Факултет техничких наука у Чачку - Акта факултета


Акта факултетаНазив документа Величина Датум
СТАТУТ ФАКУЛТЕТА (Пречишћен текст) објављено 13.01.2020. године 908 KB 13.01.2020.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА од 15.07.2019 1224 KB 18.11.2019.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА од 24.10.2019 1785 KB 18.11.2019.
Акциони план 2365 KB 08.01.2014.
Дозвола за рад 6765 KB 03.02.2018.
Одлука о мерилима за утврђивање висине школарине за све степене студија 2189 KB 12.02.2018.
Одлука о измени правилника о полагању завршног, дипломског и мастер испита 912 KB 31.01.2014.
Одлука о расподели наставних предмета у оквиру ужих научних области 253 KB 08.01.2014.
План рада Факултета 1122 KB 04.09.2018.
План интегритета Факултета техничких наука 223 KB 25.09.2017.
Политика обезбеђења квалитета 169 KB 08.01.2014.
Пословник о раду Наставно-научног већа 1599 KB 08.01.2014.
Пословник о раду Савета Факултета 1166 KB 08.01.2014.
Пословник о раду Студентског парламента ФТН 12609 KB 12.09.2018.
Правилник о безбедности и здрављу на раду 373 KB 08.01.2014.
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 955 KB 30.11.2015.
Правилник о буџетском рачуноводству 2131 KB 08.01.2014.
Правилник о докторским студијама и стицању звања доктора наука 259 KB 10.04.2017.
Правилник о издавачкој делатности 2290 KB 08.01.2014.
Правилник о извођењу и оцени приступног предавања 834 KB 01.07.2016.
Правилник о научно-истраживачкој и стручној делатности 2522 KB 08.01.2014.
Правилник о обављању стручне праксе студената 291 KB 08.01.2014.
Правилник о образовању и стручном усавршавању наставника и сарадника 1284 KB 08.01.2014.
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту 480 KB 04.10.2016.
Правилник о полагању завршног, дипломског и мастер испита 249 KB 08.01.2014.
Правилник о правилима студија 2165 KB 08.01.2014.
Правилник о примени ЕСПБ система бодовања 2259 KB 08.01.2014.
Правилник о раду библиотеке 2325 KB 08.01.2014.
Правилник о раду Факултета техничких наука 1090 KB 08.01.2014.
Правилник о раду Студентског Парламента 919 KB 08.01.2014.
Правилник о самовредновању квалитета студијских програма 347 KB 08.01.2014.
Правилник о шифрирању наставних предмета 345 KB 08.01.2014.
Правилник о систематизацији 602 KB 04.09.2018.
Правилник о стицању и расподели прихода 1502 KB 08.01.2014.
Правилник о уџбеницима 2197 KB 08.01.2014.
Правилник о упису студената на студијске програме 2367 KB 08.01.2014.
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената ФТН-а 1040 KB 02.10.2019.
Стратегија обезбеђења квалитета 1522 KB 08.01.2014.
Уверење о акредитацији високошколске установе 3565 KB 23.09.2014.