Факултет техничких наука у Чачку -
Комплетна документација за студијски програм

Опис (највише 500 речи)

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина студената из области Инжењерског менаџмента, омогућавајући студентима стицање основних теоријских знања и практичних стручних знања, као и оспособљавање за трајно усвајање нових знања и технологија, и менаџерских вештина. Осим тога, студирањем се развијају способности креативног размишљања, самосталног и тимског рада, као и способности доношења пословних одлука на свим нивоима одлучивања.

Циљеви студијског програма Инжењерски менаџмент су:

·    оспособити студенте за разумевање политичког, економског, социјалног, правног и културног окружења у оквиру којег послују предузећа у земљи и свету;

·    образовати студенте за ефикасно управљање, организовање, вођење и контролу у предузећима и другим организацијама у сагласности са окружењем;

·    развити способност студената за самостално обављање најодговорнијих пословних активности;

·    оспособити студенте за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања

·    оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у предузећу, уз коришћење одговарајућих аналитичких метода и техника.

·    оспособити студенте за примену нових метода планирања, организовања, вођења и контроле у пословним процесима и системима, као и вредновање њихове примене.

 

 

 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи)

Савладавањем студијског програма Инжењерски менаџмент студент стиче компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања, компетенције за решавање пословних проблема и критичко размишљање, уз коришћење системских концепата при разумевању и разради проблема. Оспособљен је за сарадњу са локалним и међународним друштвеним, јавним и стручним окружењем, уз поседовање вештина за приступ стручним и научноистраживачким информацијама у сопственом подручју рада,

Јединствене, предметно-специфичне компетенције дипломираних студената инжењерског менаџмента базиране су на комбинацији и адекватном познавању релевантних технолошких и других радних процеса, рачунарске технике и информатичке технологије, организације и менаџмента итд. примењених на индустрију. Инжењери менаџмента у највећој мери стичу знања и вештине за економично коришћење природних ресурса у складу са принципима одрживог развоја. У њиховом образовању се посебна пажња поклања развоју способности за тимски рад и развој професионалне и пословне етике. Имајући у виду конципирано образовање индустријски менаџер треба да је обучен за структурно размишњање које води делотворном раду и развоју индустријских пословних система.

Оваквим начином студирања студенти се оспособљавају за рад на развојним и руководећим пословима и брзо преузимање одговорних послова, који му омогућавају касније укључивање у рад на најодговорнијим радним местима у индустријским предузећима.

 

Опис исхода учења (највише 200 речи)

Програм оспособљава студенте за ефикасно и успешно организовање, вођење и контролу пословања предузећа у окружењу, односно подручја за које буду одговорни. Сходно улози и задацима индустријског – инжењерског менаџера који је производно оријентисан свршени студент треба да:

·      овлада знањима из менаџмента;

·      овлада знањима о организовању производње и пословања;

·      овлада знањима из менаџмент  информационих  система и електронског пословања,

·      познаје елементе за мотивацију сарадника,

·      поседује способност за тимски рад, кооперативност

·      овлада вештинама за ефикасну међусобну комуникацију,

·      поседује способност повезивања основних теоријских знања из различитих области са њиховом практичном применом.

·      поседује компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања

·      овлада знањима релевантним знањима за имплементацију производних и информационо комуникационих технологија ,

·      поседује компетенције одговорно вредновање стратешких развојних могућности пословних система

·      оспособљен за вођење пројеката изградње и развоја пословних система

·      познаје релевантне елементе одрживог развоја итд.

 

Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc CAD/CAM технологије 7 И
doc Архитектура рачунара 2 И
doc Базе података 5 И
doc Вероватноћа и статистика 3 О
doc Дипломски рад 8 О
doc Екологија 3 И
doc Електронско пословање 5 И
doc Енглески језик 1 3 О
doc Енглески језик 2 6 И
doc Ефективност техничких система 8 И
doc Заштита на раду 5 И
doc Индустријски дизајн 4 О
doc Индустријски менаџмент 3 О
doc Информационe технологије 1 О
doc Квантитативне методе 7 И
doc Комуникологија 1 И
doc Лидерство и тимски рад 7 О
doc Логистички системи 6 И
doc Математика 1 1 О
doc Математика 2 2 О
doc Материјали 2 О
doc Машински елементи 4 И
doc Менаџмент људским ресурсима 4 О
doc Менаџмент информациони системи 6 О
doc Менаџмент квалитетом 8 О
doc Менаџмент пројектима 8 О
doc Менаџмент развојем предузећа 7 О
doc Моделирање пословних процеса 4 О
doc Обновљиви извори енергије 5 И
doc Одржавање техничких система 4 И
doc Операциона истраживања 5 О
doc Организација производње 6 О
doc Организација рада 3 О
doc Организација рачунарских система 5 О
doc Организационо понашање 3 И
doc Пословна етика 8 И
doc Предузетничке иновације 2 И
doc Привредно право 8 О
doc Примењена енергетска електротехника 4 И
doc Производне технологије 5 О
doc Развој архитектуре 7 И
doc Развој информационих система 7 И
doc Рачунарске апликације 2 О
doc Стратегијски менаџмент 6 О
doc Стручна пракса 1 6 О
doc Стручна пракса 2 7 О
doc Теорија одлучивања 7 О
doc Теорија организације 8 И
doc Термотехника 3 И
doc Техничко цртање 1 И
doc Технолошки процеси 2 О
doc Увод у информационе системе 4 О
doc Увод у менаџмент 1 О
doc Увод у техничке системе 1 О
doc Управљање инвестицијама 7 И
doc Управљање отпадом 6 И
doc Управљање процесима рада 8 О
doc Урбанизам и грађевинарство 6 О