Комплетна документација за студијски програм

 

Опис (највише 500 речи):

Циљеви основних академских студија Мехатронике, предвиђени садржајима и методама рада су:

Ø  стицање професионалних компетенција из области мехатронике и развој метода за њихово даље усавршавање;

Ø  стицање академских вештина из области мехатронике и сродних подручја (електротехнике, машинства, аутоматизације, информационих технологија, роботике итд.) и усвајање метода за њихово даље усавршавање и развој;

Ø  оспособљавање студената за даље самообразовање и истраживање;

Ø  развој самосталности, аналитичког и критичког приступа у мехатроничким проблемима;

Ø  развој стваралачких способности и вештина за спровођење различитих процедура развоја;

Ø  образовање и оспособљавање стручњака за рад у посебним мехатроничким подручјима, али и у граничним подручјима;

Ø  јачање свести и одговорности стручњака мехатроничара за развој привредног, друштвеног система и заштиту животне средине.

 

 

 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи):

Савладавањем студијског програма студент стиче професионалне компетенције (знања, вештине, способности, ставове, мотивационе диспозиције) које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности:

·    знања о основним подручјима професионалног деловања (инжењерски процеси и техничко-технолошка подручја);

·    способности и вештине интеграције теоријске и практичне основе рада у мехатроници;

·    способности и вештине критичког осмишљавања и истраживања проблема у радним процесима;

·    вештине ефикасне социјалне интеракције и систем тимских компетенција;

·    оспособљеност за континуирано образовање у интердисциплинарним областима;

·    разумевање професионалне, инжењерске и етичке одговорности.

Опис исхода учења (највише 200 речи):

·    стицање потребних знања за практичну примену мултидисциплинарног знања из електротехнике, машинства и рачунарства и других научних дисциплина,

·    оспособљавање за ширу класу проблема пројектовања, производње и експлоатације разне опреме као и за њено испитивање и извођење разних врста експеримената (укључујући анализу и презентацију резултата),

·    способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других стручних резултата,

·    способност за рад у мултидисциплинарним тимовима, у чијим пројектима постоје мехатронички проблеми,

·    способност за идентификацију, формулисање и решавање широке класе проблема из области мехатронике,

·    способност за презентовање техничких материјала у форми писаних чланака, студија и извештаја, или усмених саопштења, предавања и слично, уз поштовање одговарајућих техничких стандарда, правилног језичког изражавања и стручне дискусије,

·    разумевање потребе за сталним стручним усавршавањем са развојем нових технологија,

·    оспособљеност за самостално коришћење стручне литературе и имплементацију нових техничких решења,

·    оспособљеност за имплементацију и коришћење модерних инжењерских средстава и техника у разним областима мехатронике.

 

 

 

Евиденција :

Додатак дипломе - Прилог 4.1.

Назив предмета ЕСПБ Обав./Изб.
doc CAD/CAE конструисање 6 И
doc CAD/CAM технологије 6 И
doc Аутоматизација процеса 6 И
doc Аутоматизовани технолошки системи - пројекат 6 О
doc Аутоматско управљање 5 О
doc Дигитални системи управљања 5 О
doc Дипломски рад 7 О
doc Електрична мерења 1 6 О
doc Електромоторни погони 5 О
doc Енглески језик 1 3 О
doc Енглески језик 2 3 О
doc Енергетска електроника 5 О
doc Инжењерска економија 6 И
doc Линеарна електроника 6 О
doc Логистички системи 6 И
doc Математика 1 6 О
doc Математика 2 6 О
doc Математика 3 6 О
doc Машински елементи 6 О
doc Менаџмент квалитетом 5 И
doc Менаџмент пројектима 5 И
doc Механика машина 6 О
doc Микроинсталације и компоненте 5 И
doc Микроконтролерски системи 6 И
doc Неконвенционалне технологије 6 И
doc Објектно оријентисано програмирање 6 О
doc Одржавање техничких система 6 И
doc Организација производње 6 И
doc Организација рачунарских система 6 О
doc Основе електронике 6 О
doc Основе електротехнике 1 6 О
doc Основе електротехнике 2 6 О
doc Основи конструисања 5 О
doc Основи рачунарске технике 1 6 О
doc Практикум из Коришћења рачунара 1 3 И
doc Практикум из Коришћења рачунара 2 3 И
doc Практикум из Математике 1 3 И
doc Практикум из Математике 2 3 И
doc Програмски језици 6 И
doc Програмско управљање машинама 6 О
doc Реинжењеринг производних система 6 И
doc Сензори 6 О
doc Сигнали и системи 6 И
doc Софтверски алати 5 И
doc Стручна пракса 2 О
doc Теорија електричних кола 6 О
doc Техничка механика 1 6 О
doc Техничка механика 2 5 О
doc Технички материјали 6 О
doc Техничко цртање 6 О
doc Технолошки процеси 6 И
doc Увод у програмирање 6 О
doc Управљачки рачунарски системи 6 О
doc Физика 1 6 О
doc Физика 2 6 О
doc Хидраулика и термотехника 5 О