Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 20084 Хардверско-софтверско пројектовање 1 2 2 0 6 О
2 20059 Напредне технике за обраду сигнала 1 2 2 0 6 О
3 Предмет изборног блока 1 (Бира се 3 предмета)
20035 Моделирање и симулација динамичких система 1 2 2 0 6 И
20083 Управљање на даљину 1 2 2 0 6 И
20078 Специјалне електричне инсталације 1 2 2 0 6 И
21012 Софтверска анализа кола 1 2 2 0 6 И
21014 Рачунарско моделовање електромагнетских поља 1 2 2 0 6 И
21019 Објектно оријентисано пројектовање и методологије 1 2 2 0 6 И
20034 Мониторинг и визуелизација процеса 1 2 2 0 6 И
20015 Индустријске комуникационе мреже 1 2 2 0 6 И
20022 Интеракција човек-рачунар 1 2 2 0 6 И
20020 Интелигентни сензори 1 2 2 0 6 И
20013 Заштита рачунарских система 1 2 2 0 6 И
20009 Електронске компоненте и склопови 1 2 2 0 6 И
20011 Електрична мерења неелектричних величина 1 2 2 0 6 И
20004 Виртуелна инструментација 1 2 2 0 6 И
21001 Вештачка интелигенција са примерима 1 2 2 0 6 И
21011 Аналогно-дигитална електроника 1 2 2 0 6 И
21010 Аналогна електроника 1 2 2 0 6 И
21004 Алгоритми и технике моделовања 1 2 2 0 6 И
4 Предмет изборног блока 2
21020 Биомедицински инжењеринг 2 2 2 0 6 И
21021 Микроталасна техника 2 2 2 0 6 И
21022 Перформансе и поузданост рачунарских система 2 2 2 0 6 И
21018 Програмабилни логички контролери 2 2 2 0 6 И
5 20092 Стручна пракса 2 0 0 6 4 О
6 20085 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 0 0 16 10 О
7 20101 Мастер рад 2 0 0 3 10 О
Циљ мастер студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, са модулима Индустријска електроенергeтика, Електроенергетски системи и Рачунарско и софтверско инжењерство, јесте образовање високо компетентних мастер инжењера електротехнике и рачунарског инжењерства, који поседују сва неопходна знања и интелектуалне вештине у мултидисциплинарном контексту, при решавању захтевнијих проблема за рад у привреди, као и за наставак школовања на специјалистичким и докторским студијама. Овај ниво студија подразумева уже стручну специјализацију, која се стиче избором скупа предмета из ширег изборног подручја. Одшколовани мастер нжењери биће оспособљени за развој и пројектовање сложених система у овој области. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије.

Један од специфичних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука, јесте развијање свести о потреби перманентног образовања и напредовања у својој области. Једино се на тај начин може остати на потребном стручном и интелектуалном нивоу који одговара развоју науке и технологије у свету. Циљ студијског програма такође је и образовање стручњака способних за брзо уклапање у тимски рад, руковођење истраживачким и развојним тимовима, као и развој способности за презентовање (у усменој и писаној форми) свог рада и резултата стручној и широј јавности (кроз научне и стручне радове).

Похађањем једног од три предложена студијска модула неки од најважнијих општих циљева за које студент треба да се оспособи у својој области су:
* разматрање, разумевање, формулисање и презентовање и решавање техничко-технолошких проблема из праксе;
* анализа проблема, синтеза и предлог могућих (оптималних) решења;
* адекватно (писмено и вербално) извештавање о предложеном решењу, идеји или иновацији, користећи адекватну техничку терминологију;
* тимски истраживачки рад;

 Мастер инжењери на студијском модулу Рачунарско и софтверско инжењерство треба да се оспособе за практичан рад и решавање сложених проблема у области пројектовања и реализације рачунара и рачунарски базираних уређаја. Кроз широк избор предмета студентима је омогућено да се усмеравају према сопственом интересовању и будућој пракси. Такође, студентима се на овом нивоу школовања омогућава да довољно широко стекну знања и из сродних области електротехнике, чиме добијају мултидисциплинарна знања.
Студијски програм је конципиран тако да његовим савладавањем студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције.

Студент стиче опште способности за:

• Интеграцију знања и критичког мишљења при решавању сложених проблема.
• Стручно и научно утемељене анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања усвојеног решења у експлоатацији, са јасном представом шта су предности и недостаци усвојеног решења.
• Вођење делова развоја, пројектовања, конструисања и експлоатације сложених система.
• Интензивно коришћење информационо-комуникационих и других технологија.
• Стално унапређење знања и праћење развоја светске технологије, кроз самостално праћење стручне литературе.
• Решавања проблема у новом (сличном, непознатом) окружењу, унутар уже научне области.

Предметно-специфичне способности на модулу Рачунарско и софтверско инжењерство су:
• Коришћење техника, вештина и савремених софтверских алата у инжењерској пракси.
• Темељно познавање и разумевање широке класе проблема у ужој научној области рачунарског и софтверског инжењерства.
• Оспособљеност за пројектовање, реализацију и примену рачунара и рачунарски базираних уређаја.
• Способност за развој, пројектовање конструисање и примену компоненти, система и процеса на основу задатих техничких спецификација.
• Оспособљеност за имплементацију и коришћење модерних инжењерских средстава и техника (укључујући нове компјутерске технологије) у разним областима електротехнике.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Алгоритми и технике моделовања 1 И
doc Аналогна електроника 1 И
doc Аналогно-дигитална електроника 1 И
doc Биомедицински инжењеринг 2 И
doc Вештачка интелигенција са примерима 1 И
doc Виртуелна инструментација 1 И
doc Електрична мерења неелектричних величина 1 И
doc Електронске компоненте и склопови 1 И
doc Заштита рачунарских система 1 И
doc Индустријске комуникационе мреже 1 И
doc Интелигентни сензори 1 И
doc Интеракција човек-рачунар 1 И
doc Мастер рад 2 О
doc Микроталасна техника 2 И
doc Моделирање и симулација динамичких система 1 И
doc Мониторинг и визуелизација процеса 1 И
doc Напредне технике за обраду сигнала 1 О
doc Објектно оријентисано пројектовање и методологије 1 И
doc Перформансе и поузданост рачунарских система 2 И
doc Програмабилни логички контролери 2 И
doc Рачунарско моделовање електромагнетских поља 1 И
doc Софтверска анализа кола 1 И
doc Специјалне електричне инсталације 1 И
doc Стручна пракса 2 О
doc Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 О
doc Управљање на даљину 1 И
doc Хардверско-софтверско пројектовање 1 О