Марко Шућуровић

Марко Шућуровић
Асистент
Научна област: Електроенергетика
Катедра за индустријско и системско инжењерство

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32000 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-753

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 226

 marko.sucurovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

ПРЕДМЕТИ

 • Електричне инсталације и осветљење (Електроенергетика)
 • Специјалне електричне инсталације (Електроенергетика)
 • Примењена енергетска електротехника (Техника и информатика)
 • Микроинсталације и компоненте (Мехатроника)

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Рођен је 02.01.1988. године у Трстенику.

Средњу Техничку школу завршио је у Трстенику 2007. године, смер Електротехничар аутоматике. Као средњошколац учествовао је на такмичењима из Основа електротехнике.

Технички факултет у Чачку је уписао 2007. године, смер Електроенергетика (Индустријска електроенергетика). Основне академске студије је завршио 2011. године са просечном оценом током студија 8,82. Исте године и на истом факултету је уписао Мастер студије студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул Електроенергетика. Октобра 2012. године је одбранио Мастер рад под називом „Мерење и визуализација обртног магнетног поља статора трофазног и двофазног асинхроног мотора“ са оценом 10. Одбраном овог рада завршава Мастер студије са просечном оценом током студија од 9,86.

Тренутно је студент Докторских студија на Електронском факултету у Нишу, смер Електротехника и рачунарство, модул Електроенергетика.

Током и након завршетка Мастер студија био је ангажован као Стручни сарадник на Катедри за електроенергетику и Катедри за индустријско и системско инжењерство. Тренутно ангажован у звању асистента.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

 1. Шућурoвић, M., Бoжић, M., Бjeкић, M., Рoсић, M., „Meрeњe и визуeлизaциja мaгнeтнoг пoљa трoфaзнoг aсинхрoнoг мoтoрa”, ETРAН 2012. Збoрник рaдoвa 56. Кoнфeрeнциje зa ETРAН, Злaтибoр, EE 2.4-1-4, 11-14. jунa 2012. [M63]
 2. Vujicic, M., Lazarevic, V., Sucurovic, M., "Analysis of Electric Supplying of City Area Different Customers in the Function of Increasing Load", International Conference ICDQM-2012, Belgrade, Serbia, 28-29 June 2012. [M33]
 3. Живанић, Ј., Ћетеновић, Д., Шућуровић, М., Лазаревић, Д., „Дијагностиковање стања изолације енергетског трансформатора мерењем интезитета парцијалних пражњења”, ЕТРАН 2013. Зборник радова 57. Конференције за ЕТРАН, Златибор, ЕЕ 2.4, 3-6 јуна 2013. [M63]
 4. Вујичић, М., Шућуровић, М., „Мерење и анализа струја нелинеарних потрошача у домаћинству”, ЕТРАН 2013. Зборник радова 57. Конференције за ЕТРАН, Златибор, ЕL 4.4, 3-6 јуна 2013. [M63]
 5. Vujicic, M., Sucurovic, M., "Choice of Fluorescent Light Bulbs Using the COPRAS Method", International Conference ICDQM-2013, Belgrade, Serbia, 27-28 June 2013. [M33]
 6. Миладиновић, Д., Живанић, Ј., Ћетеновић, Д., Шућуровић, М., „Мерење ефективног времена рада БТД система погона 'Тамнава источно поље' РБ 'Колубара' д.о.о.”, Зборник радова 2. Националне конференције са међународним учешћем РППО13, Чачак, 20-22 септембар 2013. [M63]
 7. Вујичић, М., Шућуровић, М., Јањић, Б., „Реализација видео-конференцијског система у образовању”, Зборник радова 2. Националне конференције са међународним учешћем РППО13, Чачак, 20-22 септембар 2013. [M63]
 8. Шућуровић, М., Вујичић, М., Коларевић, Ђ., „Примена програма RELUX у настави електричног осветљења”, Књига резимеа научно-стручног скупа са међународним учешћем Техника и информатика у образовању – ТИО 2014, Факултет техничких наука, 30-31.5.2014. [M63]
 9. Шућуровић, М., Драгићевић, С., Чековић, И., Плазинић, М., Живанић, Ј., „Анализа утицаја материјала фотонапонских ћелија на добијање електричне енергије – case study – Факултет техничких наука у Чачку”, ЕТРАН 2014. Зборник радова 58. Конференције за ЕТРАН, Врњачка Бања, NM 1.6, 2-5. јуна 2014. [M63]
 10. Vujičić, M., Šućurović, M., „Primer primene metoda SAW, TOPSIS i MOORA kod višekriterijumskog odlučivanja”, International Conference ICDQM-2014, Belgrade, Serbia, 27-28 June 2014. [M63]
 11. Šućurović, M., Stojković, S., Dragićević, S., "Electrical Energy Savings in Lighting – Case Study of Faculty of Technical Sciences, Čačak", Full Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2014", 28-31. October 2014, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1, pp. 669 – 678. [M33]
 12. Bjekic, M., Bozic, M. Rosic, M., Sucurovic, M., "Remote Experiments: Step Motor Control and Magnetic Field Visualization of Induction Machine", The 3rd Experiment@ International Conference exp.at'15, pp 249-254, 2-4 June 2015, University of the Azores, Ponta Delgada, Azores, Portugal, 2015. [M33]
 13. Шућуровић, М., Вујичић, М., „Електричне карактеристике LED извора светлости малих снага (≤ 25 W)”, ЕТРАН 2015. Зборник радова 59. Конференције за ЕТРАН, Сребрно језеро, ЕЕ 1.5, 8-11. јуна 2015. [M63]
 14. Šućurović, M., Stojković, S., Dragićević, S., Vujičić, M., "The Possibility of Energy Saving in Interior Lighting Using the New Type of Lamps", Proceedings of 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, 20–23. October 2015, Sokobanja, Serbia, ISBN 978-86-6055-076-9, pp. 514 – 523. [M33]
 15. Šućurović, M., Mitrović, N., Bjekić, M., Božić, M., Rosić, M., "Calibration of The Electromagnetic Brake", International scientific conference UNITECH ’15, Gabrovo, Bulgaria, pp I159-I162, 20-21. Nov. 2015. [M33]
 16. Бјекић, М., Божић, М., Росић, М., Шућуровић, М., „Електромагнетна кочница са једним обртним диском за лабораторијска испитивања електричних мотора”, Техничко решење, Факултет техничких наука Чачак, 2015. http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenja/EM_kocnica.pdf [М83]
 17. Rosic, M., Bebić, M, Djordjevic, N., Bjekić, M., Šućurović, M., "Simulation model of direct torque control with discretized voltage vector intensities", in 6th International Conference TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION TIO2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, pp. 429–438, 28−29th May 2016 [M33].
 18. Šućurović, M., Božić, M., Dragićević, S., "Educational set up for measurement of photovoltaic modul electrical parameters", in 6th International Conference TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION TIO2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, pp. 451–456, 28−29th May 2016 [M33].
 19. ШућуровићМ., Вујичић, М., „Повећање електричне отпорности и губитака снаге код НН каблова услед струја виших хармоника”, ЕТРАН 2016. Зборник радова 60. Конференције за ЕТРАН, Златибор, ЕЕ 1.6, 13-16. јуна 2016. [M63]