Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
  Јединственост студијског програма Инжењерског менаџмента који се изводи на Факултету техничких наука у Чачку огледа се у томе што студентима поред напредних менаџерских знања, организационих и лидерских вештина пружа широк спектар инжењерских знања и знања из области информационих технологија, што чини изузетно атрактивну комбинацију знања за производно-пословне системе у савременим условима пословања, а студенте квалификује за успешно планирање, вођење, организовање и контролу радних активности у организацијама свих врста и подручја деловања.

  ЗВАЊЕ КОЈЕ СТИЧЕТЕ НАКОН ЗАВРШЕНИХ СТУДИЈА
  Дипломирани инжењер менаџмента

  ТРАЈАЊЕ  И ОБИМ СТУДИЈА

  4 године              240 ЕСПБ

  40 испита          2 студијске праксе 

  БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА

  25 буџетских     5 самофинансирајућих

 • Зато што је акредитован студијски програм;
 • Зато што имамо традицију дугу преко 20 година уз перманентно иновирање студијског програма у складу са савременим трендовима у индустријском инжењерству и пословању;
 • Зато што студентима нуди широк спектар инжењерских знања, знања из области менаџмента и информационих техноогија;
 • Зато што студентима нуди структуру предмета који су у складу са најновијим научним достигнућима у свету из области Инжењерског менаџмента;
 • Зато што образује стручњаке према актуелним захтевима радних места у индустрији;
 • Зато што су наши предавачи истакнути стручњаци у најзначајнијим инжењерским и менаџерским областима, предани раду са студентима;
 • Зато што нуди широк спектар могућности за запослење у различитим предузећима свих врста и подручја деловања;
 • Зато што оспособљавамо студенте за критичко размишљање и решавање инжењерских и менаџерских изазова 21. века;

Инжењери менаџмента стварају и управљају системима који интегришу људе, материјалне ресурсе, опрему, информације и енергију на продуктиван начин. То су лидери који могу превести техничка решења у реалност.


Дипломирани инжењери менаџмента су основни услов за поркретање предузећа, напредак у пословању, постизање и задржавање лидерске позиције на тржишту.


Питaњa којима се баве инжењерски менаџери имajу кључни знaчaj зa свaку oргaнизaциjу, а то су:

 • Нa кojи нaчин да плaнирaмo дa oбaвљaмo рaднe зaдaткe?
 • Како да oргaнизуjeмo кoмпaниjу и учинимо да њени процеси буду ефикасни и ефективни?
 • Како да прeдвoдимo и мoтивишeмo зaпoслeнe?
 • Како да успoстaвљaмo кoнтрoлнe мeхaнизмe дa бисмo сe увeрили дa сe нaши плaнoви спрoвoдe у дeлo и дa ћe нaши циљeви бити испуњeни?

Док већина инжењерских дисциплина примењује знање и вештине у појединачним областима, инжењерски менаџмент је примењив у различитим производно-пословним системима.


Студијски програм Инжењерски менаџмент студентима пружа јединствену комбинацију инжењерских знања, напредних менаџерских знања, организационих и лидерских вештина са знањима из области информационих технологија, што представља изузетно атрактивну комбинацију знања за производно-пословне системе у савременим условима пословања.


Јединственост студијског програма Инжењерског менаџмента који се изводи на Факултету техничких наука у Чачку огледа се у томе што студентима пружа могућност да се, поред стицања напредних менаџерских знања, упознају са технолошким и другим радним процесима,  овладају техникама и алатима из области информационо-комуникационим технологија применљивих у пословању и усвоје широк спектар инжењерских знања. Тиме се студенти оспособљавају за преузимање најодговорнијих послова у индустријским предузећима, попут: организовања и управљања предузећем, развоја и имплементације стратегије пословања, управљања иновацијама, покретања и управљања развојно-инвестиционим пројектима, управљања квалитетом, управљања људским ресурсима итд.


У оквиру студијског програма Инжењерски менаџмент, студенти овладавају знањима из најзначајнијих инжењерских и менаџерских области:

 • Пројектовање организационих система
 • Менаџмент пројектима
 • Изградња и развој пословних система
 • Операциона истраживања у индустрији
 • Планирање и организација производње и пословања
 • Одлучивање у пословним системима
 • Менаџмент производа
 • Менаџмент иновацијама
 • Менаџмент квалитетом
 • Моделирање пословних процеса
 • Тимски рад и лидерство
 • Менаџмент информациони системи и електронско пословање
 • Управљање инвестицијама
 • Управљање ланцем снадбевања
 • Стратегијски менаџмент
 • Менаџмент људским ресурсима
 • Производне и информационо-комуникационе технологије

Наши наставни планови су у складу са најновијим научним достигнућима у свету из области Инжењерског менаџмента, док се настава одвија по принципима интерактивног учења.


Наше наставне процесе одликује рад у малим групама, интезивна интеракција између професора и студената, редовне консултације, активно праћење индивидуалног напретка студената  и подршка у савладавању градива.


Поред теоријске наставе изводи се и практична настава у оквиру које се студенти оспособљавају за решавање реалних проблемских ситуација кроз израду пројектних радова и студије случаја уз јавно дебатовање и презентовање резултата, тиме код студената подстичемо способност креативног размишљања, самосталног и тимског рада и развој комуникационих вештина.


Такође, практична настава обухвата и обуку студената за рад са софтверима који се интезивно користе као подршка савременом пословању.


Оваквим начином студирања студенти се оспособљавају за брзо преузимање најодговорних послова, који им омогућавају успешно укључивање у рад на развојним и руководећим радним местима у предузећима.


Тим предавача на студијском програму Инжењерског менаџмента чине професори који су учествовали у развоју овог студијског програма и њихови сарадници. Иза себе имају велико предавачко искуство и значајне резултате у научно-истраживачком раду. Одликује их изузетна посвећеност и доступност студентима, на које поред знања, преносе и страст ка истраживању и стицању нових знања.

Руководилац студијског програма

                     

др Јасмина Весић Васовић
Редовни професор
Научна област:
Менаџмент и операциона истраживања

Студијске праксе и интеракција са привредом

Одржавањем блиских контаката и честе интеракције са индустријским лидерима у окружењу, пружамо студентима могућност студијске праксе у водећим производно и услужно оријентисаним предузећима, путем које се студенти упознавају са реалним радним окружењем и стичу напредна практична знања.


Такође студијске посете предузећима и ангажовање гостујућих предавача из привреде у оквиру курсева које реализујемо су честе активности у нашем наставном програму, које студенте повезују са послодавцима и отварају им врата за будућа радна места.


Додатне погодности студирања


Током студија, студенти имају прилику да се, заједно са својим професорима, укључе у низ пројеката и истраживања која се реализују са привредом, као и могућност учешћа на научним и стручним конференцијама.


Такође за студенте је отворена могућност учешћа у низу интерактивних радионица и такмичења из области које се изучавају на студијском програму, попут радионица везаних за Project Management, Lean концепт, развој пословних вештина, концепте савремених предузећа у условима дигиталне индустријске револуције, креирање иновативних идеја итд.


Стручну помоћ и мотивациони подстрек за учешће у овим програмима студенти добијају од својих професора.


Студенти на интерактивним радионицама и такмичењима:

 

  
    
 

Судијски програм Инжењерски менаџмент, дипломираним студентима нуди широк спектар каријерних путева, будући да програм, поред менаџерских, пружа и широку лепезу инжењерских знања неопходних за рад у организцијама свих врста и подручја деловања. Наши дипломирани инжењери су запослени на најодговорнијим и водећим позицијама у успешним производно и услужно оријентисаним предузећима из различитих сектора (енергетика, прехрамбена индустрија,  аутомобилска индустрија, текстилна индустрија, ИТ сектор, сектор финансија, трговина итд.) као у образовним институцијама.

Радна места на којима раде наши дипломирани инжењери менаџмента:

 • Инжењер менаџмента производа
 • Менаџер пројекта
 • Инжењер менаџмента производње
 • Менаџер набавке
 • Менаџер организације и заштите на раду
 • Менаџер дистрибуције производа
 • Маркетинг менаџер
 • Менаџер контроле квалитетом
 • Координатор система менаџмента квалитетом
 • Водећи инжењер припреме производње
 • Професор стручних предмета у средњим школама
 • Сарадници у настави и асистенти на високошколским установама

Поред основних академских студија, студентима Инжењерског менаџмента пружамо могућност наставка образовања на вишим нивоима студија - мастер и докторским академским студијама као највишем степену формалног образовања.


Због компатибилности са студијским програмима Инжењерског менаџмента и Индустријског инжењерства на бројим европским универзитетима, студенти имају могућност наставка школовања на мастер и докторским студијама у иностранству.


Компетенције стечене током студија, дипломираним студентима обезбеђују проходност ка стицању лиценци из области Project Management-а, или лиценци попут SAP Production Planning, SAP PLM итд.


Јелена Арсенијевић
Најбољи дипломирани студент на студијском програму Инжењерски менаџмент 2017. године
„Приликом одабира студија, водила сам се жељом да студирам нешто што ће пружити широк спектар знања из области које су најзаступљеније у савременом пословању, као што су организација, менаџмент, информационе технологије, индустријско инжењерство итд. Из тог разлога мој избор је пао на Инжењерски менаџмент, јер на интересантан начин обједињује ове области.
Интерактивна настава, повезивање теорије са праксом, интезивна сарадња са професорима, који су ту да студентима пруже помоћ и подршку у сваком тренутку су дефинитивно најважније одлике овог студијског програма, али и оно што је од мене створило успешног студента.
Студије су ми пружиле могућност и да учествујем у занимљивим пројектима попут Школе пословних вештина, Ideas for action и Project Management Championshiр, то ми је омогућило да се прилагодим условима тимског рада, а сва стечена знања објединим и применим у реалним пословним ситуацијама, што је позитивно утицало на мој даљи развој. Оно на шта сам посебно поносна јесте чињеница да сам на завршној години студија добила прилику да будем ангажована у настави као студент демонстратор и самим тим употпуним своју листу позитивних искустава са студија".


Марија Јованчевић
Најбољи дипломирани студент на студијском програму Инжењерски менаџмент 2018. године
„За студијски програм Инжењерски менаџмент сам се определила јер сам желела студије које нису везане искључиво за област менаџмента, већ су опширније и обухватају интеграцију различитих инжењерских дисциплина и менаџмента: организација и економика пословања, управљање квалитетом, менаџмент пројектима, информационо-комуникационе технологије, технологије произвођења итд. Током студија можете се пронаћи у одређеним областима и касније се кроз посао специјализовати. 
Кроз тимски рад на различитим радионицама и пројектним задацима симулирали смо реалне ситуације у пословању као што су осмишљавање и планирање пројеката, одлучивање у пословању, анализа и оптимизација начина на који предузећа функционишу итд., то нам је приближило посао којим ћемо се бавити.
Сарадња са професорима је моје најпозитивније искуство  током студија, јер нам несебично помажу да препознамо своје таленте, истакнемо своју креативност и потенцијале и да их правилно искористимо у професионалном развоју.
Посебно бих истакла могућност обављања студијске праксе, која је за мене била веома корисна јер ми је омогућила да практично применим стечена теоријска знања и усвојим нова, као и да стекнем напредне практичне вештине за рад у предузећима.
Пракса ми је омогућила и да истакнем своја стручна знања, способности и комуникационе вештине, то ми је отворило врата ка првом запослењу у предузећу у коме сам била на студијској пракси у четвртој години студија."


Бојана Бабић
Студент треће године на студијском програму Инжењерски менаџмент
Желела сам да студије које ће ме припремити за неку од атрактивнијих професија и пружити могућност да радим у различитим секторима, па је Инжењерски менаџмент био савршен избор за мене јер нуди атрактивну комбинацију знања из менаџмента, инжењерства и информационих технологија.
Такође, на мој избор студија, утицало је и то што је Чачак један од најлепших градова за студирање у Србији, који нуди богат садржај намењен младим људима, поред тога поседује развијен Студентски центар који студентима који нису из Чачка пружа велику удобност, што доста олакшава студирање.
Студије су ми пружиле одличну надоградњу знања које сам стекла током средње Економске школе, али и могућност да их проширим знањима из најзначајнијих инжењерских дисциплина. Такође, током студија сам схватила да програм није намењен само за оне који долазе из економских школа, већ је одличан наставак образовања и за студенте који су завршили гимназије, средње техничке или машинске школе, због широког спектра области које се изучавају, то нам је свима пружило подједнаке могућности да употпунимо своја претходна знања и да се упознамо са различитим аспектима пословања.
Најлепше искуство током студија било је учешће у такмичењу Економијада и менаџеријада, где ја наш тим успео да у великој конкуренцији тимова из земље и региона покаже знање стечено током студија и освоји прво место у категорији Квиз знања, на шта сам посебно поносна."