Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли

Милан Весковић

Др Милан Весковић
Доцент
Научна област: Eлектроника
Катедра за мехатронику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-720

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 220

 milan.veskovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Мр Милан Весковић, асистент                            Mr Milan Vesković, asistent                 M.Sc. Milan Veskovic, assistant
    Предмети:                                                    Predmeti:
    Практикум из основа електротехнике 2            Praktikum iz osnova elektrotehnike 2    Electrical Engineering Basics
    Теорија електричних кола                              Teorija električnih kola                       Electric circuit theory
    Oснове електронике                                      Osnove elektronike                           Electronics
    Линеарна електроника                                   Linearna elektronika                          Linear electronics

Биографски подаци

Мр Милан Весковић је рођен 03.09.1969. године у Краљеву, Република Србија. Живи у Коњевићима, општина Чачак. Основну школу и Гимназију завршио је у Чачку. Дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду 11.03.2002. године на електротехничком одсеку, на смеру за електронику и телекомуникације са дипломским радом под називом "Реализација активног NF – филтра са струјним преносницима" и стекао је звање дипломираног инжењера електротехнике. Последипломске студије уписао је школске 2005/2006. године на Техничком факултету у Чачку, где је положио све испите предвиђене наставним планом и програмом на смеру Електротехника, научна област Електромагнетика са просечном оценом 10,00 (десет и 00/100). Магистарску тезу под називом “Решавање електростатичких проблема проводника у жлебу са посебним освртом на примену метода фиктивних извора” одбранио је у децембру 2009. године на Техничком факултету у Чачку.

          Запослен је на Факултету техничких наука у Чачку од 01.10.2007. године као стручни сарадник а од 17.04.2010. године као асистент на Катедри за општу електротехнику и електронику на предметима: Основи електротехнике 1, Основи електротехнике 2, Теорија електричних кола и Основе електронике, где и сада ради.

          До сада има више објављених радова на међународним и домаћим конфернцијама као и у међународним и домаћим часописима. Радови се односе на примену нумеричких метода у електромагнетици (метод фиктивних извора) за решавање електростатичких проблема проводника, као и на обраду сигнала струјним процесирањем у области електронике. Ове две области представљају главне смерове његовог даљег усавршавања.

          У току досадашњег рада ангажован је на пројекту „Чистија производња 2011 у сарадњи са локалном самоуправом“ Центра за чистију производњу (CČPS), UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и града Чачка, који је са успехом савладао и постао UNIDO консултант за увођење чистије производње (UNIDO CP (Cleaner Production) Programme Consultant).

Публикације

МАГИСТАРСКА ТЕЗА

М. Д. Весковић: „Решавање електростатичких проблема проводника у жлебу са посебним освртом на примену метода фиктивних извора”, Технички факултет Чачак, 2009. године.

 

СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ НАУЧНИХ РАДОВА

 1. A. M. Milovanovic, B. M. Koprivica, M. D. Veskovic: „The Capacitance of Two Wire Line with Rectangular Cross Section”, 2nd International Conference on Electrical Systems Design and Technologies, Hammamet, Tunisia, November 8-10, 2008, CD Proceedings.
 1. М. Д. Весковић, М. В. Плазинић, М. М. Добричић, "Примена метода фиктивних извора на решавање поља двожичних водова", зборник радова 53. Конференција за ЕТРАН, Врњачка Бања, 15-18 јуна 2009.г., АП
 1. С. Ђукић, М. Весковић, "Двострани усмерач за мале сигнале са операционим преносником и струјним огледалима", зборник радова 53. Конференција за ЕТРАН, Врњачка Бања, 15-18 јуна 2009.г., ЕЛ
 1. С. Ђукић, М. Весковић, "Двострани усмерач за мале сигнале са операционим преносником и струјним огледалима јединичног појачања", Техника и пракса, број 1, април 2010., стр.33-42.
 1. М. Д. Весковић, Ј. М. Живанић, М. В. Плазинић, М. М. Добричић, "Одређивање поља и потенцијала цилиндричних проводника у жлебу", зборник радова 54. Конференција за ЕТРАН, Доњи Милановац, 9-12 јуна 2010.г., АП
 1. S. Djukić, M. D. Vesković, A. R. Vulović, "An improved precision full-wave rectifier for low-level signal", 9th  International Symposium on Electronics and Telecommunications, ISETC ’10, Timisoara, Romania, November 11-12, 2010, Conference Proceedings ISBN: 978-1-4244-8458-4, IEEE Catalog Number: CFP1003L-PRT, pp 33-38.
 1. М. Д. Весковић, С. Ђукић, А. Р. Вуловић "Реализација активног НФ-филтра са операционим појачавачем", Техника и пракса, број 5, 2011., стр.67-74.
 1. М. Д. Весковић, Ј. М. Живанић, Ана Р. Вуловић, "Примена метода фиктивних извора за решавање поља масивних цилиндричних проводника у угаонику", зборник радова 55. Конференција за ЕТРАН, Бања Врућица, 6-9 јуна 2011.г., АП
 2. Slobodan R. Djukic, Zoran Z. Ebersold, Milan D. Veskovic, "Operational Conveyor-Based Precision Full-Wave Rectifier", International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.), Vol. 6. N.5 - Part B, September - October 2011, 4, IEEE Catalog Number: CFP1003L-PRT, pp 33-38.
 1. М. Д. Весковић, С. Р. Ђукић, З. З. Еберсолд "Операциони преносник на бази излазног степена са струјним кормиларењем", зборник радова 56. Конференција за ЕТРАН, Златибор, 11-14 јуна 2012.г., ЕЛ.1.3
 1. С. Р. Ђукић, М. Д. Весковић, "Побољшана верзија операционог преносника на бази излазног степена са струјним кормиларењем", зборник радова 57. Конференција за ЕТРАН, Златибор, 03-06 јуна 2013.г., ЕЛ.2.4

(S. R. Djukić, M. D. Vesković, " An improved operational conveyor based on current- steering output stage", 57th National Scientific Conference, ETRAN 2013, Zlatibor, Serbia, June 03-06, 2013, Conference Proceedings ISBN: 978-86-80509-68-6, pp EL. 2.4 1-4)

 1. М. Д. Весковић, С. Р. Ђукић, А. Р. Вуловић "Генератор троугаоних сигнала на бази астабилног мултивибратора и струјног преносника друге врсте", зборник радова 57. Конференција за ЕТРАН, Златибор, 03-06 јуна 2013.г., ЕЛ.2.5
 1. M. Vesković, J. Živanić, M. Plazinić, V. Ostraćanin, "Determination of the Capacitance per Unit Length Cylindrical Conductor Line in Groove", 11th  International Conference on Applied Electromagnetics, ПЕС 2013, Niš, Serbia, September 01-04, 2013, Conference Proceedings ISBN: 978-86-6125-088-0, pp 139-140.
 1. S. Djukić, M. D. Vesković, "Precision Rectifier With Modified Second Type Current Conveyor Using Unity-Gain Current Mirror", 13th  International Scientific Conference, UNITECH 2013, Gabrovo, Bulgaria, November 22-23, 2013, Conference Proceedings ISSN: 1313-230X, pp I-180-I-184.
 1. B. Bogićević, M. D. Vesković, "USB HID komunikacija mikrokontrolera sa računarom", 6th  Student projects conference, IEEESTEC 2013, Niš, Serbia, November 28, 2013, Conference Proceedings ISBN: 978-86-6125-097-2, COBISS.SR-ID 202668044, pp 165-167.
 1. M. Vesković, M. Plazinić, A. Plazinić, "PRIMENA PROGRAMSKOG PAKETA PSPICE U REALIZACIJI NASTAVE IZ OBLASTI TEORIJE ELEKTRIČNIH KOLA", TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU, 5. Konferencija sa međunarodnim učešćem, Fakultet tehničkih nauka Čačak, TIO 2014, Čačak, Srbija, Maj 30-31, 2014,  ISBN: 978-86-7776-165-3, pp 190-198.
 1. S. Djukić, M. D. Vesković, "A novel current-mode precision full-wave rectifier for small-amplitude signal", 11th  International Symposium on Electronics and Telecommunications, ISETC 2014, Timisoara, Romania, November 14-15, 2014, Conference Proceedings ISBN: 978-1-4799-7265-4, IEEE Catalog Number: CFP1403L-CDR, pp 1-4.
 1. M. Vesković, J. Živanić, M. Plazinić, V. Ostraćanin, "Determination of the Capacitance per Unit Length Cylindrical Conductor Line in Groove", SCIENTIFIC BULLETIN OF The Politehnica University of Timisoara, Vol. 59(73), Issue 1 2014,  pp 76-86.
 2. M. Vesković, J. Živanić, V. Ostraćanin, "Solution of Monitoring for Surge Arrestors", 15th  International Scientific Conference, UNITECH 2015, Gabrovo, Bulgaria, November 20-21, 2015, Conference Proceedings ISSN: 1313-230X, pp I-227-I-230.
 3. DJUKIĆ S., VESKOVIĆ M. D.: "Model of the Operational Conveyor based on Current steering output stage", 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2016, Ohrid, Macedonia, Jun 28-30, 2016, http://icestconf.org/wp-content/uploads/icest_2016/03_SP_O_3_12.pdf, pp 9-12.
 4. Papić M., Stanković N., Pantelić N.,  M. D. Vesković, "Analysis of some online educational resources in Serbia", 16th  International Scientific Conference, UNITECH 2016, Gabrovo, Bulgaria, November 18-19, 2016, Conference Proceedings ISSN: 1313-230X, pp IV-268-IV-271.