Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли

Неда Николић

Др Неда Николић
Доцент
Научна област: Менаџмент и бизнис
Катедра за индустријски менаџмент

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-729

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 125

 neda.nikolic@ftn.kg.ac.rs

Биографија

Др Неда Николић рођена је 19.05.1975. године у Обреновцу. Основну школу завршила је у Лучанима, као носилац Вукове дипломе. Гимназију „Свети Сава” завршила је са одличним успехом у Пожеги, а потом 2000. године, дипломирала на Факултету за менаџмент у Београду, са средњом оценом 9,36. Школске 2005/2006. уписала је магистарске студије на Техничком факултету у Чачку и успешно савладала испите предвиђене наставним планом са средњом оценом 9,50. Магистарски рад је одбранила у јануару 2009. године и стекла звање: магистар техничких наука, област индустријски менаџмент. Докторску дисертацију одбранила је у септембру 2016. године на Факултету организационих наука у Београду. Од 2000. године радила је као менаџер у предузећу за рециклажу и као професор економске групе предмета у средњој школи у Лучанима, а од 2004. године била је финансијски директор текстилног предузећа Spirit Evolution у Ариљу.

На Техничком факултету у Чачку ангажована је од  2006. године. У периоду школске 2007/2008. била је сарадник на Катедри за индустријски менаџмент за извођење вежби из уже научне области Предузетничка економија. Јуна 2008. године изабрана је у звање сарадника у настави из уже научне области Менаџмент и бизнис, а од 1. септембра 2010. године одлуком Наставно-научног већа бр. LXXII-2058/8 до данас, запослена је у звању асистента за ужу научну област Менаџмент и бизнис. Члан је Наставно-научног већа ФТН Чачак и секретар Катедре за индустријски менаџмент. Члан је Комисије за самовредновање од 2009. године и Комисије за библиотеку ФТН Чачак.

 

Публикацијe

Радови објављени у часописима међународног значаја:

 1. Николић Н., Зечевић М., Effectiveness of Raw Materials Repeated Processing by Application of Sustainable Development Strategy in Lucani; Metalurgia International  2012.  (Nо 10):145-149, M 23
 2. Николић, Н., Зечевић, М., Цвијовић, Н. (2013): Brand Management In Textile Industry; Metalurgia International  2013. (Nо. 1), стр. 117-122, M 23
 3. Николић Н., Гајовић А., Пауновић В. (2015): Human resources of local governments as motivators of participation of businesses and citizens in protecting of environment, Международный научный журнал „Инновационная наука“,  Уфа,  (No12/2015), стр.11-17. Международный научный журнал «Инновационная наука» включен в Российский индекс научного цитирования, M 24
 4. Николић Н., Ћурчић С., Гајевић А., Human resurces of Local Government of the Republic of Serbia in waste management, Management, Innovation and Development - Journal for Scientists and Engineers, ISSN 1452-8800, (No 1/2016), pp. 5-9, M 51
 5. Љујић М., Ђурић М., Ћурчић С., Павловић М., Николић Н.: Reservior sedimentationas a consequence of land use in the catchement, Revista de Chimie, Journal ISSN: 0034-7752, (No 4/2016),  M 23

Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини:

 1. Nikolić N., Grozdanić R., Cvijović N., Vucić M., Brending as method of concurrent engineering of small companies, Conference: XII-th Dependability and quality management ICDQM, Belgrade, Serbia, 2009.
 2. Nikolic, N.,  Dragicevic, S., Vesic Vasovic, J., Improvement analysis of waste management process in Lucani region, Serbia, Proceedings of the 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Novi Sad, Serbia, July 4–7, 2011, pp. 3906-3916, ISBN: 978-86-6055-016-5, COBISS.SR-ID: 512323742 (Proclaimed the best paper at the 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems – ECOS2011. A special significance of this award is in noting that the conference included 330 papers, and attendees from 47 countries)
 3. Nikolić N., Cvijović N., Dragašević А., The necessity of impruving education of children in Serbia in the fild of recycling, Conference: XIV-th Dependability and quality management ICDQM, Belgrade, Serbia, 2011., str.339-343
 4. Kašćak Lj., Bijeljić B., Nikolić N., Some aspects of strategic partnership for industrial waste menagement in Lucani municipality, Conference:1st International conference Eco Urban, Zrenjanin, Serbia, 2011., str. 112-116, ISBN 978-86-7672-145-0, COBISS.SR-ID 266377991
 5. Cvijović N., Zečević M., Nikolić N., Prioriteti za izdvajanje stejkholdera u odnosima sa javnošću, Conference: XV-th Dependability and quality management ICDQM, Belgrade, Serbia, 2012.
 6. Kašćak Lj., Nikolić N.,Zecevic M., Ways of promoting education and raising public awareness about sustainable development on the territory of the municipality of Lucani, Conference:Secend International conference Eco Urban, Zrenjanin, Serbia, 2012., str. 411-417, ISBN 978-86-7672-172-6, COBISS.SR-ID 274263047
 7. Nikolić M, Nikolić N., Zečević M., Menadzment principi kao osnova konkurentnosti internacionalne kompanije, Conference: Management development in Central and South East Europe, Beograd, 2012.
 8. Nikolić N., Gajević A., Development opportunities and limitations of human resource management in environmental protection in Morava district Local Governments, VII Naučni skup Mreža 2015. (NETworking, Sciеnce and Application (NETSA)), 2015., str. 272-279, ISBN: 978-86-7912-592
 9.  Николић Н., Ћурчић С., Гајевић А., Quality of life-education and ecological education,  9th International Quality Conference, June 2015, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac 2015., pp. 553-559, M 33
 10. Николић Н., Гајевић А., Dodatno obrazovanje iz ekologije kao podrška održivog razvoja lokalne samouprave, Conference: XVIII-th Dependability and quality management ICDQM, Prijevor, Serbia, 2015., M 33
 11. Николић Н., Ћурчић С., Гајевић А., Human resurces of Local Government of the Republic of Serbia in waste management, Technical Faculty "Mihajlo Pupin" University  of Novi Sad,   INTERNATIONAL Conference Industrial Engineering and Environmental Protection ; Zrenjanin ISBN 978-86-7672-259-4, (5; 2015),  pp. 388-392, M 33
 12. Nikolic, N., Paunovic, V., Dabetic, Dj. (2016). Human resources as the initiator of high value environmental performances of local governments of the republic of serbia,XV International symposium Reshaping the Future Through Sustainable Business Development and EnteproureshipSymOrg 2016, University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, Zlatibor, Serbia, 10-13th June 2016, pp.701-707, ISBN: 978-86-7680-326-2, COBISS.SR-ID: 223988236 [M33]
 13. Nikolic, N., Paunovic, V., Dragasevic, A. (2016). Significance and role of informal practical education of school population as a factor for development of urban ecology, V International Conference „Ecology of urban areas“ 2016, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Zrenjanin, Serbia, 30th September, pp.373-378, ISBN: 978-86-7672-291-4, COBISS.SR-ID: 308621831. [M33]
 14. Nikolic, N., Paunovic, V., Dragasevic, A. (2016). Specifics of education of local government human resources for the development of urban ecology, V International Conference „Ecology of urban areas“ 2016, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Zrenjanin, Serbia, 30th September, pp.386-391, ISBN: 978-86-7672-291-4, COBISS.SR-ID: 308621831. [M33]

Рад у часопису националног значаја:

1. Jovanović L., Nikolić N., Мenagement of solid wаsте, „Еcologica“ 14, 2007., Београд, Но.50, п. 58-64

2. Николић Н., Поједини аспекти утицаја технологије на менаџмент у текстилној индустрији, Научно- стручни часопис „Текстилна индустрија“, Београд, број 1-3(јануар-март) 2008., стр.19-24

3. Вуцић М., Грозданић Р., Николић Н.,: Децентрализација и развој регионалних мрежа као подлога интернационализације српских малих и средњих предузећа, „Економски видици“,   бр.2/2008. стр. 491-504

4. Николић Н.,Цвијовић Н., Стратегија развоја и рециклаже у текстилној индустрији, Научно- стручни часопис „Текстилна индустрија“, Београд, 2009., вол.56, бр.10-121, стр.7-10

5. Цвијовић Н., Николић Н., Подршка односа са јавношћу иницијативи за формирање кластера текстила у Ариљу, изворни научни чланак, Научно- стручни часопис „Текстилна индустрија“, Београд, број3., 2010., вол.58, стр.29-34

 

Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у целини:

1. Јовановић Л., Николић Н., Менаџмент пластичног амбалажног  отпада, Научно- стручни скуп ,Утицај амбалаже на животну средину, Нови Сад, 2000.

2. Цвијовић Н., Николић Н., Вељовић А., Герасимовић М., Подршка односа са јавношћу популаризацији образовања у области технике, 3. Интернационална конференција „Техника и информатика у образовању“, Технички факултет, Чачак, 2010. UDK:37:62 (075.2), str.442-447

3. Зечевић М., Николић Н., Цвијовић Н., Глобализација и национално образовање: проблеми развоја, Реинжењеринг пословних процеса у образовању RPPO, Čačak 2013.

 

Уџбеници и скрипте:

Скрипта:

Зечевић М., Николић Н., Маркетинг, Технички факултет Чачак, 2011.,

Зечевић М., Николић Н., друго допуњено издање Маркетинг,Факултет техничких наука, Чачак, 2014.                                                                                                                          

Уџбеник: 

Зечевић М., Николић Н., Глобализација и конкурентност, Технички факултет Чачак, 2012.