Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Лена Тица

Др Лена Тица
Доцент
Ужа научна област: Филолошке науке - Енглески језик
Катедра за друштвено-хуманистичке науке

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-712

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 233

 lena.tica@ftn.kg.ac.rs

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Лена Тица је рођена 31. октобра 1985. године у Чачку, где је завршила основну школу и Гимназију као носилац Вукове дипломе. Филолошки факултет у Београду (одсек Енглески језик и књижевност) уписала је 2004. године, а дипломирала је 2009. године. Мастер студије на истом факултету завршила је 2011. године и стекла звање Мастер професор енглеског језика и књижевности. Докторске студије на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу завршила је 2022. године и стекла звање Доктор наука - филолошке науке. Од октобра 2009. године запослена је на Факултету техничких наука у Чачку најпре као сарадник на Катедри за друштвено-хуманистичке науке, а потом од 2014. године, као асистент на предметима Енглески језик 1 и Енглески језик 2. У априлу 2023. године изабрана је у звање доцента за уже научно поље Филолошке науке - Енглески језик. 

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Научни радови објављени у тематском зборнику међународног значаја (М10):

 1. Лена Тица, Истражни дискурс, истина и фикција у Флоберовом папагају Џулијана Барнса, Језик, књижевност, дискурс: зборник радова: књижевна истраживања, Филозофски факултет, Ниш, 2015, 339-350. (УДК 821.111.09-31 Barns Dž. / ISBN 978-86-7379-368-9) [M14]
 2. Лидија Палуровић, Лена Тица, Историја света у 10 ½ поглавља Џулијана Барнса у контексту постмодерних теорија о неухватљивости прошлости, Тематски зборник радова са конференције Језик, књижевност, контекст, Филозофски факултет, Ниш, 2020, 545–558. ISBN 978-86-7379-526-3, COBISS.SR-ID 17218569, UDK 821.111.09-31 Барнс Џ. [M14]
 3. Лена Тица, Лидија Палуровић, Алтернативни свет у драмама Атола Фугарда. Језик, књижевност, алтернативе / Language, Literature, Alternatives, зборник радова, Филозофски факултет, Ниш, 2021, 421-436. [M14]

Научни радови објављени у међународним научним часописима (М20):

 1. Milevica Bojović, Lidija Palurović, Lena Tica, Communication Skills in Engineering Professions: Communicative Language Ability in Foreign Languages, International Journal of Engineering Education, vol.31 no.1, 2015, 377-383. (ISSN 0949-149X) [М23]
 2. Tica, L., Krsmanović, I. (2024). Overcoming the Writer’s Block? Exploring Students' Motivation and Perspectives on Using Chat GPT as a Writing Assistance Tool in ESP. ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, 21(1), 129-149 [M23]

Научни радови саопштени на међународним научним скуповима (М30):

 1. Lidija Palurović, Lena Tica, Language and the Internet – change or decline?, 7th International Scientific Conference Technics in Informatics in Education, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 2018, 119–123. ISBN 978-86-7776-226-1, COBISS.SR-ID 264037900 UDC: 004.738.5     [M33]
 2. Lena Tica, Lidija Palurović, Ana Radović-Firat, Ways in which technology is changing ELT. International Scientific Conference Learning in Virtual Communities, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 2019, 33-35. ISBN 978-86-7776-239-1, COBISS.SR-ID 280529676   [M34]
 3. Lidija Palurović, Lena Tica, Ana Radović-Firat, Foreign Language Learning (FLL) as Influenced by Social Media platforms: Facebook, Twitter, and YouTube, Proceedings TIE 2020 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Čačak, 2020, 88-93. ISBN: 978-86-7776-247-6, COBISS.SR-ID 21332489 UDC: 81-11:004.738.5 [M33]
 4. Ana Radović-Firat, Lena Tica, Lidija Palurović, Effects of Teaching Summary Writing Skills on Students’ Learning Process in IT field, Proceedings TIE 2020 8th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, Čačak, 2020, 104-111. ISBN: 978-86-7776-247-6, COBISS.SR-ID 21332489, UDC: 371:811. 111  [M33]
 5. Krsmanović, I., Tica, L., Đorić, B.  & Gojgić, N. Social Presence and Satisfaction in an ESP context during Emergency Remote Language Teaching, Conference Proceedings CIET 2022, Valencia, Spain, 2022, 443-455. ISBN: 978-953-7220-70-9 [M33]
 6. Krsmanović, I., Tica, L., Milošević, M., Mitrović, A. (2022). To MOOC or not to MOOC? Exploring MOOC readiness of YNSPEED project participants. In: I. Milićević (ed.), Proceedings TIE 2022, pp. 57-62. 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education (TIE 2022), Faculty of Technical Sciences Čačak, Serbia, 16-18 September 2022. ISBN: 978-86-7776-262-9 COBISS.SR-ID 73144073 DOI: 10.46793/TIE22.057K [M33]
 7. Tica, L., Krsmanović, I. (2022). ESP educators in the post-pandemic e-environments: Teaching Presence and English for IT. In: I. Milićević (ed.), Proceedings TIE 2022, pp. 399-407. 9th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education (TIE 2022), Faculty of Technical Sciences Čačak, Serbia, 16-18 September 2022. ISBN: 978-86-7776-262-9 COBISS.SR-ID 73144073              DOI: 10.46793/TIE22.399T [M33]
 8. Tica, L., Krsmanović, I. (2022). Athol Fugard’s Sorrows and Rejoicings: the Nostalgia of an Exile.  ELALT 2022 Book of Abstracts, pp. 58. International Conference English Language and Anglophone Literatures Today – ELALT 2022, Novi Sad, Serbia, 29-30 October 2022. ISBN 978-86-6065-729-1         COBISS.SR-ID 79163401 [M34]
 9. Tica, L., Krsmanović, I. (2022). Strategies to enhance student engagement in e-learning by using the community of inquiry (COI) frameworks in ESP instruction. In Š. Ivošević (ed.). The Book of Abstracts of the KIMC 2022, pp. 55. Kotor, Montenegro: University of Montenegro, Faculty of Maritime Studies Kotor. ISBN 978-86-7664-226-7 [M34]
 10. Krsmanović, I., Tica, L. (2023). ‘’That’s not a word’’: Innovation in Language, Vocabulary Acquisition and Chat GPT. In Simon Zupan and Tomaž Onič (eds.). SDAŠ 2023 Book of Abstracts, pp. 18. Absolutely Gabulous: Celebrating English Studies for the 21st Century Conference, Faculty of Arts, University of Maribor, Maribor, 14—16 September 2023. [M34]

Научни радови објављени у тематским зборницима радова националног значаја:

 1. Лена Тица, Постмодерни флерт са историјом и идеологијом у Историји света у 10 1/2 поглавља Џулијана Барнса, Филологије vs идеологије, ур. Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2014, 133-146. (УДК 821.111-31.09 Barnes J. / ISBN 978-86-85991-67-7). [M45]
 2. Лена Тица, Приступи женским ликовима у Отелу од елизабетанског доба до данас, Савремена проучавања језика и књижевностизборник радова са V Научног скупа младих филолога Србије, Књига II, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2014, 449-459. (УДК 821.111-21.09 Shakespeare W. / ISBN 978-86-85991-61-5) [M45]
 3. Лена Тица, Крај приче као почетак путовања у прошлост: романи Ово личи на крај Џулијана Барнса и Уникат Милорада Павића и књижевна теорија Предосећај краја Френка Кермода, Савремена проучавања језика и књижевностизборник радова са VI Научног скупа младих филолога Србије, Књига II, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2015, 135-144. (УДК 821.111-31.09 Barnes J. 821.163.41-31.09 Pavić M. / ISBN 978-86-85991-73-8) [M45]

 

Научни радови објављени у националним научним часописима (М50):

 1. Лена Тица, Хуманизам, цивилизација и колонизација у драмама Краљевски Лов на Сунце Питера Шафера и Дивљаци Кристофера Хамптона, Липар, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2016, бр.59, 75-98. (УДК 821.111.-2.09 Шафер П. 821.134.3-2.09 Хамптон К. / ISSN 1450-8338) [М52]
 2. Лена Тица, Идеолошко митотворство у драми Нила Лабјута Ифигенија у Орему, Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, 36, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2017, 197-211. (УДК 821.111(73)-2.09 LaBute N. / ISSN 1820-1768) [М51]
 3. Lena Tica, Trauma and testimony in Athol Fugard’s Playland, Липар, Униветзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2021, бр. 76, 93-110. (УДК 811.111(680)-2.09 Fugard A. / DOI 10.46793/LIPAR76.093T) [М52]
 4. Lena Tica, Ivana Krsmanović, Athol Fugard's Sorrows and Rejoicings: the Nostalgia of an exile, Аnnual review of the Faculty of Philosophy, Novi Sad, 2023, vol. 3, br. 48 str. 355-367. (10.19090/gff.v48i3.2392, ISNN 0374-0730[М51]

Научни радови саопштени на националним научним скуповима (М60):

 1. Lidija Palurović, Lena Tica, Ana Radović Firat, Teaching Technical English: Difficulties and Solutions Revisited, Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем Техника и информатика у образовању – TIO 2014, Факултет техничких наука у Чачку, Чачак, 2014, 206-210.   (УДК 371.3316.77:811.111 / ISBN 978-86-7776-164-6) [М63]
 2. Аna Radović Firat, Lena Tica, Lidija Palurović, Application of Berlitz Method in Teaching Technical English, Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем Техника и информатика у образовању – TIO 2014, Факултет техничких наука у Чачку, Чачак, 2014, 211-215. (УДК 371.3::[004.9:811.111] / ISBN 978-86-7776-164-6) [М63]
 3. Lena Tica, Lidija Palurović, Аna Radović Firat, Teaching ESP and Business English: main points, Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем Информационе технологије, образовање и предузетништво – ИТОП 17, Факултет техничких наука у Чачку, Чачак, 2017, 483-490. (УДК 004:811.11 / ISBN 978-86-7776-211-7) [М63]

Усмена саопштења:

1. Lena Tica, Ivana Krsmanovic, Jenny Lemper, Chat GPT as a double-edged sword or a game-changer: Revolution in ESL classroom, discussion, Peralta Equity conference, University of San Francisco, California, USA, 26-28 April, 2023, recording available https://www.youtube.com/watch?v=SgNGukT6fyk 

2. Ivana Krsmanović, Lena Tica, Chat GPT as a Self-directed Learning Tool in the ESP Classroom: Exploring Students' Attitudes and Learning Motivation,Technology-Enhanced Language Learning International Conference (TELIC2023), University of Texas Permian Basin (UTPB), Odessa, Texas, USA, 12-14 July, 2023.