Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Милош Папић

Проф. др Милош Папић
Редовни професор
Ужа научна област: Инжењерски менаџмент
Катедра за индустријски менаџмент

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-788

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 129

 milos.papic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Detalji autora na stranici Naši u WOS na Kobsonu

Stranica na ResearchGate-u

Detalji o udžbenicima na sajtu Vulkan znanje (GitHub repozitorijum, GitHub prezentacija, YouTube kanal)

Profil na LinkedIn-u

 • ПРЕДМЕТИ

 • Увод у менаџмент
 • Информациони системи
 • Развој информационих система
 • Менаџмент развојем предузећа
 • Предузетничко образовање
 • Методички практикум из електронског пословања и администрације
 • Методе за оптимизацију, предвиђање и одлучивање

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Милош Папић је рођен 20. јуна 1986. године у Чачку где је завршио Основну школу „Вук Караџић“ 2001. године, а потом и чачанску Гимназију 2005. године.

 

Факултет техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, завршава 2009. године са просечном оценом 8.50, на смеру Индустријски менаџмент као студент генерације тог смера за ту школску годину и тиме стиче звање дипломирани инжењер индустријског менаџмента за производно информатички менаџмент. Дипломски рад под називом „Базе података као подршка индустријском менаџменту“, је одбранио 7.7.2009. године са оценом 10.

 

Након завршених основних студија уписује мастер академске студије у трајању од годину дана на истом факултету, на смеру Техника и информатика. Завршни мастер рад под називом „Примена тестова знања у предмету Рачунарство и информатика“, је одбранио 27.9.2010. године са оценом 10 (просечна оцена у току студија 9,43) чиме стиче звање мастер професор технике и информатике.

 

Школске 2010/2011. године уписује докторске академске студије на Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду, на смеру Инжењерски менаџмент. Током студија остварује просечну оцену 9,90. Докторску дисертацију под називом „Вишекритеријумска анализа квалитета земљишта чачанске котлине“ је одбранио 14.1.2015. године (са оценом 10) чиме стиче звање доктора наука из области инжењерског менаџмента.

 

Аутор је бројних научно-истраживачких и стручних радова из области информационих технологија и система, еколошког менаџмента, менаџмента заштите животне средине, образовања и предузетништва. 

 

Члан је програмског и организационог одбора двеју националних научних конференција: Реинжењеринг пословних процеса у образовању (РППО) и Информационе технологије, образовање и предузетништво (ИТОП). Члан је организационог одбора међународне научне конференције Техника и информатика у образовању (ТИО). Члан је Савеза инжењера и техничара Србије, Друштва истраживача у образовању у Србији, као и Удружења професора информатике и технике (УПИТ). Рецезент је НАТ-а за студијске програме у пољу техничко-технолошких наука. Аутор је уџбеника информатике и рачунарства за старије разреде основне школе при издавачкој кући Вулкан знање.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Радови у међународним часописима

 1. Stanković, N., Bešić, C., Papić, M., Aleksić, V. (2011). The evaluation of using mind maps in teaching. Technics technologies education management, vol. 6, br. 2, pp. 337-343. ISSN: 1840-1503, IF (2011): 0.351 (М23)
 2. Vulović, R., Papić, Ž., Stanković, N., Papić, M. (2012). Ergonomics and health issues caused by working with computer, Metalurgia International, vol. XVII, br. 7, pp. 155-160. ISSN: 1582-2214, IF (2011): 0.134 (М23)
 3. Papić, Ž., Papić, M., Stanković, N. (2012). The knowledge test for evaluation of the achievement in the subject of computing and informatics, Metalurgia International, vol. XVII, br. 7, pp. 170-175. ISSN: 1582-2214, IF (2011): 0.134 (М23)
 4. Papić, M., Vuković, M., Bikit, I., Mrđa, D., Forkapić, S., Bikit, K., Nikolić, Đ. (2014). Multi-criteria analysis of soil radioactivity in Čačak basin, Serbia, Romanian Journal of Physics, Vol 59, No 7-8, 2014,  pp. 846-861, ISSN: 1221-146X, IF (2014): 0.924 (М23)
 5. Papić, M., Vuković, M. (2015). Multivariate Analysis of Contamination of Alluvial Soils with Heavy Metals in Čačak, Serbia, Romanian Journal of Physics, Vol 60, No 7-8, 2015, pp. 1151-1162, ISSN: 1221-146X, IF (2015): 1.398 (M22) 
 6. Papić, M. A Combined Multi-Criteria Approach of Soil Quality Analysis, Romanian Journal of Physics, Vol 61, Nos. 9-10, 2016,  pp. 1577-1590. ISSN: 1221-146X, IF (2016): 1.758 (М22)
 7. Ranđelović, M., Papić, M., Blagojević, M. Safety Issues Related to the Adoption of the Digital Dialogue in Teaching, Studies in Informatics and Control, Vol 26, No. 2, 2017, pp. 229-238, ISSN: 1220-1766, IF (2017): 1.020 (M23)
 8. Blagojević, M., Papić, M., Vujičić, M., Šućurović, M. Artificial Neural Network Model for Predicting Air Pollution: Case Study of the Moravica District, Serbia, Environment Protection Engineering, Vol. 44, No. 1, 2018, pp. 129–139. ISSN: 0324-8828, IF (2018): 0.812 (M23)
 9. Blagojević, M., Micić, Ž., Papić, M.* Analysis of Knowledge Sources in Standardized Environment-Related Fields Using Original Software Application, Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 19, No. 5, 2020, pp. 891-898. ISSN: 1582-9596, IF (2020): 0.916 (M23)
 10. Stanković, N., Blagojević, M., Papić, M., Karuović, D. Artificial Neural Network Model for Prediction of Students’ Success in Learning Programming, Journal of Scientific and Industrial Research, Vol. 80, March 2021, pp. 249-254. ISSN: 0022-4456, IF (2020): 1.056 (M23)
 11. Krstić, A., Nikolić, Đ., Papić, M.*, A Hybrid Multi-Output Approach to Optimisation of PVC Pipe Quality Characteristics, Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería, Vol. 37, No. 3, 2021, pp. 32, ISSN: 0213-1315, IF (2020): 0.513 (M23)
 12. Vučićević, N., Vuković, M., Papić, M.*, Open burning and open detonation of explosives: prediction of pollutant emissions, Environment Protection Engineering, Vol. 48, No. 1, 2022, pp. 24–34. ISSN: 0324-8828, IF (2021): 0.887 (M23)
 13. Papić, M., Garabinović, D., Blagojević, M., Leković, M., Kostić, M., Dimitrovski, D. Multi-criteria decision-making in the tourism domain: The past, present and future of the research field, Journal of Scientific and Industrial Research, Vol. 82, July, 2023, pp. 721-735. DOI: 10.56042/jsir.v82i07.1968 ISSN: 0022-4456, IF (2022): 0.6

 

Радови у националним часописима

 1. Папић, М., Станковић, Н., Вуловић, Р. (2011). Примјена тестова знања у мјерењу постигнућа ученика из предмета Рачунарство и информатика, Васпитање и образовање - часопис за педагошку теорију и праксу, Број 2, Стр. 113 - 126, YU ISSN: 0350-1094, Завод за уџбенике и наставна средства, Подгорица (М52)
 2. Papić, M., Vuković, M., Dugalić, G., Radojičić, M., Mitrović, O. (2014). Multi-criteria analysis of soil fertility on the territory of municipality of Čačak, Zemljište i Biljka, Vol 62, No 3, 2013.,  pp. 113-125. ISSN: 0514-6658, Unija bioloških naučnih društava Jugoslavije (М52)
 3. Папић М. Ж., Алексић В, Кузмановић Б., Папић М. Примјена мапа ума и концептуалних мапа у наставном процесу, Васпитање и образовање - часопис за педагошку теорију и праксу, (2015), Број 3, Стр. 13 - 25, ISSN: 0350-1094, UDK-37, Завод за уџбенике и наставна средства, Подгорица (М52)
 4. Papić M. Ž., Karanac R., Papić M. (2016): Possibilities of Using Certain Social Networks in Education, Journal Plus Education, Vol. XVI, No. 2, pp 234-242, Arad, ISSN 1842-077X. E-ISSN (online) 2068-1151 (M52)
 5. Papić, Ž. M., Papić, M. Ž., & Blagojević, M. D. (2017). Evaluation of Knowledge Tests as a Means for Monitoring Students' Knowledge Progress, Pedagogija, LXXII(1), 100-108, ISSN 0031-3807 (M51)
 6. Vujičić, M., Papić, M., Blagojević, M. (2017). Comparative analysis of objective techniques for criteria weighing in two MCDM methods on example of an air conditioner selection, Tehnika, No 3, 2017,  pp. 422-430, UDC: 005:519.226 519.816 ISSN: 0040-2176. eISSN, 2560-3086. UDC: 62(062.2) (497.1) (M52)
 7. Papić, M., Garabinović, D., Blagojević, M. (2018). An overview of online marketing promotion activities in the event tourism of the Moravica district, Hotel and Tourism Management, Vol. 6, No. 1, 41-51, ISSN: 2334-8267, UDK: 658.8:338.48-611(497.11) 658.8:004.738.5, Vrnjačka Banja: Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka banja (M52)
 8. Đorić, B., Blagojević, M., Papić, M. (2020). Cheating in academic context – associations with study area, study year and country, Узданица, XVII/1, 195-212, ISSN: 1451-673X, UDK: 371.25-057.875:343.72, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka (М51)
 9. Blagojević, M., Papić, M., Garabinović, D. (2020). Business Inteligence and Open Data: possibilities for derivation valuable information in Tourism domain, Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, Vol. 8, No. 2, 113-124, ISSN: 2620-0279, UDK: 005.336.5:004.9]:338.48, Vrnjačka Banja: Fakultet za hotelijerstvo i turizam u vrnjačkoj banji (M51)
 10. Stanković, N., Papić, M., Blagojević, M. (2021). A contribution to innovation in the field of microprocessor systems: evaluation of the use of SIMRA simulator in teaching, Tehnika, No 1, 2021, pp. 61-72, doi: 10.5937/tehnika2101061S (M53)
 11. Garabinović, D., Papić, M., Kostić, M. (2021). Multi-Criteria Decision Making Trends in Ecotourism and Sustainable Tourism, Economics of Agriculture, 68(2), 321-340. ISSN: 0352-3462 (M24)
 12. Garabinović, D., Anđelić, S., Papić, M. (2022). Website promotion of dental institutions: An example of Serbia as a dental tourism destination, Ekonomika, Vol. 68, No. 4, 43-56, ISSN: 0350-137X, Niš: Društvo ekonomista „Ekonomika“ (M51)
 13. Опачић, Б., Субашић, Б., Папић, М. (2023). Анализа ставова публике о културној понуди града Чачка, Зборник радова Народног музеја у Чачку, Vol 53, 2023, стр. 223-252, Чачак: Народни музеј Чачак, ISSN: 0350-7262 (М53)
 14. Blagojević, M., Papić, M., Milošević, D., Petrović, D. (2023). Decisive Factors for IT Ecosystem Development in Moravica District, Serbia, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Vol 7, No 2, 2023, pp. 50-57, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering, Bosnia and Herzegovina (M53)

 

Радови на међународним скуповима, штампани у целини (M33)

 1. Vulović, R., Papić, M., Jugović, D. Information System for collection of waste in the city of Valjevo, Ekološka istina – EKOIST 2011, Proceedings, pp. 110-119, ISBN: 978-86-80987-84-2, 1 – 4th of June 2011, Bor, Serbia
 2. Vulović, R., Papić, M., Jugović, D. Contribution of information technology in improving of the educational process, Informacione tehologije i razvoj obrazovanja – ИТРО 2011, Proceedings, pp. 190-195, ISBN: 978-86-7672-134-4, 1st of July 2011, Zrenjanin, Serbia
 3. Gavrilović, B., Papić, M., Jugović, Z., Vulović, R. Information Technologies in Timber Processing, Trends in the development of machinery and associated technology – TMT 2011, Proceedings, pp. 813-816, ISSN: 1840-4944, 12 – 18th of September 2011, Prague, Czech Republic
 4. Papić, M., Veljović, А., QMS processes mapping using IDEF0 methodology in high education institutions, Research and Development in Mechanical Industry – RaDMI 2012, Proceedings, pp. 832-837, ISBN: 978-86-6075-037-4, 14 – 17th of September 2012, Vrnjačka Banja, Serbia
 5. Gojgić, N., Jovanović, V., Veljović, A., Papić, M. (2013). Informacioni podsistem za upravljanje internim proverama QMS-a na visokoškolskim ustanovama, XIX Skup Trendovi razvoja: „Univerzitet na tržištu" - TREND 2013, Proceedings, ISBN: 978-86-7892-485-9, 18 - 21th of February, Maribor, Pohorje, Slovenia
 6. Jugović, Z., Jordović, B., Pecarski, D., Vukadinović, R., Papić, MImproving quality of environment in Serbia, Trends in the development of machinery and associated technology – TMT 2014, Proceedings, pp. 413-416, ISSN: 1840-4944, 10 – 12th September 2014., Budapest, Hungary
 7. Papić, M., Vuković, M. Analysis of Fertility as an Aspect of Sustainable Development of Soil in Čačak Basin, Environmental Management and Material Flow Management – EMFM 2014, Proceedings, pp. 176-189, ISBN: 978-86-6305-029-7, 31.10. – 2.11. 2014, Bor, Serbia
 8. Blagojević, M., Božović, M., Jevremović, Z., PapićM., Analysis of users’ behaviour patterns of students with different learning styles within the collaboration modules, Information Technology – IT 2015, Proceedings, pp. 19-22, ISBN: 978-86-85775-16-1, 22 – 27th of February 2015, Žabljak, Montenegro
 9. Papić, M., Stanković, N., Jevtić, B., Pantelić, N. Informal learning via Internet forum, Technics and Informatics in Education, Proceedings, pp. 189-196, UDK: 37.018.43:004.738.12, ISBN: 978-86-7776-192-9, 28 – 29th of May 2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia
 10. Aleksić, V., Papić, Ž., Papić, M., Informatics Teachers Professional Competences, International Conference on Information Technology and Development of Education - ITRO 2016, Proceedings, pp. 319-321, ISBN: 978-86-7672-285-3, 10th of June 2016, Zrenjanin, Republic of Serbia
 11. Papić, M., Papić, Ž., Kuzmanović, B., Aleksić, V. Educational System in Serbia, International Conference: Education, Science, Economics and Technologies, Academic Journal – Management and Education, Vol. 12, Book 3 – Pedagogy and Quality of Education, pp. 22-28, ISSN: 13126121, 23rd and 24th of June, 2016, Burgas, Bulgaria
 12. Papić, Ž., Papić, M., Aleksić, V. Development of Occupational Standards in Serbia, International Conference: Education, Science, Economics and Technologies, Academic Journal – Management and Education, Vol. 12, Book 3 – Pedagogy and Quality of Education, pp. 17-21, ISSN: 13126121, 23rd and 24th of June, 2016, Burgas, Bulgaria 
 13. Papić, M., Stanković, N., Blagojević, M. Implementation of Facebook for Communication and Learning in Higher Education, International conference "Informational Technology for e-Education ITeO", Proceedings, pp. 38-43, ISBN: 978-99955-91-96-0, 30 September – 01 October 2016, Banjaluka, Republika Srpska
 14. Papić, M., Stanković, N., Pantelić, N., Vesković, M. Analysis of Some Online Educational Resources in Serbia, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 268-271, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th  November 2016, Gabrovo, Bulgaria
 15. Vujičić, M., Blagojević, M., Papić, M. Application of COPRAS MCDM Method for Choosing the Best Compact Fluorescent Lamp, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, Volume I, pp. 71-74, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th  November 2016, Gabrovo, Bulgaria
 16. Stanković, N., Papić, M., Pantelić, N. Some Issues About the Introduction of E-Learning in High Schools in Moravica District, Serbia, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 303-308, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th  November 2016, Gabrovo, Bulgaria
 17. Stanković, N., Papić, M., Pantelić, N., Jevtić, B. Dynamic Presentations and Their Use in Education, International conference "Computer Science and Technology", Proceedings, Vol 1. pp. 84-89, ISSN: 1312-3335, 30 September – 01 October 2016, Varna, Bulgaria
 18. Novaković, J., Ilić, S., Veljović, A., Papić, M. Experimental study of using the k-nearest neighbour classifier with filter methods, International conference "Computer Science and Technology", Proceedings, Vol 1. pp. 90-99, ISSN: 1312-3335, 30 September – 01 October 2016, Varna, Bulgaria
 19. Blagojević, M. Kuzmanović, B., Papić, M. Preferable e-learning tools – an action research, Information Technology and Development of Education – ITRO 2017, Proceedings, pp. 77-79, ISBN: 978-86-7672-302-7, 23rd of June 2017, Technical Faculty „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Republic of Serbia
 20. Stanojević, Lj. Veljović, A., Ranđelović, M., Papić, M. The Effect of Web-based Classroom Response System on Students Learning Outcomes: Results from Programming Course, Information Technology and Development of Education – ITRO 2017, Proceedings, pp. 67-72, ISBN: 978-86-7672-302-7, 23rd of June 2017, Technical Faculty „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Republic of Serbia
 21. Papić, M., Garabinović, D. The Position of Entrepreneurship and Entrepreneurial Education in Formal and Non-formal Education in Serbia, 6th international scientific conference EMPLOYMENT, EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP (EEE 2017), Proceedings, pp. 60-80, ISBN: 978-1-912009-84-8, 19–21st of October 2017, Belgrade, Serbia
 22. Blagojević, M., Kuzmanović, B., Papić, M. Differrences of Learning Styles Between IT and Students of Other Study Programs, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, Volume IV, pp. 284-287, ISSN: 1313-230X, 17-18th of November 2017, Gabrovo, Bulgaria
 23. Kuzmanović, B., Blagojević, M., Papić, M. Questionnaire Validation on Example of Planning and Evaluation of Hybrid Learning Courses, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, Volume IV,  pp. 280-283, ISSN: 1313-230X, 17-18th of November 2017, Gabrovo, Bulgaria
 24. Papić, M., Blagojević, M., Hochrinner, H., Kraguljac, V. Student Attitudes About Cheating in High Education, Technics and Informatics in Education, Proceedings, pp. 383-387, UDC: 378:371.275, ISBN: 978-86-7776-226-1, 25 – 27th of May 2018, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia
 25. Garabinović, D., Papić, M. Analysis of Attitudes About the Use of Information Technologies and Internet Marketing Within Different Promotional Strategies, 7th international scientific conference: EMPLOYMENT, EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP (EEE 2018), Proceedings, pp. 51-82, ISBN: 978-1-9993029-0-0, 19–20th of October 2018, Belgrade, Serbia
 26. Stanković, N., Blagojević, M., Papić, M. Comparative analysis of IT subjects’ teaching quality in highschools, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, Volume III, pp. 133-136, ISSN: 1313-230X, 16 – 17th November 2018, Gabrovo, Bulgaria
 27. Papić, M., Garabinović, D., (2019). Overview of the application of multi criteria decision making methods on issues regarding biomass, International Congress on Process Industry – Procesing 2019, Proceedings, pp. 235-242, ISBN: 978-86-81505-94-6, 30 – 31th of May 2019, Belgrade, Serbia
 28. Papić, M., Garabinović, D., Jovičić, A. (2019). The Analysis of Entrepreneurial Competences Representation in the IT Study Programs in the Republic of Serbia, International May Conference on Strategic Management – IMKSM 2019, Proceedings, pp. 70-79, ISSN: 2620-0597, 24 – 26th of May 2019, Bor, Serbia
 29. Papić, M., Blagojević, M., Micić, Ž. (2019). Knowledge Management in the Field of Environment: Comparative Analysis of SRPS and ISO Standards, Environmental impact of illegal construction, poor planning and design IMPEDE 2019, Proceedings, pp. 44-49, ISBN 978-86-901238-0-3, 10 – 11th of October 2019, Belgrade, Serbia
 30. Vesković, M., Nikolić, N., Šutić, B., Papić, M., Zečević, M. (2019). Design and monitoring of primary battery selection system in Moravica district of Republic of Serbia,  International scientific conference "UNITECH", Proceedings, Volume III, pp. 275-278, ISSN: 1313-230X, 15 – 16th November 2019, Gabrovo, Bulgaria
 31. Blagojević, M., Stanković, N., Papić, M. (2019). Knowledge and Importance of Different IT fields for Professional Engagement, International conference on Applied Internet and Information Technologies, 3-4th of October 2019, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 133-136. ISBN 978-86-7672-327-0
 32. Papić, M., Đorić, B., Blagojević, M. (2020). The Use of Anglicisms in Speaking and Writing Among IT Students, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 18-20th September 2020, pp 83-87, ISBN 978-86-7776-247-6
 33. Đorić, B., Blagojević, M., Papić, M., Stanković, N. (2020). Students’ attitudes regarding online learning during Covid-19 pandemic, Information Technology and Development of Education – ITRO 2020, Proceedings, pp. 157-160, ISBN: 978-86-7672-341-6, 20th of October 2020, Technical Faculty „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Republic of Serbia
 34. Papić, M., Karić, K., Stojanović, S. (2021). „Informacioni sistemi u obrazovanju: stavovi nastavnika u vezi upotrebe elektronskog dnevnika“, Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu, Zbornik radova, pp. 281-294, ISBN: 978-86-6191-065-4, 22. oktobar 2021, Pedagoški fakultet u Užicu, Republika Srbija
 35. Ranđelović, M., Papić, M., Veljović, V., Stanojević, Lj. (2022). Development of information system for digital dialogue in teaching using RESTful service, 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 16-18th of September 2022, pp 49-53, ISBN 978-86-7776-262-9, DOI: 10.46793/TIE22.049R
 36. Papić, M., Čukljević, D., Luković, Z. (2022). Teaching of programming in the cloud: a paradigm for the new era, 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 16-18th of September 2022, pp 483-487, ISBN 978-86-7776-262-9, DOI: 10.46793/TIE22.483P
 37. Blagojević, M., Papić, M., Milošević, D., Petrović, D. (2023). IT Study Program as a Crucial Factor for Development of IT Ecosystem: Case Study of Moravica District, Serbia, INFOTEH-JAHORINA, 15-17th of March 2023, pp 113-118, ISBN 978-99976-996-1-9
 38. Garabinović, D., Papić, M., Kostić, M., Karić, K. (2023). Beer Tourism in Theory: Bibliometric and Text Mining Based Content Analysis, 13th International Scientific Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2023, 5-8th of June 2023, pp 219-226, ISBN 978-86-82078-18-0

 

Монографска студија (М43)

 1. Papić, M. (2017). Primena metoda PROMETEJ i AHP u određivanju kvaliteta zemljišta na teritoriji čačanske kotline, ISBN: 978-86-7776-215-5, Čačak: Fakultet tehničkih nauka u Čačku

 

Радови на националним скуповима, штампани у целини (M63)

 1. Вуловић, Р., Папић, М., Дамњановић, А. (2010). Пословне апликације и услови пословања у светлу савремених информационих технологија, Техника и информатика у образовању, 3. Интернационална Конференција, Зборник радова, стр. 600-607, UDK: 316.776:004.3, ISBN: 978-86-7776-105-9, 8 - 10. мај, Технички факултет Чачак
 2. Вуловић, Р., Станковић, Н., Папић, М. (2011). Информациони систем спортске организације, Информационе технологије – ИТ 2011, Зборник радова стр. 162-166, ISBN: 978-86-7664-097-3, 22 - 26. фебруар, Жабљак, Црна Гора
 3. Папић, Ж., Вуловић, Р., Алексић, В., Папић, М. (2011). Моделирање и симулација робота у настави ТИО, Информационе технологије – ИТ 2011, Зборник радова, стр. 182-186, ISBN: 978-86-7664-097-3, 22 - 26. фебруар, Жабљак, Црна Гора
 4. Вуловић, Р., Папић, М., Југовић, Д. (2011). Интеракција човек рачунар и ергономски проблеми, Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања – ТИО6, Зборник радова 2, стр. 704-7011, UDK: 004.9, ISBN: 978-86-7776-127-1, 3 – 5. јун, Чачак
 5. Станковић, Н., Папић, М., Вуловић, Р. (2011). Студентска процена предмета из области информационих технологија, Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања – ТИО6, Зборник радова 2, стр. 619-625, UDK: 004.9, ISBN: 978-86-7776-127-1, 3 – 5. јун, Чачак
 6. Папић, М., Вуловић, Р., Драговић, Н., Станковић, Н. (2011). E-leаrning – савремене методе комуникације, Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања – ТИО6, Зборник радова 1, стр. 472-483, UDK: 37.018.43, ISBN: 978-86-7776-122-6, 3 – 5. јун, Чачак
 7. Папић, М., Каранац, Р., Ризнић, Д., Цвијовић, Н. (2011). Маркетинг у високом образовању, Реинжењеринг пословних процеса у образовању – RPPO11, Зборник радова, стр. 480-486, UDK: 659.4:378.1, ISBN: 978-86-7776-128-8, 23 – 25. септембар, Чачак
 8. Папић, М., Вуловић, Р., Станковић, Н. (2011). Примена алата менаџмента знањем у анлизи података студентске службе, Реинжењеринг пословних процеса у образовању – RPPO11, Зборник радова, стр. 179-186, UDK: 005:371.212, ISBN: 978-86-7776-128-8, 23 – 25. септембар, Чачак
 9. Миладиновић, М., Вељовић, А., Папић, М., Герасимовић, М. (2011). Функционални модел процеса образовно – васпитног рада основних и средњих школа, Реинжењеринг пословних процеса у образовању – RPPO11, Зборник радова, стр. 44-52, UDK: 004:005]:37, ISBN: 978-86-7776-128-8, 23 – 25. септембар, Чачак
 10. Вељовић, А., Цвијовић, Н., Пауновић, Л., Папић, М. (2012). Функционално и информатичко моделирање података потребних за дефинисање развојне политике, Симпозијум о операционим истраживањима - SYMOPIS 2012, Зборник радова, стр. 271-273, ISBN: 978-86-7488-086-9, 25 – 28. септембар, Тара
 11. Раденовић, Д., Вељовић, А., Папић, М. (2013). Информациони систем као део стратегије унапређења еколошких навика, YU INFO 2013, Зборник радова, стр. 128 - 133, ISBN: 978-86-85525-11-7, 3 - 6. Март, Копаоник 
 12. Папић, М., Папић, Ж. М. (2013). Примена метода вишекритеријумске анализе у образовним процесима, Реинжењеринг пословних процеса у образовању - RPPO13, Зборник радова, стр. 261-267, UDK:519.8:005:37, ISBN: 978-86-7776-143-1, 20 - 22. септембар, Чачак
 13. Папић, М., Станковић, Н., Пауновић, В. (2014). Компаративна анализа студентских процена предмета из области информационих технологија, Техника и информатика у образовању, Зборник радова, стр. 275-280, UDK: 005.6:004.9, ISBN: 978-86-7776-164-6, 30 - 31. мај, Чачак
 14. Папић, К., Папић, М., Благојевић, М. Цвијовић, Н., Рад на публикацији школског часописа као део активности ученика школа за основно и средње образовање, Реинжењеринг пословних процеса у образовању 2015 – RPPO15, Зборник радова, стр. 265-274, UDK: 371.385.6, ISBN: 978-86-7776-179-0, 25 – 27. септембар 2015., Чачак
 15. Милентијевић, Д., Вељовић, А., Илић, С., Папић, М. Реинжењеринг пословних процеса у функцији пословне интелигенције ауторизованог модела система за учење на даљину, Реинжењеринг пословних процеса у образовању 2015 – RPPO15, Зборник радова, стр. 47-62, UDK: 005.6:37.018.43, ISBN: 978-86-7776-179-0, 25 – 27. септембар 2015., Чачак
 16. Папић, М., Кузмановић, Б., Алексић, В., Манојловић, Г., Папић, Ж. Предузетничко учење у настави техничког и информатичког образовања, Реинжењеринг пословних процеса у образовању 2015 – RPPO15, Зборник радова, стр. 391-398, UDK: 371.62; 371:004, ISBN: 978-86-7776-179-0, 25 – 27. септембар 2015., Чачак
 17. Папић, М., Благојевић, М., Манојловић, Г. Значај наставе програмирања у основној школи у постизању предузетничких и других компетенција за целоживотно учење, Информационе технологије, образовање и предузетништво 2016 – ИТОП16, Зборник радова, стр. 363 – 371, UDK: 004.42:373.3/.4, ISBN: 978-86-7776-200-1, 10. и 11. септембар 2016., Чачак
 18. Папић, М., Станојевић, Љ., Мандић, Б. Пример развоја информационог подсистема за наплату поруџбина у ресторану, Информационе технологије, образовање и предузетништво 2017 – ИТОП17, Зборник радова, стр. 193 – 200, UDK: 004, ISBN: 978-86-7776-211-7, 8. и 9. април 2017., Чачак
 19. Новаковић, Ј., Вељовић, В., Папић, М., Вељовић, А. Повећање тачности класификације SVM алгоритма коришћењем PCA методе, Информационе технологије, образовање и предузетништво 2017 – ИТОП17, Зборник радова, стр. 121 – 127, UDK: 004, ISBN: 978-86-7776-211-7, 8. и 9. април 2017., Чачак
 20. Папић, М., Гарабиновић, Д., Онлајн фриленсинг: интеграција предузетништва и савремених информационих технологија, Информационе технологије, образовање и предузетништво 2018 – ИТОП18, Зборник радова, стр. 253 – 262, UDK: 004.3, ISBN: 978-86-7776-224-7, 24. и 25. март 2018., Чачак
 21. Гарабиновић, Д., Папић, МПримери употребе онлајн маркетинга популарних туристичких манифестација моравичког округа, Трендови у пословању 2018, Зборник радова, стр. 267 – 280, ISBN: 978-86-7566-048-4, 17. мај 2018., Крушевац
 22. Станковић, Н., Благојевић, М., Папић, М. Процена нивоа знања студената Факултета Техничких Наука у Чачку из области програмирања, XXV Скуп Трендови развоја: „Квалитет високог образовања“ – ТРЕНД 2019, Зборник радова, pp. 73-76, ISBN: 978-86-6022-140-9, 11 – 14 фебруара 2019., Копаоник, Србија
 23. Гарабиновић, Д., Папић, М. (2019). Метрике интернет маркетинга друштвених мрежа, Информационе технологије, образовање и предузетништво – ИТОП 2019, Зборник радова, стр. 147-154, ISBN: 978-86-7776-233-9, 6. и 7. април 2019, Чачак, Србија
 24. Ранђеловић, М., Јевтић, Р., Вељовић, А., Папић, М. (2019). ИКТ у настави кроз дигитални дијалог – паметно и безбедно, Информационе технологије, образовање и предузетништво – ИТОП 2019, Зборник радова, стр. 1-12, ISBN: 978-86-7776-233-9, 6. и 7. април 2019, Чачак, Србија
 25. Гарабиновић, Д., Анђелић, С., Папић, М. (2019). Интеграција традиционалних медија и интернета као основ опстанка медијских компанија на локалном и регионалном нивоу, Трендови у пословању – ТуП 2019, Зборник радова, стр. 241-252, ISBN: 978-86-7566-052-1, 16. мај 2019., Крушевац, Србија

 

Радови на националним скуповима, штампани у изводу (M64)

 1. Вуловић, Р., Папић, М., Пауновић, Л. (2010). Примена CISCO Packet Tracer 4.1 на симулацији реалне рачунарске мреже, Међународна научно – стручна конференција ''На путу ка добу знања'', Eлектронски зборник радова: http://www.famns.edu.rs/skup1/radovi.html, 24 – 26. септембар, Сремски Карловци
 2. Вуловић, Р., Папић, М. (2010). Иновативна организација у новом времену са новим решењима, Међународна научно – стручна конференција ''На путу ка добу знања'', Eлектронски зборник радова: http://www.famns.edu.rs/skup1/radovi.html, 24 – 26. септембар, Сремски Карловци

 

Техничко решење (М85)

 1. Папић, М., Вељовић, А., Јовановић, М., Михајловић, М. Систем за подршку управљању депонијама комуналног отпада, СОФТВЕР

Универзитетски уџбеници

 1. Вељовић, А., Папић, М. (2015). Увод у информационе системе, Чачак: Факултет техничких наука, ISBN: 978-86-7776-177-6
 2. Вељовић, А., Папић, М. (2020). Анализа и пројектовање информационог система у пракси, Чачак: Факултет техничких наука, ISBN: 978-86-7776-244-5

 

Универзитетски приручници

 1. Вељовић, А., Папић, М. (2014). Microsoft Access 2010 - приручник, Чачак: Факултет техничких наука, ISBN: 978-86-7776-168-4
 2. Вељовић, А., Папић, М. (2014). CASE alati za funkcionalno i informaciono modeliranje BPwin i ERwin, Чачак: Факултет техничких наука, ISBN: 978-86-7776-169-1

 

Универзитетски практикуми

 1. Папић, М. (2018). Практикум из информационих система, Чачак: Факултет техничких наука, ISBN: 978-86-7776-221-6

 

Уџбеници за основну школу

 1. Милош Папић, Далибор Чукљевић, Информатика и рачунарство 5 - уџбеник за пети разред основне школе, Издавач: Вулкан знање, Уредник: Смиљка Наумовић, Београд, 2019., ISBN: 978-86-10-02422-7, (Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС одобрило је овај уџбеник за употребу у школама решењем број 650-02-00379/2018-07 од 19.2.2019.)
 2. Милош Папић, Далибор Чукљевић, Информатика и рачунарство 6 - уџбеник за шести разред основне школе, Издавач: Вулкан знање, Уредник: Смиљка Наумовић, Београд, 2019., ISBN: 978-86-10-02412-8, (Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС одобрило је овај уџбеник за употребу у школама решењем број 650-02-00057/2019-07 од 9.5.2019.)
 3. Милош Папић, Далибор Чукљевић, Информатика и рачунарство 7 - уџбеник за седми разред основне школе, Издавач: Вулкан знање, Уредник: Смиљка Наумовић, Београд, 2019., ISBN: 978-86-10-02954-3, (Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС одобрило је овај уџбеник за употребу у школама решењем број 650-02-00363/2019-07 од 16.12.2019.)
 4. Милош Папић, Далибор Чукљевић, Информатика и рачунарство 8 - уџбеник за осми разред основне школе, Издавач: Вулкан знање, Уредник: Смиљка Наумовић, Београд, 2020., ISBN: 978-86-10-03466-0, (Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС одобрило је овај уџбеник за употребу у школама решењем број 650-02-00099/2020-07 од 4.9.2020.)

Додатна наставна средства

 1. Далибор Чукљевић, Милош ПапићТехника и технологија 5 – упутство за израду практичних вежби уз комплет материјала за пети разред основне школе, Издавач: Вулкан знање, Уредник: Тијана Јевремовић, Београд, 2019., ISBN: 978-86-10-04237-5, (Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС одобрило је овај уџбенички комплет за употребу у школама решењем број 650-02-00396/2018-07 од 6.3.2019.)
 2. Далибор Чукљевић, Милош ПапићТехника и технологија 6 – упутство за израду практичних вежби уз комплет материјала за шести разред основне школе, Издавач: Вулкан знање, Уредник: Тијана Јевремовић, Београд, 2019., ISBN: 978-86-10-02704-4,  (Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС одобрило је овај уџбенички комплет за употребу у школама решењем број 650-02-00111/2019-07 од 20.5.2019.)
 3. Далибор Чукљевић, Милош Папић, Техника и технологија 7 – упутство за израду практичних вежби уз комплет материјала за седми разред основне школе, Издавач: Вулкан знање, Уредник: Тијана Јевремовић, Београд, 2020., ISBN: 978-86-10-03163-8, (Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС одобрило је овај уџбенички комплет за употребу у школама решењем број 650-02-00200/2020-07 од 10.11.2020.)
 4. Далибор Чукљевић, Милош Папић, Техника и технологија 8 – упутство за израду практичних вежби уз комплет материјала за осми разред основне школе, Издавач: Вулкан знање, Уредник: Божана Мирков, Београд, 2020., ISBN: 978-86-10-03446-2, (Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС одобрило је овај уџбенички комплет за употребу у школама решењем број 650-02-00304/2020-07 од 22.12.2020.)

 

Семинари

 1. ПапићМ., Станковић, Н., Алексић, В., Хипермедија у настави, КАТАЛОГ програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2011/2012. годину, страна 98., ISBN: 978-86-87137-46-2, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2011.
 2. Папић, М., Благојевић, М., Чукљевић, Д., Луковић, З. Настава програмирања у облаку – парадигма новог доба, КАТАЛОГ програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школске 2022/2023., 2023/2024. и 2024/2025. годину, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2022. https://vulkanobuka.github.io/
 3. Папић, М., Благојевић, М., Чукљевић, Д., Луковић, З., Ранђеловић, М. Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија, КАТАЛОГ програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школске 2022/2023., 2023/2024. и 2024/2025. годину, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2022. https://sites.google.com/view/moderneprezentacije