Факултет техничких наука у Чачку - Правила студија


Правила студија

(Извод из Статута)

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА

Члан 162.

Студент има права и обавезе утврђене законом, статутом Универзитета, овим Статутом и општим актима Универзитета и Факултета.
Студент има право:

 1. на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање;
 2. на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије;
 3. на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом;
 4. на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења;
 5. на повластице које произилазе из статуса студента;
 6. на подједнако квалитетне услове студија за све студенте;
 7. на образовање на језику националне мањине, у складу са законом;
 8. на различитост и заштиту од дискриминације;
 9. да бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе Факултета и Универзитета.

Студент је дужан да:

 1. испуњава наставне и предиспитне обавезе;
 2. поштује опште акте Универзитета и Факултета;
 3. поштује права запослених и других студената на Факултету;
 4. учествује у доношењу одлука у складу са законом.

Студент има право на жалбу у складу са Статутом Универзитета и Факултета, уколико Факултет прекрши неку од обавеза из става 2. тачка 1. до 3. овог члана.

Члан 163.

Жалба из претходног члана, став 4. овог Статута, подноси се декану у року од 8 дана од дана сазнања за повреду права.
Декан одлучује по жалби у року од 15 дана од дана пријема жалбе.
Одлука по жалби је коначна.

 

ПРАВИЛА СТУДИЈА

Члан 165.

 

При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма.
Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену годину студија.
Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ бодова.
Студент који се сâм финансира опредељује се у складу са студијским програмом за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова.
Студент који се сам финансира плаћа део школарине обрачунат према предметима за које се определио.
Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом.
Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује исти предмет.
Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет.
Правила студија ближе ће се уредити општим актом Универзитета или Факултета.

 

СТАТУС СТУДЕНТА

Члан 166.

Студент који у текућој школској години оствари 60 ЕСПБ бодова има право да се у наредној школској години финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, у складу са законом.
Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним општим актом Факултета.
Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној школској години наставља студије у статусу студента који се сам финансира.
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија.

 

ПРАВИЛА О ФИНАНСИРАЊУ СТУДИЈА

Члан 167.

 

Изузетно од одредаба члана 88. Закона, односно 166. овог Статута, студент може да се у наредној школској години финансира из буџета ако у школској 2013/2014. односно 2014/2015. години оствари најмање 48 ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, у складу са Законом.
Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним општим актом Факултета.
Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној школској години наставља студије у статусу студента који се сам финансира.
Факултет уређује начин извођења наставе, односно полагања испита за студенте из става 3. овог члана.
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија.

 

ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА

Члан 168.


Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена.
Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30 а највише 70 поена.
Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан).
При утврђивању оцене о испиту узимају се у обзир и резултати студената у испуњавању предиспитних обавеза, тј. резултати које је постигао на вежбама, колоквијумима, семинарима и другим облицима наставе.
Оцену даје наставник, односно испитна комисија.
Оцена утврђена на испиту уноси се у: индекс, записник и матичну књигу студената, осим оцене 5 (пет), која се не уписује у индекс и матичну књигу.
Наставник је дужан да записник о полагању испита достави Студентској служби Факултета најкасније у року од 7 дана од дана одржаног усменог дела испита.
Општим актом Факултета ближе се уређује начин полагања испита и оцењивање на испиту.

 

Секретаријат