Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Јелена Пуреновић

Проф. др Јелена Пуреновић
Редовни професор
Ужа научна област: Електротехнички и технички материјали
Катедра за физику и материјале

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-735

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 128

 jelena.purenovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Др Јелена Пуреновић је рођена 9. марта 1976. године у Београду. Основну школу и Гимназију природно-математичког смера у Нишу завршила је са одличним успехом.
Студије на Одсеку за физику на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, смер Примењена физика завршила је 2002. године са просечном оценом 8.78 (осам седамдесетосам). Дипломски рад, из предмета Квантна механика, под називом “Релативистичка квантна механика честице спина 1/2” одбранила је са оценом 10 (десет) и стекла звање дипломирани физичар за примењену физику.
Магистарску тезу под називом: „Карактеристике микроструктуре и електрична својства модификоване алумо-силикатне керамике“ одбранила је фебруара 2009. године на Електронском факултету Универзитета у Нишу.
Докторске академске студије уписала је школске 2009/2010. године на Електронском факултету у Нишу, научна област Нанотехнологије и микросистеми. Докторску дисертацију под називом „Електрофизичка и фрактална микроструктурна карактеризација микролегиране алумо-силикатне керамике“ одбранила је 05.09.2013. године на Електронском факултету Универзитета у Нишу.

НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ

Др Јелена Пуреновић је током 2008. и 2009. године обављала волонтерски рад на Електронском факултету у Нишу (уговор бр. 03/02-009/08-001). Уговор је подразумевао стручно усавршавање предвиђено планом и програмом од стране ментора, као и редовну сарадњу у настави. Од 20.10.2011. године запослена је као асистент за ужу научну област Физика, а од 11.07.2014. године као доцент за ужу научну област Физика и технологија материјала на Факултету техничких наука у Чачку. У звање ванредни професор за ужу научну област Физика и технологија материјала на Факултету техничких наука у Чачку изабрана је 11.04.2019. године.

НАУЧНА И СТРУЧНА АКТИВНОСТ

Од октобра 2003. године до марта 2007. године др Јелена Пуреновић је била стипендиста Министарства за науку Републике Србије, са ангажовањем на три истраживачко-развојна и иновациона пројекта чији је носилац ПМФ у Нишу.
Од 01.01 до 31.12.2011. године ангажована је као истраживач-приправник на пројекту Министарства за науку и технолошки развој под називом „Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала”, број ОН 172057, чији је носилац ИТН САНУ. Почев од јануара 2012. године ангажована је као истраживач-сарадник на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја под називом „Синтеза, процесирање и карактеризација наноструктурних материјала за примену у области енергије, механичког инжењерства, заштите животне средине и биомедицине”, број ИИИ 45012, чији је носилац Институт Винча.

Од децембра 2010. године члан је Српског Керамичког Друштва (СКД). Рецензирала је три пројекта Чешке научне фондације и више публикација у међународним научним часописима.

У свом досадашњем раду објавила је укупно 55 научних радова, од тога 1 истакнуту монографија националног значаја, 3 радa у тематском зборнику међународног значаја, 21 рад у часописима са SCI листе, 2 радa у часопису међународног значаја верификованом посебном одлуком, 2 радa у часописима ван SCI листе, 4 рада са међународног скупа штампана у целини, 19 радова са међународних скупова штампаних у изводу, 3 рада са националног скупа штампана у целини.

СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА

M41- Истакнута монографија националног значаја

dr Jelena Purenović (2016). Svojstva i primena multifunkcionalne mikrolegirane kompozitne alumo-silikatne keramike kao aktivnog dielektrika sa nanostrukturnim metalnim filmovima na amorfno-kristalnoj matrici, uz fraktalnu prirodu granice zrna, Monografija, Institut za nuklearne nauke „Vinča“.

 

а) Радови публиковани у међународним научним часописима са SCI листе 

M14- Рад у тематском зборнику међународног значаја: 

1. V. V. Mitić, V. Pavlović, V. Paunović, J. Purenović, Lj. Kocić, S. Janković, I. Antolović, D. Rančić (2011). Intergranular properties and structural fractal analysis of BaTiO3-ceramics doped by rare earth additives. Advanced Processing and Manufacturing Technologies for Structural and Multifunctional Materials V: Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume 32, Issue 8, 121-133. ISBN: 978-1-1180-5993-7.

2. Agnieszka Sobczak-Kupiec, Muhammad Javed Iqbal, Muhammad Zahid Qureshi, Qaisar Mansoor, Seyed Mohammad Nabavi, Jelena Purenovic, Ilhan Yaylim, Ammad Ahmad Farooqi, Muhammad Ismail (2017). Role of TRAIL and miR-34a as therapeutic agents in prostate cancer increasing the armory of micro-musketeers. A.A. Farooqi, M. Ismail (eds.), Molecular Oncology: Underlying Mechanisms and Translational Advancements, 237-245. DOI 10.1007/978-3-319-53082-6_12. ISBN 978-3-319-53081-9, ISBN 978-3-319-53082-6 (eBook) © Springer International Publishing AG 2017

3. Ghazala Butt, Ilhan Yaylim, Rukset Attar, Aliye Aras, Mirna Azalea Romero, Muhammad Zahid Qureshi, Jelena Purenovic, Ammad Ahmad Farooqi (2019). NEDD4 family of E3 ubiquitin ligases in breast cancer: spotlight on SMURFs, WWPs and NEDD4. Aamir Ahmad (eds.), Advances in Experimental Medicine and Biology, Breast Cancer Metastasis and Drug Resistance, second edition, Volume 1152, 365-377. DOI 10.1007/978-3-030-20301-6_19. ISSN 0065-2598, ISSN 2214-8019 (electronic). ISBN 978-3-030-20300-9, ISBN 978-3-030-20301-6 (eBook) © Springer Nature Switzerland AG 2019

M21- Радови у врхунским међународним часописима: 

4. V. S. Cvetković, J. M. Purenović, J. N. Jovićević (2008). Change of water redox potential, pH and rH in contact with magnesium enriched kaolinite-bentonite ceramics. Applied Clay Science, 38 (3-4),  268-278. ISSN: 0169-1317. IF: 2.784

5.V. S. Cvetković, J. M. Purenović, M. M. Purenović, J. N. Jovićević (2009). Interaction of Mg-enriched kaolinite-bentonite ceramics with arsenic aqueous solutions. Desalination, 249 (2), 582-590. ISSN: 0011-9164. IF: 2.034

6. M. Ranđelović, M. Purenović, A. Zarubica, J. Purenović, I. Mladenović, G. Nikolić (2011). Alumosilicate ceramics based composite microalloyed by Sn: an interaction with ionic and colloidal forms of Mn in synthetic water. Desalination, 279 (1-3), 353-358. ISSN: 0011-9164. IF: 2.034

7. J. Purenović, V. V. Mitić, V. Paunović, M. Purenović (2011). Microstructure characterization of porous microalloyed aluminium-silicate ceramics. Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 47 (2) B, 157-169. ISSN: 1450-5339. IF: 1.435

8. V. V. Mitić, V. Paunović, J. Purenović, S. Janković, Lj. Kocić, I. Antolović, D. Rančić (2012). The contribution of fractal nature to BaTiO3-ceramics microstructure analysis. Ceramics International, 38 (2), 1295-1301. ISSN: 0272-8842. IF: 1.789

9. M. Ranđelović, M. Purenović, A. Zarubica, J. Purenović, B. Matović, M. Momčilović (2012). Synthesis of composite by application of mixed Fe, Mg (hydr)oxides coatings onto bentonite - a use for the removal of Pb(II) from water. Journal of Hazardous Materials, 199-200, 367-374. ISSN: 0304-3894. IF: 4.173

10. M. Randjelovic, M. M. Purenović, B. Z. Matović, A. R. Zarubica, M. Z. Momčilović, J. M. Purenović (2014). Structural, textural and adsorption characteristics of bentonite - based composite. Microporous and Mesoporous Materials, 195, 67-74. ISSN: 1387-1811. IF: 3.365

11. J. Purenović, M. Randjelović, B. Matović, M. Purenović (2015). Application of Minkowski layer for intergranular fractal surfaces of multiphase active microalloyed and alloyed aluminium - silicate ceramics. Applied Surface Science, 332, 440-455. ISSN: 0169-4332. IF: 2.538

M22- Радови у истакнутим међународним часописима: 

12. J. Purenović, V. V. Mitić, Lj. Kocić, V. Pavlović, V. Paunović, M. Purenović (2011). Electrical properties and microstructure fractal analysis of magnesium-modified aluminium-silicate ceramics. Science of Sintering, 43 (2), 193-204. ISSN: 0350-820X. IF: 0.486

13. V. V. Mitić, V. Paunović, J. Purenović, Lj. Kocić (2012). The processing parameters influence on BaTiO3-ceramics fractal microstructure and dielectric characteristics. Advances in Applied Ceramics: Structural, Functional and Bioceramics, 11 (5&6), 360-366. ISSN: 1743-6753. IF:0.871

14.  M. S. Randjelović, M. Z. Momčilović, J. M. Purenović, G. Dornberg, A. Barascu, D. Enke, A. R. Zarubica (2018). Exploring electrochemical and sorptive aspects of interaction between dissolved sulfides and novel Fe-enriched aluminosilicate composites. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 549, 196-204. ISSN: 0927-7757. IF: 2.852

M23- Радови у међународним часописима:

15. M. Ranđelović, M. Purenović, J. Purenović (2010). Physico-chemical interaction between microalloyed and structurally modified composite ceramics and sulphide solutions. Journal of Environmental Protection and Ecology, 11 (4), 1446-1457. ISSN: 1311-5065. IF: 0.178

16. N. Stanković, M. Purenović, M. Ranđelović, J. Purenović (2010). Prevention of solid deposit  formation processes in geothermal and synthetic mineral waters of high hardness level. Journal of Environmental Protection and Ecology, 11 (4), 1301-1320. ISSN: 1311-5065. IF: 0.178

17. N. Stanković, M. Purenović, M. Ranđelović, J. Purenović (2011). The effects of colloidal SiO2 and inhibitor on the solid deposit formation in geothermal water of low hardness. Hemijska industrija, 65 (1), 43-51. ISSN: 0367-598X. IF: 0.463

18. M. Ranđelović, M. Purenović, A. Zarubica, I. Mladenović, J. Purenović, M. Momčilović (2011). Fizičko-hemijska karakterizacija bentonita i njegova primena u uklanjanju Mn2+ iz vode. Hemijska industrija, 65 (4), 381-387. ISSN: 0367-598X. IF: 0.463

    19. M. Ranđelović, M. Purenović, J. Purenović (2011). Effect of immobilised thin layers of organic matter on Mn2+ removal from water systems by bentonite composite. Journal of Environmental Protection and Ecology, 12 (3), 1049-1057. ISSN: 1311-5065. IF: 0.259 

    20. M. Ranđelović, M. Purenović, J. Purenović, M. Momčilović (2011). Removal of Mn2+ from water by bentonite coated with immobilized thin layers of natural organic matter. Journal of Water Supply: Research and Technology – AQUA, 60 (8), 486-493. ISSN: 0003-7214. IF: 0.935

21. J. Purenović, V. V. Mitić, Lj. Kocić, V. Pavlović, M. Ranđelović, M. Purenović (2013). Intergranular area microalloyed aluminium-silicate ceramics fractal analysis. Science of Sintering, 45 (1), 117-126. ISSN: 0350-820X. IF: 0.278

22. N. Dučić, Ž. Ćojbašić, R. Slavković, B. Jordović, J. Purenović (2016). Optimization of chemical composition in the manufacturing process of flotation balls based on intelligent soft sensing. Hemijska industrija,70 (6), 603-612 . ISSN: 0367-598X. IF: 0.36

23. J. M. Purenović, M. S. Ranđelović, M. Z. Momčilović, M. M. Purenović, Stanković N. J. Stanković, Lj. N. Anđelković (2017). Physico-chemically modified peat by thermal and oxidation processes as an active material for purification of wastewaters from certain hazardous pollutants. Hemijska industrija, 71(4), 299-306. ISSN: 0367-598X. IF: 0.36

24. D. B. Milićević, Lj. N. Andjelković, M. P. Mitić, J. M. Purenović, M. M. Purenović (2018). Modelling of hydrochemical and hydromechanical parameters' synergism in the process of solid deposit creation in geothermal and other hard waters. Journal of the Sebian Chemical Society, 83 (5), 625-640. ISSN: 0352-5139.IF: 1.015

M24- Рад у часопису међународног значаја верификованом посебном одлуком:

25. J. Purenović, V. V. Mitić, M. Ranđelović, B. Matović, M. Purenović (2013). Electrophysical properties of microalloyed alumo-silicate ceramics as active dielectric. Serbian Journal of Electrical Engineering, 10 (1), 175-184. ISSN: 1451-4869.

26. J. M. Purenović., N. Dučić, B. Matović, M. Purenović Milovan (2018). The influence of multifunctional microalloyed ceramics microstructure on its capacity properties. Serbian Journal of Electrical Engineering, 15 (2), 187-199. ISSN: 1451-4869.
 

б) Радови публиковани у националним научним часописима

M51- Рад у врхунском часопису националног значаја: 

27. V. S. Cvetković, J. M. Purenović, A. R. Zarubica (2004). Electrochemical behaviour of the catalyst with kaolinite-bentonite substrate in water. Facta Universitatis: Series Physics, Chemistry and Technology, 3 (1), 41-52. ISSN: 0354-4656.

M54- Рад у домаћем новопокренутом научном  часопису: 

28. Jelena M. Purenović, Milovan M. Purenović, Marjan S. Ranđelović (2021). The influence of metal microelements, colloids and organic phase on physical-chemical properties and processes in peloids, Chemia Naissensis, 4 (1), 18-35. ISSN: 2620-1895.
 

в) Учешћа на међународним научним скуповима

M33- Саопштења са међународног скупа штампана у целини:

29. J. M. Purenović, Lj. Živković, M. Miljković (2005). SEM and EDS characterization of Mg-activated kaolinite-bentonite ceramics. Proceeding of the Sixth StudentsMeeting- SM-2005, School of Ceramics, Novi Sad, Serbia and Montenegro, December 1-2, 2005, pp.103-106. ISBN: 86-80995-52-5.

30. J. Purenović (2017), SEM/EDS karakterizacija i semi-kvantitativna analiza mikrolegirane alumo-silikatne keramike, Proceedings of XIV International Conference Maintenance and Production Engineering KODIP – 2017, Budva, Montenegro, June 14-17, 2017, pp. 217-222. ISBN: 978-9940-527-51-8.

31. J. M. Purenović, M. S. Ranđelović, M. M. Purenović, Michele Guida (2020). The application of microalloyed alumo-silicate ceramics, as a multifunctional agent for distilled water passivation and H202 aqueous solution decomposition, Proceedings TIE 2020, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Čačak, Serbia, September 18-20, 2020, pp. 338-341. ISBN: 978-86-7776-247-6.

32. Jelena M. Purenović, Milovan M. Purenović (2021). The role of nano galvanic couples in the technology of exhaust gases of internal combustion engines purification, 38th International conference on production engineering – ICPE –S 2021, Čačak, Serbia, Hotel Beograd, October 14 – 15, 2021, pp. 358-363. ISBN: 978-86-7776-252-0.

M34- Саопштењa са међународног скупа штампанa у изводу:

33. V. V. Mitić, V. Tomić, J. Purenović, Z. S. Nikolić (2007). The Intergranular Impendance Model and BaTiO3-Ceramics Microstructure Based on Different Additives Influence. Proceedings of 3rd Serbian Congress of Microscopy (3SCM-2007), Belgrade, September 25-28, 2007, pp. 107-108. ISBN: 978-86-7306-088-0.

34. V. V. Mitić, B. Jordović, J. Purenović, V. Tomić, M. Miljković (2007). Structure Analysis and Er2O3 Influence on BaTiO3-Ceramics. Proceedings of 3rd Serbian Congress of Microscopy (3SCM-2007), Belgrade, September 25-28, 2007, pp. 109-110. ISBN: 978-86-7306-088-0.

35. V. V. Mitić, V. Pavlović, Lj. Kocić, V. Paunović, J. Purenović, J. Nedin, M. Miljković (2010). Advanced electroceramics microstructure fractal analysis. Proceedings of 4th Serbian Congress of Microscopy (4SCM-2010), Belgrade, October 11-12, 2010, pp. 61-62. ISBN: 978-86-7306-104-7.

36. J. Nedin, J. Purenović, V. Paunović, V. V. Mitić (2010). Fractals in ceramic structure. Proceedings of 4th Serbian Congress of Microscopy (4SCM-2010), Belgrade, October 11-12, 2010, pp. 63-64. ISBN: 978-86-7306-104-7.

37. J. Purenović, J. Nedin, V. V. Mitić (2010). Microstructure characterization of modified alumo-silicate ceramics. Proceedings of 4th Serbian Congress of Microscopy (4SCM-2010), Belgrade, October 11-12, 2010, pp. 87-88. ISBN: 978-86-7306-104-7.

38. V. V. Mitić, V. Tomić, J. Purenović, I. Mitić, M. Miljković (2007). Microstructure Investigations and Influence of Er2O3 on the BaTiO3-Ceramics Structure. VII Scientific Meeting “Physics and Technology of Materials”, FITEM ’07, Cacak/Serbia, 2007, pp. 37-38.

39. V. V. Mitić, I. Mitić, J. Purenović, V. Tomić, M. Miljković (2007). Comparative Analysis of the Influence of Different Additives on the BaTiO3-Ceramics Microstructure”. VII Scientific Meeting “Physics and Technology of Materials”, FITEM ’07, Cacak/Serbia, 2007, pp. 38.

40. V. V. Mitić, V. B. Pavlović, Lj. Kocić, V. Paunović, B. Jordović, J. Purenović, Lj. Živković (2009). Dielectric properties of doped BaTiO3. 33rd International Conference and Expositon on Advanced Ceramics and Composites (ICACC), January 18-23, 2009, Daytona Beach, Florida, USA, pp.64. 

41. V. V. Mitić, V. B. Pavlović, V. Paunović, J. Purenović, J. Nedin, M. Miljković (2010). Electroceramics microstructure fractal characterization. 3rd International Congress on Ceramics (ICC3), November 2010, Osaka, Japan. ISBN: 978-4-931298-58-3.

42. Jelena M. Purenović, Vesna Paunović, Vojislav Mitić (2010). Microstructure and electrical characteristics of modified alumo-silicate ceramics. Ninth Young Researchers Conference-Materials Science and Engineering, SASA, Belgrade, December 20-22, 2010, pp. 35. ISBN: 978-86-80321-26-4.

43. V. V. Mitić, V. Paunović, B. Jordović, J. Purenović, J. Nedin, M. Miljković (2011). The rare-earth additives influence on BaTiO3-ceramics structural and dielectric properties. Electronic Materials and Applicatoins (EMA), January 19-21, 2011, Orlando, Florida, USA, pp. 31.

44. V. V. Mitić, V. B. Pavlović, Lj. Kocić,V. Paunović, D. Rančić, I. Antolović, J. Nedin, J. Purenović, P. Petković, Lj.Živković (2011). Targeted synhesis, structure and properties of doped BaTiO3-ceramics. Electronic Materials and Applicatoins (EMA), January 19-21, 2011, Orlando, Florida, USA, pp. 52.

45. V. V. Mitić, V. Paunović, J. Purenović, J. Nedin, V. B. Pavlović B. Jordović, M. Miljković (2011). Er2O3-BaTiO3-ceramics microstructure fractal analysis. 35rd International Conference and Expositon on Advanced Ceramics and Composites (ICACC), January 23-28, 2011, Daytona Beach, Florida, USA, pp.111. 

46. V. V. Mitić, V. B. Pavlović, V. Paunović, J. Purenović, J. Nedin (2011). Characterization of Ho2O3 and La2O3 doped BaTiO3-ceramics. Sintering, August 28-September 1, 2011, The Shilla Jeju, Jeju Island, Korea.

47. V. V. Mitić, V. Paunović, J. Purenović, J. Nedin, M. Miljković (2012). Microstructure and dielectric properties of MnCO3 and Nb2O5 doped BaTiO3-ceramics. 36th International Conference and Expositon on Advanced Ceramics and Composites (ICACC), January 22-27, 2012, Daytona Beach, Florida, USA.

48. V. V. Mitić, V. Paunović, J. Purenović, S. Jankovic, V. B. Pavlović (2012). Contact surface inflence on microstructure and dielectric properties of doped BaTiO3-ceramics. 36th International Conference and Expositon on Advanced Ceramics and Composites (ICACC), January 22-27, 2012, Daytona Beach, Florida, USA.

49. M. Ranđelović, M. Purenović, J. Purenović, A. Zarubica, M. Momčilović, B. Matović (2013). Inluence of microalloying elements on the surface acid-base and structural characteristics of ceramics obtained by sintering of aluminosilicate based composite particles. 2nd International Conference of The Serbian Ceramic Society, June 5-7, 2013, Belgrade, Serbia. ISBN: 978-86-80109-18-3.

50. M. Ranđelović, J. Purenović, M. Momčilović, J. Đorđević (2015). Modified serpentinite as an active material for water purification: adsorption-sorption and electrochemical characteristics. 3rd Conference of The Serbian Society for Ceramics Materials, June 15-17, 2015, Belgrade, Serbia, p. 120. ISBN: 978-86-80109-19-0.

51. J. M. Purenović, M. S. Ranđelović, M. M. Purenović (2018). Multifunctional alumosilicate ceramics microalloyed with manganese, as a powerful agent for extreme fast oxidation and reduction decomposition of H2O2 aqueous solution and passivation of distilled water. mESC-IS 2018, 3rd International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion, September 10-12, 2018. Belgrade, Serbia, p. 104. ISBN: 978-86-7306-140-5.

 

г) Учешћа на националним скуповима  

M63- Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини:

52. Jelena Purenović (2010). Микроструктурне и електричне карактеристике модификоване алумо-силикатне керамике. IEEESTEC-3rd student projects conference, Faculty of Elecronic Engineering, Niš, 2010, pp. 75-79. ISBN: 978-86-6125-021-7.

53. J. Purenović, M. Ranđelović, B. Matović, M. Purenović (2012). Електрофизичка својства микролегиране алумо-силикатне керамике као активног диелектрика. 56. конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, ЕТРАН 2012, Златибор, 11-14. јуна 2012, pp. 60. (првонаграђени рад на секцији за Нове материјале). ISBN: 978-86-80509-67-9.

54. M. Ranđelović, J. Purenović, B. Matović, M. Purenović (2012). Утицај танких слојева хидроксида гвожђа и магнезијума на структурну модификацију композита на бази алумо-силикатне матрице. 56. конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, ЕТРАН 2012, Златибор, 11-14. јуна 2012, pp. 60. ISBN: 978-86-80509-67-9.