Факултет техничких наука у Чачку -
Комплетна документација за студијски програм

3.1) Циљеви СП ДС ИТ се односе на постизање научних компетенција и академских вештина из информационих технологија. Похађањем овог СП ДС ИТ, надграђују се стечена знања као и неки од најважнијих: - општих циљева и остварених исхода са претходних студија (МАС ИТ и ОАС ИТ, на овој Установи) за које студент треба да се оспособи у "својој" области. Надграђује се:

 • анализа проблема/ дедукција, синтеза/ индукција и предлог могућих решења у савременим правцима и подручјима ИТ (у стандардизованим подобластима ИТ – 12 класификованих подобласти (ICS1 = 35), а свака класа на подкласе ICS2 = 35.xy0, Прилог П.3);
 •  стицање професионалних компетенција из области ИТ и научно-истраживачки развој метода за њихово даље усавршавање;
 • стицање академских компетенција и вештина овог нивоа студија, уз коришћење постојећих и развој нових алата у подобластима ИТ (на пример, у подобластима стандардизованих примена, ICS3 = 35.240.zx);
 • - као и специфичних циљева и пратећих исхода за надградњу стечених компетенција другог нивоа студија у појединим модулима:

 • образовање и оспособљавање за надградњу претходно стечених знања (видети Прилог 1.1 и публикацију Установе, за МАС ИТ и ОАС ИТ на Веб адреси Установе.
 • 3.2) Циљеви СП овог нивоа ДС ИТ Установе усклађени су: са савременим трендовима развоја и вештинама у области наука о ИТ (Прилог П.3), као и овладавање доступним теоријским и истраживачким резултатима из пратећих подобласти ИТ, што ће им омогућити објективно, научно и критичко проучавање и решавање појава и проблема из праксе. Посебни циљеви СП овог нивоа могу се најкраће представити кроз четири фазе животног века софтверског производа - PDCA (Plan_Do-Sheck_Akt или Захтеви_Пројектовање_Кодирање/ Тестирање_Инсталитање/Подршка унапређењима) укључујући и: - методологије научног истраживања, уз практично оспособљавање за примену одговарајућих метода, модела, истраживачких поступака, инструмената код конкретних проблема, стандарда (како националних SRPS EN, тако и међународних ISO/IEC); - оспособљавање за пројектовање и самостално извођење научно-истраживачких пројеката; - стандардизоване провере, тестирања и евалуацију резултата рада; - успешно креирање и реализацију ИТ-подршке, иновативност и доприносе за различите процесе, облике едукативних активности итд. Поред наведеног, на овом нивоу студија, циљеви СП ДС ИТ укључују одговарајући ниво: развоја креативних способности разматрања и решавања проблема, способности критичког мишљења, ниво тимског рада, оспособљености за активно учешће у истраживачким и развојним пројектима (домаћим и међународним), ниво овладавања специфичним практичним компетенцијала и вештинама потребним за даљу успешну професионалну каријеру итд. 3.3) Циљеви СП су у потпуном складу са мисијом и задацима Факултета техничких наука – Установе на којој се СП изводи. То је надградња делом остварених циљева дефинисаних на платформи стандардизованих 12 сегмената ИТ (Прилог П.3), као и 12 критеријума модела изврсности (по аналогији са моделом EFQM, укључујући описе за "Стандард 3" МАС/ ОАС ИТ): - http://www.ftn.kg.ac.rs/akreditacijaFTN/index.php?sp=MAS_IT, - http://www.ftn.kg.ac.rs/akreditacijaFTN/index.php?sp=OS_IT). Циљ СП ДС ИТ је, такође, и образовање и оспособљавање  стручњака у домену тимског рада, развој научних компетенција и вештина, као и способности излагање својих оригиналних резултата и саопштавање научној јавности. Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака, на Установи и шире, јесте развијање свести код кандидата за потребом сопственог доприноса развоју научне дисциплине софтверског инжењерства и унапређења ИТ и система у окружењу и свету.

  Прилог П.3 Стандардизоване области информационих технологија

  Компетенције дипломираних студената произилазе из: структуре, садржаја СП, сврхе и циљева, као и надградње претодно стечених компетенција студената посебно описане за сваки од претходних нивоа студија у области ИТ (ОАС ИТ, МАС ИТ). Компетенције укључују надградњу способности и вештина у ИТ, оспособљености за анализе проблема, изналажење решења и предвиђање ефеката истог. 4.1) Програм ДС ИТ омогућује поседовање знања, вештина, способности и компетенције тако да свршени студенти могу да: а) самостално решавају практичне и теоријске проблеме и организацију научна истраживања; б) реализују активности у међународним научним пројектима у области ИТ, в) реализују развој нових тенологија интегрисаних са ИТ, г) критички мисле, делују креативно и независно, д) поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе, посебно у ИТ, ђ) професионално комуницирају у саопштавању научно-истраживачких резултата, е) саопштавају резултате на научним конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења, ж) доприносе развоју методологије научних дисциплина и науке уопште, унапређују принципе етичког кодекса и добре праксе научно-истраживачког рада.

  Посебна пажња се обраћа на међународно моделиране компетенције у ИТ (Прилог 4.1).

  4.2) Студенти који заврше ДС ИТ, поседују предметно-специфичне компетенције тако да: а) показују систематско знање и разумевање у области ИТ, уз основу за примену знања; б) решавају проблеме у подобластима ИТ употребом научних метода и техника; в) повезују и примењују основна знања из различитих подобласти ИТ: г) имају способност праћења савремених достигнућа и ИТ; д) унапређују вештине и спретности у употреби знања у ИТ; ђ) употребљавају ИКТ за иновирање знања у ИТ.

  Додатна пажња овог СП ДС ИТ усмерена је на усаглашене компетенције у ИТ са сличним СП из европског образовног простора (Прилог 4.2), а у делу PDCA-концепта – Plan_Do_Check_Act.

  4.3) Компетенције стечене савладавањем СП ДС ИТ омогућиће студентима даљи професионални развој у науци, образовању, привреди и јавном сектору. Кроз обавезне и изборне предмете продубљују се специфична знања из: области софтверског инжењеринга и информационих система, интелигентних система, мрежних технологија, рачунарске технике (рачунарских система) и других релевантних области које прате инжењеринг ИТ.

  Прилог 4.1 – Међународно моделиране компетенције у ИТ

  Прилог 4.2 – Усаглашене компетенције СП ДС ИТ - Братислава