Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Зоран Нешић

Проф. др Зоран Нешић
Редовни професор
Ужа научна област: Менаџмент и операциона истраживања
Катедра за индустријски менаџмент

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-729

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 125

 zoran.nesic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Др Зоран Нешић
Ванредни професор
Научна област: Менаџмент и операциона истраживања
Катедра за индустријски менаџмент

Zoran Nešić, Ph.D. eng, Associate Professor
Management and Operations Research
Born in 1965, B.Sc. 1992, M.Sc. 2000, Ph.D. 2008.

КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА


Др Зоран Нешић, дипл. инж., рођен је 02. маја 1965. године у Зворнику. Основну школу завршава школске 1980/81 године у Малом Зворнику, а средње усмерено образовање школске 1983/84 године, са одличним успехом, у истом месту.
Школске 1984/85 године уписује се на Машински факултет Универзитета у Крагујевцу. Дипломирао је 17.01.1992. године на смеру Производно машинство и организација.
По завршетку Машинског факултета у Крагујевцу запошљава се у фабрици "Застава аутомобили" од 30.03.1992. год. где ради све до 05.01.2011 год. У звању Главни пројектант је радио у ПЈ “Информациони системи” на пословима администрације база података и развоја комјутерских апликација. 
На последипломске студије Техничког факулетета у Чачку, смер Методика информатике и рачунарства, уписује се школске 1995/96 године. Магистарску тезу под називом "Прилог програмској подршци вишекритеријумском одлучивању" одбранио је 14.07.2000. године и стекао звање Магистра педагошко – техничких наука за област Информатика и рачунари.
Докторску дисертацију под називом “Прилог примени Интернет технологије у менаџмент информационом систему заснованог на интерактивном аналитичком процесирању” и одбранио је 01.07.2008. године, на истом факултету.
Као докторант на Техничком факултету у Чачку, Школске 2006/2007 и 2007/2008 године ангажован је на извођењу вежби на Техничком факултету у Чачку из предмета Организација рада, Организација производње, Теорија организације, Увод у менаџмент.
Од 2010. године запослен је на Факултету техничких наука у Чачку у звању доцента а од 2010. године у звању ванредног професора.

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС

У свом досадашњем раду објавио је као аутор/коаутор преко 100 научних и стручних радова у међународним и домаћим научним/стручним часописима са рецензијама и у зборницима радова са међународних и домаћих конференција. Коаутор је две монографије.
Као истраживач учествовао је у реализацији пројеката Министарства просвете и науке Републике Србије у области Технолошког развоја, као и Интегралних и интердисциплинарних истраживања. Учествовао је и у реализацији техничких решења. Учествовао је у комисијама за избор у звање асистената и сарадника. Ментор је две докторске дисертације.

НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ

Радови објављени у часописима међународног значаја (М20)

1. Denic N, Cirkovic B., Petković D, Nesic Z, Mehmedi S., Neuro Fuzzy Estimation of the Optimal Parameters for Prediction of Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) Temperature, Journal of Vibration Engineering & Technologies, Published online: 29 |September 2022,  https://doi.org/10.1007/s42417-022-00710-w
2. Peng J., Yan G., Zandi Y., Agdas AS.,  Pourrostam T., El-Arab IE., Denic N., Nesic Z., Cirkovic B. Khadimallah MA., Prediction and optimization of the flexural behavior of corroded concrete beams using adaptive neuro fuzzy inference system, Structures, 2022, 43, 200-208,
3. Anicic O., Denic N. Nesic Z., Todosijevic M., Mehmedi S., Neuro-fuzzy estimation of the most influential factors of laser melt pool depth during direct deposition process , Advances in Engineering Software, 2022, Vol 173, 1-5.
4. Nikolić N., Nešić Z., Zečević M., Dragašević A., The potential of software support in raising the quality of strategic decision-making in environmental protection, International Journal for Quality Management, Vol 16, No 2., 643-652, 2022, DOI 10.24874/IJQR16.02-19, ISSN 1800-6450
5. Milovancevic M. Nebojsa D., Cirkovic B., Nesic Z., Paunovic M. Stojanovic J.,, Prediction of shear debonding strength of concrete structure with high-performance fiber reinforced concrete, STRUCTURES, (2021), vol. 33 br. , str. 4475-4480
6. Dai Z.,  Chen Z., Selmi A., Jermsittiparsert K., Denic N., Nesic Z., Machine learning prediction of higher heating value of biomass, Biomass Conversion and Biorefinery, (2021). https://doi.org/10.1007/s13399-021-01273-8
7. Puzovic S.,  Radojicic M.,  Vesic-Vasovic J.,  Paunovic V.,  Nesic Z., An Approach to Economic Optimization of the Batch Size in the Textile Industry, TEKSTIL VE KONFEKSIYON, Vol. 28., No. 4., December 2018., pp. 250-257. ISSN 1300-3356
8. Denić N., Nešić Z., Radojičić M., Petković D., Stevanović M., A Contribution to the Research of Children Protection in Use of Internet, Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, Slavonski Brod, Croatia, (2017), vol. 24 br. , Suppl. 2, ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online), pp. 525-533., DOI: 10.17559/TV-20150618131930, UDC: 62(05)=163.42=III
9. Radojičić M., Nešić Z., Vesić Vasović J., An Approach to Application of Statistical Methodology for Calculation of Standard Time in Wood Processing, J-FOR-Journal of Science & Technology for Forest Products and Processes, Vol. 6., No. 4., pp 17-21, ISSN: 1927-6311, 2017.
10. Vesic Vasovic J., Radojicic M., Vasovic S., Nesic Z., Multi-criteria Selection of the Computer Configuration for Engineering Design, The International Arab Journal of Information Technology, Vol. 14, No. 5, September 2017, pp. 782-789. Print ISSN: 1683-3198. Online ISSN:2309-4524
11. Ralević P., Dragojlović A., Dobrodolac M., Denić N., Nešić Z., Increasing Organizational Performance by Human Resource Management, Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, Strojarski fakultet Slavonski Brod, Croatia, (2015), vol. 22 br. 2, ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online), str. 263-269., DOI: 10.17559/TV-20130905124436, UDC: 62(05)=163.42=III
12. Nešić Z., Ljubić L., Radojičić M., Vesic Vasović J., Analysis of the Information Flow within the Information System of Car Parks, Acta Polytechnica Hungarica, Óbuda University, Budapest, Hungary, Vol. 12(3), (2015) pp. 73-86, ISSN 1785-8860., DOI: 10.1270/APH.12.3.2015.3.5
13. Denic N., Moracanin V., Milic M., Nesic Z., Risk Management in Information System Projects, Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, (2014), vol. 21 br. 6, ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online), str. 1239-1242., UDC/UDK 658.51.001.3:004.451
14. Radojicic M., Zizovic M., Nesic Z., Vesic Vasovic J., Modified approach to PROMETHEE for multi-criteria decision-making, Maejo International Journal of Science and Technology, 2013, Vol. 7., No. 3. pp. 408-421, ISSN 1905-7873
15. Radojičić M., Nešić Z., Vesić Vasović J.: Characteristics of the impact of production volume on cost dynamics and unit cost of products, Metalurgia International, Special Issue, Vol. 18., No. 3., 2013, pp. 236-241., ISSN 1582-2214
16. Radojičić M., Nešić Z., Bulut I.: Integrating of programming tools in function of improving managerial decision making, Metalurgia International, Vol. 18., No. 2., 2013, pp. 167-171., ISSN 1582-2214
17. Radojičić M., Nešić Z., Bulut I.: Application of intelligent decision support systems in resolution process of managerial decision-making, Metalurgia International, Vol. 18., No. 2., 2013, pp. 134-138., ISSN 1582-2214
18. Nešić Z., Radojičić M., Study of the Influence of Academic Success on the Choice of Professional Specialty, Croatian Journal of Education, Učiteljski fakultet; Sveučilišta u Zagrebu, Vol: 14., No. 4., 2012., ISSN:  1848-5189., UDK:  371(05)., pp. 933-950.
19. Bulut I., Radojičić M., Nešić Z., Some considerations on modern aspects of marketing promotion, TTEM – technics technologies education management, DRUNPP, Sarajevo, Volume 7., No 4, 2012., ISSN 1840-1503., pp. 1741-1750.
20. Dragasevic A., Nešić Z., Radojičić M., Vesić Vasović J.: Analysis of time and cost activities in project realization of introduction a new product in production, Metalurgia International, Vol. 17., No. 10., 2012, pp. 180-185., ISSN 1582-2214
21. Bulut I., Nešić Z., Radojičić M.., Some considerations about the impact of social networks on marketing strategies, Metalurgia International, Vol. 17., No. 10., 2012., pp. 160-164., ISSN 1582-2214
22. Špijunović Ž., Mirković R., Radojičić M., Nešić Z., Organizational aspects of quality assurance for technical conditions of trains, Metalurgia International, Vol. 17., No. 9., 2012., pp. 115-119., ISSN 1582-2214
23. Radojičić M., Nešić Z., Vesic Vasovic J., One approach to reduction of production cycle time, Metalurgia International, Vol. 17., No. 9., 2012., pp. 110-114., ISSN 1582-2214
24. Dragašević A., Nešić Z., Radojicic M., Some considerations on optimization of time and costs in network diagrams, TTEM – technics technologies education management, DRUNPP, Sarajevo, Volume 7., No 2, 2012., ISSN 1840-1503., pp. 832-840.
25. Radojičić M., Nešić Z., Vesić Vasović J., Production delays and possibilities for their reduction, Metalurgia International, Vol. 17., No.7., 2012., pp. 140-145., ISSN 1582-2214
26. Radojičić M., Nešić Z., Vesić Vasović J., Relationship between capacity measurement and productivity, Metalurgia International, Vol. 17., No.6., 2012., pp. 151-156., ISSN 1582-2214.
27. Radojičić M., Nešić Z., One approach to implementation of computer support in the analysis of results in multi-criteria optimization, Metalurgia International, Vol. 17., No.5., 2012., pp. 60-65., ISSN 1582-2214.
28. Vujičić M., Vasović S., Radojičić M., Vesić Vasović J., Nešić Z., Multi-criteria approach to optimization of optimal feeder conductor size, Metalurgia International, Vol. 17., No.4., 2012., pp. 47-52., ISSN 1582-2214.
29. Nešić Z., Radojičić M., Research of the specialty orientation of mechanical engineers case study in Serbia, Metalurgia International, Vol. 17., No.4., 2012., pp. 154-160., ISSN 1582-2214.
30. Ralić Ž., Radojičić M., Nešić Z., Milanović D. D., Milanović D., Lj., Selection of central heating systems with the increase of the energy efficiency, Metalurgia International, Vol. 17., No.4., 2012., pp. 201-208., ISSN 1582-2214.
31. Radojičić M., Nešić Z., Vesić Vasović J., Klarin M., Spasojević-Brkić V., One approach to improving production capacities in the function of reducing the cost, TTEM – technics technologies education management, DRUNPP, Sarajevo, Volume 6. No 4, 2011, ISSN 1840-1503., pp. 1328-1334.
32. Nikolić M., Radojičić M., Nešić Z., Combined learning as a method for better efficiency of knowledge acquisition, TTEM – technics technologies education management, DRUNPP, Sarajevo, Volume 6. No 3, 2011, ISSN 1840-1503., pp. 748-759.
33. Radojičić M., Nesic Z., Vesic Vasovic J., Klarin M., Spasojevic Brkic V., Model of economic batch size in industrial production, TTEM – technics technologies education management, DRUNPP, Sarajevo, Volume 6. No 2., 2011, ISSN 1840-1503., pp. 272-280.
34. Ralić Ž., Radojičić M., Nešić Z., Milanović D. D., Milanović D. Lj., Development of a model for optimization of central heating system selection, TTEM – technics technologies education management, DRUNPP, Sarajevo, Volume 6. No 2., 2011, ISSN 1840-1503., pp. 432-437.
35. Radojičić M., Nešić Z., Vesić Vasović J., Spasojević Brkić V., Klarin M., One approach to the design of an optimization model for selection of the development strategy, TTEM – technics technologies education management, DRUNPP, Sarajevo, Volume 6. No 1., 2011, ISSN 1840-1503., pp. 99-110.
36. Nešić Z., Radojičić M., Žižović M., Some considerations of a criteria dependency problem in multi-criteria decision making, TTEM – technics technologies education management, DRUNPP, Sarajevo, Volume 5. No 4, 2010, ISSN 1840-1503., pp. 792-798.

Радови саопштени на скуповима међународног значаја (М30)

1. Nesic Z., Komatina N., Denic N., Application of genetic algorithm and linear programming for determination of optimal production volume, 8th International Conference on Industrial Engineering, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Industrial Engineering Department, September 29-30th 2022, http://ie.mas.bg.ac.rs/sie2022/PDF_radovi.rar
2. Denić N., Nešić Z., Possible aspects of e-materials application in the teaching process,  9th International Scientific Conference  Technics and Informatics in Education  University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Čačak,  Čačak, Serbia, 16-18 September 2022, 96-100, http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/TIE2022/docs/Book%20of%20Abstracts%20TIE2022.pdf
3. Nikolić N., Zecević M., Nešić Z., Rendulić Davidović G., The Impact of Global Changes on the  Transformation of Politics, Economy and Education, 9th International Scientific Conference  Technics and Informatics in Education  University of Kragujevac  Faculty of Technical Sciences Čačak,  Čačak, Serbia, 16-18 September 2022, 371-376, http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/TIE2022/docs/Book%20of%20Abstracts%20TIE2022.pdf
4. Nikolić N., Nešić Z., Zečević M., Dragašević A., A Methodological Approach to Computer Support of SWOT Analysis in Strategic Orientation, 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Čačak, Serbia, 18-20th,  University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Čačak, September 2020, pp. 239-243, ISBN: 978-86-7776-247-6.
5. Puzović S., Vesić Vasović J., Paunović V., Nešić Z., A hybrid MCDM framework for solving the project management software selection problem, XLVII International Symposium on Operational Research - SYM-OP-IS 2020, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade, Serbia, September 20th-23rd, 2020, pp: 521-526, ISBN: 978-86-7395-429-5.
6. Puzović S., Vesić Vasović J., Paunović V., Nešić Z., Dragašević, A., Analysis of the Serbia’s innovation profile, 13th International Quality Conference - Quality Festival 2019, May 29th – June 1st 2019, Kragujevac, Republic of Serbia, Center for Quality,  Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Vol. 1, No. 2, 2019, pp. 911-917, ISSN: 2620-2832
7. Nešić Z., Šalić R., Radojičić M., Miletović N., The impact of intelligent systems for decision support application on improvement of the business decisions quality, 13th International Quality Conference - Quality Festival 2019, May 29th – June 1st 2019, Kragujevac, Republic of Serbia, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Vol. 1, No. 2, 2019, pp. 19-22, ISSN: 2620-2832
8. Antić Z., Nešić Z., Miletović N., Mihailović Đ., Some influential aspects on the quality of railway business operations, 13th International Quality Conference - Quality Festival 2019, May 29th – June 1st 2019, Kragujevac, Republic of Serbia, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Vol. 1, No. 2, 2019, pp. 831-835, ISSN: 2620-2832
9. Antić Z., Nešić Z., Mihailović Đ., Some considerations on improving the quality of railway operations, 3rd International Conference on Quality of Life 2018, November 28th - 30th 2018, Kopaonik, Republic of Serbia, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp. 129-132, ISBN: 978 - 86 - 6335 - 056 – 4, COBISS.SR-ID: 270130700
10. Puzović S., Paunović V., Vesić Vasović J., Nešić Z., The influence of the Lean implementation on work enviroment quality, 3rd International Conference on Quality of Life 2018, November 28th - 30th 2018, Kopaonik, Republic of Serbia, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp. 119-122, ISBN: 978 - 86 - 6335 - 056 – 4, COBISS.SR-ID: 270130700 
11. Paunović V., S., Puzović, Vesić Vasović J., Nešić Z., Influence of Lean implementation on quality of business of non-profit organizations, 3rd International Conference on Quality of Life 2018, November 28th - 30th 2018, Kopaonik, Republic of Serbia, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, pp. 123-128, ISBN: 978 - 86 - 6335 - 056 – 4, COBISS.SR-ID: 270130700
12. Paunovic, V., Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Nesic Z., The effects of the application of the Lean concept tools on the length of the production cycle, VIII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2018 (EMC 2018), June 22-23rd 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 120-125, ISBN: 978-86-7672-307-2, COBISS.SR-ID: 323979271, UDC: 658.5.012.2   
13. Antić Z., Nešić Z., Management of ecological processes in railway transportation of hazardous materials, International May Conference on Strategic Management - IMCSM18, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Vol. XIV, Iss. 1., 25-27.05.2018, Bor, Serbia, pp. 282-289., ISBN: 978-86-6305-078-5.  
14. Antić Z., Nešić Z., Mihailović Đ., A contribution to the improvement of a management processes in maintenance of railway vehicles, International May Conference on Strategic Management - IMCSM18, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Vol. XIV, Iss. 1., 25-27.05.2018, Bor, Serbia, pp. 273-281., ISBN: 978-86-6305-078-5.
15. Nešić Z., Bulut Bogdanović I., Radojičić M., An Approach for Analyzing Data in Social Networks, 7th International Conference on Information Society and Technology ICIST 2017, Society for Information Systems and Computer Networks, 12-15.03.2017., Kopaonik, Serbia,  pp. 354-357., ISBN 978-86-85525-19-3.  
16. Bulut Bogdanović I., Nešić Z., Radojičić M., Mihailović Ð., Improvement of business quality by application of internet technology, 2nd International conference on Quality of Life, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 8-10.06.2017., Kragujevac, pp. 271-274., ISBN: 978-86-6335-043-4.    
17. Veža I., Nešić Z., Radojičić M., Bilić B., Software support to the implementation of multicriteria optimization in investment project ranking, 10th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development” 06–07.10.2017, Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia, Business and Technical College of Applied Sciences, Uzice, Serbia, ISBN 978-86-83573-90-5,  pp. (Session 7) 29 - 34.
18. Joksić J., Vuković D., Nešić Z., The role of planning in the process of project implementation, 10th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development” 06–07.10.2017, Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia,  Business and Technical College of Applied Sciences, Uzice, Serbia, ISBN 978-86-83573-90-5, pp. (Session 7) 24-28.
19. Vuković D., Nešić Z., Nusev S., Operational planning and scheduling in manufacturing organizations, 10th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development” 06–07.10.2017, Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia, Business and Technical College of Applied Sciences, Uzice, Serbia, ISBN 978-86-83573-90-5, pp. (Session 7) 13-17. 
20. Joksić J.; Nešić Z., Nusev S., Organization and management of the production process of the company, 10th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development” 06–07.10.2017, Mećavnik – Drvengrad, Užice, Serbia, Business and Technical College of Applied Sciences, Uzice, Serbia, ISBN 978-86-83573-90-5, pp. (Session 7) 9-12.
21. Nešić Z., Ljubic .L.,  Radojicic M.,  Vesic-Vasovic J., Some Considerations on Improvement of Parking Service Information System, 2016 24TH TELECOMMUNICATIONS FORUM (TELFOR), (2016), November 22-23,2016., Belgrade, Serbia, Telecommunications Society Belgrade,ISBN: 978-1-5090-4085-8.  str. 905-908  DOI: 10.1109/TELFOR.2016. 
22. Bulut I., Nešić Z., Radojičić M., Vesić Vasović J., Application of Social Networks in Improvement of Business Quality, 1st International conference on Quality of Life, 9-10 June 2016, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, pp. 211-214., ISBN: 978-86-6335-033-5, COBISS.SR-ID: 223841036, CIP: 316.728(082)(0.034.2), 006.015.5(082)(0.034.2)
23. Nešić Z., Bulut I., Radojičić M., Development of a Data Mining System for Analyzing Data in Marketing Activities, 1st International conference on Quality of Life, 9-10 June 2016, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, pp. 285-288., ISBN: 978-86-6335-033-5, COBISS.SR-ID: 223841036, CIP: 316.728(082)(0.034.2), 006.015.5(082)(0.034.2)
24. Nešić Z., Ljubić L., Radojičić M., Vesić Vasović J., A Model of Information Flow Management in the Function of Business Processes Improvement, CINTI 2015 16th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, 19–21 November 2015, Óbuda University, Budapest, Hungary, pp. 209-214,  ISBN: 978-1-4673-8519-0
25. Đorđević S., Vesić Vasović J., Radojičić M., Nešić Z., Improvement of the process of school principals' professional development in the field of management, International Scientific Conference of IT and Business-Related Research Synthesis 2015, Singidunum University, 16 - 17, April 2015. , pp. 359-363., ISBN: 978-86-7912-595-8, DOI: 10.15308/Synthesis-2015-359-363
26. Đorđević S., Vesić Vasović J., Radojičić M., Mihailović Đ., Nešić Z., Managerial decision-making in the function of efficient school management, V International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2015 (EMC 2015) June 19-20, 2015, University of Novi Sad, Technical faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Serbia, pp. 105-110., UDC: 005.311.6:371.113, ISBN: 978-86-7672-256-3
27. Paunović V., Vesić Vasović J., Radojičić M., Nešić Z., A research on the effect of the parallel type of production of the series on the length of the production cycle and on the utilization of the machines capacity, V International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2015 (EMC 2015) June 19-20, 2015, University of Novi Sad, Technical faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Serbia, pp. 80-85., UDC: 658.5, ISBN: 978-86-7672-256-3
28. Nešić Z., Denić N., Radojičić M., Vesić Vasović J., A Contribution to the Development of an Information System in the Function of Improving Decision-Making in Business, ICIST 2015 5th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, Society for Information Systems and Computer Networks, 8-11.3.2015, pp. 330-335., ISBN: 978-86-85525-16-2
29. Nešić Z., Denić N., Vesić Vasović J., Radojičić M. , An Approach to Business Improvement by the Development of an Information System, ICIST 2015 5th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, Society for Information Systems and Computer Networks, 8-11.3.2015, pp. 261-266., ISBN: 978-86-85525-16-2
30. Ljubić L., Popović D., Nešić Z., Radojičić M., Vesić Vasović J., Business Process Analysis of information system for human resources management in the function of improving business quality, International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Inteligent Approaches", mechanical engineering faculty 1-5th June 2015, Belgrade, Serbia, pp. 261-266., ISBN: 978-86-7083-858-1
31. Vesić Vasović J., Radojičić M., Popović P., Nešić Z., Increase of efficiency of multi-criteria decision making process in the selection of development investment projects, International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Inteligent Approaches", mechanical engineering faculty 1-5th June 2015, Belgrade, Serbia, pp. 123-128., ISBN: 978-86-7083-858-1
32. Nešić Z., Denić N., Radojičić M., Some aspects of information quality influence on the efficiency of the business doing of enterprises, 9th International Quality Conference, 5. June 2015, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, pp. 523-528., ISBN: 978-86-6335-015-1., COBISS.SR-ID 215331852., CIP: 005.6(082).
33. Nešić Z., Denić N., Vesić Vasović J., Radojičić M., One approach to the development of software for improving the use of fixed assets, 9th International Quality Conference, 5. June 2015, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, pp. 517-522., ISBN: 978-86-6335-015-1., COBISS.SR-ID 215331852., CIP: 005.6(082).
34. Đorđević S., Vesić Vasović J., Radojičić M., Nešić Z., Mihailović Dj., Improvement of the directors' work efficiency in the function of improving the organization of school operating, 9th International Quality Conference, 5. June 2015, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, pp. 509-516., ISBN: 978-86-6335-015-1., COBISS.SR-ID 215331852., CIP: 005.6(082).
35. Nešić Z., Denić N., Radojičić M., Vesić Vasović J., Impact of quality information in relation to the business decision making process, 9th International Quality Conference, 5. June 2015, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, pp. 503-508., ISBN: 978-86-6335-015-1., COBISS.SR-ID 215331852., CIP: 005.6(082).
36. Nešić Z., Denić N., Radojičić M., Vesić Vasović J., Development of an application for automatization of warehouse operations, Sinteza - Singidunum University International Scientific Conference, 25. - 26.04.2014., Belgrade, pp. 969-974. DOI: 10.15308/SINTEZA-2014-969-974, ISBN: 978-86-7912-539-2.
37. Denić N., Nešić Z., Radojičić M., Software Projects Quality Management in the Function of ERP System Implementation, 22nd Telecommunications forum TELFOR 2014, Serbia, Belgrade, 25-27.11.2014. pp. 1122-1125., ISBN: 978-1-4799-6190-0
38. Denić N., Nešić Z., Radojičić M., Vesić Vasović J., Some Considerations on Business Intelligence Application in Business Improvement, 22nd Telecommunications forum TELFOR 2014, Serbia, Belgrade, 25-27.11.2014. pp. 1142-1145., ISBN: 978-1-4799-6190-0
39. Nešić Z., Ljubić L., Radojičić M., Vesić Vasović J., Information Flow in Parking Areas Management in the Enterprise Information System, ICIST 2014 4th International Conference on Information Society and Technology, Kopaonik, Society for Information Systems and Computer Networks, 9-13.3.2014, pp. 317-321., ISBN: 978-86-85525-14-8,
40. Ljubic L., Radojicic M., Nesic Z., Mihailovic Dj., A Contribution to Analysis of the Process Management in Function of Improving Business Quality, 8th International Quality Conference, May 23rd 2014, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, pp. 351-356, ISBN 978-86-6335-004-5, COBISS.SR-ID 207112716, CIP: 005.6(082).
41. Nešic Z., Radojicic M., Vesic Vasovic J., Software Support for Optimization of Production Cycle Flow, Proceedings  XI Balkan Conference on Operational Research - BALCOR 2013, Belgrade & Zlatibor, 7-11 September, 2013, pp. 645-649. ISBN: 978-86-7680-285-2
42. Radojičić M., Vesić Vasović J., Nešić Z., Development of the software support for determining the structure of delay and efficiency of the use of capacity in function of shortening the production cycle, III International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2013 (EMC 2013), Universiity of Novi Sad, Technical faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 21-22.062013., pp. 289-294., ISBN: 978-86-7672-202-0
43. Nesic Z., Vesic Vasovic J., Radojicic M., Improvement of time analysis quality in network diagrams by implementation of software support, 7th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, 23-25.05.2013., pp. 329-334., ISBN: 978-86-86663-94-8
44. Bogicevic S., Vesic Vasovic J., Radojicic M., Nesic Z., Application of cluster analysis in function of improving decision making process, 7th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, 23-25.05.2013., pp. 325-328., ISBN: 978-86-86663-94-8
45. Spijunovic Z., Mirkovic R., Nesic Z., Radojicic M., Vesić Vasovic J., Automatization of obtaining information at inspection of technical safety of railway vehicles, 7th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, 23-25.05.2013., pp. 315-324., ISBN: 978-86-86663-94-8
46. Vesić Vasović J., Radojičić M., Nešić Z., Stability intervals of the criteria in multi-criteria decision making, II International symposium Engineering Management And Competitiveness 2012 (EMC2012), Universiity of Novi Sad, Technical faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 22-23.06.2012., pp. 377-382., ISBN: 978-86-7672-165-8
47. Vesić Vasović J., Radojičić M., Nešić Z., Development of decision making criteria system for production program in industrial companies, 5th International symposium of industrial engineering SIE, Belgrade, 14-15.06.2012., pp. 219-222., ISBN: 978-86-7083-758-4
48. Nešić Z., Vesić Vasović J., Radojičić M.,  Development of multi-criteria approach in the design of information systems, 6th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, 07-09.06.2012., pp. 407-413., ISBN: 978-86-86663-82-5
49. Nešić Z., Radojičić M., Vesić Vasović J., Improvement of decision making efficiency by software support, 6th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, 07-09.06.2012., pp. 537-542., ISBN: 978-86-86663-82-5
50. Ljubić l., Nešić Z., Radojičić M., Improvement of an information system in function of business quality, 6th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, 07-09.06.2012., pp. 543-550., ISBN: 978-86-86663-82-5
51. Veža I., Nešić Z., Bilić B., Development of an information system of the computer center, I International symposium Engineering Management And Competitiveness 2011 (EMC2011), Plenary session, Universiity of Novi Sad, Technical faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 24-25.06.2011., pp. 37-42., ISBN: 978-86-7672-135-1
52. Nešić Z., Radojičić M., Methodological approach to the development of computer support for efficient determination of profit margins, 5th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, 19-21.05.2011., pp. 67-71., ISBN: 978-86-86663-68-9
53. Nešić Z., Veža I., Radojičić M., Support of Multicriteria optimization for computer language selection, 4th International symposium of industrial engineering SIE, Belgrade, 10-11.12.2009., pp. 153-156., ISBN: 978-86-7083-681-5
54. Radojičić M., Nešić Z., Ranđić D., Computer support for production productivity monitoring, 4th International symposium of industrial engineering SIE, Belgrade, 10-11.12.2009., pp. 139-142., ISBN: 978-86-7083-681-5
55. Radojičić M., Nešić Z., Vesić J., Development of a computer application  for analysis of trend projection, 8th Balkan conference of operational research, Zlatibor, 2007.
56. Nešić Z., Popov D., Radojičić M., Ranđić S., Computer's support for multicriterial determination parameters electrical – resistant point welding, Conference of installation for building and the ambiental comfort, University "Politehnica", Timisoara, Romania, 2000., pp. 225-230.
57. Radojičić M., Nešić Z., Ranđić S., Development of computer's support for multicriterial optimization using object – oriented approach, Conference of installation for building and the ambiental comfort, University "Politehnica", Timisoara, Romania, 2000., pp. 258-265.
58. Nešić Z., Popov D., Radojičić M., Spasojević V., Computer's support for optimization of pipe diameter in design of inner gas installation, Conference of installation for building and the ambiental comfort, University "Politehnica", Timisoara, Romania, 1998. pp. 254-259.
59. Radojičić M., Nešić Z., Some possibilities of support to management by integrated computer packages, Conference of installation for building and the ambiental comfort, University "Politehnica", Timisoara, Romania, 1998., pp. 344-351.
60. Nešić Z., Radojičić M., Ječmenica R., Development of a model of application for production planning by reverse engineering, 4th Balkan conference of operational research, Hellenic operational research society, Thessaloniki, Greece, 1997.
61. Radojičić M., Ranđić S., Nešić Z., Possibilities for application of expert tools in process of  development in applications for data base management, 4th Balkan conference of operational research, Hellenic operational research society, Thessaloniki, Greece, 1997.

Радови објављени у часописима националног значаја (М50)

1. Stojanović J., Nešić Z., Bulut Bogdanović I., Digitalization of education in the function of economic development, Drustveni horizonti, 2021, pp. 29-39, ISSN 2787-0693, ISSN (Online) 2787-1207, COBISS.SR-ID 38326025, UDK 3, https://www.fdn.edu.rs/assets/documentation/Casopis_Drustveni_horizonti.pdf
2. Nešić Z., Radojičić D., Šalić R., A multi-criteria approach to the selection of the optimal investment alternative with software support, The Annals of the Faculty of Economics in Subotica, 2020., Vol. 56, No. 43, pp. 085-097, UDC: 330.322:004, DOI: 10.5937/AnEkSub2001085N
3. Puzovic S., Vesic Vasovic J., Paunovic V., Nesic Z., A MCDM approach to assessing NPD problems, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), Vol. 9, No. 1, pp. 38-47, 2019, ISSN 2217-8147 (Online) ISSN 2334-9638 (Print)
4. Radojičić M., Nešić Z., Ranđić D., Some possibilities of multicriteria optimization in production planning, "Technics" special edition, Union of Engineers and Technicians of Serbia, Belgrade, 2012., Menadžment, pp. 101-105., ISSN: 0040-2176 (Radojičić M., Nešić Z., Ranđić D., Some possibilities of multicriteria optimization in production planning, "Tehnika", Savez inženjera i tehničara, Beograd, Vol. 60, No. 5, 2010., Menadžment, pp. 8-12., ISSN: 0040-2176.
5. Радојичић М., Нешић З., Радуловић Ж., Организација садржаја у алату за интерактивно креирање Интернет сајтова, "Техника", Савез инжењера и техничара, Vol. 60, Br. 2, Београд, 2010., Менаџмент, str. 7-11., ISSN: 0040-2176
6. Радојичић М., Нешић З., Вељовић А., Прилог примени Пословне интелигенције у менаџмент информационом систему "Техника", Савез инжењера и техничара, Вол. 59, Бр. 1, Београд, 2009., Менаџмент, стр. 1-7., ISSN: 0040-2176
7. Радојичић М., Нешић З., Развој компјутерске подршке за оптимизацију броја комада у серији, "Техника", Савез инжењера и техничара, Вол. 58, Бр. 2,  Београд, 2008., Менаџмент, стр. 1-6. , ISSN: 0040-2176
8. Нешић З., Радојичић М., Неке карактеристике организације дистрибуиране обраде података, "Техника", Савез инжењера и техничара, Вол. 53, Бр. 2, Београд, 1998. Менаџмент, Стр. 1-6
9. Bulut Bogdanović I., Nešić Z., Popović P., Radojičić M., Implementation of internet platform in the function of quality in marketing activities, International journal of advanced quality, United association of Serbia for quality, Vol. 45., No. 3., 2017,  pp. 29-34, ISSN: 2217-8155, COBISS.SR-ID 188697612, UDC: 658.5, CIP: 006
10. Nešić Z., Popović P., Radojičić M., Ljubić L., Business process model development in quality improvement, International journal of advanced quality, United association of Serbia for quality, Vol. 45., No. 4., 2017,  pp. 39-44, ISSN: 2217-8155, COBISS.SR-ID 188697612, UDC: 658.5, CIP: 006 DOI https://doi.org/10.25137/IJAQ.n4.v45.y2017.p39-44
11. Radojičić M., Vesić Vasović J., Paunović V., Nešić Z., An Analysis of Capacity Utilization in Industrial Production in Function of Rational Resource Use, Časopis IMK-14 Istraživanje i razvoj, Institut IMK "14 Oktobar" - Kruševac i Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu, Vol. 22.,
 No. 3., pp. 91-96, ISSN: 0354-6829, UDC: 621, 2016.
12. Nešić Z., Radojičić M., Vesić Vasović J., Denić N., Some Considerations on the Implementation of OLAP Technology in Small and Middle Companies, IMK-14 – Research & Development in Heavy Machinery, Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, Vol. 22., No. 2., 2016., pp. 37-41., ISSN 0354-6829, UDC 621.
13. Radojičić M., Vesić Vasović J., Nešić Z., One approach to the analysis of impact of shift-work introduction on unit costs in serial production, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) Vol. 5, No. 1, 2015., pp. 46-49, UDC: 658.524:331.312.64, University of Novi Sad, Technical faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Zrenjanin, ISSN: 2217-8147 (Online), ISSN 2334-9638 (Print), COBISS.SR - ID 268908551, CIP: 62:005,  (V International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2015 (EMC 2015) June 19-20, 2015, Zrenjanin, Serbia).
14. Vesic Vasovic J., Radojicic M., Nesic Z., Mihailovic D., Possibility of choosing development investment programs of a production company by applying discounted investment appraisal technique, Journal of Engineering Management And Competitiveness (JEMC), Vol. 4, No. 1, 2014, pp. 41-46, UDC: 330.322:005.311.6, University of Novi Sad, Technical faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Zrenjanin, ISSN: 2217-8147 (Online), ISSN: 2334-9638 (Print), COBISS.SR - ID 203689228, CIP: 62:005 (IV International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2014 (EMC 2014), June 20-21, 2014, Zrenjanin, Serbia)
15. Bilić B., Radojičić M., Veža I., Nešić Z., Some considerations on the development of the information subsystem for production planning, Journal of Engineering Management And Competitiveness JEMC, Universiity of Novi Sad, Technical faculty "Mihajlo Pupin", Vol. 1., No 1 / 2., Zrenjanin , 2011., pp. 10-15., ISSN: 2217-8147, (I International symposium Engineering Management And Competitiveness 2011 (EMC2011), Universiity of Novi Sad, Technical faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 24-25.06.2011., pp. 131-136., ISBN: 978-86-7672-135-1)
16. Vesić J., Nešić Z., Radojičić M., A computer application for purchase order management as a support of supply logistics, Strategijski menadžment, Vol. 13, Br. 4, Beograd, 2008, str. 17-19., ISSN: 0354-8414
17. Нешић З., Радојичић М., Нека разматрања о методолошком приступу у развоју компјутерских апликација, Менаџмент тоталним квалитетом & изврсност, вол. 33, бр. 1-2, стр. 131-136, 2005, (32-га ЈУСК Национална Конференција о квалитету, Специјална конференција QМС за ИТ, Београд, 30.05 – 03.06 2005.)
 

Радови саопштени на скуповима националног значаја (М60)

1. Вуковић Д., Јоксић Ј., Нешић З., Развој постојећих и увођење нових процеса пословања у предузећима за рециклажу електронског и електричног отпада, Друга научно-стручна конференција, Зборник радова, АРА 2017., Висока школа струковних студија - Аранђеловац, 26.05.2017., стр. 154-159., ISBN: 978-86-81089-04-0. 
2. Јоксић Ј., Вуковић Д., Нешић З., Транспортни проблем организација које управљају отпадом, Друга научно-стручна конференција, Зборник радова, АРА 2017., Висока школа струковних студија - Аранђеловац, 26.05.2017., стр. 135-139., ISBN: 978-86-81089-04-0. 
3. Nešić Z., Radojčić M., Vesić Vasović J., Some Considerations on the Implementation of Techniques for Data Analysis in Business Systems, XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2016, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Vojska Srbije, Tara, 20-23.09.2016, pp. 233-236, ISBN 978-86-335-0535-2, COBISS.SR-ID 22571444, CIP 519.8(082).
4. Нешић З., Продановић Д., Драгашевић А., Методолошки аспекти примене сwот анализе, 3. Реинжењеринг пословних процеса у образовању РППО 2015, Факултет техничких наука у Чачку, 25-27. Септембар 2015., стр. 367-374., UDK: 519.8:005, ISBN 978-86-7776-179-0, COBISS.SR-ID 217529612, CIP 005.6:37.014(082), 371.13(082), 371:004(082)
5. Продановић Д., Нешић З., Нека разматрања о методолошким аспектима примене метода планирања, 3. Реинжењеринг пословних процеса у образовању РППО 2015, Факултет техничких наука у Чачку, 25-27. Септембар 2015., стр. 375-382., UDK: 005:519.8, ISBN 978-86-7776-179-0, COBISS.SR-ID 217529612, CIP 005.6:37.014(082), 371.13(082), 371:004(082)
6. Nešić Z., Denić N., Radojičić M., Vesić Vasović J., Some consideration on the specifics of it projects management, XLII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2015, Matematički institut SANU, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i Jugoslovensko udruzenje za primenjenu i industrijsku matematiku (JUPIM), 15-18.9.2015., Srebrno Jezero, Srbija, str. 375-378., ISBN: 978-86-80593-55-5
7. Vesić Vasović J., Nešić Z., Radojičić M., One Approach to Reducing the Time Duration of Production Cycle by Choosing the Optimal Flow of Technological Operations Sequence, SYM-OP-IS 2014 XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima, 16-19.09.2014., Divčibare pp. 166-170, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, CIP: 519.8(082)(0.034.2), ISBN 978-86-7395-325-0, COBISS.SR-ID 209612556.
8. Nešić Z., Vesić Vasović J., Radojičić M., Software Solution for the Production Quality Monitoring, SYMORG 2014,  XIV International Symposium, 6-10.6.2014. Zlatibor, pp. 950-957., University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, CIP: 005(082)(0.034.2), ISBN: 978-86-7680-295-1, COBISS.SR-ID 207585292
9. Nešić Z., Vesić Vasović J., Radojičić M., Methodological Approach to the Computer Support of the Hurwicz Criterion Calculation, YU INFO 2014, 20th Conference and Exhibition, Kopaonik, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, 9-13.3.2014,  pp. 258-261, ISBN: 978-86-85525-13-1.
10. Nešić Z., Bulut I., Radojičić M., The role of social networks in marketing activities of companies, XL Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zlatibor, 09–12.09.2013., pp. 332-336., ISBN: 978-86-7680-286-9
11. Ljubić L., Nešić Z., Radojičić M., Аnalysis of the development of parking services information system, XXXIX Operational Research Symposium, SYM-OP-IS, Тара, 25-28.09.2012., pp. 239-242.
12. Николић М., Нешић З., Радојичић М., Нека разматрања о примени информационе технологије у образовању, XXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS, Златибор, 04-07.10.2011., стр. 293-296.
13. Радојичић М., Нешић З., Весић Васовић Ј.,.  Нека разматрања о савременим концептима менаџмент информационих система, XXXVII Симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS, Тара, 21-24.09.2010., стр. 291-294.
14. Радојичић М., Нешић З., Весић Васовић Ј.,. Развој компјутерске подршке за избор инвестиционих пројеката, XII међународни симпозиијум Факултета организационих наука – SymOrg, Златибор, 09-12.05.2010.
15. Рaдojичић M., Вежа И. Нешић З., Развој компјутерске подршке за нормирање времена израде, YU INFO, Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама Копаоник, 3-6.3.2010.
16. Radojičić M., Radulović Ž., Nešić Z., Implementation of information technology for contents management in an E-learning model, 17th Telecommunications forum TELFOR, Belgrade, 24-26.11.2009., Pg. 1261-1264.
17. Рaдojичић M., Нeшић З., Радуловић Ж., Нека разматрања о програмској архитектури Интернет апликација, XXXVI симпoзиjум o oпeрaциoним истрaживaњимa SYMOPIS, Ивањица, 22-25.09.2009., стр. 281-284.
18. Рaдojичић M., Радуловић Ж., Нeшић З., Развој алата за интерактивно креирање Интернет сајтова, Научно-стручни симпозијум Информационе технологије – INFOTEH, Јахорина, 18-20.3.2009., стр. 777-780
19. Рaдojичић M., Радуловић Ж., Нeшић З., Нека разматрања о развоју E-learning модела, YU INFO, Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама, Копаоник, 8-11.3.2009.
20. Нeшић З., Вeсић J., Радуловић Ж., Имплементација програмског решења једног E-learning система, XVI тeлekoмуникaциoни фoрум ТELFOR, Бeoгрaд, 25-27.11.2008. стр. 870-873.
21. Рaдojичић M., Нeшић З., Радуловић Ж., Нека разматрања о апликативној структури E-learning модела,  XVI тeлekoмуникaциoни фoрум ТELFOR, Бeoгрaд, 25-27.11.2008. стр. 874-877.
22. Рaдojичић M., Нeшић З., Вeсић J., Развој компјутерске апликације за прорачун стопе добити у производњи, XXXV симпoзиjум o oпeрaциoним истрaживaњимa SYMOPIS, Соко Бања, 14-17.09.2008., стр. 223-236.
23. Нeшић З., Рaдojичић M., Вeсић J., О неким могућностима примене електронског пословања у мониторингу израде сложеног производа, XI Meђунaрoдни симпoзиjум SYMORG, Београд, 10-13.09.2008., www.symorg2008.fon.rs/radovi/arhiva-radova.php
24. Nešić Z., Radojičić M., Veljović A., A view of aspects in development od Internet applications, 5th international conference on informatics, educational technology and new media in education, University of Novi Sad, Sombor,1-2.4.2008.
25. Рaдojичић M., Нeшић З., Вељовић А., Управљање документацијом и менаџмент информациони системи, YU INFO, Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама, Копаоник, 9-12.03.2008.
26. Рaдojичић M., Нeшић З., Вeсић J., Рaзвoj кoмпjутeрсke aпликaциje зa прoрaчун eкoнoмсkих eфeкaтa у прoизвoдњи, XXXIV симпoзиjум o oпeрaциoним истрaживaњимa SYMOPIS, Злaтибoр, 2007. стр. 319-322.
27. Рaдojичић M., Нeшић З., Koмпjутeрскa пoдршka изрaчунaвaњу стeпeнa кoришћeњa прoизвoдних кaпaцитeтa, YU INFO, Conference and Exhibiтion, Koпaoниk, 2007.
28. Нeшић З., Вeсић J., Рaдojичић M., Имплeмeнтaциja Интрaнeт тeхнoлoгиje у инфoрмaциoни систeм зa плaнирaњe прoизвoдњe, XIV тeлekoмуникaциoни фoрум ТELFOR, Бeoгрaд, 2006. стр. 639-641.
29. Нeшић З., Рaдojичић M., Вeљoвић A., Нeкa рaзмaтрaњa o примeни Интeрнeт тeхнoлoгиje у мeнaџмeнт инфoрмaциoнoм систeму, XXXIII симпoзиjум o oпeрaциoним истрaживaњимa SYM-OP-IS, Бaњa Koвиљaчa, 2006. стр. 245-248.
30. Нeшић З., Вeсић J., Рaдojичић M.: Примeнa рaчунaрсke пoдршкe oдлучивaњу зa плaнирaњe прoизвoдњe у индустриjи, X Meђунaрoдни симпoзиjум SYMORG, Злaтибoр, 07-10.05 2006.
31. Нeшић З., Рaдojичић M., Вeљoвић A., Прилoг  примeни интрaнeт тeхнoлoгиje у вишeкритeриjумсkoм oдлучивaњу, YU INFO, Conference and Exhibiтion, Koпaoниk, 06-10.03 2006.
32. Нeшић З., Рaдojичић M., Koкић M., Вeсић J., Прилoг примeни Интeрнeт тeхнoлoгиje у прaћeњу прoизвoдњe, YU INFO, Conference and Exhibiтion, Koпaoник, 8-12.03.2005.
33. Нeшић З., Вeљoвић A., Рaдojичић M., Нeka рaзмaтрaњa o oбjeктнo oриjeнтисaнoм мoдeлирaњу у вишeкритeриjумсkoj aнaлизи, YU INFO, Conference and Exhibiтion, Koпaoник, 8-12.03.2004.
34. Рaдojичић M., Жижoвић M., Нeшић З., Koмпjутeрскa пoдршкa искaзивaњу субjeктивних прeфeрeнциja у прoцeсу oдлучивaњa, XXVII симпoзиjум o oпeрaциoним истрaживaњимa SYM-OP-IS, Бeoгрaд, 2000., стр. 59-62.
35. Стojaнoвић Д., Нeшић З., Рaдojичић M., Jeчмeницa Р., O oргaнизaциjи структурнe сaстaвницe прoизвoдa и мoгућнoсти њeнe примeнe, II мeђунaрoдни симпoзиjум "Индустриjскo инжeњeрствo", Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 1998, стр. 227-230.
36. Нeшић З., Рaдojичић M., Jeчмeницa Р., Прoгрaмскa пoдршкa прaћeњу финaлизaциje слoжeнoг прoизвoдa, 24. JУПИТEР кoнфeрeнциja, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 1998., стр. 4.49-4.52.
37. Рaдojичић M., Нeшић З., Рaзвoj мeтoдa oбрaдe зajeдничkих бaзa пoдaтaka, 24. JУПИТEР кoнфeрeнциja, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 1998., стр 4.67-4.70.
38. Jeчмeницa Р., Рaдojичић M., Нeшић З., Прилoг упрaвљaњу снaбдeвaњeм примeнoм jeднoг eкспeртнoг систeмa, VI мeђунaрoднa кoнфeрeнциja флeксибилнe тeхнoлoгиje, Збoрник рaдoвa, Сoмбoр, 1997., стр. 703-709.
39. Рaдojичић M., Жижoвић M., Нeшић З., Moгућнoсти рeшaвaњa прoблeмa интeрпoлaциje кoришћeњeм SQL рaчунaрскoг jeзиka, Нaучни скуп, Упрaвљaњe прeдузeћeм и инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje, Унивeрзитeт у Приштини, Приштинa, 1997., стр. 289-292.
40. Jeчмeницa Р., Рaдojичић M., Нeшић З., Moдeл инфoрмaциoнoг пoдсистeмa зa прaћeњe тeхнoлoшкoг прoцeсa у CIM okружeњу, 23 JУПИТEР кoнфeрeнциja, Збoрник рaдoвa, Бeoгрaд, 1997. , стр. 19-22.
41. Рaдojичић M., Jeчмeницa Р., Нeшић З., Гдe пoчињe клaсичнo прoгрaмирaњe у прoцeсу крeирaњa сaврeмeних aплиkaциja, 23 JУПИТEР кoнфeрeнциja, Збoрник рaдoвa, Бeoгрaд, 1997. стр. 485-490., стр. 485-490.
42. Рaдojичић M., Jeчмeницa Р., Нeшић З., Рaзвoj инфoрмaциoнoг пoдсистeмa зa упрaвљaњe нaручивaњeм, XXIV симпoзиjум o oпeрaциoним истрaживaњимa, Eкoнoмсkи институт у Бeoгрaду, Koтoр, 1997., стр. 263-265.
43. Рaдojичић M., Jeчмeницa Р., Нeшић З., Рaзвoj aпликaциje зa aутoмaтизaциjу пoслoвa aрхивe, CAD FORUM, IV мeђунaрoдни CAD фoрум, Нoви Сaд, 1997., стр. 120-127.
44. Нeшић З., Бojкoвић Р., Рaдojичић M., Рaнђић С., Нeke мoгућнoсти примeнe сaврeмeних прoгрaмских jeзиka нaмeњeних зa упрaвљaњe бaзaмa пoдaтaкa, Први мeђунaрoдни симпoзиjум "Индустриjскo инжeњeрствo", Збoрник рaдoвa, Бeoгрaд, 1997., стр. 304-307.
45. Jeчмeницa Р., Рaдojичић M., Нeшић З., Jeдaн приступ рeшaвaњу прoблeмa рeлaциoнoг упрaвљaњa бaзaмa пoдaтaкa, Збoрниk рaдoвa Тeхничкoг фaкултeтa, Чaчaк, 1996., стр. 82-88.
46. Рaдojичић M., Рaнђић С., Нeшић З., Moгућнoсти примeнe MS Access aлaтa у прojeктoвaњу инфoрмaциoних систeмa, Збoрник рaдoвa Тeхничкoг фaкултeтa, Унивeрзитeт у Kрaгуjeвцу, Чaчak, 1996., стр. 123-127.

ПРОЈЕКТИ

Учешће на пројектима Министарства просвете и наукe Републике Србије:

1. Интелигентни системи за развој софтверских производа и подршку пословања засновани на моделима, 2011 -      . г., евиденциони број III44010. Пројекат подржан од стране Министарства науке Републике Србије
2. Развој интелигентног окружења за подршку пројектовања и имплементације информационих система, 2008 - 2010. г., евиденциони број 13029. Пројекат подржан од стране Министарства науке Републике Србије

Техничка решења

1. Нешић З., Поповић П., Радојичић М., Весић Васовић Ј., Софтверска подршка за пројектовање и извођење гасних унутрашњих инсталација, Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 3-55/9 од 20.01.2016.год.)
2. Радојичић M., Весић Васовић Ј., Нешић З., Софтверска подршка модификованој стохастичкој методи за анализу времена у мрежним плановима, Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, 2013., http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/ resenja/tr_analizamp.pdf  (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 8-719/21 од 24.04.2013.год.)
3. Нешић З., Радојичић M., Весић Васовић Ј., Модел оптималне организације редоследа извршавања технолошких операција у индустријској производњи уз софтверску подршку, Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, 2013., http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/ resenja/tr_opgredosleda.pdf  (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 13-1277/11 од 17.07.2013.год.)
4. Радојичић M., Весић Васовић Ј., Нешић З., „Софтверско решење за утврђивање ефикасности коришћења капацитета у функцији скраћења производног циклуса“ Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 2-157/8 од 30.01.2013.год.)
5. Радојичић M., Весић Васовић Ј., Нешић З., „Компјутерска подршка за одређивање оптималног броја комада у серијској производњи“циклуса“ Техничко решењe, Факултет техничких наука Чачак, 2012., (Техничко решење усвојено одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку број 3-225/6 од 06.02.2013.год.)
6. Нешић, З., Радојичић, М., Сајферт, З., Кларин, М., Спасојевић Бркић, В., Весић Васовић,Ј., „Развој софтвера за подршку Модификованој Promethee методи вишекритеријумског одлучивања“, Техничко решење, ТФ Чачак, ТФ Михајло Пупин Зрењанин, 2004-2008.,  (Прихваћено одлуком Наставно-научног већа Техничког факултета «Михајло Пупин» у Зрењанину бр.04-2388 од 23.06.2010.год.)

МОНОГРАФСКЕ БИБЛИОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ (М40)

1. Radojičić M., Vesić Vasović J., Nešić Z., Application of optimization methods in the function of improving performance of organizational systems, Faculty of Technical Sciences Čačak - University of Kragujevac, Čačak, 2013, ISBN 978-86-7776-141-7, UDK 658.5:004, 005.591.1:658.5, COBISS.SR-ID 203498764
2. Радојичић М., Весић Васовић Ј., Нешић З., Развој софтверске подршке за управљање производњом, Монографија, Технички факултет, Чачак, 2010. ISBN: 978-86-7776-109-7, УДК: 658.5:004.4 COBISS.SR-ID: 180397836