Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли

Владан Пауновић

Владан Пауновић
Асистент
Научна област: Менаџмент и операциона истраживања
Катедра за индустријски менаџмент

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-729

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 125

 vladan.paunovic@ftn.kg.ac.rs

Предмети

 • Операциона истраживања
 • Увод у менаџмент
 • Организација рада
 • Управљање инвестицијама
 • Менаџмент пројектима
 • Теорија одлучивања
 • Управљање процесима рада

Биографија

Рођен је 14.10.1986. године у Чачку. Основну школу „Филип Филиповић“ у Чачку завршио је 2001. године. Гимназију у Чачку завршио је 2005. године.

Прву годину основних академских студија на Факултету техничких наука у Чачку уписао је школске 2009/2010. године, на студијском програму Инжењерски менаџмент. Основне академске студије јe завршио 2012. године, са просечном оценом 9,00 и стекао стручно звање Инжењер менаџмента.

Након завршених основних студија на истом Факултету уписује мастер академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент које завршава 2015. године, са просечном оценом 9,88 и стиче звање Мастер инжењер менаџмента. Школске 2015/2016. године уписује докторске студије.

Од октобра 2013. године запослен на Факултету техничких наука у Чачку у звању сарадник у настави за ужу научну област Менаџмент и операциона истраживања. У  новембру 2015. године изабрана је у звање асистент за за ужу научну област Менаџмент и операциона истраживања. 

 

Публикације

 1. Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Radojicic, M., Paunovic V. (2019) An integrated MCDM approach to PLM software selection, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 16, No. 4, pp. 45-65, 2019, ISSN: 1785-8860, doi: 10.12700/APH.16.4.2019.4.3 [М22]
 2. Pаunоvic, V., Vesic Vasovic, J., Radojicic, M., Nesic, Z. (2015) A research on the effect of the parallel type of production of the series on the length of the production cycle and on the utilization of the machines capacity, Session A, Proceedings of V International Symposium Engineering Management and Competitiveness - EMC2015, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Zrenjanin, Serbia, 19-20th June 2016, pp. 80-85, ISBN: 978-86-7672-256-3, COBISS.SR-ID 296791303. [M33]
 3. Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V., Puzovic, S. (2016) Synchronization of the process of making positions as an element of efficiency of the production process, VI International symposium Engineering Management And Competitiveness - EMC2016, Universiity of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Kotor, Montenegro, 17-18th June 2016, pp.120-125, ISBN: 978-86-7672-284-6, COBISS.SR-ID: 305887239. [M33]
 4. Nikolic, N., Paunovic, V., Dabetiic, Dj. (2016) Human resources as the initiator of high value environmental performances of local governments of the republic of serbia, XV International symposium Reshaping the Future Through Sustainable Business Development and Enteproureship SymOrg 2016, University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, Zlatibor, Serbia, 10-13th June 2016, pp.701-707, ISBN: 978-86-7680-326-2, COBISS.SR-ID: 223988236. [M33]
 5. Djordjevic, S., Puzovic, S., Paunovic, V. (2016) Applying e-portoflio for improving the monitoring process and evaluation of teachers’ work in elementary schools, 6th International Conference Technics and Informatics in Education - TIO 2016, Faculty of Technical Sciences Cacak, Čačak, Serbia, 28−29th May 2016, pp.313-318, ISBN: 978-86-7776-192-9, COBISS.SR-ID: 223674636. [M33]
 6. Nikolic, N., Paunovic, V., Dragasevic, A. (2016) Significance and role of informal practical education of school population as a factor for development of urban ecology, V International Conference „Ecology of urban areas“ 2016, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Zrenjanin, Serbia, 30th September, pp.373-378, ISBN: 978-86-7672-291-4, COBISS.SR-ID: 308621831. [M33]
 7. Nikolic, N., Paunovic, V., Dragasevic, A. (2016) Specifics of education of local government human resources for the development of urban ecology, V International Conference „Ecology of urban areas“ 2016, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Zrenjanin, Serbia, 30th September, pp.386-391, ISBN: 978-86-7672-291-4, COBISS.SR-ID: 308621831. [M33]
 8. Puzovic, S., Paunovic, V., Dragasevic, A. (2016) Implementation of project scheduling approach to serial production planning, VI International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2016 - IIZS 2016, October 13-14th, Zrenjanin, Serbia, pp. 20-25, ISBN:978-86-7672-293-8, COBISS.SR-ID: 309054983. [M33]
 9. Puzovic, S., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V., (2017) Use of Multi-Criteria Decision Making Methods in Function of Quality Improvement, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2017 - EMC 2017, University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin,  Zrenjanin, Republic of Serbia, June 16-17th 2017, pp. 74-80, COBISS.SR-ID: 315054599, CIP: 62:005(082), ISBN: 978-86-7672-301-0, UDC: 005.6. [M33]
 10. Paunovic, V., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., M., Puzovic, S., Jovicic, A., (2017) Integrated MCDM Approach Based on AHP and PROMETHEE Methods for Tool Selection, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2017 - EMC 2017, University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin,  Zrenjanin, Republic of Serbia, June 16-17th 2017, pp. 68-73, COBISS.SR-ID: 315054599, CIP: 62:005(082), ISBN: 978-86-7672-301-0, UDC: 005:519.226, 519.816. [M33]
 11. Nikolic N., Paunovic V., Gajovic A. (2015) Human resources of local governments as motivators of participation of businesses and citizens in protecting of environment, Международный научный журнал «Иновационная наука», Vol. 1, No. 12, pp.11-17, ISSN 2410-6070, UDC 334.02; 316.334.5; 504.75. [M51]
 12. Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V., Nesic, Z. (2017) An Analysis of Capacity Utilization in Industrial Production in Function of Rational Resource Use, "IMK 14 – Istraživanje i razvoj" časopis instituta IMK "14.OKTOBAR" – Kruševac, Vol. 22, No.3, pp. 91-96, UDC 621, ISSN 0354-6829. [M52]
 13. Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Paunovic V., Nesic, Z. (2019) MCDM approach to assessing NPD problems, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), Vol. 9, No. 1, pp. 38-47, ISSN 2217-8147 (Online) ISSN 2334-9638 (Print). [М52]
 14. Пaпић, M., Стaнкoвић, Н., Пaунoвић, В. (2014) Кoмпaрaтивнa aнaлизa студeнтских прoцeнa прeдмeтa из oблaсти инфoрмaциoних тeхнoлoгиja, Сeкциja 3, Teхникa и инфoрмaтикa у oбрaзoвaњу – TИO 2014, Фaкултeт тeхничких нaукa у Чaчку, Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу, Чачак, Србија, 30-31. Мај 2014, стр. 275-280, ISBN: 978-86-7776-163-9, COBISS.SR-ID: 207484684. [M63]
 15. Пaунoвић, В., Пузoвић, С., Рaдojичић, M. (2015). Примeнa MС Прojeцт-a у oдрeђивaњу врeмeнa трajaњa прoизвoднoг циклусa, Сeкциja 3, Рeгиoнaлнa нaучнoстручнa и бизнис кoнфeрeнциja Лидeрствo и мeнaџмeнт: држaвa, прeдузeћe, прeдузeтник – ЛИMEН 2015, Удружeњe eкoнoмистa и мeнaџeрa Бaлкaнa Бeoгрaд, Београд, Србија, 10. Децембар 2015, стр. 691-697, ISBN:978-86-80194-02-8, COBISS.SR-ID: 220662540. [M63]
 16. Пузoвић, С., Пaунoвић, В., Вeсић Вaсoвић, J. (2015) Moгућнoсти примeнe прojeктнoг приступa у прoцeсу плaнирaњa сeриjскe прoизвoдњe примeнoм ПД мeтoдe, Сeкциja 2, Рeгиoнaлнa нaучнoстручнa и бизнис кoнфeрeнциja Лидeрствo и мeнaџмeнт: држaвa, прeдузeћe, прeдузeтник – ЛИMEН 2015, Удружeњe eкoнoмистa и мeнaџeрa Бaлкaнa Бeoгрaд, Београд, Србија, 10. Децембар 2015, стр. 432-440. ISBN:978-86-80194-02-8, COBISS.SR-ID: 220662540. [M63]
 17. Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Radojicic, M., Paunovic, V. (2016) Comparative analysis of the impact of sequence of operation on utilization of machine capacity, XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima - SYM-OP-IS 2016, Tara, Srbija, 20-23. septembar 2016, pp.627-631, ISBN: 978-86-3335-0535-2, COBISS.SR-ID: 225714444. [M63]
 18. Puzović, S., Paunović, V., Radojičić, M., Vesić Vasović, J., Vujović, M. (2017) Višekriterijumski pristup selekciji dobavljača zasnovan na AHP metodi, XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima 2017 - SYM-OP-IS 2017, 25-28. septembar 2017, Zlatibor, Republika Srbija, Visoka građevinsko-geodetska škola Beograd, pp.860-865, ISBN: 978-86-7488-135-4. [M63]