Марко Шућуровић

Марко Шућуровић
Асистент
Научна област: Електроенергетика
Катедра за индустријско и системско инжењерство

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-753

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 226

 marko.sucurovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

ПРЕДМЕТИ

 • Електричне инсталације и осветљење (Електроенергетика)
 • Специјалне електричне инсталације (Електроенергетика)
 • Примењена енергетска електротехника (Техника и информатика)
 • Микроинсталације и компоненте (Мехатроника)

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Рођен је 1988. године у Трстенику.

Технички факултет у Чачку је уписао 2007. године, смер Електроенергетика (Индустријска електроенергетика). Основне академске студије је завршио 2011. године са просечном оценом током студија 8,82. Исте године и на истом факултету је уписао Мастер студије студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика. Октобра 2012. године је одбранио Мастер рад под називом „Мерење и визуализација обртног магнетног поља статора трофазног и двофазног асинхроног мотора“ са оценом 10. Одбраном овог рада завршава Мастер студије са просечном оценом током студија од 9,86.

Тренутно је студент Докторских студија на Електронском факултету у Нишу, смер Електротехника и рачунарство, модул Електроенергетика.

Током и након завршетка Мастер студија био је ангажован као Стручни сарадник на Катедри за електроенергетику и Катедри за индустријско и системско инжењерство. Тренутно ангажован у звању асистента.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Радови објављени у научним часописима међународног значаја (M20):

Bjekić, M., Šućurović, M., Božić, M., Rosić, M., Antić, S., "Using computer for measurement and visualization of rotating magnetic field in AC machines", Computer Application in Engineering Education, Volume 25, Issue 4, July 2017, pp. 608-624, ISSN 1061-3773, DOI:10.1002/cae.21825, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cae.21825/full [M23]

Зборници међународних научних скупова (M30):

 1. Vujicic, M., Lazarevic, V., Sucurovic, M., "Analysis of Electric Supplying of City Area Different Customers in the Function of Increasing Load", International Conference ICDQM-2012, Belgrade, Serbia, 28-29 June 2012. [M33]
 2. Vujicic, M., Sucurovic, M., "Choice of Fluorescent Light Bulbs Using the COPRAS Method", International Conference ICDQM-2013, Belgrade, Serbia, 27-28 June 2013. [M33]
 3. Šućurović, M., Stojković, S., Dragićević, S., "Electrical Energy Savings in Lighting – Case Study of Faculty of Technical Sciences, Čačak", Full Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2014", 28-31. October 2014, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1, pp. 669 – 678. [M33]
 4. Bjekic, M., Bozic, M. Rosic, M., Sucurovic, M., "Remote Experiments: Step Motor Control and Magnetic Field Visualization of Induction Machine", The 3rd Experiment@ International Conference exp.at'15, pp 249-254, 2-4 June 2015, University of the Azores, Ponta Delgada, Azores, Portugal, 2015. [M33]
 5. Šućurović, M., Stojković, S., Dragićević, S., Vujičić, M., "The Possibility of Energy Saving in Interior Lighting Using the New Type of Lamps", Proceedings of 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, 20–23. October 2015, Sokobanja, Serbia, ISBN 978-86-6055-076-9, pp. 514 – 523. [M33]
 6. Šućurović, M., Mitrović, N., Bjekić, M., Božić, M., Rosić, M., "Calibration of The Electromagnetic Brake", International scientific conference UNITECH ’15, Gabrovo, Bulgaria, pp I159-I162, 20-21. Nov. 2015. [M33]
 7. Rosic, M., Bebić, M, Djordjevic, N., Bjekić, M., Šućurović, M., "Simulation model of direct torque control with discretized voltage vector intensities", in 6th International Conference Technics and Informatics in Education TIO2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, pp. 429–438, 28−29th May 2016. [M33]
 8. Šućurović, M., Božić, M., Dragićević, S., "Educational set up for measurement of photovoltaic modul electrical parameters", in 6th International Conference Technics and Informatics in Education TIO2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, pp. 451–456, 28−29th May 2016. [M33]
 9. Koprivica, B., Šućurović, M., Jevtić, N., Milovanović, A., "Measurement of magnetic flux density of large-diameter multilayer solenoid", 13th International Conference on Applied Electromagnetics ПЕС 2017, Niš, Serbia, August 30 - September 01, 2017, Proceedings of Full Papers [Elektronski izvor], CD-O5-2, ISBN 978-86-6125-185-6 [M33]
 10. Šućurović, M., Petronijević, M., Mitrović, N., Rosić, M., "Effects of voltage unbalance on torque oscillations in induction motor", International scientific conference UNITECH ’17, Gabrovo, Bulgaria, pp I106-I111, 17-18. Nov. 2017. ISSN 1313-230X [M33]
 11. Bozic, M., Vujicic, V., Sucurovic, M., Koprivica, B., "Simple magnetomechanical torque sensor – design, construction and testing", International scientific conference UNITECH ’17, Gabrovo, Bulgaria, pp I112-I116, 17-18. Nov. 2017. ISSN 1313-230X [M33]

Зборници скупова националног значаја (М60):

 1. Шућурoвић, M., Бoжић, M., Бjeкић, M., Рoсић, M., „Meрeњe и визуeлизaциja мaгнeтнoг пoљa трoфaзнoг aсинхрoнoг мoтoрa”, ETРAН 2012. Збoрник рaдoвa 56. Кoнфeрeнциje зa ETРAН, Злaтибoр, EE 2.4-1-4, 11-14. jунa 2012. [M63]
 2. Живанић, Ј., Ћетеновић, Д., Шућуровић, М., Лазаревић, Д., „Дијагностиковање стања изолације енергетског трансформатора мерењем интезитета парцијалних пражњења”, ЕТРАН 2013. Зборник радова 57. Конференције за ЕТРАН, Златибор, ЕЕ 2.4, 3-6 јуна 2013. [M63]
 3. Вујичић, М., Шућуровић, М., „Мерење и анализа струја нелинеарних потрошача у домаћинству”, ЕТРАН 2013. Зборник радова 57. Конференције за ЕТРАН, Златибор, ЕL 4.4, 3-6 јуна 2013. [M63]
 4. Миладиновић, Д., Живанић, Ј., Ћетеновић, Д., Шућуровић, М., „Мерење ефективног времена рада БТД система погона 'Тамнава источно поље' РБ 'Колубара' д.о.о.”, Зборник радова 2. Националне конференције са међународним учешћем РППО13, Чачак, 20-22 септембар 2013. [M63]
 5. Вујичић, М., Шућуровић, М., Јањић, Б., „Реализација видео-конференцијског система у образовању”, Зборник радова 2. Националне конференције са међународним учешћем РППО13, Чачак, 20-22 септембар 2013. [M63]
 6. Шућуровић, М., Вујичић, М., Коларевић, Ђ., „Примена програма RELUX у настави електричног осветљења”, Књига резимеа научно-стручног скупа са међународним учешћем Техника и информатика у образовању – ТИО 2014, Факултет техничких наука, 30-31.5.2014. [M63]
 7. Шућуровић, М., Драгићевић, С., Чековић, И., Плазинић, М., Живанић, Ј., „Анализа утицаја материјала фотонапонских ћелија на добијање електричне енергије – case study – Факултет техничких наука у Чачку”, ЕТРАН 2014. Зборник радова 58. Конференције за ЕТРАН, Врњачка Бања, NM 1.6, 2-5. јуна 2014. [M63]
 8. Vujičić, M., Šućurović, M., „Primer primene metoda SAW, TOPSIS i MOORA kod višekriterijumskog odlučivanja”, International Conference ICDQM-2014, Belgrade, Serbia, 27-28 June 2014. [M63]
 9. Шућуровић, М., Вујичић, М., „Електричне карактеристике LED извора светлости малих снага (≤ 25 W)”, ЕТРАН 2015. Зборник радова 59. Конференције за ЕТРАН, Сребрно језеро, ЕЕ 1.5, 8-11. јуна 2015. [M63]
 10. ШућуровићМ., Вујичић, М., „Повећање електричне отпорности и губитака снаге код НН каблова услед струја виших хармоника”, ЕТРАН 2016. Зборник радова 60. Конференције за ЕТРАН, Златибор, ЕЕ 1.6, 13-16. јуна 2016. [M63]
 11. Vujicic M., Sucurovic M., Blagojevic M., "Evaluation and ranking of compact fluorescent lamps in uncertain environments", IV International conference Quality system condition for successfull business and competitiveness, Kopaonik, Proceedings, 30.11.-2.12. 2016. pp. 107-124. ISBN 978-86-80164-04-5 [M63]
 12. Bjekić M., Šućurović M., Štatkić, S., Rosić M., Božić M., „Pregled rezultata projekta Istraživanje, razvoj i primena programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona”, Zbornik radova (Elektronski izvor), VI Regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope - IEEP 2017, Zlatibor, 21-24. jun 2017, Srbija, br. rada 032. ISBN 978-86-7877-028-9 [M63]

Техничка и развојна решења (M80):

Бјекић, М., Божић, М., Росић, М., Шућуровић, М., „Електромагнетна кочница са једним обртним диском за лабораторијска испитивања електричних мотора”, Техничко решење, Факултет техничких наука Чачак, 2015. http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenja/EM_kocnica.pdf [М83]

НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Истраживач на пројекту ТР33016 "Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона", носилац пројекта Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, руководилац др Мирослав Бјекић, редовни професор, пројекат у подручју технолошког развоја, Министарство за науку и технолошки развој, период: 2011-2014-2017.