Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли

Небојша Станковић

Мр Небојша Станковић
Асистент
Научна област: Информационе технологије и системи
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-778

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 222

 nebojsa.stankovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Небојша Станковић рођен је у Гњилану 8. августа 1966. године. Основну и средњу школу завршио је у Чачку као носилац дипломе „Вук Караџић“, занимање програмер. Дипломирао је на Техничком факултету у Чачку, одсек електротехнички, смер Индустријска енергетика 1991. године са темом „Софтверски систем за пројектовање конвертора једносмерне струје“ и стекао звање Дипломирани инжењер електротехнике (средња оцена у току студија 8,38). Магистарску тезу под насловом „Прилог симулацији рачунарских архитектура“ одбранио је 29. септембра 2009. године на Техничком факултету у Чачку и тиме стекао звање Магистар техничких наука.

Ради на Факултету техничких наука (некадашњи  Технички факултет) у Чачку непрекидно од 1. јануара 1992. године, прво као асистент-приправник за предмете Процесни рачунари и Програмски језици, а касније као асистент-приправник за предмете Основи рачунарства и информатике, Увод у коришћење рачунара, Информационо-комуникационе технологије 1, Информационо-комуникационе технологије 2, Рачунарски системи, Програмирање, Електронско пословање. Тренутно ради као асистент за предмете Информационе технологије, Рачунарске апликације, Рачунарске симулације и анимације, Увод у програмирање, Практикум из Коришћења рачунара 1, Практикум из Коришћења рачунара 2, Милтимедијални системи, Управљање квалитетом софтвера, Савремене ИТ и системи

Коаутор је три програма акредитованих од стране Министарства просвете и спорта Републике Србије: 1) „Употреби рачунар у настави - диференцирана обука наставника“ (акредитован и реализован у периоду 2002-2006); 2) „Диференцирана информатичка обука наставника (акредитован и реализован у школској 2007/2008. години) 3) „Хипермедија у настави“, (акредитован у школској 2011/2012. години). Био је сарадник и инструктор на акредитованом програму стручног усавршавања наставника: „Комуникација и учење у настави технике (КУНТ)“, акредитованог од стране Министарства просвете и спорта Републике Србије (акредитован и реализован у периоду 2002-2006, 2007-2009).

Био је инструктор у школи рачунара „Microcom“ у Чачку од 1993. до 2008. године. Од 2008. је инструктор у образовном центру  „Академија“ у Чачку, где је и овлашћени ECDL (European Computer Driving Licence) испитивач. Од 2006. године ангажован је за потребе факултета као администратор распореда. Поседује научно-истраживачко искуство, поседује огромно педагошко искуство и има професионалан однос према колегама, сарадницима и студентима. У школској 2008/09, од стране студената, најбоље је оцењен асистент/сарадник на Техничком факултету. Учествовао је у организацији конференција које организује ТФ/ФТН: ТОС 2006, ТИО 2008, ТИО 2010, ТИО 2012, ТИО 2014.         

Више пута је био предавач на курсевима за информатичку обуку запослених и незапослених за потребе Завода за тржиште рада, извођених у организацији Факултета техничких наука у Чачку.

Ожењен је и има једно дете.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Рад у часопису међународног значаја

 1. Nebojša Stanković, Živadin Micić (2018). Innovating and management of the knowledge base on the example of IT applications, Telematics and Informatics, Vol 35, No 5 (2018), 1461-1472, ISSN: 0736-5853, IF (2017): 3.789 
 2. Papić, Ž., Papić, M., Stanković, N. (2012). The knowledge test for evaluation of the achievement in the subject of computing and informatics, Metalurgia International, vol. XVII, br. 7, str. 170-175. ISSN: 1582-2214,  IF (2011): 0.084
 3. Vulović, R., Papić, Ž., Stanković, N., Papić, M. (2012). Ergonomics and health issues caused by working with computer, Metalurgia International, vol. XVII, br. 7, str. 155-160. ISSN: 1582-2214,  IF (2011): 0.084
 4. Stаnkоvić, N., Bеšić, C., Pаpić, М., Аlеksić, V. (2011). The Evaluation of Using Mind Maps in Teaching, ТТЕМ – Тechnics Technology Education Management, (2011), Volume 6, Number 2, str. 337 – 343, ISSN: 1840-1503, DRUNPP, Sаrајеvо, IF (2010): 0.256

Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини.

 1. Stanković, N., Blagojević, M., Papić, M. (2018). Comparative analysis of IT subjects’ teaching quality in highschools, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, Volume III, pp. 133-136, ISSN: 1313-230X, 16 – 17th November 2018, Gabrovo, Bulgaria
 2. Papić, M., Stanković, N., Pantelić, N., Vesković, M. (2016). Analysis of Some Online Educational Resources in Serbia, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 268-271, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th  November 2016, Gabrovo, Bulgaria
 3. Stanković, N., Papić, M., Pantelić, N. (2016). Some Issues About the Introduction of E-Learning in High Schools in Moravica District, Serbia, International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. 303-308, ISSN: 1313-230X, 18 – 19th  November 2016, Gabrovo, Bulgaria
 4. Papić, M., Stanković, N., Blagojević, M. (2016). Implementation of Facebook for Communication and Learning in Higher Education, International conference "Informational Technology for e-Education ITeO", Proceedings, pp. 38-43, ISBN: 978-99955-91-96-0, 30 September – 01 October 2016, Banjaluka, Republika Srpska
 5. Stanković, N., Papić, M., Pantelić, N., Jevtić, B. (2016). Dynamic Presentations and Their Use in Education, International conference "Computer Science and Technology", Proceedings, Vol 1. pp. 84-89, ISSN: 1312-3335, 30 September – 01 October 2016, Varna, Bulgaria
 6. Papić, M., Stanković, N., Jevtić, B., Pantelić, N. (2016). Informal learning via Internet forum, Technics and Informatics in Education, Proceedings, pp. 189-196, UDK: 37.018.43:004.738.12, ISBN: 978-86-7776-192-9, 28 – 29th of May 2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia
 7. Micić Ž., Stanković, N., Blagojević, M. (2014). Clustering of knowledge innovationin in standardized "hardware's" subfields of information technology, 5th International conference on Information technology and development of education, Idvor, 27. June 2014. pp.319-326. (ISBN: 978-86-7672-225-9)
 8. Petrović Slobodan, Micić Živadin, Blagojević Marija, Stanković Nebojša, (2013). "EQMx12 MODEL OF EXCELLENCE FOR IS IMPROVEMENT - On the examples of higher education institutions", Technics Technologies Education Management, Volume 8, Number 1,  pp.148-157. ISSN 1840-1503
 9. Živadin Micić, Nebojša Stanković (2013): Knowledge and innovations trends in metallurgy subfields within standardization platform, Metalurgia International, University Bucharest, ISSN 1582-2214, No 18 (8), page 154-160.
 10. Blagojević, M., Stanković, N., Micić, Ž. (2012). Analysis of The Use of the Internet Among Children of School Age, International conference on Information technology and development of education, ITRO 2012, Proceedings, pp. 388-393. ISBN: 978-86-7672-167-2, June 29, 2012, Zrenjanin
 11. Micić, Ž., Blagojević, M., Stanković, N., Božović, M. (2011). “Razvoj i primene međunarodnih standarda u e-ucenju”, XVI Naucno stručni skup Informacione tehnologije, Žabljak, 22-26th February 2011, Proceedings, pp. 59-63. (ISBN 978-86-7664-097-3)
 12. Vulоvić, R., Stаnkоvić, N., Pаpić, М. (2011). Infоrmаciоni sistеm spоrtskе оrgаnizаciје, Infоrmаciоnе tеhnоlоgiје – IТ 2011, Zbоrnik rаdоvа str. 162-166, ISBN: 978-86-7664-097-3, 22-26. fеbruаr 2011., Žаblјаk
 13. Stankovic, N. (2010). The evaluation of using simulators of arithmetic and logical operations in teaching computer systems, IETC 2010 International Educational Technology Conference, April, 26 – 28th, Istanbul, pp. 1501-1504.
 14. Stanković, N., Ranđić, S. (2009). Simulation of the TFaCo processor, 13th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2009, Hammamet, Tunisia, 16-21 October 2009. pp. 353-356.
 15. Stanković, N., Ranđić, S. (2009). The visulation of the binary numbers addition without he memory usage, 4th International Symposium of Industrial Enginnering, SIE 2009, Belgrade, Serbia, 10-11 December 2009. pp 173-176.
 16. Stojanović, D., Ranđić, S., Stanković, N. (1994): Adaptive Control Scheme for Deadbeat Controlled Inverter, European Robotics and Intelligent Systems Conference, Vol 2. Malaga 1994. pp. 884-893.

Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у целини

 1. Pаpić, М., Stаnkоvić, N., Pаunоvić, V. (2014). Kоmpаrаtivnа аnаlizа studеntskih prоcеnа prеdmеtа iz оblаsti infоrmаciоnih tеhnоlоgiја, Теhnikа i infоrmаtikа u оbrаzоvаnju, Zbоrnik rаdоvа, str. 275-280, UDK: 005.6:004.9, ISBN: 978-86-7776-164-6, 30 - 31. mај 2014., Fаkultеt tеhničkih nаukа u Čаčku
 2. Micić Ž., Stanković, N. (2013). Trendovi znanja na platformi standardizacije životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti, 16th International Conference ICDQM-2013, ISBN 978-86-86355-14-0, str. 519-529. http://www.dqmcenter.com/index.php?page=dqm-konferencije
 3. Micić Ž., Stanković, N. (2013). Inoviranje znanja o multimedijima, zaštiti/ bezbednosti i drugim podoblastima IT, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju – RPPO 2013, ISBN 978-86-7776-143-1, str. 368-375. http://www.ftn.kg.ac.rs/rppo13/ 
 4. Blagojević, M., Micić, Ž., Stanković, N. (2012). Analiza korišćenja Moodle sistema za upravljanje učenjem, Tеhnika i infоrmаtikа u оbrаzоvаnju – TIO 2012, Zbоrnik rаdоvа 2, str. 487-492, UDK: 37.018.43, ISBN 978-86-7776-139-4, 1 – 3. јun 2012., Čаčаk
 5. Pantelić M., Golubović D., Jugović Z., Stanković N. (2012): Ekološki problemi, Tеhnika i infоrmаtikа u оbrаzоvаnju – TIO 2012, Zbоrnik rаdоvа 2, str. 671-680, ISBN 978-86-7776-139-4, 1 – 3. јun 2012., Čаčаk
 6. Pаpić, М., Vulоvić, R., Drаgоvić, N., Stаnkоvić, N. (2011). E-leаrning – sаvrеmеnе mеtоdе kоmunikаciје, Теhnоlоgiја, infоrmаtikа i оbrаzоvаnjе zа društvо učеnjа i znаnjа – ТIО6, Zbоrnik rаdоvа 1, str. 472-482, UDK: 37.018.43, ISBN: 978-86-7776-122-6, 3 – 5. јun 2011., Čаčаk
 7. Stаnkоvić, N., Pаpić, М., Vulоvić, R. (2011). Studеntskа prоcеnа prеdmеtа iz оblаsti infоrmаciоnih tеhnоlоgiја, Теhnоlоgiја, infоrmаtikа i оbrаzоvаnjе zа društvо učеnjа i znаnjа – ТIО6, Zbоrnik rаdоvа 2, str. 619-624, UDK: 004.9, ISBN: 978-86-7776-127-1, 3 – 5. јun 2011., Čаčаk
 8. Damnjanović, Đ., Krneta, R., Stanković, N. (2011). Vizuelizacija teorije digitalne obrade signala upotrebom Matlab-a, Tеhnоlоgiја, infоrmаtikа i оbrаzоvаnjе zа društvо učеnjа i znаnjа – ТIО6, Zbоrnik rаdоvа 2, str. 642-646, UDK: 621.39:004.42MATLAB, ISBN: 978-86-7776-127-1, 3 – 5. јun 2011., Čаčаk
 9. Pantelić, M., Golubović, D., Jugović, Z., Stanković, N. (2011): Globalni problem planete Zemlje u eri Informatičkih tehnologija, Tеhnоlоgiја, infоrmаtikа i оbrаzоvаnjе zа društvо učеnjа i znаnjа – ТIО6, Zbоrnik rаdоvа 2, str. 883-896, UDK: 502/504:004, ISBN: 978-86-7776-127-1, 3 – 5. јun 2011., Čаčаk
 10. Majstorović, R., Đokić, V., Aleksić, V., Stanković, N. (2011): Primena engleskog jezika u nastavi TIO, Tеhnоlоgiја, infоrmаtikа i оbrаzоvаnjе zа društvо učеnjа i znаnjа – ТIО6, Zbоrnik rаdоvа 2, str. 937-942, UDK: 004.9, ISBN: 978-86-7776-127-1, 3 – 5. јun 2011., Čаčаk
 11. Stanković, N., Ranđić, S. (2011). Korišćenje simulatora u nastavi računarskih sistema, LV konferencija ETRAN Banja Vrućica, Jun 6-9, Elektronski Zbornik radova ETRAN’ 11, Banja Vrućica: RT1.2-EDU.
 12. Pаpić, М., Vulоvić, R., Stаnkоvić, N. (2011). Primеnа аlаtа mеnаdžmеntа znаnjеm u аnаlizi pоdаtаkа studеntskе službе, Rеinžеnjеring pоslоvnih prоcеsа u оbrаzоvаnju – RPPO11, Zbоrnik rаdоvа, str. 179-186, UDK: 005:371.212, ISBN: 978-86-7776-128-8, 23 – 25. sеptеmbаr 2011., Čаčаk
 13. Stanković, N., Marković, G. (2010). Vizuelizacija sabiranja binarnih brojeva korišćenjem memorije, 3rd International Conference „Technics and Informatics In Education“, Čačak, Maj 7-9, Zbornik radova TIO’10, Čačak: Tehnički fakultet‚ 727-733.
 14. Stanković, N., Marković G.,  Marković B. (2009). Simulacija rada ALU-a kao osnovne komponenete CPU-a, V međunarodni naučni skup „Tehnologija, informatika i obrazovanje za društo učenja i znanja“, Novi Sad, Zbornik radova Simpozijum TIO5, Novi Sad: Fakultet Tehničkih nauka.
 15. Marković B., Marković G.,  Stanković, N. (2009). Osnovne karakteristike mikrofonskih redova simulirane u MATLAB-u, V međunarodni simpozijum „Tehnologija, informatika i obrazovanje za društo učenja i znanja“, Novi Sad, Zbornik radova Simpozijum TIO5, Novi Sad: Fakultet Tehničkih nauka.
 16. Stanković, N., Marković, B. (2009). Vizeulizacija booth-ovog algoritma kao deo projekta JAK09, LIII konferencija ETRAN,  Vrnjačka Banja, Jun 15-18, Elektronski Zbornik radova ETRAN’ 09, Vrnjačka Banja: RT4.4-1-3.
 17. Marković, B., Gordana, B., Stanković, N. (2009). Realizacija grafičkog interfejsa za delay-and-sum beamformer, LIII konferencija ETRAN Vrnjačka Banja, Jun 15-18, Elektronski Zbornik radova ETRAN’ 09, Vrnjačka Banja:  AK3.5-1-3.
 18. Stanković, N., Ranđić, S. (2008). Pregled simulatora korišćenih u nastavi računara, Naučna konferencija „Tehnika i informatika u obrazovanju“, Čačak, Maj 9-11, Zbornik radova TIO’08, Čačak: Tehnički fakultet‚ 499-506.
 19. Stanković, N., Ranđić, S. (2008). Primena mentalnih mapa u nastavi, Naučna konferencija „Tehnika i informatika u obrazovanju“, Čačak, Maj 9-11, Zbornik radova TIO’08, Čačak:Tehnički fakultet‚ 214-220.
 20. Bjekić, M., Stanković, N. (2006): Informatička pismenost nastavnika tehnike, Naučna konferencija „Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji“, Čačak, April 13-16, Zbornik radova TOS’06, Čačak: Tehnički fakultet, 494-500.
 21. Бјекић, М., Бјекић, Д., Станковић, Н. (2003): Критеријуми информатичке писмености наставника, Научни скуп са међународним учешћем „Комуникација и медији у савременој настави“, Објављено у целини у: Комуникација и медији - зборник радова, Јагодина: Учитељски факултет, Београд: Институт за педагошка истраживања, 336-352, 2003.
 22. Stanković, N., Đorđević, G., Jevremović G. (1996): Mogućnost razvoja obrazovnog softvera u školskim uslovima, Naučna konferencija „Januarski dani prosvetnih radnika 1996.“, Čačak, Zbornik radova, Čačak: Tehnički fakultet. 
 23. Stanković, N. (1994): Primena softvera u nastavi, Uvodno izlaganje, Naučna konferencija „Januarski dani prosvetnih radnika 1994.“, Čačak, Zbornik radova, Čačak:  Tehnički fakultet.

Рад у часопису националног значаја

 1. Pаpić, М., Stаnkоvić, N., Vulоvić, R. (2011): Primјеnа tеstоvа znаnjа u mјеrеnju pоstignućа učеnikа iz prеdmеtа Rаčunаrstvо i infоrmаtikа, Vаspitаnjе i оbrаzоvаnjе – čаsоpis zа pеdаgоšku tеоriјu i prаksu, (2011), Brој 2, str. 113-126, YU ISSN: 0350-1094, Zаvоd zа udžbеnikе i nаstаvnа srеdstvа, Pоdgоricа
 2. Стојановић, Д., Голубовић, Д., Станковић, Н. (1995): “Passanger vehicle model in active suspension applications”, International Journal MVM, Крагујевац, 1995.

Уџбеници и приручници

 1. Вучић М., Станковић Н.: Приручник „Informatički paket za početnike u biznisu - Microsoft Office 2003 brzi vodič“, 114 стр., Чачак: Агенција за образовање „Академија“, 2007.
 2. Станковић Н.: Практикум „Excel 2002“, 183 стр., Чачак: Computer Educating centre „Microcom“, 2002.
 3. Станковић Н.: Приручник „Basic I“, 72 стр., Чачак: Computer Educating centre „Microcom“, 2000.
 4. Станковић Н.: Приручник „Internet“, 68 стр., Чачак: Computer Educating centre „Microcom“, 1999.