић, девојачко презиме Станојевић, рођена је 13. јануара 1975. године у Чачку. Завршила је основну школу и Гимназију у Чачку као носилац дипломе „Вук Караџић“, а носилац је и дипломе „Михаило Петровић Алас“.

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВЊУ

Уписала је основне студије енглеског језика и књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду школске 1994/1995. године. Завршила је основне студије 29. децембра 2000. године и стекла назив професор енглеског језика и књижевности.

Мастер академске студије уписала је 2008/2009. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Одбранила је дипломски мастер рад из области методике наставе енглеског језика са темом ‘The Task Based Learning Approach (TBL) compared to the Presentation, Practice, Production Approach (PPP): Learning Vocabulary and Improving Speaking competence on the Specified Topic with the Adult Intermediate Students30. јуна 2010. године, чиме је стекла назив мастер професор језика и књижевности.

 Докторске академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду, уписала је 2013/2014. године. Припремила је докторску дисертацију „Евалуација и унапређивање критеријума за оцењивање усмене презентације на енглеском језику струке“ под менторством др Ане С. Јовановић, коју је одбранила пред Комисијом у саставу др Оливера Дурбаба, др Ана Јовановић и др Аница Радосављевић Крсмановић, 28. септембра 2022. године и стекла академски назив доктор наука-филолошке науке.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

 

Петровић 2020: V. Petrović, I. Krsmanović. The Real Needs of Foreign Language Teachers as Practitioners within Teacher Education and Professional Development Process. The 4th Contemporary Issues in Economy & Technology- CIET, Split, May 29, 2020.

 Петровић 2019: V. Petrović. The affective component as an integrative part of intercultural competence in learning ESP. V. Cigan; A. M. Krakić; D. Omrčen(Ur.) Zbornik radova sa međunarodnim učešćem- Od teorije do prakse u jeziku struke, Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama. Libertas Međunarodno sveučilište, Zagreb.

 

Петровић 2017: V. M. Petrović. Usvajanje novih reči engleskog jezika kao stranog i poboljšanje govorne kompetencije u vezi sa određenom temom primenom „pristupa učenju kroz komunikativne zadatke. Методички видици, [S.l.] 7(7), 329-345. http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1838.

 

Петровић 2013: V. Petrović. The Values of the Task Based Learning(TBL) in Learning Vocabulary and Improving Speaking Competence. Language, Literature, Value. Niš:  Filozofski fakultet, 577-588.

 

Крсмановић и Петровић 2012: I. Krsmanović; V. Petrović:  Chatting out of the box: Presentations in English for Improving Speaking Skills, ELTA, Beograd (usmeno saopštenje).

 

Крсмановић и Петровић 2009: I. Krsmanović; V. Petrović. Factors affecting quality in teaching English as a second language. 6th Research/Expert Conference with International Participations Quality 2009, Neum, B&H, 701-706.

Николић, М., Гојгић ,Н., Ђукић ,Р., Петровић, В. , Оцена послодаваца о успешности дипломаца ВШТСС Чачак, Техника и пракса, број 6, Висока школа техничких струковних студија, Чачак, 2011. (М 54)

Браловић, Н., Никшић, П., Кузмановић, Д., Петровић В., Еxperimental Мethod Тesting and Аnalysis Capabilities Process As Part of The Quality Management Activities, ТМТ 2012, Dubai,UAE,10-12 September, 2012. (М 33)

Гојгић, Н., Николић, М., Крсмановић, И., Петровић, В., The Use of Case Tools for Modeling as a Support for Information System Design, 16th International research/expert Conference, TMT 2012, Dubai, UAE, 10-12 September 2012. (М 33)

Гојгић, Н., Петровић, В., Крсмановић И., Николић М. The functional model for planning a process as a support to the development of information subsystem. 18th International Research/Expert Conference “Trends in Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2014, Budapest, Hungary 10-12 September, 2014. (М 33)

Николић, М. Гојгић, Н., Крсмановић И., Петровић В. 2017. Разни аспекти коришћења интернета за подршку образовном процесу. 10. Научно-стручни скуп са међународним учешћем “Quality 2017”, Неум, БиХ. (М 33).

Скрипте

1. Петровић, В.(ур.)(2005). Енглески језик III :индустријски менаџмент, Чачак: Виша техничка школа.

Скрипта је одобрена за коришћење на настави од стране Наставног већа Више техничке школе на основу члана 114 Статута Више техничке школе у Чачку и члана 13 правилника о издавачкој делатности , одлука бр. 562/05-4од 15.07.2005. године, на студијском програму Индустријски менаџмент.

2. Петровић, В. (ур.)(2006).Енглески језик 1 и 2 за почетнике , Чачак: Виша техничка школа.

Скрипта је одобрена за коришћење на настави од стране Наставног већа Више техничке школе на основу члана 114 Статута Више техничке школе у Чачку и члана 13 правилника о издавачкој делатности , одлука бр. 42/06-4 од 27.01.2006. године, на свим студијским програмима.

3. Петровић, Вeсна М. (ур.)(2008).Пословни енглески језик 1, Чачак: Висока школа техничких струковних студија.

Одлуком Бр. 1318/08-3 Наставног већа Висoке школе техничких струковних студија у Чачку одобрено је штампање ове скрипте на свим студијским одсецима.

Уџбеници

Петровић, Вeсна М. (2017).Пословни енглески језик 1, Чачак: Висока школа техничких струковних студија.

Преводи

Петровић, В. (2006). Превод  делова књиге:Поповић, И. (2006). Општина Лучани:географска проучавања, Гуча:Центар за културу, спoрт и туризам општине Лучани „Драгачево“(поглавље “Conclusion”:194-196).

Монографија „Општина Лучани:географска проучавања“ представља анализу географских карактеристика општине, као и њеног демографског и привредног развоја, образовања и туристичког потенцијала. Преведено поглавље представља допринос стварању референтне базе података о општини Лучани.  

2. Станојевић, В.(2005). Превод  делова зборника : 30.јубиларно саветовање производног машинства Србије и Црне Горе, Чачак-Врњачка Бања 2005. са међународним учешћем, зборник радова ,Чачак:Технички факултет.

Зборник радова  „30.јубиларно саветовање производног машинства Србије и Црне Горе, Чачак-Врњачка Бања 2005. са међународним учешћем“ представља публикацију која је објављена поводом научног скупа одржаног у Врњачкој Бањи у организацији Техничког факултета у Чачку и Више техничке школе у Чачку. Преведена поглавља представљају сажетке научних и стручних радова из области машинства.

Стручна делатност

Учествовала је на семинарима и конференцијама из области  наставе енглеског језика:

1.         Семинар”Cambridge ELT Seminar on English in Use”, одржан 8. јуна 2002.;

2.         Конференција” The First ELTAB Conference , Belgrade- National ELT Conference: Meet the Challenges of Tomorrow”, одржана 24. маја 2003. године у Београду у организацији British Council и English Language Teachers’ Association Belgrade.;

3.         Семинар у оквиру програма „Како помоћи ученицима да лакше уче“ одржан 30. јуна 2003. до 4. јула 2003. године у Београду у организацији Министарства просвете и спорта Републике Србије и The English Book.

Теме које су на семинару обрађене обухватају коришћење аудио материјала у настави енглеског језика у основним и средњим школама, примене стратегија ефикасног учења у настави енглеског јеизика и остваривање интерактивне комуникације;

4.         Семинар “Workshop on Primary Colours and Cambridge English Worldwide”, одржан 19. маја 2004. године y Чачку.

5.         Семинар ”Preparing Students for First Certificate in English (FCE), одржан 26.и27. марта 2005. године у Чачку у организацији British Council. Циљ семинара је упознати наставнике енглеског језика са методама, техникама и активностима неопходним за развој вештина читања, писања, слушања и говорења код ученика енглеског језика.

6.         Семинар “Teaching  Writing to B2 level- Learning Outcomes and Approaches within  Cambridge Learning  Framework” одржан 15. септембра 2011. године у Чачку у организацији British Council.

7.         Семинар “ Introduction to TKT Essentials” , Teacher Development Session, одржан 18. маја 2013. у Чачку у организацији British Council.

8.         Семинар “ On the Education System in Great Britain” које је 4. 10. 2017. у Чачку одржала Клер Сирс, директорка Британског савета за Србију и Западни Балкан.

9.         Пројекат: An international celebration of the 200th anniversary of Mary Shelley’s Frankenstain for Halloween 2018 organized by the Keats-Shelley Association of America, October 2018. https://frankenreads.org/event/200years-of-frankenstein-r-invented-by-technology/

Од 2012. Весна Петровић врши лекторисање радова и превод апстраката часописа „Техника и пракса“, у издању ВШТСС Чачак 

Предмети

Енглески језик 1

Енглески језик 2

Пословни енглески 1