Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Милица Стојковић

Др Милица Стојковић
Доцент
Ужа научна област: Психологија образовања
Катедра за друштвено-хуманистичке науке

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-713

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 231

 milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Основни биографски подаци

 • Датум и место рођења: 23. јул 1986. године, Горњи Милановац (девојачко презиме Вучетић)  
 • Место пребивалишта: Горњи Милановац.

Подаци о образовању 

Основно и средње образовање:

 • 2001: Основна школа "Таковски партизански батаљон", Горњи Милановац (сада ОШ "Краљ Александар I"), добитник Вукове дипломе, проглашена за ђака генерације.
 • 2005: Гимназија ,,Таковски устанак”, Горњи Милановац, добитник Вукове дипломе.

Високо образовање:

 • 2005 - 2010: Основне академске студије завршене на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за психологију (звање: дипломирани психолог, дипломски рад "Стратегије решавања конфликта у пријатељским и вршњачким односима на адолесцентном узрасту" одбрањен 21.6.2010. године).
 • 2012 - 2018: Докторске академске студије завршене на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за психологију (звање: доктор наука - психолошке науке (докторскa дисертацијa "Развој професионалног идентитета нставника" одбрањена 15.5.2018. године).

 

Eдукације из психотерапије и саветовања:

 • Студент гешталт психотерапије на Европски акредитованом институту за образовање из психотерапије - Гешталт студио Београд (напредни ниво);
 • Завршен уводни курс из психотерапијског правца Психологија личних конструката, Београд, 2008/2009.

Остале едукације:

 • Учешће у семинарима у организацији Истраживачке станице Петница у сaрaдњи сa УНИЦEФ-ом и Mинистaрствoм прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja.у оквиру пројекта Савремена пракса образовања наставника за различитост:
  • Пeрсoнaлизaциja учeњa и инклузивнa пeдaгoгиja (16/10.2016.године) и
  • Oбрaзoвaњe нaстaвникa зa рaзличитoст (24/25.02.2017. године).
 • Еразмус+ мобилност наставног особља на Универзитету Деусто, Билбао, Шпанија, Факултет за психологију и образовању у периоду од 25. априла до 06.маја 2016. године.
 • Уводни и напредни курс обуке за коришћење програма за квалитативну обраду података MAXQDA (19/20.01.2013. i 16/17.10.2015. године);
 • Радионица „Експериментални интеракциони дизајн: од идеја до тестирања прототипа“ у трајању од 8 тренинг сати, Универзитет у Талину, Естонија (17.08.2014. године);
 • Учесник следећих програма стручног усавршавања акредитовани од стране Министарства просвете и науке: „Маркетинг и маркетиншка култура у образовно-васпитним установама“, у трајању од 8 сати (15.01.2012.године) и „Подршка ментору и приправнику у програму увођења у посао“, у трајању од 16 сати (26. 11, 24.12. 2011. године).

Радно искуство

 • 2007 - 2009: Студент демонстратор на предметима Увод у психологију образовања и Мултикултурано образовање код наставника др Данијеле Петровић, доцента, на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду.
 • Мај 2011 - март 2012: Предшколска установа „Сунце“ у Горњем Милановцу, радно место: психолог (стручни сарадник).
 • Октобар 2011 - јануар 2012: хонорарни ангажман на Техничком факултету у Чачку као подршка реализацији вежби из предмета Комуникологија и Психологија код наставника проф. др Драгане Бјекић.
 • Април 2012: Асистент Факултетa техничких науча у Чачку за ужу научну област Психолошке и педагошке науке.
 • Март 2015: Асистент Факултета техничких науча у Чачку за уже научне области Психологија образовања и Педагошке основе рада наставника.
 • Децембар 2018: Доцент Факултета техничких науча у Чачку за ужу научну област Психологија образовања.


Остала ангажовања:

 • члан Управног одбора „Волонтерског центра Горњи Милановац“ и ангажована у промовисању идеја волонтирања и непосредном волонтерском раду од јуна 2011. године);
 • волонтер стручни сарадник - тренер у Кошаркашком клубу "Икар" из Горњег Милановца у рада са децом са тешкоћама у развоју (од 2010. године)

Истраживачко искуство:  

 • укључена у реализацију појединих истраживачких активности научно-истраживачких пројеката које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (2011-2014): „Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције“ ОИ 179018 (Филозофски факултет у Београду) и „Настава и учење – стање, проблеми и перспективе“ ОИ 179026 (Учитељски факултет у Ужицу).
 • Учествовање у Међународном истраживању наставе и учења (TALIS – Teaching and Learning International Survey) – OECD/TALIS, као сарадник за обављање супервизијских посета школама које учествовале у овом истраживању и писање извештаја о обављеним интервјуима током супервизијских посета (мај/јун 2013. године).
 • Боравак у Талину, Естонија, у оквиру TEMPUS projekta Incoming у периоду од 12. до 19. августа 2014. године.
 • Учествовање у пројекту Развионица - Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитал (2014-2015) кроз следеће активности:
  • Члан радне групе за развој ментора у оквиру радних састанака локалне мреже сарадње школа вежбаоница и високошколских установама Универзитета у Крагујевцу.
  • Уводничар на завршној конференцији „Ефективна настава и учење током студентске праксе“ (15/16. септембар 2014. године, Београд) по позиву организатора пројекта „Развионица“ у секцији Наставници-ментори: компетенције, селекција, професионални развој, радно оптерећење и статус.
 • Члaн стручнoг тимa зa пoдршку учeшћa Рeпубликe Србиje у тeмaтским групaмa EУ Oтвoрeнoг мeтoдa кooрдинaциje (OMC) у oблaсти oбрaзoвaњa и oбукe, а у тeмaтскoj групи Пoлитикa шкoлa - Нaциoнaлнa групa зa oбрaзoвaњe нaстaвникa, у периоду 2015/2016. године http://omk-obrazovanje.gov.rs/ уз учешће на завршној конференцији Transforming school education – results from the ET 2020 Working Group on Schools Policy у Бриселу 7-8. марта 2016. године.
 • Члан пројектног тима прojeктa рaзвoja висoкoг oбрaзoвaњa током 2018/2019. године "Oснaживaњe кoмпeтeнциja студeнaтa - мaстeр прoфeсoрa тeхникe и инфoрмaтикe зa прeдузeтничкo oбрaзoвaњe и пoдршку прoфeсиoнaлнoм рaзвojу учeникa" кojи je финaнсирaлo MПНTР
 • Члан пројектног тима ERASMUS+ пројекта "HE and VET alliance establishment according to Bologna Principals implementation via VET teachers’ capacity building" (ALLVET), 609952 - EPP - 1 - 201 9 - 1 - R S - EPPKA2 - CBHE - JP . Координатор пројекта: Универзитет у Крагујевцу

УЧЕШЋЕ У РАДУ ТЕЛА ФАКУЛТЕТА И ОРГАНИЗАЦИОНИХ ОДБОРА НАУЧНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА

 • Члан тима за самовредновање квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада на Факултету техничких наука у Чачку (од 2017. године).
 • Искуство у организационим активностима припреме научне конференције као члан Организационог одбора Конференције са међународним учешћем „Техника и информатика у образовању 2012“  и ТИО 2014 коју организује Факултет техничких наука у Чачку.
 • Искуство у организационим активностима међународне научне конференције на позицији генералног секретара Организационог одбора ТИО 2016 и TIE 2018 међународне конференције http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2016/en_odbor.html и http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tie2018/en_odbor.html
 • Еразмус+ координатор Факултета техничких наука у Чачку http://www.ftn.kg.ac.rs/en/index.php?prikaz=mobilitycontact

Публикације

Радови у часописима:

 1. Обрадовић, С., Златић, Л. и Вучетић, М. (2011). Специфичне сметње у учењу (дислексија, дисграфија и дискалкулија) на предшколском узрасту. Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 299-312, (УДК 376.1-056.36.053.4:616.89-008.434/.435), ISBN 1450-6718  (M52)
 2. Петровић, Д. и Вучетић, М. (2012).  Вр­ста кон­фликта, тип од­носа и пре­фе­риране страте­гије ре­шавања су­коба: Им­пликације за програме кон­структивног решавања су­коба. Зборник радова Института за Педагошка истраживања, 44(1), стр.163-179 (М24).
 3. Петровић, Д. и Вучетић, М.  (2012) Age and Gender Differences in Conflict Resolution Strategies in Hypothetical Conflict Situations with Friends and Peers. Психолошка истраживања, Vol. XV (1).,51-68, доступно на http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/Psiholoska%20istrazivanja/XV_1/
 4. Обрадовић, С., Златић, Л. и Вучетић, М. (2012). Откривање деце са специфичним сметњама учења (дислексија, дисграфија и дискалкулија) у основној школи. Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 15 (14), стр.295-310. (М52)
 5. Обрадовић, С., Златић, Л. и Вучетић, М. (2013). Улога школе у откривању деце са специфичним сметњама у учењу (дислексија, дисграфија и дискалкулија). Учитељ, 31 (3), стр. 338-354.
 6. Bjekić, D., Vučetić, M. & Zlatić, L. (2014). Teacher Work Motivation Context of In-service Education Changes. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 557-562, доступно на http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814002584
 7. Petrović, D. i Vučetić, M. (2014). Multikulturalni inventar ličnosti (MPQ) – psihometrijska svojstva i mogućnost primjene u obrazovnom kontekstu. Pedagogijska istraživanja, 11 (2), 261–270. (M51) Доступно на http://hrcak.srce.hr/173977  
 8. Bjekić, D., Obradović, S., Vučetić, M. & Bojović, M. (2014). E-teacher in inclusive e-education for students with specific learning disabilities. Procedia – Social and Behavioral Sciences 128(2014), 128-133. dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428  (M24)
 9. Кузмановић, Б. и Вучетић, М. (2015). Саморегулација учења из перспективе ученика и њена повезаност са школским успехом. Настава и васпитање, 64(2), 269-283. (М 24)

Пoглaвљe у тeмaтскoм збoрнику мeђунaрoднoг знaчaja:

 1. Stojković, M., Bjekić, D., & Zlatić, L. (2019). Teachers' perceptions and expectations from a school psychologist. In J. Todorović, V. Hedrih, & S. Đorić (eds). Modern age and competencies of psychologists, International thematic proceedi(pp. 59-76). Niš: University of Niš, Faculty of Philosophy. ISBN  978-86-7379-508-9. Paper's UDC 371:159.9-051. (M14)
 2. Bjekić, D., Obradović, S., & Stojković, M. (2019).  Regulations of psychologists’ profession and their education in Greece and Serbia. In J. Todorović, V. Hedrih, & S. Đorić (eds.). Modern age and competencies of psychologists, International thematic proceedia (pp. 43-57). Niš: University of Niš, Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-508-9. Paper's UDC 159.9-051(497.11+495) (M14)

Радови излагани на научним конференцијама и стручним скуповима штампани у целини

 1. Бјекић, Д., Златић, Л. и Вучетић, М. (2011). Статус психолошких фактора успешног учења у педагошкој психологији као научној и наставној дисциплини, у: Шпијуновић, К., Маринковић, С. и Кундачина, М. (ур.). Настава и учење – стање и проблеми, (тематска монографија) Ужице: Учитељски факултет, 209-224. (М63/М45)
 2.  Бјекић, Д., Алексић, В. и Вучетић, М. (2012). Дводимензионални модел Блумове таксономије у настави ТИО, 4. конференција са међународним учешће, "Техника и информатика у образовању", 1-3. јуна 2012. године, Чачак: Технички факултет, Зборник радова 1, Чачак: Технички факултет, 69-75. ISBN 978-86-7776-138-7, доступно на http://www.ftn.kg.ac.rs/tio2012/radovi.html (М63)
 3. Обрадовић, С., Вучетић, М. (2012). Специфичне сметње у учењу у савладавању техничко-информатичких предмета, 4. конференција са међународним учешће, "Техника и информатика у образовању", 1-3. јуна 2012. године, Чачак: Технички факултет, Зборник радова 1, Чачак: Техникки факултет, 69-75. ISBN 978-86-7776-138-7, доступно на http://www.ftn.kg.ac.rs/tio2012/radovi.html  (М63)
 4. Бјекић, Д., Обрадовић, С. & Вучетић, М. (2012). Students With Disabilities in e-Environment: Psychological View, 3rd eLearning Conference, September 27-28, 2012, Belgrade, Proceedings, Belgrade: Metropolitan University, 150-155.  (M33)
 5. Бјекић, Д., Вучетић, М. и Златић, Л. (2012). Исходи образовања наставника према дводимензионалном моделу таксономије Блумових сарадника, у: Маринковић, С. (ур.). Настава и учење - циљеви, стандарди, исходи - тематски зборник радова (Научна конференција "Настава и учење", Ужице, 9. 11. 2012), 147-164, Ужице: Учитељски факултет. (M45)
 6. Бјекић, Д.Златић, Л. и Вучетић, М. (2013). Ка стандардима професионалног деловања наставника, У: Николић, Р., Кундачина, М. и Николић, В. (ур.). Настава и учење - квалитет васпитно-образовног процеса - тематски зборник (Међународна научна конференција "Настава и учење - квалитет васпитно-образовног процеса), (163-174), Ужице: Учитељски факултет.
 7. Обрадовић, С. & Вучетић, М. (2014). ИКТ у инклузивном образовању, 5. конференција "Техника и информатика у образовању 2014", 30-31. мај 2014, Чачак), у: Милићевић, И. (ур.). Зборник радова, 456-461, Чачак: Факултет техничких наука.
 8. Златић, Л., Маринковић, С. & Вучетић, М. (2014). Значај подршке наставницима у периоду приправништва у контексту доживотног учења, 5. конференција "Техника и информатика у образовању 2014", 30-31. мај 2014, Чачак, у: Милићевић, И. (ур.). Зборник радова, 442-449, Чачак: Факултет техничких наука.
 9. Stojković, M. &  Ghirardelli, Е. (2016). Comparative analysis of engineering study programs at two universities in Italy and Serbia.  Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO2016", May 28-29, 2016,. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 355-360). Čačak: Faculty of Technical Sciences. 
 10. Bjekić, D., Stojković, M., & Kuzmanović, B. (2016). School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO2016", May 28-29, 2016, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences.
 11. Бјекић, Д., Стојковић, М., Кузмановић, Б. и Рендулић, Г. (2017). Предузетничко образовање уоквирено професионалним развојем наставника. У Вељовић, А. (ур.). Зборник радова ИТОП 2017 (стр. 17-30), Чачак: Факултет техничких наука. // Друга национална конференција са међународним учешћем Информационе технологије, образовање и предузетништво 2017, Чачак, 8. и 9. април 2017.Доступно на http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/ITOP17/Radovi/Dragana%20Bjekic%20Milica%20Stojkovic%20Biljana%20Kuzmanovic%20Gordana%20Rendulic.pdf
 12. Stanisavljević, M. i Stojković, M. (2018). Financial literacy of Engineering Students - Waiting for PISA 2018 Results in Serbia, 7th International Scientific Conference - Technics and Informatics in Education, May 25-27, 2018, Čačak, Serbia. In Milićević, I. (ed.). Proceedings TIE 2018 (pp. 257-262). Čačak: Faculty of Technical Sciences. Доступно на http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tie2018/Radovi%20TIE%202018/EN/4)%20Session%203%20-%20Engineering%20Education%20and%20Practice/S301_050.pdf

Радови излагани на научним конференцијама и стручним скуповима штампани у изводу

 1. Petrović, D. and Vučetić, M. (2011). Conflict resolution strategies in peer and friendship relations in adolescence, Scientific conference “20th Ramiro and Zoran Bujas Days”, Zagreb, April 7-9, 2011, Book of abstracts, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko psihološko društvo, 151, ISBN 978-953-175-391-3. (M64)
 2. Вучетић, М. (2011). Заступљеност тема стваралаштва у програмима стручног усавршавања за област предшколског васпитања и образовања, међународна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“, Београд, 25-26. новембар 2011. године, Књига резимеа „Иницијатива, сарадња и стваралаштво у савременом образовању“, Београд: Институт за педагошка истраживања, 57. (М34)
 3. Вучетић, М. и Бјекић, Д. (2012). Е-настава као технологија усавршавања и профеисоналног деловања наставника, VIII конференција "Дани примењене психологије", 28-29. септембар 2012, Ниш, у: Видановић, С., Хедрих, В. и Ранђеловић, К. (ур.). Књига резимеа, Ниш: Филозофски факултет, 135. (М64)
 4. Bjekić, D., Vučetić, M., & Zlatić, L. (2013). Teacher work motivation in the context of in-service education changes, 5th World Conference on Educational Sciences, Sapienza University, Rome, Italy, 5-8. February 2013, Programme Book, CD Book of Abstracts, (M34)
 5. Bjekíc, D., Zlatic, L. & Vucetic, M. (2013). Effects of Verbal Intelligence and Interaction Involvement on Students-Teachers Rеsults in Pre-Service Education, 13th European Congress on Psychology, Stocholm, Sweden, 9-12 July 2013, pp. 97.
 6. Петровић, Д. и Вучетић, М. (2013).  Psychometric properties of the Serbian version of The Multicultural Personality Questionnaire (MPQ), Proceedings of the IAIE Conference, September 17-21, Zagreb.
 7. Вучетић, М. (2013). Могућности стручног усавршавања наставника за рад са даровитим ученицима, 9. научна конференција са међународним учешћем "Дани примењене психологије 2013", 27-28. 9. 2013, Филозофски факултет у Нишу, у: Стојиљковић, С. и Ђигић, Г. (ур.): Књига резимеа, Ниш: Филозофски факултет. (М64)
 8. Zlatić, L., Bojović, M. & Vučetić, M (2014). Teacher Communication Competence: From Initial Education towards Continuous Professional Development. Book of Abstracts of Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference “Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice”, Zagreb, Book of Abstracts, pp. 29-30. http://www.idi.hr/tepe2014/TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf
 9. Vučetić, M. (2014). State of Research on “Bridging the Gap” between Initial Teacher Education and Induction - A Literature Review of Studies Published in the Last Decade. Book of Abstracts of Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference “Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice”, Zagreb, Book of Abstracts, pp. 27. http://www.idi.hr/tepe2014/TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf
 10. Bjekić, D., Vučetić, M., Kuzmanović, B., & Zlatić, L. (2015). The role of teacher-mentor for student school practice in evaluation of university curricula for teacher education, 11th International Conference "Days of Applied Psychology", 25-26. september 2015, Nis: Filozofski fakultet.
 11. Stojković, M., Bjekić, D. & Kuzmanović, B. (2016). University curricula for Initial Teacher Education in Serbia. Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2016 Conference “Teacher Education from a Global Perspective”, Malta: 19-21 May 2016.
 12. Bjekić, D., Bojović, M., & Stojković, M. (2017). Nonverbal communication literacy of engineering students, 20th European conference on literacy. Book of Abstracts –  20th European Conference on Literacy, Madrid Spain, July 3/6, 2017, pp. 148. Доступно на http://aelemadrid2017.com/wp-content/uploads/2016/06/A-Libro_Conferencia-1.pdf
 13. Bjekić, D., Stojković, M., Zlatić, L., & Kuzmanović, B. (2017). Communication literacy of practicing teacher and student-teachers. Book of Abstracts –  20th European Conference on Literacy, Madrid Spain, July 3/6, 2017, pp. 152 (Posters Session 5). Доступно на http://aelemadrid2017.com/wp-content/uploads/2016/06/A-Libro_Conferencia-1.pdf
 14. Bjekić, D., Bojović, M., & Stojković, M. (2017). Assessment of Nonverbal Communication Literacy. In B. Dimitrijević & D. Panić (Eds.).  Book of Abstracts 13th Days of Applied Psychology: Psychology in and around us (pp. 75). Niš: Faculty of Philosophy; International Conference “Days of Applied Psychology”, NIš, September 29-30. 2017. Доступно на http://www.psihologijanis.rs/dpp/DPP%20Book%20of%20abstracts%202017.pdf
 15. Bjekić, D., Stojković, M., & Đorić, B. (2019). E-teacher between 2009 and 2019: ten years development of e-teaching. International Scientific Conference "Learning in Virtual Community 2019" // Internacia Scienca Konferenco: Learnado en Virtualaj Komunumoj" (part of the Kongreso "Esperanto kaj educado"), July 18-19, 2019, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In M. Stojković & R. Petrović (eds.) Book of Abstracts LVC (pp. 7-9). Čačak: Faculty of Technical Sciences. http://ftn.kg.ac.rs/konferencije/lvc2019/BookofAbstractsLVC_final.pdf (M34)

Универзитетски приручници:

 1. Бjeкић, Д., Стojкoвић, M., Ђoрић, Б., Дaмњaнoвић, M. и Aлeксић, В. (2019). Приручник зa будућe нaстaвникe: o прeдузeтничкoм oбрaзoвaњу и прoфeсиoнaлнoм рaзвojу. Чaчaк: Фaкултeт тeхничких нaукa. ИСБН 978-86-7776-235-3
 2. Бjeкић, Д., Бjeкић, M., Пaпић, Ж., Стojкoвић, M., Aлeксић, В., и Ђoрић, Б. (2019). Пeдaгoшкo-мeтoдички приручник: вoдич зa шкoлску прaксу. Чaчaк: Фaкултeт тeхничких нaукa. ИСБН 978-86-7776-234-6

Приручник за педагошки и тренерски рад:

 1. Бегенишић, П., Вучетић, М. и Топаловић, А. (2011). Методика тренирања деце са посебним потребама у Кошаркашком клубу „Икар“, Горњи Милановац: Кошаркашки клуб Икар, стр. 171, ISBN 978-86-914215-0-2, COBISS.SR-ID 187594252