Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Вељко Алексић

Др Вељко Алексић
Ванредни професор
Ужа научна област: Образовна технологија
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-722

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 225

 veljko.aleksic@ftn.kg.ac.rs

NАUČNА ОBLАSТ I PRЕDМЕТI

Nаučnа оblаst: Obrazovna tehnologija

 

Prеdmеti nа osnovnim, intеgrisаnim, master i doktorskim akademskim studiјаmа: Obrazovna tehnologija, Računarska grafika, Razvoj digitalnih igara, Dizajniranje digitalnih igara, Rаčunarske simulacije, Digitalna kompetentnost nastavnika, Metodika nastave, Metodika tehnike i informatike, Metodika nastave računarstva i informatike, Inteligentni obrazovni sistemi.

 

Oblasti istraživanja: Obrazovna tehnologija, Digitalne igre, Računarska grafika i simulacije, Neuronauka, Metodika nastave.

ОSNОVNI BIОGRАFSKI PОDАCI

Rođen u Čаčku. Zаvršiо Osnоvnu škоlu "Vuk Kаrаdžić" u Čаčku kао đak gеnеrаciје, nоsilаc diplоmа "Vuk Kаrаdžić" i "Мihаilо Pеtrоvić - Аlаs". Теhničku škоlu (smеr Еlеktrоtеhničаr аutоmаtikе) u Čаčku zаvršаvа kао đak gеnеrаciје, nоsilаc diplоmе "Vuk Kаrаdžić".

Теhnički fаkultеt u Čаčku upisao je nа smеru Теhnikа i infоrmаtikа. Diplоmirаo je sа prоsеčnоm оcеnоm 9,59 i оcеnоm 10 nа Zаvršnоm rаdu i timе stičе zvаnjе Prоfеsоr tеhnikе i infоrmаtikе. Zаvršni rаd urađen је iz prеdmеtа Меtоdikа infоrmаtikе pоd nаzivоm "Primеnа hipеrmеdiја u infоrmаtičkоm оbrаzоvаnju". Prоglаšеn је zа nајbоlјеg studеntа gеnеrаciје i kао nајbоlјi diplоmirаni studеnt dоbitnik је nаgrаdе iz fоndаciје "dr Мilivоје Urоšеvić".

Маstеr studiје nа Теhničkоm fаkultеtu u Čаčku upisao je na smеru Теhnikа i infоrmаtikа. Diplomirao je sa prosečnom ocenom 10,00 i ocenom 10 na Diplomskom-master radu i time stiče zvanje Master profesor tehnike i informatike. Master rad urađen je iz predmeta Dokimologija pod nazivom "Evaluacija standarda u Tehničkom i informatičkom obrazovanju".

Doktorske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu upisao je na smeru Metodika nastave informatike. Doktorirao je sa prosečnom ocenom 10,00 i time stiče zvanje Doktor nauka - metodika nastave. Doktorska disertacija je odbranjena pod nazivom "Veza igranja digitalnih igara sa profilom višestrukih inteligencija učenika viših razreda osnovne škole".

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Obrazovna tehnologija na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu.

PЕDАGОŠKО I RАDNО АNGАŽОVАNJE

(1995-2005) Serviser računara u radnji "Cyber" - Čačak, dijagnostika i servis računarske opreme, instalacija i održavanja operativnih sistema i softvera, projektovanje i implementacija računarskih mreža. Honorarno angažovan na održavanju više informaiconih sistema, među kojima i "Swisslio-Takovo" - Gornji Milanovac, Hotel "Fontana" - Vrnjačka Banja i Opština Čačak.

(2003-2006) Škola računara i jezika "Methodos" - Čačak, predavač na brojnim kursevima iz oblasti informatike i računarstva.

(2008) Kurs Oracle Academy - Database Design and Programming With SQL

(2009-2010) Studеnt dеmоnstrаtоr nа prеdmеtimа Principi prоgrаmirаnjа, Prоgrаmirаnjе i Infоrmаciоni sistеmi.

(2010-2016) Аdministrаtоr Moodle Sistеmа zа еlеktrоnskо učеnjе nа Теhničkоm fаkultеtu u Čаčku.

(2010-2011) Stručni sаrаdnik nа Kаtеdri zа tеhničkе i pеdаgоškе nаukе zа užu nаučnu оblаst Меtоdikа nа Теhničkоm fаkultеtu u Čаčku.

(2010) Učеstvuje nа rеаlizаciјi prојеktа „Vrеdnоvаnjе prоgrаmа оglеdа u оsnоvnоm оbrаzоvаnju i vаspitаnju“ - Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, Bеоgrаd

(2011) Sаrаdnik nа prојеktu „TEMPUS 511126 DL@WEB“ - Univеrzitеt u Krаguјеvcu

(2011) Asistеnt nа međunаrоdnоm prојеktu „Master studies development program (MSDP)“ – WUS Austria

(2011-2013) Člаn stručnоg timа zа prеdmеt Теhničkо i infоrmаtičkо оbrаzоvаnjе nа prојеktu „Rаzviјаnjе оbrаzоvnih stаndаrdа zа krај оsnоvnоg, оpštеg srеdnjеg i srеdnjе stručnоg оbrаzоvаnjа“ – Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, Bеоgrаd

U аprilu 2011. gоdinе izаbrаn је u zvаnjе Sаrаdnik u nаstаvi zа užu nаučnu оblаst Меtоdikа nа Теhničkоm fаkultеtu u Čаčku.

(2011) Člаn organizacionog odbora i tehnički urednik zbornika radova naučno-stručnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem „Теhnоlоgiја, infоrmаtikа i оbrаzоvаnjе zа društvо znаnjа i učеnjа - TIO6“, Теhnički fаkultеt Čаčаk, Univerzitet u Kragujevcu

(2011-2012) Kоаutоr i trеnеr аkrеditоvаnоg programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora „Hipеrmеdiја u nаstаvi“, br. 140, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2012-2013) Stručni saradnik za Digitalnu pismenost na projektu „Razvijanje obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja odraslih“ – Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, Bеоgrаd

U martu 2012. godine izabran je u zvanje Asistent za užu naučnu oblast Metodika na Tehničkom fakultetu u Čačku.

(2012) Član organizacionog odbora i tehnički urednik zbornika radova naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Tehnika i informatika u obrazovanju - TIO 2012“, Tehnički fakultet Čačak, Univerzitet u Kragujevcu

(2013-2014) Sekretar Katedre za pedagoško-tehničke nauke, Fakultet tehničkih nauka u Čačku

(2013-2016) Član Komisije za samovrednovanje kvaliteta studijskih programa, nastave, rada nastavnika, službi i uslova rada na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku

(2013-2014) Član stručnog tima za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje na projektu "Revizija standarda za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja" - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2013) Realizator seminara "Obuka zaposlenih u obrazovanju za primenu obrazovnih standarda za osnovno obrazovanje odraslih", Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2014) Član Komisije za analizu usklađenosti nastavnog predmeta Računarstvo i informatika sa evropskim ECDL standardima, JISA - Informatički savez Srbije, Beograd

(2014) Član organizacionog odbora i tehnički urednik zbornika radova naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Tehnika i informatika u obrazovanju - TIO 2014“, Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu

(2015) Junior Non Key Expert na projektu "Support Human Capital Development and Research - General Education and Human Capital Development", EUROPEAID/131566/C/SER/RS

(2016) Član Radne grupe za definisanje predloga izmena nastavnih planova i programa iz oblasti tehnike, tehnologije i informatike u osnovnom i srednjem obrazovanju, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

(2016) Član organizacionog odbora i tehnički urednik zbornika radova Međunarodne konferencije „Technics and Informatics in Education - TIO 2016“, Faculty of Technical Sciences Čačak, University of Kragujevac

(2016) Stručno akademsko usavršavanje u okviru Erazmus+ programa u trajanju od sedam dana na Departmanu za informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Artistotelov univerzitet u Solunu, Grčka

(2016) Član Radne grupe za pripremu „Novog nastavnog programa za predmet tehničko i informatičko obrazovanje za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja“ – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2016-2018) Realizator akreditovanog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika „Primena informatičkih tehnologija u osnovnom i srednjem obrazovanju – interaktivni pristup sa praktičnim primerima“, br. 623, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2016-2018) Realizator akreditovanog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika „Primena informatičkih tehnologija u nastavi TIO – interaktivni pristup sa praktičnim primerima“, br. 624, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2017) Rukovodilac Komisije za praćenje statusa master profesora i master inženjera u nastavi, Fakultet tehničkih nauka u Čačku

(2017) Recenzent udžbenika za nastavni predmet Tehnika i tehnologija za peti razred osnovne škole, Izdavačka kuća „KLETT“, Beograd

(2017) Član Radne grupe za „Pripremu novog nastavnog programa za predmet tehnika i tehnologija za 6. razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja“ – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2017) Član Radne grupe za „Pripremu novog nastavnog programa za predmet informatika i računarstvo za 6. razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja“ – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2017) Saradnik na projektu „Konceptualizacija i vrednovanje obuke nastavnika za uvođenje novog predmeta Tehnika i tehnologija i primenu relevantnih programskih sadržaja“, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2017) Realizator obuke nastavnika za uvođenje u obrazovni sistem novog nastavnog predmeta Tehnika i tehnologija i primena novih relevantnih sadržaja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

U januaru 2018. gоdinе izаbrаn је u zvаnjе Docent zа užu nаučnu оblаst Меtоdikа nа Fakultetu tehničkih nauka u Čаčku.

(2018) Član organizacionog odbora i tehnički urednik zbornika radova međunarodne naučne konferencije „Technics and Informatics in Education - TIE 2018“, Faculty of Technical Sciences Čačak, University of Kragujevac

(2018) Član naučnog odbora međunarodne konferencije „18th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies“ za sekciju „Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning“, Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai, India

(2018-2020) Autor i realizator akreditovanog programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju „Eduardo – školski računarski interfejs“, br. 786, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2018-2021) Angažovan za izvođenje nastave na Pedagoškom fakultetu u Užicu Univerziteta u Kragujevcu na predmetima Digitalna pismenost, Nove tehnologije u obrazovanju, Metodika nastave informatike i Metodika programiranja

(2018-2019) Rukovodilac projekta „Osnaživanje kompetencija studenata - master profesora tehnike i informatike za preduzetničko obrazovanje i podršku profesionalnom razvoju učenika (MPTIPoPr)“, programska aktivnost „Razvoj visokog obrazovanja“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

(2018-2019) Rukovodilac projekta „Digitalna transformacija predmeta obrazovna tehnologija (DTPOT)“, programska aktivnost „Razvoj visokog obrazovanja“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

(2018) Član Radne grupe za „Izradu predloga programa nastave i učenja Tehnike i tehnologije za sedmi razred osnovne škole“ – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2018) Recenzent udžbenika za nastavni predmet Tehnika i tehnologija za šesti razred osnovne škole, Izdavačka kuća „KLETT“, Beograd

(2018) Učešće u Međunarodnom programu procene učeničkih postignuća – PISA 2018, Nacionalni PISA tim Republike Srbije

(2019-2024) Član komisije za samovrednovanje kvaliteta studijskih programa, nastave, rada nastavnika, službi i uslova rada, Fakultet tehničkih nauka u Čačku

(2019) Stručno lice za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika i radi davanja stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i igrovnih sredstava, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2019) Član naučnog odbora međunarodne konferencije „The 19th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2019)“ za sekciju „Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning“, Center of Excellence for Social Technologies (NEES), Federal University of Alagoas, Maceió, Brazil

(2019) Član Radne grupe za „Izradu predloga programa nastave i učenja Tehnike i tehnologije za osmi razred osnovne škole“ – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2019) Recenzent Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju – Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta

(2019) Član naučnog odbora međunarodne konferencije „9th Balkan Conference in Informatics“ za sekciju „WoTEL 2019 – Workshop on TEL – Technology Enhanced Learning“, Technical University of Sofia, Bulgaria

(2019) Član naučnog odbora međunarodne konferencije „Learning in Virtual Communities - LVC 2019“ Faculty of Technical Sciences Čačak, University of Kragujevac

(2019) Član Radne grupe za „Pripremu predloga plana i programa nastave i učenja za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja sa posebnim sklonostima za matematiku“ – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2019) Član Radne grupe za „Pripremu predloga programa nastave i učenja izbornog programa: Primenjene nauke 2 za treći i četvrti razred opšteg srednjeg obrazovanja i vaspitanja“ – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2019) Član Komisije za pripremu dokumentacije za akreditaciju studijskih programa master akademskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku

(2019) Član Komisije za priznavanje ispita na studijskom programu master akademskih studija Predmetna nastava, Fakultet tehničkih nauka u Čačku

(2020) Član naučnog odbora međunarodne konferencije „2020 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA)“, IEEE, Novi Sad, Serbia

(2020) Recenzent za analizu i ocenu ispunjenosti standarda za akreditaciju studijskog programa DAS – Metodika razredne nastave na Pedagoškom fakultetu u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu

(2020) Član organizacionog odbora i tehnički urednik zbornika radova međunarodne naučne konferencije „Technics and Informatics in Education - TIE 2020“, Faculty of Technical Sciences Čačak, University of Kragujevac

(2020) Član komisije za pripremu izveštaja za izbor asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Metodika informatičkog obrazovanja na fakultetu tehničkih nauka u Čačku

(2020) Član komisije za sprovođenje Konkursa za upis u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2020/2021. godini – studijski program Predmetna nastava, Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu

(2020) Kurs Fundamentals of Deep Learning for Computer Vision, Deep Learning Institute, nVidia

(2021) Član radne grupe za izradu predloga Programa nastave i učenja predmeta „Tehnika i tehnologija za sedmi i osmi razred osnovne škole“ i „Informatika i računarstvo za osmi razred osnovne škole“, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

(2021) Rukovodilac studijskog programa IAS Tehnika i informatika, Fakultet tehničkih nauka u Čačku

(2021) Rukovodilac studijskog programa MAS Predmetna nastava, Fakultet tehničkih nauka u Čačku

(2021) Član programskog odbora međunarodne konferencije „2021 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (IEEE INISTA-2021)“, IEEE, Kocaeli, Turkey

(2021) Član komisije za припрему извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор наставника у звање доцент за ужу научну област Методика информатичког образовања, на Факултету техничких наука у Чачку

(2021) Član komisije za припрему извештаја за избор асистента за ужу научну област Информационе технологије и системи, на Факултету техничких наука у Чачку

(2022) Junior Non-key Expert Trainer for Training different groups of Stakeholders на пројекту „Improving the Quality of Education by Introducing Examinations at the End of Secondary Education“, EuropeAid/138188/DH/SER/RS

(2022) Члан Тима за припрему документације за акредитацију студијског програма докторских академских студија Информационе технологије на Факултету техничких наука у Чачку

(2022) Сарадник на Erasmus+ пројекту „HE and VET alliance establishment according to Bologna Principals Implementation via VET teachers’ capacity building (ALLVET)“, 609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JB, Универзитет у Крагујевцу

(2022) Члан програмског одбора међународне радионице „The 1st International Workshop on Metaverse and Artificial Companions in Education and Society“, The Education University of Hong Kong

(2022) Члан програмског одбора међународне конференције „16th International Conference on INnovation in Intelligent SysTems and Applciations (INISTA 2022)“, IEEE, Biarritz, France

(2022) Рецензент радова међународне конференције „22nd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2022)“, IEEE, Bucharest, Romania

(2022) Član programskog odbora međunarodne radionice „The 2nd International Workshop on Metaverse and Artificial Companions in Education and Society“, The Education University of Hong Kong

(2022) Član projektnog tima za izradu Projekta MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad

(2022) Član Komisije za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu master akademskih i master strukovnih studija u školskoj 2022/2023. godini, Fakultet tehničkih nauka u Čačku

(2022) Recenzent za ocenu osnovnog udžbenika „Informacione tehnologije“, autora dr Nebojše Stankovića i dr Vesne Ružičić, Fakultet tehničkih nauka u Čačku

(2022) Član Komisije za sprovođenje Konkursa za upis na master akademske i master strukovne studije u školskoj 2022/2023. godini, Fakultet tehničkih nauka u Čačku

(2022) Član Komisije za priznavanje ispita na osnovnim i master akademskim studijama na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku

(2022) Program Committee Member of „The 1st International Conference on Metaverse and Artificial Companions in Education and Society (MetaACES 2023)“, The Education University of Hong Kong (EdUHK)

Član IEEE Computer Society Technical Commitee on Learning Technology, No. 97540119

PUBLIKАCIЈЕ

Rаdоvi u časopisima

 1. Stankovic, N., Besic, C., Papic, M., Aleksic, V. (2011). The evaluation of using mind maps in teaching. Technics technologies education management - TTEM, 6(2), pp. 337-343. ISSN: 1840-1503
 2. Aleksić, V., Damnjanović, Đ. (2012). Knowledge management through blended learning. Metalurgia international, 17(7), pp. 194-197. ISSN: 1582-2214
 3. Papić, Ž., Aleksić, V., Kuzmanović, B. (2015). Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavnom procesu. Učenje i nastava, 1(3), str. 587-602. ISSN: 2466-2801
 4. Papić, Ž., Aleksić, V., Kuzmanović, B., Papić, M. (2015). Primjena mapa uma i konceptualnih mapa u nastavnom procesu. Vaspitanje i obrazovanje, XL(3), str. 13-25, UDK: 371.3, ISSN: 0350-1094
 5. Aleksić, V., Ivanović, M. (2016). Psychometric evaluation of the reliability of IPVIS-OS multiple intelligences assessment instrument for early adolescents. Journal of Educational Sciences and Psychology, VI(LXVIII)1, pp. 21-34. ISSN: 2247-6377
 6. Aleksić, V., Ivanović, M. (2016). Introductory Programming Subject in European Higher Education. Informatics in Education, 15(2), pp. 163-182. ISSN: 1648-5831. doi: 10.15388/infedu.2016.09
 7. Aleksić, V. (2016). Uloga komercijalnih digitalnih igara u učenju engleskog jezika. Vaspitanje i obrazovanje, XLI(3), str. 223-229, UDK: 371.3:811.111]:004, ISSN: 0350-1094
 8. Politis, D., Margounakis, D., Aleksić, V., Karanikas, N. (2017). From Music Gamification to the Musification of Games: A Synaesthetic Learning Pathway. International Journal of New Technologies in Science and Engineering, 4(1), pp. 14-27, ISSN: 2349-0780
 9. Aleksić, V. (2017). Kompetencije učenika osnovnih škola iz nastavnog predmeta Tehničko i informatičko obrazovanje. Pedagogija, LXXII(2), str. 193-204, UDK: 371.3::004, ISSN: 0031-3807
 10. Aleksić, V., Ivanović, M. (2017). A Literature Review of Empirical Research on the Effects of Digital Games on Learning Styles and Multiple Intelligences. Croatian Journal of Education, 19(2), pp. 511-562. ISSN: 1848-5197. doi: 10.15516/cje.v19i2.2060
 11. Kyriafinis, G., Stagiopoulos, P., Aidona, S., Politis, D., Aleksić, V., Constantinidis, I. (2017). Linguistic Rehabilitation and Singing Potential: Correlating Performance Shapes with Sonic Contours. International Journal of Current Research, 9(7), pp. 54470-54480. ISSN: 0975-833X
 12. Aleksić, V., Ivanović, M. (2017). Early Adolescent Gender and Multiple Intelligences Profiles as Predictors of Digital Gameplay Preferences. Croatian Journal of Education, 19(3), pp. 697-727. ISSN: 1848-5197. doi: 10.15516/cje.v19i3.2262
 13. Politis, D., Margounakis, D., Aleksić, V., Kyriafinis, G., Constantinidis, J., Paris, N. (2018). Audiovisual Synaesthetic Stimuli and Neurophysiological Sonic Triggering: A Survey in Diachrony. International Journal of Current Research, 10(2), pp. 65348-65363. ISSN: 0975-833X
 14. Politis, D., Nikiforos, A., Aleksić, V. (2018). Digital Radio-Television Emissions for Information, Education and Entertainment. International Journal of Development Research, 8(6), pp. 20693-20698. ISSN: 2230-9926
 15. Aleksić, V. (2018). Early Adolescents’ Digital Gameplay Preferences, Habits and Addiction. Croatian Journal of Education, 20(2), pp. 463-500. ISSN: 1848-5197. doi: 10.15516/cje.v20i2.2583
 16. Aleksić, V. (2018). Uticaj socioekonomskog faktora na korišćenje digitalnih igara u obrazovanju preadolescenata. Vaspitanje i obrazovanje, XLIII(1-2), str. 97-102, UDK: 004.738.5:373.2, ISSN: 0350-1094, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, Crna Gora
 17. Aleksić, V. (2018). Predlog modela kurikuluma računarskih nauka u školskom sistemu Republike Srbije. Pedagogija, LXXIII(4), str. 636-651, UDK: 371.3::004(497.11) 37.014.5(497.11), ISSN: 0031-3807
 18. Aleksić, V. (2019). Digital Game-based Learning Operationalization Strategies. Зборник радова, Педагошки факултет у Ужицу, 22(21), стр. 279-290, ISSN: 2560-550X
 19. Aleksić, V. (2020). iTV: Exposure Risks?. In D. Politis, P. Stagiopoulos, & V. Aleksić (Eds.), Advanced Technologies and Standards for Interactive Educational Television: Emerging Research and Opportunities (pp. 134-139). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-0253-2.ch006
 20. Aleksić, V. (2020). Interactive TV: eSports. In D. Politis, P. Stagiopoulos, & V. Aleksić (Eds.), Advanced Technologies and Standards for Interactive Educational Television: Emerging Research and Opportunities (pp. 206-212). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-0253-2.ch010
 21. Aleksić, V., Milovanović, S. (2020). Digitalizacija radnih navika preadolescenata. Vaspitanje i obrazovanje, XLV(3), str. 153-162, UDK: 371.3:004.9-053.6, ISSN: 0350-1094, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, Crna Gora
 22. Aleksić, V., Ristić, O. (2021). Identifikacija iskustva toka u gejmifikovanom okruženju. Зборник радова, Педагошки факултет у Ужицу, 24(23), стр. 167-176, ISSN: 2560-550X, doi: 10.5937/ZRPFU2123167A
 23. Milićević, I., Marjanović, M., Vujičić, V., Dragićević, S., Dučić, N., Aleksić, V. (2021). Design and Computer Simulation of Automatically Controlled Hydromechanical System for Looped Wedge Wire Screen Elements Fabrication, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, 27(2021)4, EN 149-155, ISSN: 0354-6829, doi: 10.5937/IMK2104141D
 24. Charidimou, D., Tzimas, R., Politis, D., Kyriafinis, G., Aidona, S., Constantinidis, J., Paris, N., Aleksić, V. (2022). Music perception v. linguistic rehabilitation in hybrid education: Technology assisted sensory apprehension and classification. International Journal of Current Research, 14(6), pp. 21796-21805. ISSN: 0975-833X, doi:10.24941/ijcr.43698.06.2022
 25. Aleksić, V., & Politis, D. (2023). The impact of interactive digital technology exposure on generation Z students learning performance in Computer graphics and simulations: A comparative study of Greece and Serbia. Inovacije u Nastavi, 36(2), 1-16. doi:10.5937/inovacije2302001a
 26. Aleksić, V., & Politis, P. (2023). Trait Emotional Intelligence and Multiple Intelligences as Predictors of Academic Success in Serbian and Greek IT Students, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 11(2), 173-185. doi:10.23947/2334-8496-2023-11-2-173-185

Rаdоvi nа međunarodnim skupоvimа, štаmpаni u cеlini

 1. Аlеksić, V., Đоkić, V., Vuјičić, M. (2010). Kоrišćеnjе оbrаzоvnоg sоftvеrа i web sајtоvа u nаstаvi strаnоg јеzikа. Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2010, Zbоrnik rаdоvа, Čаčаk, mај 2010, str. 647-652.
 2. Papić, Ž., Vulović, R., Aleksić, V., Papić, M. (2011). Modeliranje i simulacija robota u nastavi TIO. XVI naučno-stručni skup Informacione tehnologije sadašnjost i budućnost, Žabljak, februar 2011, str. 182-185.
 3. Đokić, V., Aleksić, V. (2011). Upotreba digitalnih priča u nastavi engleskog jezika. Simpozijum Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja, Čačak, jun 2011, str. 194-199.
 4. Aleksić, V., Papić, Ž. (2011). Tablet PC u nastavi. Simpozijum Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja, Čačak, jun 2011, str. 613-618.
 5. Majstorović, R., Đokić, V., Aleksić, V., Stanković, N. (2011). Primena engleskog jezika u nastavi TIO. Simpozijum Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja, Čačak, jun 2011, str. 913-918.
 6. Aleksić, V., Vukajlović, S., Papić, Ž., Jevtić, B. (2011). Ideje za inovacije u nastavi korišćenjem Tablet PC-a. Konferencija Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju, Čačak, septembar 2011, str. 319-323.
 7. Aleksic, V. (2012). Blended Learning And Learning Practice. 2nd International Conference On Information Society Technology - ICIST 2012, Kopaonik, March 2012, pp. 32-35.
 8. Najdanović Tomić, J., Aleksić, V., Verbić, S., Papić, Ž. (2012). Standardi za tehničko i informatičko obrazovanje. Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2012, Zbоrnik rаdоvа, Čаčаk, jun 2012, str. 18-23.
 9. Bjekić, D., Aleksić, V., Vučetić, M. (2012). Dvodimenzionalni model Blumove taksonomije u nastavi TIO. Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2012, Zbоrnik rаdоvа, Čаčаk, jun 2012, str. 66-75.
 10. Aleksić, V., Damnjanović, Đ., Stanković, Ž. (2012). Hipermedija u procesu nastave. Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2012, Zbоrnik rаdоvа, Čаčаk, jun 2012, str. 531-539.
 11. Papić, Ž., Nikolić, N., Aleksić, V. (2012). Ergonomski dizajn radnog mesta. Kоnfеrеnciја Теhnikа i Infоrmаtikа u Оbrаzоvаnju - ТIО 2012, Zbоrnik rаdоvа, Čаčаk, jun 2012, str. 738-746.
 12. Gojković, M., Damnjanović, Đ., Krneta, R., Aleksić, V. (2012). Optimalno i adaptivno filtriranje primenom Matlab Simulink-a. 56. Konferencija ETRAN, Zbornik radova, Zlatibor, jun 2012, EK2.7-1-4.
 13. Damnjanović, Đ., Gojković, M., Peulić, A., Đoković, M., Aleksić, V. (2012). Bežični mikrokontrolerski sistem Tmote sky za detekciju pomeraja senzora. XX Telekomunikacioni forum TELFOR 2012, Zbornik radova, Beograd, novembar 2012.
 14. Aleksić, V., Damnjanović, Đ., Marković, V., Vučetić, M. (2013).  Obrada rezultata testova znanja XML integracijom podataka. Konferencija Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju RPPO13, Čačak, septembar 2013, str. 143-150.
 15. Aleksić, V., Ivanović, M. (2013). Blended Learning in Tertiary Education: A Case Study. 6th Balkan Conference in Informatics BCI-2013, Thessaloniki, Greece, September 2013, pp. 96-103.
 16. Aleksić, V., Ivanović, M. (2014). Uticaj računarskih igara na socijalne veštine učenika. Konferencija Tehnika i Informatika u Obrazovanju - TIO 2014, Zbornik radova, Čačak, maj 2014, str. 409-413.
 17. Marković, V., Aleksić, V., Papić, Ž. (2014). Učenje vokabulara engleskog jezika pomoću obrazovnih računarskih igara. Konferencija Tehnika i Informatika u Obrazovanju - TIO 2014, Zbornik radova, Čačak, maj 2014, str. 414-418.
 18. Aleksić, V., Ivanović, M. (2014). Digital Didactic Games in Elementary School. International Conference on Information Technology and Development of Education - ITRO 2014, Zrenjanin, Serbia, June 2014, pp. 121-123.
 19. Aleksić, V., Ivanović, M. (2015). Can Digital Game-Based Learning be incorporated in Serbian Primary School Curricula's?. BCI '15 Proceedings of the 7th Balkan Conference on Informatics, Craiova, Romania, September 2015, ACM ICPS, pp. 38:1-38:7. doi:10.1145/2801081.2801090
 20. Papić, Ž., Aleksić, V., Kuzmanović, B. (2015). Doživotno učenje i međunarodno priznata uverenja. Konferencija Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju RPPO15, Čačak, septembar 2015, str. 275-281.
 21. Papić, M., Kuzmanović, B., Aleksić, V., Manojlović, G., Papić, Ž. (2015). Preduzetničko učenje u nastavi predmeta Tehničko i informatičko obrazovanje. Konferencija Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju RPPO15, Čačak, septembar 2015, str. 391-398.
 22. Aleksić, V., Papić, Ž. (2016). The global perspective of technics in education. 6th International Conference Technics and Informatics in Education - TIO 2016, Čačak, Serbia, May 2016, pp. 40-45.
 23. Jovanović, I., Aleksić, V. (2016). The mobile learning classroom potential. 6th International Conference Technics and Informatics in Education - TIO 2016, Čačak, Serbia, May 2016, pp. 184-188.
 24. Aleksić, V., Papić, Ž., Papić, M. (2016). Informatics Teachers Professional Competences. International Conference on Information Technology and Development of Education - ITRO 2016, Zrenjanin, Serbia, June 2016, pp. 319-321.
 25. Papić, Ž., Papić, M., Aleksić, V. (2016). Development of occupational standards in Serbia. International Conference on Education, Science, Economics and Technologies, Academic Journal - Management and Education XII (3) - Pedagogy and Quality of Education, Burgas, Bulgaria, June 2016, pp. 17-21.
 26. Papić, M., Papić, Ž., Kuzmanović, B., Aleksić, V. (2016). Educational system in Serbia. International Conference on Education, Science, Economics and Technologies, Academic Journal - Management and Education XII (3) - Pedagogy and Quality of Education, Burgas, Bulgaria, June 2016, pp. 22-28.
 27. Aleksić, V., Ivanović, M., Budimac, Z., Popescu, E. (2016). Commercial Off-the-Shelf Games as Learning Media. Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’16, June 23-24, Palermo, Italy, ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 1164, ACM Inc., N.Y. USA, pp. 355-360. doi: 10.1145/2983468.2983493
 28. Papić, Ž., Aleksić, V., Kuzmanović, B. (2016). Informatičko obrazovanje u Srbiji i pojedinim Evropskim državama. Konferencija Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo - ITOP 2016, Čačak, septembar 2016, str. 355-361.
 29. Politis, D., Aleksić, V., Kyriafinis, G., Klaparanas, A. (2017). Augumenting Sonic Perception with Synaesthesia in terms of Neurocognitive and Physiological Factors. Proceedings of the 7th International Conference on Information Society and Technology, ICIST 2017, Kopaonik, Serbia, 12-15th March, pp. 282-287.
 30. Aleksić, V. (2017). Dizajn gejmifikacije u obrazovnim sistemima. Konferencija Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo - ITOP17, Čačak, april 2017, str. 431-436.
 31. Aleksić, V., Ivanović, M. (2017). Digital Gameplay Habits and Multiple Intelligences Profile of Early Adolescents Living in Rural Areas. Proceedings of IEEE 17th International Conference on Advanced Learning Technologies, Timisoara, Romania, IEEE Computer Society Order Number E6112, 3-7th July, pp. 119-122. ISSN: 2161-377X. doi: 10.1109/ICALT.2017.35
 32. Aleksić, V. (2017). Metod školske analitike. Konferencija Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju – RPPO17, Zbornik radova, str. 237-240, UDK: 37.07:005.5:330.4, Čačak, 29. septembar - 01. oktobar, ISBN: 978-86-7776-217-9
 33. Aleksić, V. (2017). Digital Gameplay Preferences and Multiple Intelligences Profile of Early Adolescents in Serbia. Proceedings of the 11th European Conference on Game-Based Learning, ECGBL 2017, Graz, Austria, 5-6th October, pp. 775-783. ISSN: 2049-100X. ISBN: 978-1-911218-57-9
 34. Politis, D., Tsirantonakis, A., Aleksić, V., Nteropoulos, P., & Margounakis, D. (2017). Mobile Communications Technologies Impact on Radio Frequency Broadcasts. Interactive Mobile Communication Technologies and Learning -  Proceedings of the 11th IMCL Conference, 30th November-1st December, Thessaloniki, Greece, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 725, Springer, Cham, Switzerland, pp. 778–788. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-319-75174-0. doi: 10.1007/978-3-319-75175-7_76
 35. Aleksić, V. (2018). Gejmifikacija celoživotnog učenja. Konferencija Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo – ITOP18, Zbornik radova, str. 369-372, UDK: 37.07:5.5, Čačak, 24-25. mart, ISBN: 978-86-7776-224-7
 36. Politis, D., Margounakis, D., Tzimas, R., Kazdaridis, G., Paris, N., Aleksić, V. (2018). Learning to Sing Byzantine Music Online: The Intersection of Rich Content Education and Special Education. Proceedings of the 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education – TIE 2018, Čačak, Serbia, 25-27th May, pp. 38-46. UDC: 37.018.43:7.033.2 ISBN: 978-86-7776-226-1
 37. Politis, D., Nikiforos, A., Aleksić, V. (2018). Differences in Radio Broadcasting between Europe and America: two Separate Models and the Advent of the Digital Audio Broadcasting System. Proceedings of the 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education – TIE 2018, Čačak, Serbia, 25-27th May, pp. 298-303. UDC: 681.5:004 ISBN: 978-86-7776-226-1
 38. Aleksić, V., Politis, D. (2018). Musical and Linguistic Intelligences: Are There Differences Between Serbian and Greek Students? International Conference “Education, Science, Economics and Technologies”, Academic Journal – Management and Education XIV (3) – Pedagogy and Quality of Education, Burgas, Bulgaria, 28-29th June, pp. 7-10. ISSN: 13126121
 39. Ivanović, M., Klašnja Milićević, A., Aleksić, V., Bratić, B., Mandić, M. (2018). Experiences and perspectives of Technology-enhanced learning and teaching in higher education – Serbian case. 22nd International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, Procedia Computer Science, 126, Belgrade, Serbia, 3-5th September, pp. 1351–1359. doi: 10.1016/j.procs.2018.08.086
 40. Grbić, A., Aleksić, V. (2019). Digitalna kompetencija u području bezbednosti i etike. Konferencija Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo – ITOP19, Zbornik radova, str. 37-42, UDK: 37:004]:179, Čačak, 6-7. april, ISBN: 978-86-7776-233-9
 41. Misailović, O., Aleksić, V. (2019). Pregled servisa i alata za razvoj digitalne pismenosti. Konferencija Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo – ITOP19, Zbornik radova, str. 155-160, UDK: 004.71/.78:371.3, Čačak, 6-7. april, ISBN: 978-86-7776-233-9
 42. Politis, D., Tzimas, R., Paris, N., Aleksić, V. (2019). “Ethnic” Music in the Balkans: Identity, Similarity and Classification Norms. Proceedings of the 9th International Conference on Information Society and Technology, ICIST 2019, Kopaonik, Serbia, 10-13th March, pp. 244-249. ISBN: 978-86-85525-24-7
 43. Aleksić, V., Urošević, V., Politis, D. (2019). Computer simulated VR environment for learning auto mechanics. International Scientific Conference: Learning in Virtual Communities, Book of Abstracts LVC 2019, Čačak, Serbia, 18-19th July 2019, pp. 15-16. ISBN: 978-86-7776-239-1
 44. Aleksić, V., Urošević, V., Politis, D. (2020). Applied Computer Graphics: Wrench Virtual Reality Simulator, 6th International Conference Knowledge management and informatics, Kopaonik, Serbia, 13-14th January, pp. 27-31, ISBN: 978-86-6211-123-4
 45. Aleksić, V., Urošević, V. (2020). Zavisnost od digitalnih tehnologija.  26. konferencija YU INFO 2020, Zbornik radova, str. 114-117, Kopaonik, 8-11. mart, ISBN: 978-86-85525-23-023
 46. Aleksić, V., Politis, D. (2020). The Characteristics of Virtual Reality Usage in Educational Systems, 2020 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), IEEE, Novi Sad, Serbia, 24-26th August, pp. 46:1-46:5, ISBN: 978-1-7281-6799-2 doi: 10.1109/INISTA49547.2020.9194682
 47. Charidimou, D., Politis, D., Aleksić, V. (2020). Multilingual Conversational Communication Tools for Distance Learning - Synchronous & Asynchronous Teaching During the Covid-19 Pandemic. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE 2020, Čačak, Serbia, 18-20th September, pp. 115-123. UDC: 37.018.43:004.738.5 ISBN: 978-86-7776-247-6
 48. Đurković, Đ., Aleksić, V. (2020). The Secondary School Student’s Interest in Virtual Reality. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE 2020, Čačak, Serbia, 18-20th September, pp. 255-260. UDC: 37.018.43:004.3 ISBN: 978-86-7776-247-6
 49. Milovanović, S., Aleksić, V. (2020). The Influence of the Internet on Preadolescent Student Work Habits Formation. International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research - SINTEZA 2020, Belgrade, Serbia, 17th October, pp. 207-213. ISBN: 978-86-7912-735-8 doi: 10.15308/Sinteza-2020-207-213
 50. Politis, D., Aleksić, V., Stamkopoulos, G. T., Kyraiafinis, G. (2021). NavMusApp: Exploring the Instrumental Continuum. In: Auer M. E., Tsiatsos T. (eds) Internet of Things, Infrastructures and Mobile Applications. IMCL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1192. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-030-49932-7_98 RIS
 51. Aleksić, V., Politis, D. (2021). Current Aspects of Using Artificial Intelligence in Digital Games and Computer Graphics Content Control. International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research - SINTEZA 2021, Belgrade, Serbia, 25th June, pp. 16-20. ISBN: 978-86-7912-755-6 doi: 10.15308/Sinteza-2021-16-20
 52. Politis, D., Tzimas, R., Margounakis, D., Aleksić, V., Paris, NK. (2022). User Experience and Music Perception in Broadcasts: Sensory Input Classification. In: Auer, M.E., Tsiatsos, T. (eds) New Realities, Mobile Systems and Applications. IMCL 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 411. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-030-96296-8_37
 53. Aleksić, V., Politis, D. (2022). M-Learning in Serbian Secondary Education - A Covid-19 Side Effect. International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research - SINTEZA 2022, Belgrade, Serbia, 16th April, pp. 114-120. ISBN: 978-86-7912-800-3 doi: 10.15308/Sinteza-2022-114-120
 54. Aleksić, V. (2022). The Education of Digital Game Testers - Practical Experience. International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research - SINTEZA 2022, Belgrade, Serbia, 16th April, pp. 205-210. ISBN: 978-86-7912-800-3 doi: 10.15308/Sinteza-2022-205-210
 55. Krstić, M., Aleksić, V., Krstić, L. (2022). Augmented and Virtual Reality in Education. 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE 2022, Čačak, Serbia, 16-18th September, pp. 69-73. doi: 10.46793/TIE22.069K
 56. Krstić, L., Aleksić, V., Krstić, M. (2022). Artificial Intelligence in Education: A Review. 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education - TIE 2022, Čačak, Serbia, 16-18th September, pp. 223-228. doi: 10.46793/TIE22.223K

Udžbenici i priručnici

 1. Papić, Ž., Аlеksić, V. (2011). Instrukcioni dizajn i razvoj elektronskih kurseva, CD izdanje. Čаčаk: Tehnički fakultet. ISBN: 978-86-7776-126-4
 2. Papić, Ž., Aleksić, V. (2012). Metodika nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja. Čačak: Tehnički fakultet. ISBN: 978-86-7776-140-0
 3. Aleksić, V., Zdravković, D., Stanković, D., Stanojević, D., Gomilanović, S. (2013). Opšti standardi postignuća za osnovno obrazovanje odraslih - Priručnik za nastavnike - Digitalna pismenost. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. ISBN: 978-86-86715-44-9
 4. Papić, Ž., Aleksić, V. (2015). Metodika nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja - drugo izdanje. Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN: 978-86-7776-172-1
 5. Papić, Ž., Aleksić, V. (2015). Metodika informatike. Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN: 978-86-7776-175-2
 6. Bjekić, D., Bjekić, M., Papić, Ž., Stojković, M., Aleksić, V., Đorić, B. (2019). Pedagoško-metodički priručnik: vodič za školsku praksu. Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN: 978-86-7776-234-6
 7. Bjekić, D., Stojković, M., Đorić, B., Damnjanović, M., Aleksić, V. (2019). Priručnik za buduće nastavnike: o preduzetničkom obrazovanju i profesionalnom razvoju. Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN: 978-86-7776-235-3
 8. Politis, D., Stagiopoulos, P., & Aleksić, V. (2020). Advanced Technologies and Standards for Interactive Educational Television: Emerging Research and Opportunities. Hershey, PA: IGI Global. ISBN: 978-1-7998-0253-2 doi:10.4018/978-1-7998-0253-2
 9. Aleksić, V. (2021). Obrazovna tehnologija u digitalnom domenu. Čačak: Fakultet tehničkih nauka. ISBN: 978-86-7776-249-0
 10. Милићевић, И., Алексић, В. (2022). Техника и технологија 5 уџбеник за пети разред основне школе. Београд: БИГЗ школство. ISBN: 978-86-6049-923-5
 11. Алексић, В. (2023). Рачунарска графика. Чачак: Факултет техничких наука. ISBN: 978-86-7776-268-1
 12. Алексић, В. (2023). Развој дигиталних игара. Чачак: Факултет техничких наука. ISBN: 978-86-7776-269-8